Professori Suomala siirtyy Aaltoon Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Aalto-yliopiston hallitus on nimittänyt Tampereen teknillisen yliopiston koulutuksesta vastaavan vararehtorin Petri Suomalan Aalto-yliopiston opetuksesta vastaavaksi vararehtoriksi 1.9.2018 alkaen viisivuotiskaudeksi. Hän seuraa tehtävässä Eero Elorantaa, joka siirtyy eläkkeelle 18.9.2018.

Tekniikan tohtori Petri Suomala (s. 1974) on toiminut Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden professorina vuodesta 2009 alkaen. Hänet nimitettiin teollisuustalouden laitoksen johtajaksi vuonna 2011, talouden ja rakentamisen tiedekunnan dekaaniksi vuonna 2014 ja koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi vuonna 2016.

Petri Suomala on lisäksi työskennellyt Tampereen teknillisen yliopiston kustannus- ja kannattavuusjohtamisen tutkimusryhmän johtajana sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston teollisuustekniikan ja johtamisen dosenttina keskittyen erityisesti liiketalouteen.

”Saimme erinomaisen uuden opetuksesta vastaavan vararehtorin jatkamaan Eero Elorannan työtä. Petri Suomalalla on hieno ura vaativissa akateemisissa johtotehtävissä, vakuuttavat tieteelliset saavutukset sekä erinomainen johtamiskokemus ja -taito. Hän on vahva ja näkemyksellinen oppimisen, opetuksen ja pedagogiikan osaaja, ja hänen opiskelijakeskeinen ajattelutapansa sopii hyvin Aalto-yliopistoon. Hän ymmärtää syvästi alojamme, erityisesti liiketoimintaa ja teknologiaa, ja hän on hyvin kiinnostunut taiteesta ja suunnittelusta. Toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi”, sanoo Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.

”Aalto-yliopisto on osoittanut, että sillä on hyvät mahdollisuudet toimia yliopisto-opetuksen edelläkävijänä. Tieteen, taiteen, liiketoiminnan ja tekniikan yhdistäminen yliopisto-opetuksessa tarjoaa vankan perustan sekä kansallisesti että kansainvälisesti vaikuttavalle toiminnalle. Olen etuoikeutettu ja iloinen liittyessäni Aallon tiimiin, joka on selkeästi osoittanut suhtautuvansa intohimoisesti sekä koulutukseen että hyvinvointiin. Odotan innolla yhteistyötä ja yliopistojen tulevien vuosien uusia haasteita”, Petri Suomala toteaa.

Petri Suomala raportoi provosti Kristiina Mäkelälle.

Petri Suomala blir vicerektor för undervisningen

Professor Suomala kommer till Aalto-universitetet från Tammerfors tekniska universitet.

Aalto-universitetets styrelse har utsett Petri Suomala till vicerektor med ansvar för undervisningen vid Aalto-universitetet för en femårsperiod från och med den 1 september 2018. Han efterträder Eero Eloranta som går i pension den 18 september 2018.

Teknologie doktor Petri Suomala (f. 1974) är vicerektorn med ansvar för utbildningen vid Tammerfors tekniska universitet. Han har arbetat som professor i industriell ekonomi vid Tammerfors tekniska universitet sedan 2009. Han utsågs till chef för institutionen för industriell ekonomi år 2011, till dekanus för fakulteten för ekonomi och bebyggd miljö år 2014 och till vicerektor 2016.

Petri Suomala har dessutom arbetat som chef för Tammerfors tekniska universitets forskningsgrupp gällande kostnads- och lönsamhetsledning samt som docent för industriell teknik och ledarskap med särskild inriktning på affärsekonomi vid Villmanstrands tekniska universitet.

”Vi fick en utmärkt ny vicerektor med ansvar för undervisningen att ta över Eero Elorantas arbete. Petri Suomala har en gedigen karriär inom krävande akademiska ledningsuppgifter, övertygande vetenskapliga prestationer och en utmärkt ledarskapserfarenhet och ledarskapskompetens. Han är en stark och intuitiv expert inom lärande, undervisning och pedagogik och hans studentcentrerade tankesätt passar bra vid Aalto-universitetet. Han har djup förståelse för våra branscher, speciellt gällande affärsverksamhet och teknologi, och han är väldigt intresserad av konst och design. Vi önskar honom varmt välkommen”, säger Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä.

”Aalto-universitetet har visat att man har goda möjligheter att vara föregångare inom universitetsundervisning. Genom att kombinera vetenskap, konst, affärsverksamhet och teknik i universitetsundervisningen erbjuder man en solid grund för både en nationell och internationell inflytelserik verksamhet. Jag är privilegierad och glad över att sälla mig till Aaltos team som tydligt har visat att de är passionerade för både utbildning och välmående. Jag ser fram emot ett samarbete och universitetens nya utmaningar de kommande åren", säger Petri Suomala.

Petri Suomala rapporterar till provost Kristiina Mäkelä.

Petri Suomala appointed as Vice President for Education

Professor Suomala joins Aalto from the Tampere University of Technology.

The Board of Aalto University has appointed Vice President for Education at Tampere University of Technology, Professor Petri Suomala, as Aalto University’s new Vice President for Education. The position will start on 1 September 2018, with a period of office of five years. Petri Suomala follows Eero Eloranta, who is retiring on 18 September 2018.

Dr. Tech. Petri Suomala (b. 1974) has worked at Tampere University of Technology as Professor of Profitability Management and Management Accounting since 2009. Professor Suomala was appointed Head of Department of Industrial Management in 2011, Dean of Faculty of Business and Built Environment in 2014 and Vice President for Education in 2016.

Petri Suomala has also worked at Tampere University of Technology as Head of Cost Management Center (CMC) Research team, and at Lappeenranta University of Technology as Adjunct Professor, Industrial Engineering and Management, focusing especially in business economics.

'We found an excellent new Vice President for Education to follow Eero Eloranta. Petri Suomala has a successful career in demanding academic leadership positions, a convincing academic track record and excellent leadership experience and skills. His competence and vision in learning, teaching and pedagogy is outstanding and his student focused mindset suits Aalto University perfectly. His deep understanding of our fields, especially business and technology, is accompanied by a strong interest in arts and design. We wish him warmly welcome,' says Ilkka Niemelä, President of Aalto Unviersity.

'Aalto University has shown that it has a great potential to be a forerunner in higher education. The combination of science,art, business and technology at the level of curriculum provides a solid foundation for impact both nationally and globally. I feel privileged and delighted to join Aalto's team, which has clearly demonstrated its passion for education and wellbeing. I am looking forward to working together and meeting the emerging challenges that universities are about to face in the coming years,' Petri Suomala states.

Petri Suomala reports to Provost Kristiina Mäkelä.