Sivuaineen perustiedot


Koodi: ARTS3090

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi, englanti

Järjestävä laitos: Monialaisten taideopintojen yksikkö (TAITE)

Sivuaineen vastuuopettaja: Antti-Ville Reinikainen

Koordinaattori: Juhana Harju

Kohderyhmä: Aalto-yliopiston opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Haku: 

Haku vain keväällä.

Sivuaineen hakuohjeet Aalto-yliopiston opiskelijoille

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä.

Hakemuksen liitteet: HOPS, motivaation lausunto (max 1 A4) ja vapaamuotoinen sähköinen kuvanveisto- tai taideportfolio (max 10 kuvaa).

Taso: Perusopinnot ja syventävät opinnot

Kiintiöt ja rajoitukset:  Kuvanveisto sivuainekokonaisuuteen valitaan vuosittain enintään 5 opiskelijaa.

Esitiedot: Ks. haku, sekä kiintiöt ja rajoitukset

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Skulptur, Sculpture

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Osaamistavoitteet:  Kuvanveiston opinnot antavat opiskelijalle tarvittavia käytännön taitoja nykykuvanveiston ja muotoilun parissa työskentelyyn. Kurssilla painotetaan taitoja, kuten uusien materiaalien, työskentelytapojen ja metodien tutkiminen, joita opiskelija voi hyödyntää omalla alallaan. Syventävä projekti antaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää suhdettaan veistoksella käyttäen menetelmiä ja materiaaleja, jotka ovat henkilökohtaisesti mielenkiintoisia ja motivoivia.

Sisältö: Opiskelija suorittaa sivuaineen pakolliset kurssit 15 opintopistettä. Lisäksi on mahdollista suorittaa valinnaisia kursseja 2-10 opintopistettä.

Huomaathan, että sivuaineeseen kuuluu pakollisena kurssi "Ways of Making 1", joka opetusajankohta sijoittuu kesälle, elokuun loppuun.

 

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Pakolliset kurssit

15

ARTS-A0413

Metal Casting 101

3

ARTS-A0410

Digital Sculpture 1 - 3D Modelling for sculpture

3

ARTS-A0404

Ways of Making 1 - Mold making & casting techniques

5

ARTS-E0401

Advanced Sculpture Project

4

Valinnainen kurssi

2-10

ARTS-E0708

Sculpture Now

5

ARTS-A0407

Digital Sculpture 3 - Programming for sculptors

2

ARTS-A0411

Ways of Making 2 - Constructing sculpture with wood and metal

5

ARTS-A0414

Synths & Amps

2


(Tarkista sivuaineen vähimmäislaajuus omasta ohjelmasta.)


Sculpture

Basic information of the minor

Code: ARTS3090

Extent: 15-25 ECTS

Language: Finnish, English

Organizing department: Unit for Transdisciplinary Art Studies (TAITE)

Teacher in charge: Antti-Ville Reinikainen

Coordinator: Juhana Harju

Target group: Students of Aalto University, students of other Finnish Universities with flexible study right (JOO)

Application procedure:

Application in Spring.

Application instructions for Aalto University students

Students of other Finnish universities apply for the minor during the JOO application period in the JOOPAS system.

Attachments to the application: Personal study plan, motivation statement (max 1 A4) and digital portfolio of previous sculptural or artistic work (max 10 images).

Level of the minor: Basic & Advanced studies

Quotas and restrictions: Maximum of 5 students are admitted yearly to the minor. 

Prerequisities: See application procedure and quotas and restrictions

Name of the minor in other languages: Kuvanveisto, Skulptur

Content and structure of the minor

Learning outcomes: Sculpture studies provide students with the skills needed to work with contemporary sculpture and design. Skills that students can apply in their own fields are emphasised, such as how to research new materials, working methods and methodologies. The advanced project allows students to develop their relationship to sculpture, using methods and materials that are personally interesting and motivating.

Content of the minor: Students complete 15 ECTS compulsory studies. In addition students can choose a maximum of 10 ECTS elective courses to be included into the minor.

Please note that the compulsory course "Ways of Making 1" is taught during the summer period, in the end of August.

Structure of the minor


Code

Name

Credits

Compulsory courses

15

ARTS-A0413

Metal Casting 101

3

ARTS-A0410

Digital Sculpture 1

3

ARTS-A0404

Ways of Making 1

5

ARTS-E0401

Advanced Sculpture Project

4

Elective courses

2-10

ARTS-E0708

Sculpture Now!

5
ARTS-A0407Digital Sculpture 3 - Programming for sculptors2

ARTS-A0411

Ways of Making 2 - Constructing sculpture with wood and metal

5

ARTS-A0414

Synths & Amps

2


(Check the minimum scope of the minor studies in your own program.)