Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3037

Laajuus: 15-30 op

Kieli: suomi tai englanti

Järjestävä laitos: Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos 

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Aleksi Bardy

Sivuaineen koordinaattori: Ilona Virtanen

Kohderyhmä: Avoin sivuaine

Haku:

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja.

Sivuaineen hakuajat ja hakuohjeet Aalto-yliopiston opiskelijoille: 

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Sivuaineopiskelijoilta edellytetään audiovisuaalisen alan tuntemusta (esimerkiksi toisessa pääaineessa saadun koulutuksen tai ammattikokemuksen kautta), englannin kielen taitoa ja motivaatiokirjeellä osoitettua suuntautumista alalle ja sen kehittämiseen.

Kiintiöt ja rajoitukset: Lukuvuosittain valitaan 0-4 opiskelijaa.

Esitiedot: aikaisempi tausta edellytyksenä (ks. hakuohjeet).

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Audiovisuell affärsverksamhet, Audiovisual Entrepreneurship

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen audiovisuaalisen liiketoiminnan filosofiasta, muuttuvasta toimintaympäristöstä ja luovasta johtamisesta.

Sivuaineen sisältö

Räätälöitävä sivuainekokonaisuus muodostuu audiovisuaalisen liiketoiminnan nykytilaa käsittelevistä kursseista mm. markkinointiin, liiketoimintasuunnitteluun, kansainvälisiin yhteistuotantoihin ja muihin asian kannalta keskeisiin elementteihin liittyen. Kurssit ovat pääsääntöisesti MA-tasoisia kursseja elokuvatuotannon opetustarjonnasta.

Osana opintokokonaisuutta sivuaineopiskelija toteuttaa kokonaan kirjallisen tai kirjallisesta ja käytännöllisestä osasta koostuvan analyyttisen 10-15 sivua (pelkkä kirjallinen) tai 5-10 sivua (kirjallinen + käytännöllinen osa) esseen. Käytännöllinen osa voi liittyä koulun puitteissa toteutettavaan harjoitustyöhön tai koulun ulkopuoliseen tuotantoon. Kokonaisuus on mahdollinen myös kokonaan englanniksi suoritettuna. Koko kurssisisältö suunnitellaan opiskelijan tarpeiden, aiempien opintojen ja osaamisen sekä muun kurssitarjonnan mukaisesti yksilöllisesti.

Sivuaineen rakenne

Koko kurssisisältö suunnitellaan opiskelijan tarpeiden, aiempien opintojen ja osaamisen sekä muun kurssitarjonnan mukaisesti yksilöllisesti.


Audiovidual entrepreneurship

Basic information of the minor

Code: ARTS3037

Extent: 15-30 ECTS

Language: Finnish or English

Organizing department: Department of Film, Television and Scenography

Teacher in charge: Aleksi Bardy

Administrative contact: Study Coordinator Ilona Virtanen

Target group: Open minor

Application procedure:

The normal application periods for internal mobility and JOO (flexible right to study) apply.

Application period and instructions for Aalto University students:

Students of other Finnish universities apply for the minor during the JOO application period in the JOOPAS system https://haku.joopas.fi

Minor students are required to have prior knowledge of the audiovisual field (for example, through education in another major or professional experience), good English skills, and a commitment to the field and its development demonstrated in a motivation letter.

Quotas and restrictions: 0-4 students are selected per academic year.                 

Prerequisites: a background in the subject is a prerequisite (see the application procedure)

Name of the minor in other languages: Audiovisuaalinen liiketoiminta, Audiovisuell affärsverksamhet

Content and structure of the minor

The student gains an understanding of the philosophy of audiovisual entrepreneurship, the changing operating environment and creative management.

This tailored minor entity consists of courses on the current state of audiovisual entrepreneurship, such as marketing, business planning, international co-productions and other key elements relating to the topic. The courses are mainly MA-level courses from the Film and Television Producing course offering.

As part of the study module, the student completes an analytical essay, either entirely in writing or as a combination of a written and a practical section. The essay is 10-15 pages (only in writing) or 5-10 pages (written + practical). The practical section can be related to an exercise carried out at the school or to a production outside the school. The entity can also be completely entirely in English.