Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3046

Laajuus: 15

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: median laitos

Sivuaineen vastuuprofessori: Philip Dean

Sivuaineen koordinaattori: Sari Tarvainen

Kohderyhmä: Median sivuaineopintokokonaisuus on tarkoitettu kaikille muille Aalto-yliopiston kandi- ja maisteriopiskelijoille, paitsi median laitoksen opiskelijoille, joilla media-alueen opinnot lasketaan pääaineen opinnoiksi.

Haku: Hakuaika on kevään haussa. Tutustu yleisiin hakuohjeisiin: Hakuohjeet

Hakemukseen liitetään opintosuoritusote ja motivaatiokirje, jonka maksimipituus on yksi A4.

Motivaatiokirjeessä hakija perustelee, mihin tarvitsee koulutusta, ja kertoo mahdollisista opetusalueeseen liittyvistä aiemmista työkokemuksistaan.

Motivaatiokirjeessä on hyvä mainita myös, mikäli opiskelijan omaan tutkintoon sisällytettävän sivuaineen laajuus poikkeaa median sivuaineen laajuudesta, koska mahdollisista täydentävistä opinnoista sovitaan sivuaineen vastuuprofessorin kanssa ennen sivuaineopintojen päättymistä.

Hakijalla tulee olla käytössään oma digikamera (kännykkäkamera ei riitä) ja mahdollisuus käyttää tietokonetta.

Kiintiöt ja rajoitukset: Paikkamäärä on maksimissaan 15 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan motivaatiokirjeiden perusteella siten, että kultakin Aalto-yliopiston kolmelta koulutusalalta (tekniikka, talous, taide) valitaan viisi opiskelijaa, mikäli hakijoita on riittävästi. Mahdolliset ylijäävät paikat täytetään harkinnanvaraisesti. Median laitoksen tutkinto-opiskelijat eivät voi hakea median sivuaineeseen, koska sivuaineeseen sisältyvät opinnot ovat median laitoksen koulutusohjelmien opiskelijoille pääaineen opintoja.

Valintakriteerit: motivoituneisuus, visuaalinen suuntautuneisuus ja sivuaineopintokokonaisuuden soveltuminen osaksi opiskelijan tutkinnon kokonaisuutta.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Opinto-oikeuden kesto: 1 lukuvuosi

Ajoitus: Periodit I-II

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Media (sv), Media (en)

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuaineopintojen aikana opiskelija oppii teknisesti ja ilmaisullisesti hyvälaatuisen valokuvan, graafisen suunnittelun, äänen ja liikkuvan kuvan perusteita. Opittuja taitoja voi hyödyntää oman materiaalin, kuten esitelmien, opinnäytteiden ja julkaisujen tuottamisessa.

Sivuaineen sisältö

Median sivuaine antaa opiskelijoille käytännölliset perustaidot valokuvauksesta, graafisesta muotoilusta sekä kuvan, tekstin ja äänen yhdistämisestä verkkopohjaisessa multimediassa. Kyse on median perustaitojen hallinnasta niin, että opiskelijat ymmärtävät nykyisen multimodaalisen, audiovisuaalisen viestinnän tekniset ja ilmaisulliset mahdollisuudet.

Sivuaine 15 op sisältää seuraavat kurssit, jotka ovat sivuaineeseen valittaville opiskelijoille pakollisia: Valokuvauksen perusteet (median sivuaine) 5 op, Johdanto graafiseen suunnitteluun 5 op, Johdanto digitaaliseen mediaan 5 op.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

DOM-C0000

Valokuvauksen perusteet (median sivuaine)

5

DOM-C0001

Johdanto graafiseen suunnitteluun

5

DOM-C0002

Johdanto digitaaliseen mediaan

5


Basinformation om biämnet

Kod: ARTS3046

Omfattning: 15 sp

Språk: Finska

Den organiserande avdelningen: Institutionen för medier

Biämnets ansvarsprofessor: Philip Dean

Biämnets koordinator: Sari Tarvainen

Målgrupp: Alla andra studerande på kandidat- och magisternivå vid Aalto-universitetet utom studerande inom institutionen för medier, eftersom studier inom området media ingår i huvudämnesstudierna.

Ansökan:

Ansökningstiden till biämnet är 15.-31.5.2017. Bekanta dig med anvisningar för sökande: Anvisningar för sökande 2018-2020

Till ansökan bifogas studieregisterutdrag och ett motivationsbrev som omfattar högst en A4. I motivationsbrevet ska det framgå varför den sökande är i behov av studierna och ifall det finns ev. arbetserfarenhet inom området. 

I motivationsbrevet är det bra att nämna huruvida omfattningen av de biämnesstudier som ska ingå i den egna examen avviker från omfattningen av biämnesstudierna i media, eftersom eventuella kompletterande studier bestäms i samråd med biämnets ansvarsprofessor innan biämnesstudierna slutförs.

Den sökande ska ha tillgång till en egen digital kamera (mobilkamera är inte tillräcklig) och möjlighet att använda dator.

Urvalskriterierna: motivation, visuell inriktning och biämnets lämplighet i den studerandes examen.

Kvoter och begränsningar: Mängden av platser är högst 15 studerande. Studerande väljs på basis av motivationsbrev så att det från varje utbildningsområde (teknik, ekonomi, konst) väljs fem studerande, ifall det finns tillräckligt med sökande. Eventuella överblivna platser fylls enligt omdöme. Examensstuderande inom institutionen för medier kan inte ansöka till biämnet eftersom studierna ingår i huvudämnesstudierna.

Förkunskaper: Se ansökan och kvoter och begränsningar.

Varaktigheten av rätten att studera: 1 läsår

Timing: Perioder I-II

Biämnets namn på andra språk: Median sivuaine, Media Minor

Biämnets innehåll och uppbyggnad

Lärandemål

Under biämnesstudierna lär sig studerande tekniskt och uttrycksmässigt grunderna i kvalitativa fotografier, grafisk design, ljud och rörlig bild. De inlärda färdigheterna kan utnyttjas i produktion av eget material som t.ex. i presentationer, lärdomsprov och publikationer.

Innehåll

Biämnet media ger studerande praktiska och grundläggande färdigheter i fotografering, grafisk design och kombinering av bild, text och ljud med hjälp av webbaserade multimedier. Det handlar om att ge de studerande grundläggande mediefärdigheter för att de ska kunna förstå de tekniska möjligheter och uttrycksmöjligheter som den moderna multimodala och audiovisuella kommunikationen har.

Biämnet (15 sp) innehåller kurserna Grunderna i fotografering (5 sp), Introduktion till grafisk design (5 sp) och Introduktion till digitala medier (5 sp).


Biämnets uppbyggnad

Kod

Namn

Studiepoäng

DOM-C0000

Grunderna i fotografering

5

DOM-C0001

Introduktion till grafisk design

5

DOM-C0002

Introduktion till digitala medier

5