Muotoilu

Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3054

Laajuus: 20 op tai 25 op

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: muotoilun laitos

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Eero Miettinen

Sivuaineen koordinaattori: Kristiina Tengvall

Kohderyhmä: Aalto-yliopiston opiskelijat

Haku:

Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 15.-31.5.2019. Hakuohjeet löytyvät täältä: Hakuohjeet

Liitteenä toimitetaan vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee hakijan kiinnostus aihealueeseen. Vapaamuotoisen hakemuksen liitteeksi toimitetaan myös opintosuoritusote. Valinnan suorittavat sivuaineesta vastaavat professorit.

Kiintiöt ja rajoitukset: 100 opiskelijaa

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Design

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Tietotavoitteet: Sivuaineen suorittanut opiskelija hahmottaa muotoilun kentän moninaisuuden ja muotoilun mahdollisuudet laaja-alaisesti. Hän ymmärtää muotoilun keskeiset käsitteet ja niiden kytkennät sekä muotoilun ongelmien ja prosessien luonteen ja dynamiikan.

Taitotavoitteet: Opiskelija osaa toimia yhteistyössä muotoilijoiden kanssa, hyödyntää rakentavasti muotoilijoiden osaamista ja edistää muotoilutyötä oman erikoisosaamisensa avulla.

Asennetavoitteet: Opiskelija on oppinut arvostamaan estetiikkaa, sosiaalista vastuuta, kestävää kehitystä, monialaista yhteistyötä, näkemyksellistä luovuutta ja rohkeaa tulkintaa suunnittelun perustana.

Sivuaineen sisältö

  • Muotoilun peruskäsitteet
  • Muotoilun menetelmät ja prosessit
  • Muotoilun kenttä ja muotoilun eri osa-alueet
  • Muotoilun arvot

Toteutus: Luennot, harjoitustehtävät ja ryhmätyöt, essee.

Sivuaineen rakenne

MUO-C0005

Design theory and methodology

3

MUO-C0001

Muotoilun rooli ja merkitys

2

MUO-C3018

Miten muotoilemme toisillemme?

10

MUO-C3005

Ongelmalähtöinen tuotesuunnittelu

5

MUO-C0100

Vaihtuvasisältöiset projektit

5

Muotoilun sivuaine voidaan suorittaa joko 20 opintopisteen tai Vaihtuvasisältöisen projektin (MUO-C0100) kanssa 25 opintopisteen laajuisena. Projektin sisällöstä sovitaan Muotoilun sivuaineen vastuuprofessorin kanssa.


Design

Basinformation om biämnet

Kod: ARTS3054

Omfattning: 20 sp eller 25 sp

Språk: Finska

Biämnets ansvarsprofessor: Eero Miettinen

Biämnets koordinator: Kristiina Tengvall

Målgrupp: Studerande vid Aalto-universitetet

Ansökan:

Ansökningstiden för studerande vid Aalto-universitetet är .-.5.2018. Anvisningar för sökande 2018-2020

Med ansökan bifogas ett studieregisterutdrag och en fritt formulerad ansökan, där den sökandes intresse i ämnesområdet framkommer. Biämnets professor ansvarar för urvalet.

Kvoter och begränsningar: 100 studerande

Förkunskaper: Se ansökan och kvoter och begränsningar.

Biämnets namn på andra språk: Muotoilun sivuaine, Design

Biämnets innehåll och uppbyggnad

Lärandemål

Kunskapsmål: Efter avlagt biämnet uppfattar den studerande mångfalden inom området för design och de vidsträckta möjligheterna inom formgivning. Den studerande förstår de centrala begreppen inom formgivning och kopplingen mellan dem samt den natur och dynamik de förekommande problemen inom formgivningen har.

Färdighetsmål: Den studerande kan samarbeta med formgivare och på ett konstruktivt sätt utnyttja den kunskap formgivare har samt främja designarbete med hjälp av sin specialkunskap.

Attitydmål: Den studerande har lärt sig att uppskatta estetik, socialt ansvar, hållbar utveckling, tvärvetenskapligt samarbete, visionär kreativitet och modig tolkning som grund för planering. 

Innehåll

  • Grundbegrepp inom formgivning
  • Metoder och processer inom formgivning
  • Designfältet och olika delområden inom formgivning
  • Designvärderingar.

Undervisningen omfattar föreläsningar, övningsuppgifter och grupparbeten samt esséer.

Biämnets uppbyggnad

Kod

Namn

Studiepoäng

MUO-C0005

Design theory and methodology

3

MUO-C0001

Designens roll och betydelse

2

MUO-C3015

Hur designar vi för varandra?

10

MUO-C3005

Problembaserad produktplanering

5

MUO-C0100 

Projekt med föränderligt innehåll

5

 

Biämnet design kan läsas till en omfattning av 20 studiepoäng eller 25 studiepoäng inklusive kursen Projekt med föränderligt innehåll (MUO-C0100). Innehållet i projektet bestäms i samråd med biämnets ansvarsprofessor.