Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3074

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi, englanti

Järjestävä laitos: Monialaisten taideopintojen yksikkö (TAITE)

Sivuaineen vastuuopettaja: Matti Hagelberg, Marja Nurminen

Koordinaattori: Juhana Harju

Kohderyhmä: Aalto-yliopiston opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Haku:  Haku vain keväällä.

Sivuaineen hakuohjeet Aalto-yliopiston opiskelijoille

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat hakevat sivuaineeseen JOO-hakuaikana JOOPAS-järjestelmässä.

Hakemuksen liitteet: HOPS ja vapaamuotoinen sähköinen sarjakuvaportfolio

Taso: Perusopinnot (ensisijaisesti kandidaattitason opiskelijat)

Kiintiöt ja rajoitukset:  Sarjakuvailmaisun sivuainekokonaisuuteen valitaan vuosittain enintään 16 opiskelijaa.

Esitiedot: Ks. haku, sekä kiintiöt ja rajoitukset

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Biämneshelhet i serieteckning, Comics expression

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Osaamistavoitteet: Sivuaineen suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää kerrontaa, kuvallista ilmaisua ja sarjakuvaa luovassa työskentelyssä. Opiskelija saa valmiudet itsenäisen sarjakuvaprojektin tekemiseen.

Sisältö: Opiskelija suorittaa sivuaineen pakolliset kurssit 15 opintopistettä. Lisäksi on mahdollista suorittaa valinnaisia kursseja 1-10 opintopistettä. Opinnoissa perehdytään sarjakuvailmaisun työprosesseihin, kerronnan menetelmiin, kirjoittamiseen sekä kehitetään omaa ilmaisua. Opiskelijat saavat myös käsityksen sarjakuvan historiasta sekä nykysarjakuvan muodoista ja tekijöistä. Sivuaineen valinnaisilla kursseilla opiskelijan on lisäksi mahdollista toteuttaa oma sarjakuvateos sekä syventää kuvallisen ilmaisun perinteisten ja digitaalisten tekniikkojen osaamista.

 

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Pakolliset kurssit

15

ARTS-A0218

Sarjakuvan perusteet

6

ARTS-A0219

Sarjakuvailmaisun muodot ja käsikirjoittaminen

6

ARTS-A0607

Sarjakuvan historia

2

ARTS-A0214

Elävän mallin piirustus sarjakuvataiteilijoille

1
Valinnainen kurssi

1-10

ARTS-A0220

Sarjakuvan projektityö

6

ARTS-A0206

Sarjakuvatyöpaja 1

1

ARTS-A060801Sarjakuva julkisena teoksena                          3
ARTS-A0502Serigrafian peruskurssi3
ARTS-A0507Puupiirroksen peruskurssi3
ARTS-A0506Japanilainen vesiväripuupiirros3
ARTS-A0302Colour and Perception4
ARTS-A0213Akvarellityöpaja4
ARTS-A0701Digital Art 1 – programming for visual artists2
ARTS-A0215Tilallinen piirtäminen2


(Tarkista sivuaineen vähimmäislaajuus omasta ohjelmasta.)Comics expression

Basic information of the minor

Code: ARTS3074

Extent: 15-25 ECTS

Language: Finnish, English

Organizing department: Unit of Transdisciplinary Art Studies (TAITE)

Teacher in charge: Matti Hagelberg, Marja Nurminen

Coordinator: Juhana Harju

Target group: Students of Aalto University, students of other Finnish Universities with flexible study right (JOO)

Application procedure:

Application in Spring.

Application instructions for Aalto University students

Students of other Finnish universities apply for the minor during the JOO application period in the JOOPAS system.

Attachments to the application: Personal study plan and electric portfolio of comics expression in free form.

Level of the minor: Basic studies (Primarily for BA-level students)

Quotas and restrictions: Maximum of 16 students are admitted yearly. 

Prerequisities: See application procedure and quotas and restrictions

Name of the minor in other languages: Sarjakuvailmaisu (fi), Biämneshelhet i serieteckning (swe)

Content and structure of the minor

Learning outcomes: After completing the minor students will be able to utilize storytelling as well as visual and comics expression in creative work. They will be able to work on an independent comic art project.

Content of the minor: The students who complete the minor in English, the minor of 15 ECTS include 13 ECTS compulsory studies and 2 ECDS elective studies. In addition maximum of 10 ECTS elective courses can be included to the minor.

Students will develop their personal expression through the work processes of comics expression, narrative methods and writing. Students will also be introduced to the history of comics, contemporary comic art and artists of today. The elective studies provide students with possibilities of creating an independent comic art work and learning various traditional or digital techniques of visual expression.

Structure of the minor


Course code

Name

ECTS

Compulsory courses

13 ECTS

ARTS-A0218

Basics of Comic Art

6

ARTS-A0219

Forms of Comics Expression and Storytelling

6

ARTS-A0214

Life drawing for Comic Artists

1

Elective courses

2-12 ECTS

ARTS-A0220

Comic Art Project

6

ARTS-A0206

Comics Workshop

1

ARTS-A060801Comics as Public Art                                                                                             3
ARTS-A0502Introduction to Silkscreen3
ARTS-A0507Basic Course in Woodcut3
ARTS-A0506Japanese Watercolour Woodcut3
ARTS-A0302Colour and Perception4
ARTS-A0213Watercolour Workshop3
ARTS-A0701Digital Art 1 – programming for visual artists2
ARTS-A0215Drawing in Space2


(Check the minimum scope of the minor studies in your own program.)