Sivuaineen perustiedot

 Koodi: ARTS-A0xx or ARTS-E0xx

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi, englanti

Järjestävä laitos: Taiteen laitos

Sivuaineen vastuuopettaja: Andrew Best-Dunkley

Opintokoordinaattori: Sanna Väisänen

Kohderyhmä: ARTSin opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Haku:  Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 15.-31.5.

Aallon opiskelijoiden haku tapahtuu täyttämällä lomake eAge-järjestelmässä. Tutustu yleisiin hakuohjeisiin: Hakuohjeet

Muiden yliopistojen opiskelijoiden haku Kevään JOO-haussa JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Hakemuksen liitteet: HOPS, motivaation lausunto (max 1 A4) ja vapaamuotoinen sähköinen kuvanveisto- tai taideportfolio (max 10 kuvaa).

Hakemus liitteineen tulee lähettää 31.5. mennessä eAge-järjestelmässä, JOO-haussa JOOPAS-järjestelmässä. Portfoliossa tulee olla hakijan nimi.

Taso: Perusopinnot ja syventävät opinnot

Kiintiöt ja rajoitukset:  Kuvanveisto sivuainekokonaisuuteen valitaan vuosittain enintään 5 opiskelijaa.

Esitiedot: Ks. haku, sekä kiintiöt ja rajoitukset

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Skulptur, Sculpture

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Osaamistavoitteet:  Kuvanveiston opinnot antavat opiskelijalle tarvittavia käytännön taitoja nykykuvanveiston ja muotoilun parissa työskentelyyn. Kurssilla painotetaan taitoja, kuten uusien materiaalien, työskentelytapojen ja metodien tutkiminen, joita opiskelija voi hyödyntää omalla alallaan. Syventävä projekti antaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää suhdettaan veistoksella käyttäen menetelmiä ja materiaaleja, jotka ovat henkilökohtaisesti mielenkiintoisia ja motivoivia.

Sisältö: Opiskelija suorittaa sivuaineen pakolliset kurssit 15 opintopistettä. Lisäksi on mahdollista suorittaa valinnaisia kursseja 2-10 opintopistettä.

Huomaathan, että sivuaineeseen kuuluu pakollisena kurssi "Ways of Making 1", joka opetusajankohta sijoittuu kesälle, elokuun loppuun.

 

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Pakolliset kurssit

15

ARTS-A0413

Metal Casting 101

3

ARTS-A0410

Digital Sculpture 1

3

ARTS-A0404

Ways of Making 1

5

ARTS-E0401

Advanced Sculpture Project

4

Valinnainen kurssi

2-10

ARTS-A0415

Sonic Sculpture

5

ARTS-E0708

Sculpture Now

5

ARTS-A0407

Digital Sculpture 3

2

ARTS-A0411

Ways of Making 2

5

ARTS-A0409

Ways of Making 3

2

ARTS-E0400

Advanced Metal Casting

2

ARTS-A0414

Synths & Amps

2


Sculpture

Basic information of the minor

Code: ARTS-A0xx or ARTS-E0xx

Extent: 15-25 ECTS

Language: Finnish, English

Organizing department: Department of Art, Centre for General Studies

Teacher in charge: Andrew Best-Dunkley

Study coordinator: Sanna Väisänen

Target group: Students of Aalto University, students of other Finnish Universities with flexible study right (JOO)

Application procedure: Application period for minor studies from 15 to 31 May. Aalto students apply in the eAge system. Students of other Finnish universities apply for the minor during the JOO application period in the JOOPAS system https://haku.joopas.fi. Please see instructions for applying: Instructions for applying

Attachments to the application: Personal study plan, motivation statement (max 1 A4) and digital portfolio of previous sculptural or artistic work (max 10 images).

Study plan and portfolio should be attached to the application in the eAge - or JOOPAS system

by May 31. Please include your name in the portfolio.

Level of the minor: Basic & Advanced studies

Quotas and restrictions: Maximum of 5 students are admitted yearly to the minor. 

Prerequisities: See application procedure and quotas and restrictions

Name of the minor in other languages: Kuvanveisto, Skulptur

Content and structure of the minor

Learning outcomes: Sculpture studies provide students with the skills needed to work with contemporary sculpture and design. Skills that students can apply in their own fields are emphasised, such as how to research new materials, working methods and methodologies. The advanced project allows students to develop their relationship to sculpture, using methods and materials that are personally interesting and motivating.

Content of the minor: Students complete 15 ECTS compulsory studies. In addition students can choose a maximum of 10 ECTS elective courses to be included into the minor.

Please note that the compulsory course "Ways of Making 1" is taught during the summer period, in the end of August.

Structure of the minor


Code

Name

Credits

Compulsory courses

15

ARTS-A0413

Metal Casting 101

3

ARTS-A0410

Digital Sculpture 1

3

ARTS-A0404

Ways of Making 1

5

ARTS-E0401

Advanced Sculpture Project

4

Elective courses

2-10

ARTS-A0415

Sonic Sculpture

5

ARTS-A0411

Ways of Making 2

5

ARTS-A0409

Ways of Making 3

2

ARTS-E0708

Sculpture Now

5

ARTS-A0407

Digital Sculpture 3

2

ARTS-E0400

Advanced Metal Casting

2

ARTS-A0414

Synths & Amps

2