AYY valitsi hallinnon opiskelijaedustajat vuodelle 2019 

Aalto yliopiston ylioppilaskunnan hallitus valitsi kokouksessaan 18.12. hallinnon opiskelijaedustajat vuodelle 2019. 

Hallinnon opiskelijaedustajat ovat tavallisia opiskelijoita, jotka toimivat yliopiston hallintoelimissä yliopistolain nojalla. Aalto-yliopistossa hallinnon opiskelijaedustajia on sekä yliopistotasolla, korkeakoulutasoilla että laitostasolla ja pienemmissä työryhmissä. Hallinnon opiskelijaedustajien eli hallopedien toimikausi on kalenterivuosi.  

Hallinnon opiskelijaedustajien valinta on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä. Hakuaika oli 31.10.-3.12., jona aikana valtaosa avoimista paikoista saatiin täytettyä. Hakuaikaa jatkettiin muutamien paikkojen osalta 11.12. asti. Yhteensä hakemuksia tuli 216 kappaletta. Kaikista eniten hakemuksia suhteessa vapaisiin paikkoihin tuli Aalto-yliopiston tasa-arvotoimikuntaan, jonne haettiin yhtä varsinaista jäsentä ja yhtä varajäsentä ja vastaanotettiin 10 hakemusta.  

Vuoden 2019 alussa tullaan avaamaan haku vielä muutamaan paikkaan. Muilta osin paikkoja täytetään pitkin vuotta tarpeen mukaan.  

Lisätietoja:
Minna Mäkitalo
Koulutuspoliittinen asiantuntija
minna.makitalo@ayy.fi

AUS valde studentrepresentanter för 2019 

Styrelsen för Aalto-universitetets studentkår valde på sitt möte den 18 december studentrepresentanterna för år 2019. 

Studentrepresentanterna är vanliga studerande som med stöd av universitetslagen sitter i universitetets förvaltningsorgan. Aalto-universitetet har studentrepresentanter både på universitetsnivå, på högskolorna och på institutionerna samt i mindre arbetsgrupper. Studentrepresentanternas mandatperiod är ett kalenderår.  

Att välja studentrepresentanter är en lagstadgad uppgift för Aalto-universitetets studentkår. Ansökningstiden var den 31 oktober–den 3 december, och under den tiden tillsattes majoriteten av de lediga posterna. För en del poster förlängdes ansökningstiden fram till den 11 december. Totalt 216 ansökningar lämnades in. I förhållande till antalet lediga platser lockade Aalto-universitetets jämställdhetskommitté flest sökande. Totalt 10 personer sökte de två posterna som ordinarie medlem och ersättare.  

I början av 2019 kommer ännu några poster att lediganslås. I övrigt kommer posterna att tillsättas under årets lopp enligt behov.  

Mera information:
Minna Mäkitalo
Sakkunning för utbildningspolitik
minna.makitalo@ayy.fi

AYY has selected the Student Representatives in Administration for 2019

The Board of Aalto University Student Union has selected the Student Representatives in Administration for 2019 in its meeting on 18 Dec.

Student Representatives in Administration are ordinary students who operate in the University’s administrative bodies in accordance with the Universities Act. Aalto University has Student Representatives on University level, on School levels and on Department level as well as in smaller working groups. The term of office of Student Representatives in Administration, i.e. Hallopeds, is one calendar year.

The selection of Student Representatives in Administration is a statutory task of Aalto University Student Union. The application period was 31 Oct–3 Dec, during which most of the open positions were filled. For a few positions, the call for applications was continued until 11 Dec. A total of 216 applications was received. The largest number of applications in relation to open positions came in for the Equality Committee of Aalto University, for which one ordinary and one deputy member were sought and 10 applications received.

In early 2019, a call for applications will be announced for a few positions. Otherwise, the positions will be filled throughout the year as required.

More information:
Minna Mäkitalo
Academic Affairs Specialist
minna.makitalo@ayy.fi