Perustiedot

Koodi: SCI3114

Laajuus: 25 op

Kieli: Suomi

Vastuuopettaja: Ahti Salo. Sivuaineen vastuuorganisaatio on Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia (TVA)

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Anna Lampivuo

Kohderyhmä: Sivuaine on avoin kaikille Aallon opiskelijoille. 

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Opintojaksoille SCI-C2801 ja SCI-E2802 otettavien opiskelijoiden lukumäärää voidaan rajata. 

Esitietovaatimukset: Ei esitietoja. 

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Framtidsforskning, Futures Studies

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Tulevaisuudentutkimus on tieteenala, joka tarjoaa tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja rakentamisen tueksi. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja systeemisen muutoksen ymmärtämiseen, päätösten tukemiseen ja kehityksen suuntaamiseen.

Opintokokonaisuudessa tutustutaan niin tieteenalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin kuin tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen. Sivuaine on valtakunnallinen ja opintojaksoille osallistuu opiskelijoita useista suomalaisista yliopistoista. Paikalliset opintoryhmät ovat monitieteisiä ja monitieteisyys huomioidaan myös monipuolisissa oppimistehtävissä.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan laajalti yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Niitä hyödynnetään erilaisissa asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja kehittämistehtävissä. Ne tarjoavat tukea esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelulle, yhteistyöverkostojen rakentamiselle sekä teknologia-, innovaatio- ja markkinointistrategioiden valmistelulle.

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kriittisesti tulevaisuuskeskustelua ja pystyy osallistumaan siihen vahvalla tietopohjalla. Hän hallitsee pienimuotoisen ennakointitutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen valitsemallaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmällä. Hän ymmärtää monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita, tuntee hyvin tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää sekä tiedostaa menetelmien yhteiskäytön haasteet ja mahdollisuudet.

TUTU1, TUTUS2, TUTUS4 ja TUTU5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Opintojaksolle TUTUS3 osallistuminen edellyttää opintojaksojen TUTU1 ja TUTUS2 hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja.

Aallossa opintojaksot TUTUS3 ja TUTU5 voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti korvaavilla opintojaksoilla alla kuvatulla tavalla edellyttäen, että korvaavien opintojaksojen esitietovaatimukset täyttyvät. Nämä korvaavat opintojaksot syventävät ymmärrystä tieteen historiasta ja filosofiasta, antavat valmiuksia ennuste- ja aikasarjamallien rakentamiseen, päätösten tukemiseen sekä rakennetun ympäristön kehityksen ennakointiin.

Lisätietoa: https://tva.utu.fi/opiskelu/tulevaisuudentutkimuksen-opintokokonaisuus/

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

ECTS

SCI-C2801

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, TUTU1

5

SCI-E2802

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, TUTUS2

5

SCI-E2803

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, TUTUS3

5

SCI-E2804

Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, TUTUS4

5

SCI-C2805

Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso, TUTU5

5

Opintojakso TUTUS3 on korvattavissa opintojaksoilla MS-E1010 Tieteen filosofia, MS-E1011 Tieteen historia, MS-C2128 Prediction and time series analysis, 30E00800 Time series analysis ja MS-E2134 Decision making and problem solving.

Opintojakso TUTU5 on korvattavissa kursseilla MS-E2134 Decision making and problem solving, MUO-E8031 Sustainability Transitions and Futures ja MS-E2177 Seminar on case studies in operations research.