Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3039

Laajuus: 15-25 op

Kieli: Suomi / (some courses in English if agreed in advance)

Järjestävä laitos: Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Mia Halme

Sivuaineen koordinaattori: Ilona Virtanen

Kohderyhmä: Ensisijaisesti Aalto ARTSin ja ELOn opiskelijat

Haku:

Sivuaineeseen haetaan hakujärjestelmän kautta. Opiskelijan tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä motivaatiokirje, arvio omasta lähtötasosta dokumentaarisen elokuvan opintoihin, mahdollinen työnäyte (dokumentaarinen projekti) ja alustava suunnitelma sivuaineopinnoista.

Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille:

  • Kevään haku: 15.5.-31.5.2017

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Kiintiöt ja rajoitukset: Tarjolla myös sisäisen liikkuvuuden- ja JOO-haussa, etusijalla ARTSin opiskelijat. Enintään 2 sivuaineopiskelijaa lukuvuodessa. Mikäli tasavertaisia hakijoita on enemmän, priorisoidaan elokuvataiteen ja lavastustaiteen pääaineopiskelijat ja ARTSin opiskelijat.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Dokumentärfilm, Documentary Film

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle kehittyy peruskäsitys dokumentaarisen lajin monimuotoisuudesta ja dokumentaarisen elokuvan ohjaajan työnkuvasta. Sivuaineen avulla opiskelija voi täydentää muissa opinnoissa hankkimaansa dokumentaarisen lajin ymmärrystä.

Sivuaineen sisältö

Opinnot sisältävät dokumentaarisen elokuvan teorian, historian opintoja, sekä laaja-alaisesti dokumentaarisen elokuvan lajityyppejä, dokumentaarisen ohjaamisen metodeita ja alan käytäntöjä käsitteleviä kursseja.

Sivuaineen sisältö suunnitellaan opiskelijan kanssa erikseen sivuaineen vastuuopettajan kanssa käytävässä keskustelussa. Opiskelija valitsee oppimistavoitteisiinsa sopivan kokonaisuuden (15–25 op) sivuaineeksi määritellyistä kursseista dokumentaarisen elokuvan linjan kunkin lukukauden kurssitarjonnasta.

Sivuaineen suorittamiseen suositellaan vähintään yhtä ja mieluummin kahta lukuvuotta, koska kaikkia kursseja ei järjestetä joka vuosi. Sivuaine voi koostua sekä BA- että MA-kursseista opiskelijan lähtötason mukaan.

Huom! Työpajoissa on usein pienet ryhmät ja etusijalla on aina linjan pääaineopiskelijat, joten sivuainekokonaisuuden kautta käytännön kursseille pääsy on rajoitettua. Sivuaineoikeus ei anna oikeutta harjoituselokuvatuotantoihin.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Sivuainekokonaisuus on mahdollista valita seuraavista opinnoista lukukausittaisen tarjonnan mukaisesti:

Kandidaattitason kurssit

ELO-C1500

Dokumentaarisen elokuvan historia 1

2

ELO-C1514

Tekijän teoria 1: kirjoittamisen tekniikat - BA-kirjallinen

4

ELO-C1515

Dokumentaarisen elokuvan teoria 1: tentti

1-2

ELO-C1503

Dokumentaarisen elokuvan suunnittelu ja käsikirjoitus 1 *

4

ELO-CXXX

Henkilökuvakurssi *

2-6

ELO-CXXX     

Ohjauskurssi *

4-6

ELO-C1509

Essee-elokuva

2

ELO-C1510

Autobiografinen dokumentaari *

3

ELO-C1511

Uusi dokumentaarinen ilmaisu

4

Maisteritason kurssit


Dokumentaarisen elokuvan taide-, tutkimus- ja teoriaopinnoista tarjolla olevat kurssit:

ELO-E1527

Tekijän teoria 2: Tekijälähtöinen tutkimus

2-4

ELO-E1502

Dokumentaarisen elokuvan historia 2

2

ELO-E1503

Dokumentaarisen elokuvan teoria 2: tentti

2

ELO-E1504

Dokumentaarinen elokuva ja etiikka

2

Dokumentaarisen elokuvan syventävistä opinnoista ja syventävistä erikoiskursseista tarjolla olevat kurssit:

ELO-E1509

Dokumentaarisen elokuvan uusia suuntauksia

2-4

ELO-E1531

Poliittinen ja yhteiskunnallinen dokumentaari

2-5

ELO-E1510

Ohjauksen teematyöpaja *

2-6

ELO-E1513

Dokumentaarisen elokuvan suunnittelu ja käsikirjoitus 2*

2-4

ELO-E1511

Lajityyppityöpaja *

2-6

ELO-E1522

Dokumentaarisen elokuvan leikkauksen syventävä estetiikka *

2-4

ELO-EXXX

Kokeellinen elokuva, tilaelokuva*

2-8

ELO-EXXX

Ohjaaja-ateljee *

4-6

ELO-E1507

Historia ja muisti 2 *

6-8

Projektityö


Vain sivuaineopiskelijoille yksilöllisesti suunniteltu kokonaisuus:

ELO-C1512

Dokumentaarinen videoharjoitus ja esseetutkielma

6-8

* erikseen sovitusti. Kursseille etusijalla ovat dokumentaarisen elokuvan pääaineopiskelijat