Sivuaineen perustiedot

Koodi:TUTU.a

Laajuus: 25 op

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: Taiteen laitos

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Andy Best. Sivuaineen vastuuorganisaatio on Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (TVA)

Sivuaineen koodinaattori: Sanna Väisänen

Haku: Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 15.-31.5.2017. Tutustu yleisiin hakuohjeisiin: Hakuohjeet 2017-2018

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Framtidsforskning, Futures Studies

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta. Kyseessä on valtakunnallinen sivuaine ja opintojaksoille osallistuu opiskelijoita useista suomalaisista yliopistoista. Myös paikalliset opintoryhmät ovat monitieteisiä ja lisäksi monitieteisyys huomioidaan monipuolisissa oppimistehtävissä.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, järjestöissä tai vaikka yrittäjänä

.Kokonaisuuden hyväksytysti suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan yhteiskunnallista tulevaisuuskeskustelua ja osallistumaan siihen vahvalla tietopohjalla. Hän hallitsee myös pienimuotoiseen ennakointitutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen valitsemallaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmällä.  Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita.

Tutu 1, 2, 4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Tutu 3 osallistuminen edellyttää 1 ja 2 hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja.


Lisätietoa: www.tvanet.fi

Sivuaineen rakenne

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

ARTS-A0800 

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, TUTU1

5

ARTS-E0803

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, TUTU2

5

ARTS-E0804

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, TUTU3

5

ARTS-E0805

Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, TUTU 4

5

ARTS-A0802

Vaihtuvateemainen tulevaisuuden tutkimuksen opintojakso, TUTU 5

5