Koodi: ARTS3006

Laajuus: 106-116 op.

Pääainevastaava: Professori Anne Lakanen


Osaamistavoitteet

Elokuvaleikkauksen pääaine kouluttaa jälkituotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen kykeneviä asiantuntijoita ja ajattelijoita. Leikkauksen opiskelijat erikoistuvat elokuvallisen kerronnan ja kuvallisten kokonaisuuksien hallintaan. He perehtyvät sekä oman alueensa esteettiseen traditioon että uusimman tekniikan suomiin mahdollisuuksiin. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan omien vahvuuksien ja taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä sekä kriittistä ajattelua. Opiskelija perehtyy oman alansa perinteeseen ja nykysuuntauksiin.

Elokuvaleikkauksen kandidaattiopintojen aikana opiskelijalle muodostuu hyvä käsitys elokuvahistoriasta sekä eri lajityyppien ilmaisukeinoista. Opetuksen kokonaistavoitteena on teorian siirtäminen käytännön harjoituksiin ja omakohtaiseen kokemukseen perustuvan ajattelun tuottaminen. Tutkimuksellista ajattelua opiskellaan erityisesti perusteellisten elokuva-analyysien avulla. Hyvä kuvanlukutaito, rytmitaju ja rakenteiden hahmottamiskyky luovat rohkeutta tuottaa uusia ratkaisuja leikkausprosessin aikana. Kommunikaatiotaidot ja yhteistyökyky ovat perusedellytykset ammatissa etenemiselle.

Koulutuksen sisältö

Pääaineessa opetetaan elokuvan rakenteita, elokuvaleikkauksen perusteorioita, elokuvaleikkauksen välineistön hallintaa ja elokuva-analyysiä. Elokuvaleikkauksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan. Harjoitustuotannoissa opiskellaan leikkaajan ammatillisia käytäntöjä fiktiivisen, dokumentaarisen ja animaatioelokuvan aloilta.

Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, henkilökohtaiseen työskentelyyn ja ohjaukseen sekä keskustelevaan vuorovaikutukseen.

Elokuvaleikkaajan tehtävä on arvioida käsikirjoituksen toimivuutta ja löytää kuvatusta materiaalista elokuvalle sen lopullinen muoto sekä saada katsojassa aikaan tarkoitettu emotionaalinen vaikutus. Elokuvaleikkaajan tulee olla eläytymiskykyinen ja ymmärtää ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita sekä kerronnan laajempia ja syvempiä merkityksiä.

Kurssit

Pääaineopinnot 106–116 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvataiteen perusopinnot

35

Elokuvataiteen perusteet 35 op ovat kaikille elokuvataiteen pääaineissa opiskeleville pakollisia opintoja, jotka suoritetaan ensimmäinen opiskeluvuoden aikana.

ELO-C1000 

Elokuvailmaisu 1

5

ELO-C1001 

Elokuvailmaisu 2

8

ELO-C1002 

Elokuvailmaisu 3

3

ELO-C1003 

Elokuvailmaisu 4

6

ELO-C1004 

Elokuvatuotannon prosessi

5

ELO-C1005

Elokuvan analyysi

2

ELO-C1006 

Elokuvan historia 1

1

ELO-C1007 

Elokuvan historia 2

1

ELO-C1008 

Elokuvan historia 3

1

ELO-C1009 

Elokuvan historia 4

3

Elokuvaleikkauksen Aineopinnot

71–75

Elokuvaleikkauksen aineopinnot koostuvat kuudesta kokonaisuudesta, joista pääaineopiskelijat kokoavat sivuainekokonaisuuden laajuudesta riippuen 71–75 opintopistettä. Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari 10 op ovat kaikille pakollisia.

Fiktioleikkaus

17–24

Opiskelija suorittaa seuraavat kurssit vähintään minimilaajuudessaan:

ELO-C3001

Fiktioleikkaus 1

2

ELO-C3002

Fiktioleikkaus 2

2

ELO-C3003

Fiktioleikkaus 3

2

ELO-C3004

Fiktioleikkaus 4

2

ELO-C3054

Fiktioleikkaus 5

2-3

ELO-C3006

Ammatti leikkaaja 1 (fiktio)

1

ELO-C3007

Fiktioleikkauksen workshop (kotimainen)

2–6

ELO-C3008

Animaation perusteet

1–2

ELO-C3515Produktio3-4

Lisäksi opiskelija voi valita kokonaisuuteen seuraavat kurssit:

ELO-C3009

Näyttelijäilmaisu ja leikkaus

1

Dokumentaarisen elokuvan leikkaus

5–7

Opiskelija suorittaa seuraavat kurssit vähintään minimilaajuudessaan:

ELO-C3010

Historia ja muisti 1

3–4

ELO-C3011

Ammatti leikkaaja 2 (dokumentaarinen)

1

ELO-C3012

Havainnoiva tyyli dokumentaarisessa elokuvassa

1–2

Tekniikka

3–5

Opiskelija suorittaa seuraavat kurssit vähintään minimilaajuudessaan:

ELO-C3013

AVID 1

1

ELO-C3014

AVID 2

1

ELO-C3049

Adobe Premiere/ Photoshop/ After Effects

1–3

Tutkimuksellinen ajattelu

21–26

Opiskelija suorittaa seuraavat kurssit vähintään minimilaajuudessaan:

ELO-C3052Kuva ja ääni 1
3

ELO-C3017

Fiktioelokuvan leikkausanalyysi

3

ELO-C3055

Dokumentaarisen elokuvan leikkausanalyysi

1–3

ELO-C3019

Kirjatentti 1 (leikkaus)

3

ELO-C3020

Kirjatentti 2 (leikkaus)

4

ELO-C3021

Kirjatentti 3 (leikkaus)

4

ELO-C3022

Leikkaajien seminaari 1, (omat leikkaustyöt)

1

ELO-C3053Alkutekstit2

Lisäksi opiskelija voi valita kokonaisuuteen seuraavat kurssit:

ELO-C3023

Leikkaajien seminaari 2, analyysit

2

Kansainvälisyys

0–3

Opiskelija voi valita pääaineen opintoihin kansainvälisyysopintoina seuraavat kurssit:

ELO-C1018

Tampereen elokuvajuhlat

1

ELO-C1020

Festivaalit (leikkaajille IDFA)

2

Harjoituselokuvat

9–22

Opiskelija tekee yhden tai kaksi harjoituselokuvaa. Jos opiskelija tekee kaksi harjoituselokuvaa, hän voi tehdä joko kaksi dokumentaarista elokuvaa (BAD) tai kaksi fiktiivistä elokuvaa (BAF) tai yhden molempia. Opintopistemäärä riippuu siitä, mitkä elokuvat opiskelija tekee. Mikäli opiskelija tekee kaksi elokuvaa, opintopisteet annetaan erillisinä suorituksina. Suoritusten laajuudet ovat: BAD: 9 op ja BAF 7 op. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu pakollinen assisteeraus (2–4 op).

ELO-C1015

BA-elokuva

7–18

ELO-C1029Lyhyen dokumentaarisen elokuvan jälkituotanto2-12

ELO-C1022 

Assisteeraus

2–4

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

ARTS3006.kand 

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

ARTSa.kypsKypsyysnäyte0

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Kaikkiin Aalto ARTSin kandidaatin tutkintoihin kuuluu vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus (15 op). Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina esimerkiksi kursseja Aalto-yliopiston tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja. Myös elokuvaleikkauksen pääaine tarjoaa opintoja joita opiskelija voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin. Kurssit järjestetään pääaineopiskelijoille HOPS-keskustelussa sovitun opintosuunnitelman perusteella.

Elokuvaleikkauksen vapaasti valittavat kurssit

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Fiktioleikkaus

ELO-C3024 

Mainosten leikkaaminen

2

ELO-C3025 

Trailereiden leikkaaminen

2

Dokumentaarisen elokuvan leikkaus

ELO-C3029

Live-musiikki /musiikkivideo

1–2

Tekniikka

ELO-C3031 

Harjoittelija-assisteeraus

1–6

Tutkimuksellinen ajattelu

ELO-C4518

Ääni elokuvan tarinankerronnan välineenä 1

3-4

ELO-C3033 

Elokuvaleikkauksen historia

1

Muut

ELO-C3051

Pro Tools- ja dialogileikkauksen perusteet elokuvaleikkaajille

1–3

ELO-C3056

Elokuvaleikkauksen vaihtuvasisältöiset kurssit

1–8

ELO-C1016 

Kansainväliset opinnot (BA)

2–6

ELO-C1017 

Ulkomaiset workshopit

2–4

ELO-harj

Harjoittelu

1–15