The maturity test is a written examination based on the Master’s thesis. The School of Business students write an executive summary or press release, which are classified as the maturity test. The thesis work itself demonstrates the student's scientific and academic abilities. The maturity test demonstrates the student's familiarity with the subject of the thesis work.

According to the degree regulation 2013 the maturity test must be taken in Finnish or in Swedish. If the student has not studied the secondary level education in Finnish or Swedish, it is possible to apply for an exemption in order to write the maturity test in English. The exemption is based on the secondary level education of the student.

The executive summary is to be submitted on MyCourses together with the submission of the final version of student’s thesis on MyCourses. Further information on submitting the final version of the thesis can be found on Into → Planning your studies - Completing your bachelor's thesis or Planning your studies - Completing your master's thesis.

Exemptions from language studies and maturity test

Bachelor's degree students apply for exemptions from both the language studies and the maturity test. Students admitted directly to the Master's level apply for exemption only from the maturity test.

If you've been granted the exemption from the maturity test in the BSc degree you do not need to apply it for the MSc degree.

Find the application form here. Please send the application to valmistuminen-biz@aalto.fi.

Assignment: Executive Summary OR Press Release

Write a one-page executive summary OR press release based on your Master’s thesis. In the text, you should cover the findings and implications/significance of your research (spacing 1.15, font type Calibri, font size 11, all margins 2 cm).

Pay attention to the legibility and the linguistic clarity of your text. Please note that the maturity test is an independent text without references to your thesis. The maturity test should demonstrate your familiarity with the subject of the thesis and your skills in Finnish, Swedish or English.

Executive summary or Press release

INCLUDE YOUR NAME AND STUDENT NUMBER IN THE TEXT!

Option 1: Executive Summary

The purpose of an executive summary is to support managerial decision-making. In contrast to the abstract of your thesis, your task in the executive summary is to convince your readers of the utility of your research and its practical application in economy and/or business, and to talk the readers into “buying” your research findings.

Structure your summary in an explicit way: introduce the findings and significance of your research, including the solution you recommend for the problem addressed, as well as explain how the research benefits a specific target group or groups. Use sub-headings that arouse interest.

Option 2: Press Release

Write a press release about your Master’s thesis that could be published in a newspaper, magazine or in social media. The purpose of the press release is to present the central findings and significance of your research in a way that would interest the public.

Based on the intended target audience, start the press release with the issues that you think they would find the most interesting. The press release should have an interest-creating main heading, a starting paragraph that summarizes the essentials of your topic, and then sub-headings and other paragraphs that cover the details of the topic.

Opiskelijan on kirjoitettava sekä kandidaatin että maisterin tutkintoa varten tutkielmansa pohjalta kypsyysnäyte. Se laaditaan johdon tiivistelmäksi tai mediatiedotteeksi ja sen tarkoituksena on osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan koulusivistyskielellä eli suomenkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen suomeksi ja ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut ruotsiksi. Kypsyysnäytteen hyväksyminen edellyttää sekä sisällön että kieliasun hyväksymistä.

Kun opiskelija on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taidon kandidaatin tutkintoa varten, hänen ei tarvitse osoittaa sitä enää maisterin tutkintoa varten. Tässä tilanteessa kypsyysnäytteenä suoritettavalla johdon tiivistelmällä osoitetaan siis perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin.

Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä jollakin muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla, opetuksesta vastaava varadekaani voi oikeuttaa opiskelijan antamaan kypsyysnäytteen jollain vieraalla kielellä. Vapautuspäätös pitää olla ennen kypsyysnäytteen suorittamista. Lisätietoja vapautuksista kohdasta Hakemukset ja lomakkeet - Vapautukset kieli- ja viestintätaitovaatimuksista. Lomake lähetetään osoitteeseen valmistuminen-biz@aalto.fi.

Kypsyysnäytteenä suoritettava johdon tiivistelmä tai mediatiedote palautetaan MyCourses-oppimisympäristöön samaan aikaan kun tutkielma jätetään viralliseen tarkastukseen MyCoursesiin. Lisätietoa tutkielman jättämisestä viralliseen tarkastukseen löytyy opinto-ohjelmasi Into sivulta kohdasta Opintojen suunnittelu- Kandidaatintyön tekeminen tai Planning your studies - Completing your bachelor's thesis tai Planning your studies- Completing your master’s thesis.

Tehtävänanto: Johdon tiivistelmä TAI mediatiedote

Kirjoita tutkielmasi pohjalta yhden sivun pituinen asiantuntijateksti, jossa käsittelet analysoivasti ja pohtivasti tutkimuksesi tuloksia ja merkitystä (riviväli 1.15, fontti Calibri koko 11, kaikki marginaalit 2 cm).

Kiinnitä huomiota tekstilajin valintaan (ks. ohjeet alla), otsikointiin sekä tekstin luettavuuteen ja kielelliseen selkeyteen. Huomaa myös, että kypsyysnäytteen tulee toimia itsenäisenä kokonaisuutena ilman viittauksia tutkielmaasi. Kypsyysnäytteellä osoitat perehtyneesi opinnäytteen alaan ja hallitsevasi suomen, ruotsin tai englannin kielen taidon.

Voit halutessasi käyttää tätä pohjana: kypsyysnäyte

LISÄÄ TEKSTIIN NIMESI SEKÄ OPISKELIJANUMEROSI!

Vaihtoehto 1: Johdon tiivistelmä

Tiivistelmän tavoitteena on tukea johdon päätöksentekoa. Toisin kuin tutkielman tiivistelmässä (Abstract) tehtäväsi on nyt vakuuttaa lukija tutkimuksesi hyödyllisyydestä talouselämän ja/tai liiketoiminnan käytännön sovelluksissa ja suostutella hänet ”ostamaan” tutkimustuloksesi.

Laadi tekstisi selkeästi jäsennellen ja käytä sisältöä kuvaavia väliotsikoita: esittele tutkimuksesi tulokset ja hyödyt, osoita hyötyjen todenperäisyys, kohdenna hyödyt juuri kyseiselle kohderyhmälle ja suosittele ratkaisua osoittamaasi ongelmaan.

Vaihtoehto 2: Mediatiedote

Tiedotteen tavoitteena on tuoda esiin tutkimuksesi keskeisimmät tulokset ja merkitys niin, että tiedote voi toimia uutisena ja tulla julkaistuksi jossakin sanomalehdessä, aikakauslehdessä tai sosiaalisessa mediassa. Tehtäväsi on herättää kiinnostus tutkielmasi aihepiiriä kohtaan ja osoittaa tutkimustulostesi uutisarvo.

Laadi mediatiedote uutisen tapaan ”tärkein kärkeen” -periaatteella, jolloin oletetun kohderyhmän perusteella edetään tärkeimmästä asiasta vähemmän tärkeään. Mediatiedotteessa on kiinnostusta herättävä pääotsikko, olennaisen asian kiteyttävä aloitus ja muutamin väliotsikoin jäsennellyt käsittelykappaleet.