Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS-A0xx

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi, englanti

Järjestävä laitos: Taiteen laitos

Sivuaineen vastuuopettaja: Matti Hagelberg

Opintokoordinaattori: Sanna Väisänen

Kohderyhmä: Aalto-yliopiston opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Haku:  Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 15.-31.5. Aallon opiskelijoiden haku tapahtuu täyttämällä lomake eAge-järjestelmässä. Muiden yliopistojen opiskelijoiden haku Kevään JOO-haussa JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi. Tutustu yleisiin hakuohjeisiin: Hakuohjeet

Hakemuksen liitteet: HOPS ja vapaamuotoinen sähköinen sarjakuvaportfolio

Hakemus liitteineen tulee lähettää 31.5. mennessä eAge-järjestelmässä, JOO-haussa JOOPAS-järjestelmässä. Portfoliossa tulee olla hakijan nimi.

Taso: Perusopinnot (ensisijaisesti kandidaattitason opiskelijat)

Kiintiöt ja rajoitukset:  Sarjakuvailmaisun sivuainekokonaisuuteen valitaan vuosittain enintään 16 opiskelijaa.

Esitiedot: Ks. haku, sekä kiintiöt ja rajoitukset

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Biämneshelhet i serieteckning, Comics expression

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Osaamistavoitteet: Sivuaineen suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää kerrontaa, kuvallista ilmaisua ja sarjakuvaa luovassa työskentelyssä. Opiskelija saa valmiudet itsenäisen sarjakuvaprojektin tekemiseen.

Sisältö: Opiskelija suorittaa sivuaineen pakolliset kurssit 15 opintopistettä. Lisäksi on mahdollista suorittaa valinnaisia kursseja 1-10 opintopistettä. Opinnoissa perehdytään sarjakuvailmaisun työprosesseihin, kerronnan menetelmiin, kirjoittamiseen sekä kehitetään omaa ilmaisua. Opiskelijat saavat myös käsityksen sarjakuvan historiasta sekä nykysarjakuvan muodoista ja tekijöistä. Sivuaineen valinnaisilla kursseilla opiskelijan on lisäksi mahdollista toteuttaa oma sarjakuvateos sekä syventää kuvallisen ilmaisun perinteisten ja digitaalisten tekniikkojen osaamista.

 

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Pakolliset kurssit

15

ARTS-A0218

Sarjakuvan perusteet

6

ARTS-A0219

Sarjakuvailmaisun muodot ja käsikirjoittaminen

6

ARTS-A0607

Sarjakuvan historia

2

ARTS-A0214

Elävän mallin piirustus sarjakuvataiteilijoille

1
Valinnainen kurssi

1-10

ARTS-A0220

Sarjakuvan projektityö

6

ARTS-A0206

Sarjakuvatyöpaja 1

1

ARTS-A0502

ARTS-A0507

ARTS-A0506

ARTS-A0302

ARTS-A0213

ARTS-A0216

ARTS-A0701

ARTS-A0702

Serigrafian peruskurssi

Puupiirroksen peruskurssi

Japanilainen vesiväripuupiirros

Colours and Perception

Akvarellityöpaja

Piirtäminen ja tarina

Digital Art 1 – programming for visual artists

Digitaalinen maalaus ja vektorikuvitus (verkkokurssi)

3

3

3

4

4

2

2

6Comics expression

Basic information of the minor

Code: ARTS-A0xx

Extent: 15-25 ECTS

Language: Finnish, English

Organizing department: Department of Art, Centre for General Studies

Teacher in charge: Matti Hagelberg

Study coordinator: Sanna Väisänen

Target group: Students of Aalto University, students of other Finnish Universities with flexible study right (JOO)

Application procedure: Application period for minor studies from 15 to 31 May. Aalto students apply in the eAge system. Students of other Finnish universities apply for the minor during the JOO application period in the JOOPAS system https://haku.joopas.fi. Please see instructions for applying: Instructions for applying

Attachments to the application: Personal study plan and electric portfolio of comics expression in free form.

Study plan and portfolio should be attached to the application in the eAge - or JOOPAS system

by May 31. Please include your name in the portfolio.

Level of the minor: Basic studies (Primarily for BA-level students)

Quotas and restrictions: Maximum of 16 students are admitted yearly. 

Prerequisities: See application procedure and quotas and restrictions

Name of the minor in other languages: Sarjakuvailmaisu (fi), Biämneshelhet i serieteckning (swe)

Content and structure of the minor

Learning outcomes: After completing the minor students will be able to utilize storytelling as well as visual and comics expression in creative work. They will be able to work on an independent comic art project.

Content of the minor: The students who complete the minor in English, the minor of 15 ECTS include 13 ECTS compulsory studies and 2 ECDS elective studies. In addition maximum of 10 ECTS elective courses can be included to the minor.

Students will develop their personal expression through the work processes of comics expression, narrative methods and writing. Students will also be introduced to the history of comics, contemporary comic art and artists of today. The elective studies provide students with possibilities of creating an independent comic art work and learning various traditional or digital techniques of visual expression.

Structure of the minor


Compulsory courses

13 ECTS

ARTS-A0218

Basics of Comic Art

6

ARTS-A0219

Forms of Comics Expression and Storytelling

6

ARTS-A0214

Life drawing for Comic Artists

1

Elective courses

2-12 ECTS

ARTS-A0220

Comic Art Project

6

ARTS-A0206

Comics Workshop

1

ARTS-A0502

ARTS-A0507

ARTS-A0506

ARTS-A0302

ARTS-A0617

ARTS-A0213

ARTS-A0216

ARTS-A0701

ARTS-A0702

Introduction to Silkscreen

Introduction to Lithography

Japanese Watercolour Woodcut

Colour and Perception

Unfolding the Narrative: Contemporary view on Finnish Art History

Watercolour Workshop

Drawing and Narrative

Digital Art 1 – programming for visual artists

Digital Painting and vector illustration (online course)

3

3

3

4

3

4

2

2

6