Sivuaineen perustiedot

Koodi: SCI3037

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi

Järjestävä laitos: Tuotantotalous

Sivuaineen vastuuprofessori: Robin Gustafsson

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Tiina Kerola

Kohderyhmä: Kaikki Aallon opiskelijat.

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.                                        

Esitiedot: Ei esitietoja.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Produktionsekonomi, Industrial Engineering and Management

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Tuotantotalouden sivuaineen osaamistavoitteet

Tuotantotalouden sivuaine antaa valmiuksia yhdistää tekniseen osaamiseen taloudellista ja sosiaalista osaamista. Tuotantotalous insinööritieteen ala, tarkastelee arvoa luovien organisaatioiden toiminnan kehittämistä ja johtamista systeeminä, jossa eri osa-alueita on hallittava kokonaisuutena- Yrityksen toiminta syntyy pohjimmiltaan ihmisten vuorovaikutuksesta, vaikka teknisillä ja sääntöihin perustuvilla järjestelmilläkin on oma tehtävänsä. Teknologian kehitys vaikuttaa sekä yrityksen että sen asiakkaiden toimintamahdollisuuksiin. Yritys on sidoksissa globaaliin toimintaympäristöönsä ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Yhteiskunnan, nykyisten sekä potentiaalisten asiakkaiden, kilpailijoiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien päämäärät ja toimet on otettava huomioon. Yhteiskunnallinen arvo, omistaja-arvo, asiakasarvo ja rajallisten resurssien tehokas käyttö ovat toisiinsa liittyviä päämääriä, jotka korostavat toiminnan kokonaisuuden ymmärtämisen tärkeyttä.

Suoritettuaan sivuaineen opiskelija tunnistaa tuotantotalouden keskeisimmät käsitteet, ilmiöt, lainalaisuudet, mallit ja menetelmät. Hän tuntee ryhmän johtamiseen sekä ryhmän ja organisaation tehokkaaseen toimintaan liittyvät pääperiaatteet, projektinhallinnassa ja yleisemminkin tuotantojärjestelmien ohjauksessa tarvittavat pääperiaatteet, yrityksen taloudellisen tilan arvioimisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa käytettävät perusmenetelmät sekä yrityksen strategisessa kehittämisessä käytettävät pääperiaatteet. Näin opiskelija kykenee arvioimaan insinöörityön tuloksia, prosesseja ja metodeja kriittisesti taloudellisesta ja organisatorisesta näkökulmasta.

Lisäksi opiskelija tuntee tuotantotalouden keskeisiä tiedonlähteitä ja osaa hakea tietoa oman työnsä tueksi. Tietoa on osattava hakea sekä suomen- että englanninkielisistä lähteistä. Tämän vuoksi osa kursseista voi olla englanninkielisiä ja monilla kursseilla käytetään englanninkielistä oppimateriaalia.

Tuotantotalouden sivuaine

Tuotantotalouden sivuaine on tarkoitettu Aallon korkeakoulujen kandidaattiohjelmien opiskelijoille ja Teknistieteellisen kandidaattiohjelman opiskelijoille lukuun ottamatta tuotantotalouden ja informaatioverkostojen pääaineopiskelijoita. Sivuaineen ydinkursseista on yhteys tuotantotalouden DI-ohjelmatasoisiin pääaineisiin ja tuotantotalouden laitoksen tutkimukseen: strategia, operaatiot ja organisaatiokäyttäytyminen.

Alla kuvattu sivuaineen sisältö 25 opintopisteen laajuudessa on se etukäteen määritelty sivuainekokonaisuus, joka opiskelijan on arvosanavaatimuksen lisäksi täytettävä tullakseen hyväksytyksi tuotantotalouden maisteriohjelmaan kandi-maisterisiirtymämenettelyssä.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Pakolliset kurssit, valitse 15 opintopistettä seuraavista:

TU-A1100

Tuotantotalous 1*5I-II, III-IV, V

TU-C2020


TU-C3010

Operaatioiden johtaminen

TAI


Projektien suunnittelu ja ohjaus

55

2020-2021 Syksy I, Kevät IV
2021-2022 Kevät IV


IV-V

TU-C1030

Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena5

2020-2021 Syksy I-II, Kevät III-IV

2021-2022 Syksy I-II, Kevät III-IV
 Vaihtoehtoiset kurssit, valitse 5-10 opintopistettä seuraavista:   
 TU-C1011Ryhmätoiminta ja organisointi 5I-II
 TU-C2010Introduction to Strategic Management5I-II
TU-C2020Operaatioiden johtaminen 

2020-2021 Syksy I, Kevät IV

2021-2022 Kevät IV

TU-C3010Projektien suunnittelu ja ohjaus IV-V 

*Jos kurssi TU-A1100/TU-A1200/TU-A1300 Tuotantotalous 1 kuuluu opiskelijan kandidaattiohjelman perusopintoihin, sen tilalla voi suorittaa yhden sivuaineen vaihtoehtoisista kursseista.