Sivuaineen perustiedot

Koodi:TUTU.a

Laajuus: 25 op

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: Taiteen laitos

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Andy Best. Sivuaineen vastuuorganisaatio on Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (TVA)

Sivuaineen koodinaattori: Sanna Väisänen

Haku: Sivuaineen hakuaika Aalto-yliopiston opiskelijoille on 15.-31.5. Tutustu yleisiin hakuohjeisiin: Hakuohjeet

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Framtidsforskning, Futures Studies

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta. Kyseessä on valtakunnallinen sivuaine ja opintojaksoille osallistuu opiskelijoita useista suomalaisista yliopistoista. Myös paikalliset opintoryhmät ovat monitieteisiä ja lisäksi monitieteisyys huomioidaan monipuolisissa oppimistehtävissä.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, järjestöissä tai vaikka yrittäjänä

Kokonaisuuden hyväksytysti suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan yhteiskunnallista tulevaisuuskeskustelua ja osallistumaan siihen vahvalla tietopohjalla. Hän hallitsee myös pienimuotoiseen ennakointitutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen valitsemallaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmällä.  Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita.

Tutu 1, 2, 4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Tutu 3 osallistuminen edellyttää 1 ja 2 hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja.


Lisätietoa: www.tvanet.fi

Sivuaineen rakenne

Kurssikoodi

Nimi

Opintopisteet

ARTS-A0800 

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, TUTU1

5

ARTS-E0803

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, TUTU2

5

ARTS-E0804

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, TUTU3

5

ARTS-E0805

Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, TUTU 4

5

ARTS-A0802

Vaihtuvateemainen tulevaisuuden tutkimuksen opintojakso, TUTU 5

5Framtidsforskning

Basinformation om biämnet

Kod: TUTU.a

Omfattning: 25 sp

Språk: Finska

Institution: Institutionen för konst

Biämnets ansvarsprofessor: Andy Best. Biämnets ansvarig organisation är Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia TVA (The Finland Futures Academy FFA).

Biämnets koordinator: Sanna Väisänen

Ansökan: Ansökningstiden till biämnet är 15.-31.5. Bekanta dig med anvisningar för sökande: Anvisningar för sökande 2018-2020

Biämnets namn på andra språk: Tulevaisuudentutkimus, Futures Studies

Biämnets innehåll och uppbyggnad

Studierna erbjuder intressanta synvinklar till organisationers sätt att producera och utnyttja information om framtiden samt verktyg för att arbeta med framtidsforskning i organisationer och företag t.ex. genom metoder som verkstads-, strategi-, visions- och scenarioarbete.

Framtidsforskning och prognostisering används inom olika arbetsuppgifter inom såväl den privata sektorn som inom den offentliga sektorn. Prognostisering görs och används bl.a. inom forsnings- och undersökningsuppgifter, i konsumentundersökningar, marknadsanalyser, strategiarbete eller t.ex. samhällsplanering och vid uppskattning av kunskapsbehov.

Tilläggsinfo: www.tvanet.fi

Biämnets uppbyggnad

kod

Namn

Studiepoäng

ARTS-A0800 

Framtidstänkandet och skenarier, TUTU1

5

ARTS-E0803

Metoder i framtidsforskning, TUTU2

5

ARTS-E0804 

Framtidsforskningens metoder i praktik, TUTU3

5

ARTS-E0805

Akademiska fundamenten i framtidsforskning, TUTU 4

5

ARTS-A0802

Valbar kurs i framtidsforskning

5