llmastonmuutoksen erikoiskurssi II-periodissa

Mitkä ovat ilmastonmuutoksen tieteelliset taustat? Miten ilmastonmuutos vaikuttaa yhteiskuntaamme ja elämäämme tulevaisuudessa? Voimmeko vielä tehdä jotain? Kenen on vastuu toimia?

ILMASTO.NYT – llmastonmuutoksen perusteet sekä vaikutukset tekniikkaan ja talouteen (5 tai 2 op)

Monitieteisellä kurssilla käsitellään ilmastonmuutoksen tieteellistä taustaa, sekä pohditaan ja keskustellaan miten voimme hillitä muutosta niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Kurssi koostuu luennoista, ryhmätyöskentelystä monialaisissa ryhmissä sekä itsenäisesti kirjoitettavasta oppimispäiväkirjasta. Luennoilla kolme korkean tason vierailijaa tulee kertomaan ilmastopolitiikasta, taloudesta ja filosofisista kysymyksistä. Kurssi perustuu Sitran ja suomalaisten yliopistojen kehittämään verkko-opiskelumateriaaliin Ilmasto.nyt (www.ilmastonyt.fi). Kurssin luentojen kieli on englanti, mutta oppimispäiväkirjan voi kirjoittaa suomeksi.

Luennot: ma 14-16 Kandidaattikeskus, B-sali (alkaen 29.10.)

Kurssi on avoin kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille kandidaattitasosta tohtoriopintoihin. Kurssi on mahdollista suorittaa kahdessa laajuudessa, joko 5 tai 2 op, joista kevyempi 2 op (vain luennot ja oppimispäiväkirja) voidaan suorittaa myös täysin etäopiskeluna.

Lisätietoa MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=22843), ilmoittautuminen WebOodin kautta.

Jotta saamme aidosti monitieteisen kurssin, kaikkien koulujen – erityisesti myös taiteiden ja kauppatieteiden – opiskelijat, tervetuloa kurssille!

Course on Climate Change in period II

Climate change – what should I know about it? How will climate change affect the society and our life in the future? Can we solve it? Who has the responsibility to act?

CLIMATE.NOW – Basics of climate change and implications on technology and business (5 or 2 ECTS)

Welcome to learn the scientific basics of climate change, and to discuss and reflect how we can tackle it, both at individual and societal level. The course consists of lectures with three high-level guests from politics, business and philosophy, group work in multidisciplinary teams, and independently written learning diary. The course is based on an open climate change learning material Climate.now developed by Finnish universities and Finnish Innovation Fund Sitra (www.climatenow.fi).

Lectures: Mon at 14-16 in Undergraduate center (starting 29.10.)

The course is open for all students of Aalto University, from candidate to doctoral level. The course can be taken as full 5 credits version or as smaller 2 credits. The 2 credits course version includes only learning diary and lectures, and it can also be done fully remotely.

More info in MyCourses (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=22843) and registration via WebOodi.

Students from all schools – and especially also from ARTS and BIZ – are encouraged to register, to make a fully multidisciplinary course!