Sivuaineen perustiedot

Koodi: YHK.a / YHK.t

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: professori Kimmo Lapintie

Sivuaineen koordinaattori: Eino Paananen

Kohderyhmä: Kandidaattiopiskelijat Aalto-yliopiston arkkitehtuurin, maisema- sekä sisustusarkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön pääaineissa sekä muiden pääaineiden ja yliopistojen opiskelijat.

Haku:

Arkkitehtuurin laitoksen ja rakennetun ympäristön pääaineen osalta sivuaineen opiskelijavalinnat tehdään HOPSin hyväksynnän yhteydessä aikaisempien yhdyskuntasuunnittelun kurssien opintomenestyksen perusteella. Opiskelija on yhteydessä oman pääaineensa vastuuprofessoriin, joka on yhteydessä sivuaineen vastuuprofessoriin. Aallon sisäisen liikkuvuuden ja JOO-järjestelmän kautta hakevilla valintakriteeri on aiempi opintomenestys yhdyskuntasuunnittelussa tai sitä vastaavissa opinnoissa.

Aalto-yliopiston opiskelijat: Kevään sivuainehaku, katso Hakuohjeet 2018-2020

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat: Kevään JOO-haussa JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Kiintiöt ja rajoitukset: Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden (arkkitehtuuri, maisema- sekä sisustusarkkitehtuuri) lisäksi sivuaineeseen otetaan 10 Rakennetun ympäristön pääaineen ja 10 muiden pääaineiden ja/tai JOO-opiskelijaa.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Samhällsplanering, Urban and Regional Planning

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuaineen tavoitteena on antaa perustiedot yhdyskuntasuunnittelusta ja sen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa, suunnittelun elementeistä (kuten kaupungin eri toiminnot ja niitä vastaava rakentaminen, liikenneyhteydet ja viherrakenne) ja suunnittelun keskeisistä työvälineistä (kaavoitus, vuorovaikutus, tiedonhallinta). Sivuaineessa yhdistyvät suunnitteluosaaminen, yhdyskuntien teknisten järjestelmien ymmärtäminen sekä suunnitteluun liittyvät sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset taustatekijät. 

Keskeiset osaamistavoitteet ovat:

  • Opiskelija saa monipuoliset tiedot yhdyskuntasuunnittelun perusteista ja tärkeimmistä erityiskysymyksistä.
  • Opiskelija oppii kohtaamaan erilaisia näkökulmia ja ymmärtää yhdyskuntasuunnittelun suhteessa muihin aloihin ja kaupunkikontekstiin.
  • Opiskelija kehittää kriittistä, uutta luovaa lähestymistapaa kaupunkien ja alueiden ongelmiin.
  • Opiskelija saa käytännön valmiuksia soveltaa monitieteistä ja ihmiskeskeistä näkökulmaa yhdyskuntasuunnittelussa.

Sivuaineen sisältö

Sivuaine muodostaa yhdyskuntasuunnittelua monipuolisesti käsittelevän kurssikokonaisuuden, joka on sovitettu arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön pääaineopiskelijoille. Se sopii sivuainekokonaisuudeksi myös esimerkiksi suunnittelu- tai kaupunkimaantieteen opiskelijoille JOO-opintojen kautta.

Sivuaineen rakenne

Opiskelija valitsee pakollisten opintojen neljästä kurssista vähintään kolme (yhteensä 15 op) siten, että mikään valituista kursseista ei ole osa opiskelijan pääaineopintoja. Sivuaineen vastuuprofessorin päätöksellä jokin niistä voidaan myös korvata vastaavan sisältöisellä kurssilla. Pakolliset opinnot muodostavat lyhyen sivuaineen. Pitkään sivuaineeseen (25 op) valitaan lisäksi 10 op vaihtoehtoisia kursseja.  


Koodi

Nimi

Opintopisteet

Pakolliset opinnot (3 seuraavista)

15

ARK-C5000

Yksityiset ja julkiset tilat

5

ARK-C5004

Vuorovaikutus ja päätöksenteko

5

ARK-C5005

Tulevaisuuden suunnittelu

5

ARK-C5001Kaupunki ja yhdyskunta5

Vaihtoehtoiset opinnot

10

ARK-C5002

Kaupunkiluennot

3

MAR-E1042

Kulttuurimaiseman historia

3

MAR-C1001

Maisema-arkkitehtuurin perusteet 2A, maisema-analyysi

4-5

RYM-C1002Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet5
RYM-C2002Rakennetun ympäristön talous ja johtaminen5
RYM-C2004Rakennetun ympäristön paikkatiedot5
YYT-C2004Kestävä liikennejärjestelmä5
MAA-C2002Maankäytön suunnittelun perusteet5


Samhällsplanering

Basinformation om biämnet

Kod: YHK.a

Omfattning: 15-25 sp

Språk: Finska

Biämnets ansvarsprofessor: Kimmo Lapintie

Biämnets koordinator: Eino Paananen

Målgrupp: Kandidatstuderande inom huvudämnena arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och den byggda miljön samt studerande från övriga huvudämnen och andra universitet.

Ansökan: För studerande vid institutionen för arkitektur samt inom huvudämnet byggd miljö görs urvalet till biämnet på basis av studieframgången i tidigare studier i samhällsplanering i samband med att den individuella studieplanen godkänns. Den studerande kontaktar ansvarsprofessorn för sitt huvudämne som i sin tur kontaktar ansvarsprofessorn för biämnet. Urvalskriterierna för studerande som ansöker via Aalto intern rörlighet eller flexibel studierätt (JOO) är studieframgång i tidigare studier i samhällsplanering eller motsvarande studier.

Ansökning för studerande vid Aalto-universitetet: Vårens biämnesansökan, se söktider och anvisningar: Anvisningar för sökande

Studerande från andra finska universitet: via JOOPAS-tjänsten (https://haku.joopas.fi/index_sv.html) inom utsatt ansökningstid för flexibel studierätt.

Kvoter och begränsningar: Utöver studerande vid institutionen för arkitektur (rkitektur, landskapsarkitektur och inredningsarkitektur) antas till biämnet 10 studerande inom huvudämnena byggd miljö eller övriga huvudämnen eller JOO-studerande.

Förkunskaper: Se ansökan och kvoter och begränsningar.

Biämnets namn på andra språk: Yhdyskuntasuunnittelu, Urban and Regional Planning

Biämnets innehåll och uppbyggnad

Lärandemål

Målet med biämnet är att ge grundläggande kunskaper om samhällsplanering och samhällsplaneringens ställning i det finländska samhället, elementen i planeringen (såsom olika funktioner i en stad och motsvarande byggande av dem, trafikförbindelser och grönstruktur) och redskapen som är viktiga för planeringen (planläggning, interaktion, informationshantering). I biämnet förenas planeringsfärdigheter, förståelse för tekniska system i samhället samt sociala, kulturella och ekonomiska bakgrundsfaktorer som hör ihop med planeringen. 

De centrala lärandemålen är att den studerande

  • får mångsidiga kunskaper om grunderna i samhällsplanering samt de viktigaste specialfrågorna
  • lär sig att möta olika perspektiv och förstår samhällsplaneringen i förhållande till stadskontexten och andra områden
  • utvecklar kritiskt tänkande och ny kreativ approach till problem i städer och områden
  • får praktiska färdigheter att tillämpa en tvärvetenskaplig och människocentrerad synvinkel i samhällsplaneringen

Biämnets innehål

Biämnet bildar en kurshelhet som på ett mångsidigt sätt tar upp samhällsplanering och som har anpassats för studerande med arkitektur, landskapsarkitektur och den byggda miljön som huvudämne. Det lämpar sig också som biämneshelhet till exempel för dem som studerar planerings- eller stadsgeografi via JOO-studier.

Biämnets uppbyggnad 

Den studerande väljer minst tre av de fyra kurser som hör till de obligatoriska studierna (sammanlagt 15 sp) så att ingen av de valda kurserna är en del av den studerandes huvudämnesstudier. Biämnets ansvariga professor kan besluta att någon av dem också kan ersättas med kurser med motsvarande innehåll. De obligatoriska studierna utgör ett kort biämne. För ett långt biämne (25 sp) väljer man dessutom 10 sp valbara kurser.  

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Pakolliset opinnot (3 seuraavista)

15

ARK-C5000

Privata och offentliga stadsrum

5

ARK-C5004

Kommunikation och beslutsfattande

5

ARK-C5005

Framtidsplanering

5

ARK-C5001Stad och samhälle5

Vaihtoehtoiset opinnot

10

ARK-C5002

Stadsbyggnad, föreläsningar

3

MAR-C1008

Kulturlandskapets historia

3

MAR-C1001

Landskapsarkitekturens grunder 2A, landskapsanalys

4-5

RYM-C1002Juridiska grunder för samhällssystem och planering av dessa5
RYM-C2002Ekonomi och ledning i den byggda miljön5
RYM-C2004Geografisk information för den byggda miljön5
YYT-C2004Hållbara trafiksystem5
MAA-C2002Grunderna i markanvändningsplanering5