Muotoilu

Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3054

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: Muotoilun laitos

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: yliopistonlehtori Heidi Paavilainen

Sivuaineen koordinaattori: Kristiina Tengvall

Kohderyhmä: Aalto-yliopiston opiskelijat, JOO-opiskelijat

Haku:

Haku sekä keväällä että syksyllä.

Sivuaineen hakuohjeet Aalto-yliopiston opiskelijoille

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä.

Liitteenä toimitetaan vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee hakijan kiinnostus aihealueeseen. Vapaamuotoisen hakemuksen liitteeksi toimitetaan myös opintosuoritusote. Valinnan suorittaa sivuaineesta vastaava opettaja.

Kiintiöt ja rajoitukset: 50 opiskelijaa

Esitiedot: ks. Haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Design

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuaineen suorittanut opiskelija on tutustunut muotoiluun laaja-alaisesti. Hän tuntee muotoilun keskeiset käsitteet ja suunnitteluprosessien luonteen ja dynamiikan. Opiskelija osaa toimia yhteistyössä muotoilijoiden kanssa, hyödyntää suunnitteluosaamista ja osaa edistää muotoilutyötä oman erikoisosaamisensa avulla. Opiskelija arvostaa estetiikkaa, sosiaalista vastuuta, kestävää kehitystä, monialaista yhteistyötä, näkemyksellistä luovuutta ja rohkeaa tulkintaa suunnittelun perustana.

Sivuaineen sisältö

  • Muotoilun peruskäsitteet
  • Muotoilun menetelmät ja prosessit
  • Muotoilun eri osa-alueet
  • Muotoilun arvot

Työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely ja ryhmätyöt.

Sivuaineen rakenne

MUO-C3016

Teolliset valmistustekniikat ja materiaalit

10

MUO-C0006

History of Innovations and Design

3

MUO-C3006

Palvelumuotoilun perusteet

2

MUO-C3027

Käyttäjät ja vuorovaikutus

10

MUO-C0100

Vaihtuvasisältöiset projektit

5

Muotoilun sivuaine voidaan suorittaa 15-25 opintopisteen laajuisena. Sivuaineen hakemuksessa opiskelija ilmoittaa mitkä kurssit sisällyttää sivuaineeseen. Vaihtuvasisältöinen projekti on opiskelijan oma, itsenäinen projekti, jonka sisällöstä sovitaan Muotoilun sivuaineen vastuuopettajan kanssa.


(Tarkista sivuaineen vähimmäislaajuus omasta ohjelmasta.)


Design

Basinformation om biämnet

Kod: ARTS3054

Omfattning: 15-25 sp

Språk: Finska

Biämnets ansvarslärare: universitetslektor Heidi Paavilainen

Biämnets koordinator: Kristiina Tengvall

Målgrupp: Studerande vid Aalto-universitetet, studerande via flexibel studierätt (JOO)

Ansökan:

Ansökning både på våren och på hösten.

Anvisningar för sökande vid Aalto

Studerande från andra finska universitet ansöker via JOOPAS-tjänsten inom utsatt ansökningstid för flexibel studierätt.

En fritt formulerad ansökan bifogas som bilaga, där den sökandes intresse för ämnesområde kommer fram. Ett studieprestationsutdrag bifogas som bilaga till den fritt formulerade ansökan. Urvalet görs av biämnets ansvarslärare.

Kvoter och begränsningar: 50 studerande

Förkunskaper: se ansökan samt kvoter och begränsningar

Biämnets namn på andra språk: Muotoilun sivuaine, Design

Biämnets innehåll och uppbyggnad

Lärandemål

En studerande som har genomfört biämnet har på ett vittomfattande sätt bekantat sig med design. Hen känner till de grundläggande begreppen inom design och planeringsprocessens natur och dynamik. Den studerande kan samarbeta med designers, dra nytta av sin planeringsförmåga och kan främja designarbete genom sitt eget specialkunnande. Den studerande värdsätter estetik, socialt ansvar, hållbar utveckling, branschöverskridande samarbete, visionär kreativitet och ett modigt tolkande som grund för design. 

Innehåll

  • De grundläggande begreppen inom design
  • Metoder och processer inom design
  • De olika delområdena inom design
  • Designens värdegrund

Genomförande: föreläsningar, övningsuppgifter och grupparbeten.

Biämnets uppbyggnad

Kod

Namn

Studiepoäng

MUO-C3016

Industriell tillverkningstekniker och materialer

10

MUO-C0006

History of Innovations and Design 

3

MUO-C3006

Grunderna för servicedesign

2

MUO-C3027

Användare och interaktion

10

MUO-C0100

Projekt med föränderligt innehåll

5

 

Biämnet mode kan omfatta 15-25 studiepoäng. I ansökan till biämnet meddelar den studerande vilka kurser som inkluderas i biämnet. Ett projekt med varierande innehåll är studerandes eget, självständiga projekt, vars innehåll hen kommer överens om med biämnets ansvarslärare.


(Kontrollera minsta möjliga omfattning av biämne studier i ditt program.)