Koodi: ARTS3001

Laajuus: 112-122 op.

Pääainevastaava: Prof. Jenni Reuter

Osaamistavoitteet

Pääaineen tarkoitus on varmistaa, että opiskelija tuntee arkkitehtonisen suunnittelun perusteet. Kandidaatin tutkinto ei tuota arkkitehdin ammattipätevyyttä, mutta se antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia avustavissa ammatillisissa tehtävissä esim. arkkitehtitoimistoissa tai julkisissa suunnitteluvirastoissa. Tässä ominaisuudessa opiskelija pystyy sekä tuottamaan että ratkaisemaan itsenäisesti pienen suunnittelutehtävän. Se edellyttää, että hän osaa arvioida erilaisten suunnitteluratkaisujen vaikutusta ja laatua. Hän osaa myös etsiä ja soveltaa suunnittelutietoa kriittisesti ja hahmottaa ratkaisumalleja ja mahdollisuuksia erilaisiksi suunnittelukonsepteiksi.

Rakennettu ympäristö muodostaa maassamme kansallisvarallisuuden perustan. Siksi on tärkeää, että opiskelija oppii jo kandidaattivaiheessa hahmottamaan kokonaisvaltaisesti rakentamisen tehtäväkentän ja ihmisläheisen toimintaympäristön sekä ymmärtää arkkitehdin ammatin ja tehtävät osana alojen välistä yhteistyötä ja yhteiskuntaa. Henkilökohtaisella tasolla se tarkoittaa myös, että opiskelija pystyy näkemään oman kandidaattivaiheensa päämäärätietoisesti osana opintokokonaisuutta, urasuunnittelua ja elinikäistä oppimista.

Sisältötavoitteet

Tavoite on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on:

 • perustiedot arkkitehtonisesta suunnittelusta osana taiteiden traditiota ja kehitystä
 • tuntemus arkkitehtuurin historian ja teorian perusteista muiden tieteen- ja taiteenalojen kontekstissa
 • perustiedot rakennusten toiminnallisista ja tilallisista tekijöistä sekä perustiedot niiden rakenteellisista ja teknisistä järjestelmistä.
 • perustiedot rakennusmateriaaleista ja rakennusfysiikasta
 • perustiedot koko rakennetun ympäristön, kaupunkien ja yhdyskuntien suunnittelusta
 • perustiedot suunnitteluratkaisujen kustannusvaikutuksista sekä ymmärrys alakohtaisten lakien ja määräysten ohjausvaikutuksesta
 • ymmärrys ekologisesti kestävän kehityksen perusteista

Taitotavoitteet

Tavoite on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee keskeiset suunnittelutyövälineet ja -menetelmät (esim. IT-osaaminen)
 • on yhteistyö- ja ryhmätyökykyinen
 • omaa luovan ongelmanratkaisukyvyn
 • osaa ilmaista itseään sekä visuaalisesti että verbaalisesti argumentoiden
 • pystyy ottamaan vastaan palautetta ja reflektoimaan omaa oppimistaan
 • omaa riittävän viestintä- ja kielitaidon

Akateemiset taidot

Tavoite on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet
 • osaa käyttää tietolähteitä

Koulutuksen sisältö

Kandidaattiopinnot koostuvat pääaineesta, sivuaineesta, yhteisistä opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Opintojen alussa opetellaan arkkitehdin ammattiin kuuluvien perusasioiden haltuunottoa. Niitä ovat erilaiset suunnittelumenetelmät, esitystekniikat ja -välineet (esim. IT), rakennusmateriaalit ja -teknologiat sekä arkkitehtuurin perusteet toiminnallisine ja taiteellisine näkökulmineen. Pääaineen opinnot jatkuvat mm. arkkitehtuurin historian, rakennussuunnittelun ja kaupunkisuunnittelun perusteiden parissa, huipentuen kandidaatintyöhön ja seminaariin. Opiskelu on vahvasti konkreettista; huomattava osa siitä on harjoitustöitä, itse tekemistä joko piirustussaleissa tai arkkitehtuurin pajatiloissa.

Kandidaattiohjelman rakenne

Yhteiset opinnot muodostuvat taide- ja teoriaopinnoista sekä kieli- ja viestintäopinnoista Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Niiden laajuus tekniikan alalla on 28 op. Yhteiset opinnot ovat pakollisia kaikille Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaattiopiskelijoille.

Pääaineen opinnot muodostuvat arkkitehtuurin perus- ja aineopinnoista. Pääaine muodostaa tutkinnon keskeisen ja laajimman elementin, ja siihen sisältyy 10 op laajuinen kandidaatintyö ja -seminaari. Pääaineen opintojen laajuus on vähintään 112 op ja enintään 122 op.

Sivuaineen laajuus on 15 - 25 op ja sivuaine suoritetaan 2. ja 3. opiskeluvuoden aikana.

Vapaasti valittavat opinnot ovat muita opintoja, joilla opiskelijan on mahdollista laajentaa ja syventää osaamistaan pää- tai sivuaineessa sekä omaa kehittymistään. Vapaasti valittavien opintojen laajuus on kaikilla opiskelijoilla 15 op. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää kursseja vapaasti Aalto-yliopistosta tai muista kotimaisista (JOO-opinnot) yliopistoista. Arkkitehtuurin pääaineessa vapaasti valittaviin opintoihin ei ole mahdollista sijoittaa vaihto-opintoja tai harjoittelua, vaan ne sijoittuvat arkkitehdin tutkintoon.

Kurssit

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaattiohjelman ohjelmamalli tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op) osalta

Tekniikan kandidaatin (arkkitehtuuri) tutkinto

180 op

Opiskelijalla on oikeus sisällyttää opintoihinsa 25 op laajuinen sivuaine niin halutessaan. Tämä tulee huomioida pääaineen suunnittelussa siten, ettei tutkinnon laajuus 180 op ylity.

Yhteiset opinnot

28

Pääaine

112 - 122

Sivuaine

15 - 25

Vapaasti valittavat opinnot

15

Pääaineopinnot 112–122 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Pääaineen pakolliset kurssit 1.vsk.

29

ARK-C0001

Perusteet: Tila 1

3

ARK-C0002

Perusteet: Paikka 1

6

ARK-A1000

Johdatus arkkitehtuurin historiaan

2

ARK-A2503

Software Basics 1

3

ARK-C0005

Perusteet: Voima

4

ARK-C0006

Perusteet: Aine 1

5

ARK-A3001

Design of Structures Basics

4

ARK-C3000

Johdatus kestävään suunnitteluun2

Pääaineen pakolliset kurssit 2.vsk.

41

ARK-C0003

Perusteet: Tila 2

4

ARK-C0004

Perusteet: Synteesi

10

ARK-C1501

Arkkitehtuurin perusteet, luentokurssi

3

ARK-A1002

Arkkitehtuurin historian harjoitustyö

3

ARK-A1001

Arkkitehtuurin historian perusteet

4

ARK-C0007

Perusteet: Aine 2

5

ARK-A3504

Arkkitehdin rakennusfysiikka

2

ARK-C5001

Kaupunki ja yhdyskunta

5

ARK-C5500

Kaupunki ja asuminen

5

Pääaineen pakolliset kurssit 3.vsk.

41

ARK-C1000

Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 1

3

ARK-C1001

Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 2

3

ARK-C2000

Rakennussuunnittelun luentokurssi

5

ARK-C2004

Rakennussuunnittelu 1

5

ARK-C4501

Asuinympäristö

5

ARK-C4502

Analyysikurssi

2

ARK-C5003

Kaupunki ja liike

5

ARK-C5002

Kaupunkiluennot

3

ARTS3001.kand

Kandidaatintyö ja seminaari

10

ARTSt.kyps

Kypsyysnäyte

0


Pääaineen valinnaiset kurssit 1-3.vsk.

Opiskelija täydentää pääaineen opintoja siten, että pääaineen laajuus on 112 -122 op. Mikäli opiskelija tekee ns. lyhyen sivuaineen (15 op), voi pääainetta täydentää muilla arkkitehtuurin opinnoilla: sopivia ovat mm. alla luetellut kurssit ja arkkitehtuurin omien sivuaineiden erilliset kurssit (varsinaiset sivuaineopiskelijat kuitenkin etusijalla). 

ARTS-A0102Ajatus6

ARK-A2504

Software Basics 2

3

ARK-A2505

Software Basics 3

3

ARK-C2502

Software Advanced 

2

ENG-A1002

ARTS-ENG-projekti

5

ARK-C1002

Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 3 (mittausleiri)

6

ARK-C1500 

Arkkitehtuurigrafiikka

2-4

ARK-C2002

Rakennussuunnittelun rajapinnat

4

ARK-E0100 

Arkkitehtuurikilpailu

1-10

ARK-E1008

Arkkitehtuurin historian erikoistyö

1-10

ARK-E1009 

Arkkitehtuurin historian vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E1506 

Arkkitehtuurin teorian erikoistyö

1-10

ARK-E1507 

Arkkitehtuurin teorian vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E2004 

Rakennussuunnittelun erikoistyö

1-10

ARK-E2005 

Rakennussuunnittelun vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E3506 

Rakennusopin erikoistyö

1-10

ARK-E3507 

Rakennusopin vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E4504 

Asuntosuunnittelun erikoistyö

1-10

ARK-E4505 

Asuntosuunnittelun vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E5003 

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun erikoistyö

1-10

ARK-E5004Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10