Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ40400

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi (osa kursseista englanniksi)

Vastuuopettaja: Pauli Murto

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen.


Sivuaineen sisältö ja rakenne

Tämä sivuopintokokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet aineopintotasoista taloustieteen kandidaattiohjelmaa tai sivuopintokokonaisuutta.

Taloustieteen sivuopintokokonaisuuden suorittaneet opiskelijat

  • osaavat ja ymmärtävät taloustiedettä siten, että he (a) hallitsevat sekä mikro- että makrotaloustieteen peruskäsitteet ja -teoriat, (b) pystyvät selittämään miten talouden toimijat tekevät päätöksiä ja osaavat ratkaista tällaisia päätösongelmia, (c) tietävät miten talousjärjestelmät toimivat ja miten talouspolitiikka vaikuttaa sekä (d) tuntevat taloustieteellisten mallien kriittiset tekijät ja puutteet
  • pystyvät soveltamaan taloustiedettä (a) Suomen kansantalouden ja maailmantalouden ajankohtaisten ongelmien erittelyyn, (b) talouspolitiikan arvioimiseen ja formulointiin sekä (c) valitsemiensa erityisalueiden keskeisten kysymysten tarkasteluun (esimerkiksi kansainvälinen kauppa, taloudellinen kehitys, energia- ja ympäristöongelmat)
  • osaavat tulkita oman erikoistumisalueensa keskeisiä kysymyksiä taloustieteen näkökulmasta.

Sivuaineen rakenne 24 op

Pakolliset 12 op

31C00300

Suomen talous ja talouspolitiikka

6 op

I

sekä vähintään toinen seuraavista:

31C00100

Mikrotaloustiede

6 op

I-II

31C00200

Makrotaloustiede

6 op

III-IV

Valinnaiset 12 op
Valitse kaksi seuraavista (tai Mikrotaloustiede/Makrotaloustiede):

*) Ei luennoida 2017-2018