Koodi: ARTS3007

Laajuus: 106-116 op.

Pääainevastaava: Lehtori Hanna Maylett

Osaamistavoitteet

Elokuvaohjauksen pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset valmiudet toimia ohjaajana lyhytelokuvassa ja tv-produktiossa. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijan henkilökohtaisten vahvuuksien ja oman taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä perehdyttämällä opiskelija laaja-alaisesti elokuvaan ilmaisuvälineenä ja sen muotokielen hallintaan. Opiskelija oppii hahmottamaan elokuva- ja tv-tuotannon kokonaisuuden sekä eri elokuvan osa-alueiden perusteet, suunnittelemaan ja johtamaan käsikirjoituksen pohjalta tehtävää taiteellista suunnittelua ja toteuttamaan sen persoonallisella elokuvallisella näkemyksellä yhdessä elokuvan taiteellisesti vastaavien kanssa. Elokuvaohjauksen opiskelijalta edellytetään aloitekykyä, vuorovaikutustaitoja, pitkäjänteisyyttä sekä innovatiivisuutta ja johtamiskykyä. Opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan.


Keskeiset opetettavat valmiudet elokuvaohjauksen kandidaattiopinnoissa ovat audiovisuaalinen ja sisällöllinen muotoajattelu, dramaturgiset tarinankerrontataidot, analyyttinen ja kokonaistaiteellinen ajattelu, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, elokuvan tuotannollis-teknisen toteutusprosessin hallinta, oman alan konventioiden ja ohjausmetodiikan tuntemus sekä kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun. Koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan lahjakkuutta ja taitoja ja auttaa opiskelijaa löytämään elokuvallisen näkemyksensä mukainen omaääninen, elokuvailmaisullinen muotokieli. Elokuvaohjauksen kandidaattitason koulutus kehittää taiteellista tekijyyttä, ryhmätyö- ja johtamistaitoja, antaa perustiedot alasta ja sen historiasta sekä valmiuksia tutkimukselliseen työskentelyyn ja jatkuvaan oppimiseen. Koulutus tuottaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon (TaM) johtavaan koulutukseen.


Koulutuksen sisältö

Elokuvaohjauksen kandidaattikoulutus sisältää elokuvataiteen yhteisiä elokuvanteon kokonaisprosesseja sekä ohjauksen ammattialueen erityisosaamista avaavia opintoja. Elokuvaohjaajan ammattirooliin perehdytään harjoittelemalla ohjaajantyön osa-alueiden konventioita sekä tutkimalla ja kokeilemalla uutta. Harjoitteet kasvavat opintojen edetessä yksittäisistä kohtauksista lyhytelokuvateoksiksi. Opiskelija harjoittelee käsikirjoitusanalyysiä, näyttelijänohjauksen metodiikkaa, elokuvakerronnallisia ilmaisukeinoja, tuotannollisia käytäntöjä sekä tutustuu elokuvan tekniseen ilmaisuvälineistöön ja opiskelee alakohtaista ammattikirjallisuutta. Koulutus perustuu käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, tutkimukselliseen oppimiseen, ryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen. Harjoitustuotannoissa opiskellaan elokuvaohjaamisen kokonaisprosessia ja käytäntöjä sekä syvennetään ryhmätyötaitoja elokuvatuotannon eri vaiheissa. Elokuvaohjauksen opintoihin sisältyy yhteisiä opintokokonaisuuksia Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön koulutusohjelman kanssa sekä kurssi- ja työpajatyöskentelyä ammattinäyttelijöiden kanssa.

Elokuvaohjaajan tulee hallita elokuvan kokonaistaiteellinen ajattelu, taiteellisen vision muodostaminen sekä vision kommunikointi elokuvan tekoprosessissa. Kandidaattitason opinnot suoritettuaan elokuvaohjauksen opiskelija hallitsee lyhytelokuvan taiteellisen kokonaissuunnittelun, ohjaamisen ja taiteellisen johtamisen prosessin ennakkosuunnittelusta tuotannon toteutukseen sekä jälkituotantoon.  Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy elokuvaohjauksen prosessin kaikkiin taiteellisiin ja toteuttaviin vaiheisiin taiteellis-tuotannollisen yhteistyön kautta.


Kurssit

Pääaineopinnot 106–116 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvataiteen perusteet

35

Elokuvataiteen perusteet 35 op ovat kaikille elokuvataiteen pääaineissa opiskeleville pakollisia opintoja, jotka suoritetaan ensimmäinen opiskeluvuoden aikana.

ELO-C1000 

Elokuvailmaisu 1

5

ELO-C1001 

Elokuvailmaisu 2

8

ELO-C1002 

Elokuvailmaisu 3

3

ELO-C1003 

Elokuvailmaisu 4

6

ELO-C1004 

Elokuvatuotannon prosessi

5

ELO-C1005 

Elokuvan analyysi

2

ELO-C1006 

Elokuvan historia 1

1

ELO-C1007 

Elokuvan historia 2

1

ELO-C1008 

Elokuvan historia 3

1

ELO-C1009 

Elokuvan historia 4

3

Elokuvaohjauksen aineopinnot

71

Elokuvaohjauksen pääaineopiskelijoille pakollisia aineopintoja on 71 opintopistettä.

ELO-C3516

Ohjauksen metodiikka 1 : Ohjauksen perusteet

4

ELO-C3517

Ohjauksen metodiikka 2 : Näyttelijänohjaus

3

ELO-C3518

Ohjauksen metodiikka 3 : Kohtausharjoitus 

2

ELO-C3515

Produktio

8

ELO-C3519

Ohjaussuunnittelu 1: Käsikirjoituksen yhteiskehittely

1

ELO-C3520

Ohjaussuunnittelu 2: Ohjaussuunnitelma

2

ELO-C3521

Ohjaussuunnittelu 3: Casting

2

ELO-C3522

Ohjaussuunnittelu 4: Blocking ja kuvasuunnittelu

2

ELO-C3523Ohjaussuunnittelu 5: Harjoitussuunnitelma2
ELO-C3524Ohjaussuunnittelu 6: Mise-en-scène2

ELO-C4524

Elokuvamusiikin työpaja3
ELO-C3527

Ohjauksen metodiikka 4

2-4
ELO-C3525Ohjauksen vaihtuvasisältöiset työpajat2-6

ELO-C1015

BA-elokuva

24 *

ARTS3007.kand 

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

ARTSa.kypsKypsyysnäyte0

Elokuvaohjauksen valinnaiset kurssit

0–10

Elokuvaohjauksen pääaineopiskelijat voivat valita pääaineeseensa 0–10 opintopistettä pääaineeseen kuuluvia valinnaisia kursseja riippuen siitä, miten laajan sivuaineen suorittaa. Lisäksi opiskelija voi halutessaan sijoittaa pääaineen tarjoamia opintoja myös tutkinnon vapaasti valittavien opintojen kokonaisuuteen. Kurssit järjestetään pääaineopiskelijoille HOPS-keskustelussa sovitun opintosuunnitelman perusteella.

ELO-C3525

Ohjauksen vaihtuvasisältöiset työpajat

2–6

ELO-C3526Näyttelijä ja kamera8

ELO-C1016

Kansainväliset opinnot (BA)

2–5

ELO-C3527

Ohjauksen metodiikka 4

2–4

ELO-C3528

Ohjauslaboratorio

2–4

ELO-C3529

Elokuvailmaisun narratiiviset strategiat: Aristoteelinen narratiivi elokuvassa

3

ELO-C3530Elokuvailmaisun narratiiviset strategiat: Kirjallisuus, draama ja elokuva-adaptaatio3
ELO-C3531Elokuvailmaisun narratiiviset strategiat: Case- study1-2
ELO-C5519

Worldbuilding

6-8

* ) Opiskelijalla on oikeus saada yli 12 opintopisteen laajuisesta kurssista suorituksia osissa.