Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3042

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi ja englanti (vaihtelee kurssikohtaisesti)

Järjestävä laitos: Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Satu Kyösola

Sivuaineen koordinaattori: Ilona Virtanen

Kohderyhmä: ELO:n opiskelijat, Aalto ARTS opiskelijat, Aalto-yliopiston muut opiskelijat, JOO-haun kautta tulevat opiskelijat, Avoimen Yliopiston opiskelijat

Haku:

Sisäisen liikkuvuuden ja JOO-haun osalta noudatetaan normaaleja hakuaikoja.

Sivuaineen hakuajat Aalto-yliopiston opiskelijoille:

  • Haku keväällä ja syksyllä
  • Hakuohjeet löytyvät täältä: Hakuohjeet

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Kiintiöt ja rajoitukset:

Avoin kaikille, lukuun ottamatta elokuvan historian korvaavia kursseja (6 op), joihin osallistumisesta keskustellaan vastuuopettajan kanssa tapauskohtaisesti.

Elokuvan historian kurssien 1–4 sekä elokuvan historian erityisalueiden kurssien maksimiosallistujamäärä on 55 opiskelijaa. Paikat kursseille jaetaan seuraavien kiintiöiden mukaisesti: ELO (25), Aalto ARTS (10), muut Aalto-yliopiston opiskelijat (5), Avoimen Yliopiston opiskelijat (10 opiskelijaa), JOO-haun kautta valitut opiskelijat (5 opiskelijaa).

Elokuvan historian praktikumin osalta ELO:n ulkopuolisten opiskelijoiden maksimimäärä on 10.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Filmens historia, Film History

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Elokuvan historian kurssit 1–4 (1–6 op): opiskelija hahmottaa elokuvan historian kronologisesti ja tuntee elokuvan keskeisimmät kehitysvaiheet, tyylisuunnat ja ohjaajat.Opiskelija ymmärtää elokuvan historian tuntemuksen merkityksen osana yleissivistystä, mutta myös osana elokuva-alalla työskentelevien ammatillisia valmiuksia. Opinnot tukevat opiskelijan oman taiteellisen ilmaisun kehittymistä, sillä kurssien tavoitteena on rakentaa elokuvan kielen ymmärryksen kautta omakohtainen maailmankuva, jonka perustana ovat elokuvan parhaiden tekijöiden dramaturgiset ja kuvakerrontaa rikastuttavat oivallukset.

Elokuvan historian erityisalueet (3–12 op): opiskelija syventyy vuosittain vaihtuvien kurssien kautta elokuvan historian eri aihepiireihin kuten elokuvan lajityyppeihin, merkittäviin ohjaajiin, erityisteemoihin tai elokuvan ja muiden taiteenlajien yhtymäkohtiin.

Elokuvan historia kirjallisuus (1–5 op): opiskelija perehtyy elokuvan historiaan joko yleisellä tasolla, tai valitsemalla lähtökohdakseen omaa ammatillista identiteettiään ja taiteellista kasvuaan tukevan rajatumman aiheen (elokuvan historian esteettinen tai teknologinen kehitysvaihe, elokuvan lajityyppi tai tyylisuunta, ammattiryhmä ja sen rakentuminen, jne.). Opintopistemäärä riippuu sekä luettujen teosten että essee-vastausten laajuudesta. Tentittävät teokset ja suoritukseen liittyvät työmuodot sovitaan elokuvan historian vastuuopettajan kanssa tapauskohtaisesti.

Elokuvan historian praktikum (1–2 op): opiskelija tutustuu elokuvan historian keskeisiin teema-alueisiin seuraamalla itsenäisesti Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) esityssarjasta valitsemaansa teemaa ja kirjoittamalla näkemästään katselupäiväkirjan. Opintopistemäärä riippuu sekä teeman että katselupäiväkirjan laajuudesta.

Elokuvan historian korvaavat kurssit 1 – 3 (1–6 op):  opiskelija valitsee ELO:n vuosittain vaihtuvasta opetustarjonnasta elokuvan historian sivuainekokonaisuuteen soveltuvia kursseja, kuten leikkauksen historia, dokumentaarisen elokuvan historia, näyttelijäntyön historia, jne. Kurssien korvaavuudesta sovitaan tapauskohtaisesti elokuvan historian vastuuopettajan kanssa.

Elokuvan historian kurssit 5–7 (2-6 op): opiskelija suorittaa kaksi elokuvataiteen maisterintutkintoon pakollisena sisältyvää elokuvan historian kurssia, joiden sisältö vaihtuu vuosittain. Kurssit on mahdollista kirjata osaksi elokuvan historian sivuainetta.

Sivuaineen sisältö

Elokuvan historian sivuainekokonaisuudessa luodaan katsaus 1900-luvun tunnusomaisimman taiteen ominaislaatuun, perinteisiin ja persoonallisuuksiin.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvan historian sivuainekokonaisuuden opiskelijat voivat suorittaa 15–25 opintopistettä valinnaisia kursseja riippuen siitä, miten laajan sivuaineen suorittaa. Elokuvan historian korvaavat kurssit (ELO-C1013) on tarkoitettu erityisesti niille Elokuvataiteen ja lavastustaiteen opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa 15–25 op:n sivuainekokonaisuuden ja joiden perusopintoihin kurssit Elokuvan historia 1–4 jo sisältyvät pakollisina.

ELO-C1006

Elokuvan historia 1: mykkäelokuva

1

ELO-C1007

Elokuvan historia 2: äänielokuvan murros

1

ELO-C1008

Elokuvan historia 3: moderni elokuva

1

ELO-C1009

Elokuvan historia 4: nykyelokuva

3

ELO-C1010

Elokuvan historian erityisalueet

3-12

ELO-C1011

Elokuvan historian praktikum

1-2

ELO-C1012

Elokuvan historian kirjallisuus

1-5

ELO-C1013

Elokuvan historian korvaavat kurssit

6

ELO-E1020Elokuvan historia 52
ELO-E1021Elokuvan historia 62
ELO-E1022Elokuvan historia 72


Filmens historia

Basinformation om biämnet

Kod: ARTS3042

Omfattning: 15-25 sp

Språk: Finska och engelska (varierar enligt kurs)

Institution: Institutionen för filmkonst och scenografi

Biämnets ansvarsprofessor: Satu Kyösola

Biämnets koordinator: Ilona Virtanen

Målgrupp: Studerande inom filmkonst, studerande vid Aalto ARTS, övriga studerande vid Aalto, studerande via flexibel studierätt (JOO), studerande från öppna universitetet.

Ansökan:

Beträffande Aalto intern rörlighet samt ansökan om flexibel studierätt (JOO) tillämpas normala ansökningstider.

Ansökningstider: För studerande vid Aalto-universitetet är 

Studerande från andra finska universitet ansöker via JOOPAS-tjänsten (https://haku.joopas.fi/index_sv.html) inom utsatt ansökningstid för flexibel studierätt.

Kvoter och begränsningar:

Öppen för alla men deltagande i ersättande kurser i filmens historia (6 sp) är begränsad och överenskommes separat med ansvarsläraren.

För kurserna FIlmens historia 1-7 och Specialområden inom filmens historia är det högsta antalet deltagare 55 studerande. Platserna till kurserna fördelas enligt följande kvoter: Studerande inom filmkonst (25), studerande vid Aalto ARTS (10), övriga studerande vid Aalto (5), Öppna universitetet (10), flexibel studierätt (5).

Beträffande kursen ELO-C1011 är kvoten för studerande inom andra studieinriktningar än filmkonst 10 st.

Förkunskaper: Se ansökan och kvoter och begränsningar.

Biämnets namn på andra språk: Elokuvan historia, Film History

Biämnets innehåll och uppbyggnad

Biämnets uppbyggnad

Kod

Namn

Studiepoäng

Studerande kan avlägga biämneshelheten genom att välja valfria kurser från denna lista för 15-25 sp, beroende på hur omfattande biämne man vill avlägga. Kursen ELO-C1013 Ersättande kurser i filmens historia är riktad speciellt till studerande inom filmkonst och scenografi, som vill avlägga en biämneshelhet på 15-25 sp och vill vars grundstudier ingår som obligatoriska studier kurserna Filmens historia 1-4.

ELO-C1006

Filmens historia 1

1

ELO-C1007

Filmens historia 2

1

ELO-C1008

Filmens historia 3

1

ELO-C1009

Filmens historia 4

3

ELO-C1010

Specialområden inom filmens historia

3-12

ELO-C1011

Praktikum: Filmens historia

1-2

ELO-C1012

Litteraturstudier i filmens historia

1-5

ELO-C1013

Ersättande kurser i filmens historia

6

ELO-E1020Filmens historia 52
ELO-E1021Filmens historia 62
ELO-E1022Filmens historia 72


Film History

Basic information of the minor

Code: ARTS3042

Extent: 15-25 ECTS

Language: Finnish and English (varies according to course)

Organizing department: Department of Film, Television and Scenography

Professor / Teacher in charge: Satu Kyösola

Administrative contact: Study Coordinator Ilona Virtanen

Target group: ELO and Aalto ARTS students, all students of Aalto University, students applying through JOO, Open University students.

Application procedure:

The normal application periods for internal mobility and JOO (flexible right to study) apply.

Application period and instructions for Aalto University students:

Students of other Finnish universities apply for the minor during the JOO application period in the JOOPAS system https://haku.joopas.fi

Number of available places and restrictions

Open to everyone apart from Replacement Courses in Film History (6 credits). Negotiation with the responsible teacher is required to participate in these courses.

The maximum participation number for courses Film History 1-7 and Film History Specialisation is 55 students. The places for the course will be allocated according to the following quotas: ELO (25), Aalto ARTS (10), other Aalto-yliopiston students (5), Open University students (10), JOO students (5).

Film History Prakticum is open to max 10 students studying outside of ELO.

Prerequisities: see Number of available places and restrictions

Name of the minor in other languages: Elokuvan historia (fi), Filmens historia (swe)


CodeNameCredits
Students can complete 15-25 credits of optional courses depending on how large a minor they are studying. The Replacment Courses in Film History (ELO-C1013) are specifically intended for ELO students who wish to complete 15-25 credits of Film History minor studies and whose basic studies in FIlm and Televsion already include Film History courses 1-4.
ELO-C1006

Film History 1

1

ELO-C1007

Film History 2

1

ELO-C1008

Film History 3

1

ELO-C1009

Film History 4

3

ELO-C1010

Film History Specialisation

3-12

ELO-C1011

Film History Practicum

1-2

ELO-C1012

Film History Booc Exam

1-5

ELO-C1013

Replacment Courses in Film History

6

ELO-E1020Film History 52
ELO-E1021Film History 62
ELO-E1022Film History 72