Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3046

Laajuus: 15

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: median laitos

Sivuaineen vastuuprofessori: Philip Dean

Sivuaineen koordinaattori: Sari Tarvainen

Kohderyhmä: Median sivuaineopintokokonaisuus on tarkoitettu kaikille muille Aalto-yliopiston kandi- ja maisteriopiskelijoille, paitsi median laitoksen opiskelijoille, joilla media-alueen opinnot lasketaan pääaineen opinnoiksi.

Haku: Hakuaika on 15.-31.5.2017, ks Hakuohjeet 2017-2018

Hakemukseen liitetään opintosuoritusote ja motivaatiokirje, jonka maksimipituus on yksi A4. Motivaatiokirjeessä hakija perustelee, mihin tarvitsee koulutusta, ja kertoo mahdollisista opetusalueeseen liittyvistä aiemmista työkokemuksistaan.

Hakijalla tulee olla käytössään oma digikamera (kännykkäkamera ei riitä) ja mahdollisuus käyttää tietokonetta.

Kiintiöt ja rajoitukset: Paikkamäärä on maksimissaan 15 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan motivaatiokirjeiden perusteella siten, että kultakin Aalto-yliopiston kolmelta koulutusalalta (tekniikka, talous, taide) valitaan viisi opiskelijaa, mikäli hakijoita on riittävästi. Mahdolliset ylijäävät paikat täytetään harkinnanvaraisesti. Median laitoksen tutkinto-opiskelijat eivät voi hakea median sivuaineeseen, koska sivuaineeseen sisältyvät opinnot ovat median laitoksen koulutusohjelmien opiskelijoille pääaineen opintoja.

Valintakriteerit: motivoituneisuus, visuaalinen suuntautuneisuus ja sivuaineopintokokonaisuuden soveltuminen osaksi opiskelijan tutkinnon kokonaisuutta.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Opinto-oikeuden kesto: 1 lukuvuosi

Ajoitus: Periodit I-II

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Biämnesstudier i media, Media Minor

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuaineopintojen aikana opiskelija oppii teknisesti ja ilmaisullisesti hyvälaatuisen valokuvan, graafisen suunnittelun, äänen ja liikkuvan kuvan perusteita. Opittuja taitoja voi hyödyntää oman materiaalin, kuten esitelmien, opinnäytteiden ja julkaisujen tuottamisessa.

Sivuaineen sisältö

Median sivuaine antaa opiskelijoille käytännölliset perustaidot valokuvauksesta, graafisesta muotoilusta sekä kuvan, tekstin ja äänen yhdistämisestä verkkopohjaisessa multimediassa. Kyse on median perustaitojen hallinnasta niin, että opiskelijat ymmärtävät nykyisen multimodaalisen, audiovisuaalisen viestinnän tekniset ja ilmaisulliset mahdollisuudet.

Sivuaine 15 op sisältää seuraavat kurssit, jotka ovat sivuaineeseen valittaville opiskelijoille pakollisia: Valokuvauksen perusteet (median sivuaine) 5 op, Johdanto graafiseen suunnitteluun 5 op, Johdanto digitaaliseen mediaan 5 op.

Sivuaineen rakenne

koodi

nimi

opintopisteet

DOM-C0000

Valokuvauksen perusteet (median sivuaine)

5

DOM-C0001

Johdanto graafiseen suunnitteluun

5

DOM-C0002

Johdanto digitaaliseen mediaan

5