Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3086

Laajuus: 15-20 op

Kieli: suomi, osa kursseista opetetaan englanniksi

Sivuaineen järjestävä laitos: Arkkitehtuurin laitos

Sivuaineen vastuuprofessori: professori Pirjo Sanaksenaho

Sivuaineen koordinaattori: Eino Paananen

Kohderyhmä: Aalto-yliopiston kandidaattiopiskelijat maisema-arkkitehtuurin, rakennetun ympäristön ja sisustusarkkitehtuurin pääaineissa sekä muiden pääaineiden ja yliopistojen opiskelijat.

Haku:

Sivuaineeseen haetaan kevätlukukauden hauissa. Sivuaineen opiskelijavalinnat tehdään aikaisemman opintomenestyksen ja/tai motivaatiokirjeen perusteella.

Aalto-yliopiston opiskelijat: Kevään sivuainehaku, katso hakuajat ja ohjeet

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat: Kevään JOO-haussa JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Kiintiöt ja rajoitukset: Vapaasti tarjonnassa, kuitenkin kiintiöin. Sivuaineeseen otetaan enintään 10 opiskelijaa vuosittain. Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden (maisema-arkkitehtuuri) lisäksi sivuaineeseen otetaan enintään yhteensä 5 sisustusarkkitehtuurin, rakennetun ympäristön pääaineen tai muiden pääaineiden tai JOO-opiskelijaa.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset. Yksittäisille kursseille voi olla esitietovaatimuksia, jotka on tarkistettava kyseisen kurssin kurssikuvauksesta.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Byggnadsplanering, Building Design

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuaineen tavoitteena on antaa perustiedot rakennussuunnittelusta ja sen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa sekä asuntosuunnittelun ja julkisten rakennusten suunnittelun keskeisistä kysymyksistä. Rakennussuunnitteluprosessin ja hankkeeseen liittyvän erikoissuunnittelun ja arkkitehtuurin välisen suhteen ymmärtäminen. Suomalaiseen nykyarkkitehtuuriin tutustuminen.

Sivuaineen sisältö

Sivuaine muodostaa rakennussuunnittelua monipuolisesti käsittelevän kurssikokonaisuuden, joka on sovitettu erityisesti maisema-arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön pääaineopiskelijoille. Se sopii sivuainekokonaisuudeksi myös muille opiskelijoille.

Sivuaineen rakenne

Opiskelija laatii sivuainesuunnitelman, johon hän valitsee seuraavista kursseista 15-20 op.

KoodiNimiOpintopisteet
ARK-C2000Rakennussuunnittelun luentokurssi5
ARK-C2002Rakennussuunnittelun rajapinnat4
ARK-C2003Contemporary Finnish Architecture2
ARK-E2001Käyttäjälähtöisen tilasuunnittelun perusteet2
ARK-E2006Building Design Studio Lectures3
ARK-E4506Valoisa asuintila2
ARK-E4507Asuntosuunnittelua 1860-luvulta nykypäivään2
ARK-E1003Rakenussuojelun yleiset perusteet5
ARK-E1006Rakennushistoriaselvitys5
ARK-C1004Nykyajan arkkitehtuurin historia5
Luennoidaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran keväällä 2019.
ARK-C1500Arkkitehtuurigrafiikka (ainoastaan kurssin luento-osuus)2
ARK-C1501Arkkitehtuurin perusteet, luentokurssi3
ARK-C4503Asuntopolitiikkaa asuntosuunnittelijoille 2


Byggnadsplanering

Basinformation om biämnet

Kod: ARTS3038

Omfattning: 15-20 sp

Språk: På finska, undervisning på engelska på en del kurser

Biämnets ansvarsprofessor: Pirjo Sanaksenaho

Biämnets koordinator: Eino Paananen

Målgrupp: Aalto-universitetets kandidatstuderande inom huvudämnena landskapsarkitektur, byggd miljö och inredningsarkitektur samt studerande inom övriga huvudämnen och universitet.

Ansökan: Till biämne kan man söka i vårterminens ansökan. Studerande väljs till biämne utifrån tidigare studieframgång och/eller motivationsbrev. 

Ansökning för studerande vid Aalto-universitetet: Vårens biämnesansökan, se söktider och anvisningar http://studyguides.aalto.fi/minors-guide/2018/fi/hakuohjeet/sivuaine.html

Studerande från andra finska universitet: I vårens JOO-ansökan i JOOPAS-systemet https://haku.joopas.fi.

Kvoter och begränsningar: Erbjuds fritt, dock med kvoter. Till biämnet antas 10 studerande varje år. Utöver studerande vid institutionen för arkitektur (landskapsarkitektur) antas till biämnet högst 5 studerande inom huvudämnena inredningsarkitektur, byggd miljö eller övriga huvudämnen eller JOO-studerande.

Förkunskaper: Se ansökan samt kvoter och begränsningar. Enskilda kurser kan ha krav på förkunskaper, dessa ska kontrolleras i kursbeskrivningen för kursen i fråga.

Biämnets namn på andra språk: Rakennussuunnittelu, Building Design

Biämnets innehåll och uppbyggnad

Lärandemål

Biämnets mål är att ge grundkunskaper om byggnadsplanering och dess ställning i det finländska samhället samt om centrala frågor i bostadsplanering och planering av offentliga byggnader. Att förstå relationen mellan byggnadsplaneringsprocessen och specialplaneringen i anslutning till ett projekt och arkitekturen. Att bekanta sig med den finländska moderna arkitekturen.

Biämnets innehåll

Biämnet bildar en helhet som behandlar byggnadsplanering på ett mångsidigt sätt, och anpassas särskilt för huvudämnesstuderande inom landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och byggd miljö. Den passar även övriga studerande som biämneshelhet.

Biämnets uppbyggnad

Den studerande uppgör en biämnesplan, till vilken hen väljer 15–20 sp bland följande kurser.KodNamnStudiepoäng
ARK-C2000Byggnadsplanering, föreläsningar5
ARK-C2002Gränssnitt i byggnadsplanering4
ARK-C2003Contemporary Finnish Architecture2
ARK-E2001Grunder av användarorienterad rumsgestaltning2
ARK-E2006Building Design Studio Lectures3
ARK-E4506Den ljusa vardagsrummet - Kurs av naturligt ljus2
ARK-E4507Bostadsplanering från 1860-talet till i dag2
ARK-E1003Byggnadsvård, allmänna grunder5
ARK-E1006Byggnadshistorisk utredning5
ARK-C1004Den moderna arkitekturens historia5
Föreläsningar ges vartannat år, nästa gång våren 2019.
ARK-C1500Arkitekturgrafik (endast föreläsningar i kursen)2
ARK-C1501Arkitekturens grunder, föreläsningskurs3
ARK-C4503Asuntopolitiikkaa asuntosuunnittelijoille 2