Sivuaineen perustiedot

Koodi: YHK.a / YHK.t

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: professori Kimmo Lapintie

Sivuaineen koordinaattori: Eino Paananen

Kohderyhmä: Kandidaattiopiskelijat Aalto-yliopiston arkkitehtuurin, maisema- sekä sisustusarkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön pääaineissa sekä muiden pääaineiden ja yliopistojen opiskelijat.

Haku: Aallon sisäisen liikkuvuuden ja JOO-järjestelmän kautta hakevilla valintakriteeri on aiempi opintomenestys (opintopistemäärä sekä arvosanat). HOPSin lisäksi sivuainehakemukseen tulee liittää opintosuoritusote.

Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden osalta sivuaineen haku tehdään hyväksyttämällä sivuainesuunnitelma HOPSissa, ei tarvitse tehdä erillistä sivuainehakemusta.

Haku vain keväällä:

Kiintiöt ja rajoitukset: Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden (arkkitehtuuri, maisema- sekä sisustusarkkitehtuuri) lisäksi sivuaineeseen otetaan Aallon sisäisessä sivuainehaussa 10 opiskelijaa (ensisijaisesti Rakennetun ympäristön pääaineen opiskelijoita). JOO-haussa valitaan 10 opiskelijaa.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Samhällsplanering, Urban and Regional Planning

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen osaamistavoitteet

Sivuaineen tavoitteena on antaa perustiedot yhdyskuntasuunnittelusta ja sen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa, suunnittelun elementeistä (kuten kaupungin eri toiminnot ja niitä vastaava rakentaminen, liikenneyhteydet ja viherrakenne) ja suunnittelun keskeisistä työvälineistä (kaavoitus, vuorovaikutus, tiedonhallinta). Sivuaineessa yhdistyvät suunnitteluosaaminen, yhdyskuntien teknisten järjestelmien ymmärtäminen sekä suunnitteluun liittyvät sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset taustatekijät. 

Keskeiset osaamistavoitteet ovat:

  • Opiskelija saa monipuoliset tiedot yhdyskuntasuunnittelun perusteista ja tärkeimmistä erityiskysymyksistä.
  • Opiskelija oppii kohtaamaan erilaisia näkökulmia ja ymmärtää yhdyskuntasuunnittelun suhteessa muihin aloihin ja kaupunkikontekstiin.
  • Opiskelija kehittää kriittistä, uutta luovaa lähestymistapaa kaupunkien ja alueiden ongelmiin.
  • Opiskelija saa käytännön valmiuksia soveltaa monitieteistä ja ihmiskeskeistä näkökulmaa yhdyskuntasuunnittelussa.

Sivuaineen sisältö

Sivuaine muodostaa yhdyskuntasuunnittelua monipuolisesti käsittelevän kurssikokonaisuuden, joka on sovitettu arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön pääaineopiskelijoille. Se sopii sivuainekokonaisuudeksi myös esimerkiksi suunnittelu- tai kaupunkimaantieteen opiskelijoille JOO-opintojen kautta.

Sivuaineen rakenne

Opiskelija valitsee pakollisten opintojen neljästä kurssista vähintään kaksi (yhteensä 9-19 op) siten, että mikään valituista kursseista ei ole osa opiskelijan pääaineopintoja. Lisäksi tarvittaessa opiskelijan tulee valita vaihtoehtoisia kursseja siten, että joko lyhyen (15 op) tai pitkän (25 op) sivuaineen opintopistemäärä täyttyy. 


Koodi

Nimi

Opintopisteet

Pakolliset opinnot (vähintään 2 seuraavista)

9-19

ARK-C5005

Tulevaisuuden suunnittelu

5
ARK-C5503

Kaupunkisuunnittelun perusteet

4
ARK-C5006

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

(Kaupunkisuunnittelun perusteet esitietovaatimuksena)

5
ARK-C5004

Vuorovaikutus ja päätöksenteko

(Suositeltavaa tehdä Tulevaisuuden suunnittelu ja/tai Kaupunkisuunnittelun perusteet ensin)

5

Vaihtoehtoiset opinnot

6-16

ARK-C5002

Kaupunkiluennot

3

ARK-C5501

Kaupunkiluennot, tutkielma

(Suoritetaan Kaupunkiluennot -kurssin yhteydessä)

2
MAA-C2002Maankäytön suunnittelun perusteet5
MAR-E1042

Kulttuurimaiseman historia

3
MAR-C1015

Maisema-arkkitehtuurin perusteet 2A, maisema-analyysi

5

RYM-C1002Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet5
RYM-C2002Rakennetun ympäristön talous ja johtaminen5
RYM-C2004Rakennetun ympäristön paikkatiedot5
YYT-C2004Kestävä liikennejärjestelmä5
(Tarkista sivuaineen vähimmäislaajuus omasta ohjelmasta.)


Samhällsplanering

Basinformation om biämnet

Kod: YHK.a

Omfattning: 15-25 sp

Språk: Finska

Biämnets ansvarsprofessor: Kimmo Lapintie

Biämnets koordinator: Eino Paananen

Målgrupp: Kandidatstuderande inom huvudämnena arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och den byggda miljön samt studerande från övriga huvudämnen och andra universitet.

Ansökan: Antagningskriterierna för studerande som ansöker via Aaltos interna rörlighet eller via flexibel studierätt (JOO) är tidigare studieframgång (studiepoäng och vitsord). Förutom ISP:n bör ett studieprestationsutdrag bifogas i ansökan.  För studerande vid institutionen för arkitektur görs biämnesansökan genom en godkänd biämnesplan i ISP:n, en separat biämnesansökan behöver inte göras.

Ansökning endast på våren:

Kvoter och begränsningar: Förutom studerande vid institutionen för arkitektur (arkitektur, landskaps- och inredningsarkitektur) antas 10 studerande via Aaltos interna biämnesansökan (främst huvudämnesstuderande i den byggda miljön). I samband med JOO-ansökningen väljs 10 studerande ut.

Förkunskaper: Se ansökan och kvoter och begränsningar.

Biämnets namn på andra språk: Yhdyskuntasuunnittelu, Urban and Regional Planning

Biämnets innehåll och uppbyggnad

Lärandemål

Målet med biämnet är att ge grundläggande kunskaper om samhällsplanering och samhällsplaneringens ställning i det finländska samhället, elementen i planeringen (såsom olika funktioner i en stad och motsvarande byggande av dem, trafikförbindelser och grönstruktur) och redskapen som är viktiga för planeringen (planläggning, interaktion, informationshantering). I biämnet förenas planeringsfärdigheter, förståelse för tekniska system i samhället samt sociala, kulturella och ekonomiska bakgrundsfaktorer som hör ihop med planeringen. 

De centrala lärandemålen är att den studerande

  • får mångsidiga kunskaper om grunderna i samhällsplanering samt de viktigaste specialfrågorna
  • lär sig att möta olika perspektiv och förstår samhällsplaneringen i förhållande till stadskontexten och andra områden
  • utvecklar kritiskt tänkande och ny kreativ approach till problem i städer och områden
  • får praktiska färdigheter att tillämpa en tvärvetenskaplig och människocentrerad synvinkel i samhällsplaneringen

Biämnets innehål

Biämnet bildar en kurshelhet som på ett mångsidigt sätt tar upp samhällsplanering och som har anpassats för studerande med arkitektur, landskapsarkitektur och den byggda miljön som huvudämne. Det lämpar sig också som biämneshelhet till exempel för dem som studerar planerings- eller stadsgeografi via JOO-studier.

Biämnets uppbyggnad 

Av de fyra kurserna som hör till de obligatoriska studierna väljer den studerande minst två (sammanlagt 9–19 sp) så att ingen av de valda kurserna är en del av den studerandes huvudämnesstudier. Dessutom ska den studerande vid behov välja de alternativa kurserna så att studiepoängskraven för antingen ett kort (15 sp) eller långt (25 sp) biämne uppfylls. 

Kod

Namn

Studietpoäng

Obligatoriska studierna (vähintään 2 seuraavista)

9-19

ARK-C5005

Framtidsplanering

5

ARK-C5503Stadsplanering, grundnivå4
ARK-C5006

Stadsplanering och planläggning

(Förskunkaper: Stadsplanering, grundnivå)

5
ARK-C5004

Kommunikation och beslutsfattande

(Rekommenderas att göra "Framtidsplanering" och/eller "Stadsplanering, grundnivå" först)

5Valbara studierna

6-16

ARK-C5002

Stadsbyggnad, föreläsningar

3

ARK-C5501Stadsbyggnad, föreläsningar – essä2
MAA-C2002Grunderna i markanvändningsplanering5
MAR-E1042

Kulturlandskapets historia

3

MAR-C1015

Landskapsarkitekturens grunder 2A, landskapsanalys

5

RYM-C1002Juridiska grunder för samhällssystem och planering av dessa5
RYM-C2002Ekonomi och ledning i den byggda miljön5
RYM-C2004Geografisk information för den byggda miljön5
YYT-C2004Hållbara trafiksystem5


(Kontrollera minsta möjliga omfattning av biämne studier i ditt program.)