Koodi: ARTS3008

Laajuus: 106-116 op.

Pääainevastaava: Professori Rauno Ronkainen

Osaamistavoitteet

Elokuvauksen pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteelliset ja tuotannolliset perusvalmiudet kuvaajan ammattiin erilaisissa elokuva- ja tv-tuotannoissa.

Elokuvauksen opinnoissa opiskelija harjaantuu kurssiopetuksen ja vaativuustasoltaan asteittain kasvavien harjoitustöiden myötä oman ammattialueen taiteellisen, tuotannollisen ja teknisen kokonaisuuden hallintaan. Opiskelija oppii hahmottamaan roolinsa elokuva- ja tv-tuotannon kokonaisuudessa ja arvioimaan suunnitelmiensa taiteellista ja käytännöllistä toteutettavuutta. Opiskelija osaa hallita elokuvan eri osa-alueiden taiteelliset ja tekniset perusteet sekä taiteellisteknisen suunnittelun. Hän kykenee näiden taitojen avulla persoonalliseen elokuvalliseen ilmaisuun yhdessä elokuvan taiteellisesti vastaavien kanssa.

Kandidaattitason opinnoissa elokuvauksen pääaineopiskelija harjaantuu tuntemaan oman alansa käytäntöjä, taiteellisia ilmaisukeinoja, teknisiä välineitä ja teoreettista käsitteistöä. Koulutuksen keskeinen tavoite on kehittää opiskelijan lahjakkuutta ja persoonallista ilmaisukykyä, antaa teknisiä ja taiteellisia perusvalmiuksia ja -tietoutta alasta ja sen historiasta, kehittää ryhmätyö- ja johtamistaitoja sekä antaa valmiuksia tutkimuksellisen työn perusteisiin.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää kuvauksen yhteisiä opintoja sekä opintoja elokuvataiteen ja muiden media-alan opiskelijoiden kanssa. Harjoitustuotannoissa opiskellaan kuvaajan ammatin käytäntöjä ja syvennetään ryhmätyötaitoja.

Elokuvaajan työhön perehdytään opiskelemalla ja tenttimällä alan kirjallisuutta, pienimuotoisissa harjoitteissa, ammattitekniikkaa käsittelevissä harjoituksissa sekä todellisissa produktioissa. Koulutus perustuu pääasiassa käytäntölähtöiseen tekemällä oppimiseen, pienryhmätyöskentelyyn, henkilökohtaiseen ohjaukseen ja keskustelevaan vuorovaikutukseen.

Kurssit

Pääaineopinnot 106–116 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvataiteen perusteet

35

Elokuvataiteen perusteet 35 op ovat kaikille elokuvataiteen pääaineissa opiskeleville pakollisia opintoja, jotka suoritetaan ensimmäinen opiskeluvuoden aikana.

ELO-C1000

Elokuvailmaisu 1

5

ELO-C1001

Elokuvailmaisu 2

8

ELO-C1002

Elokuvailmaisu 3

3

ELO-C1003

Elokuvailmaisu 4

6

ELO-C1004

Elokuvatuotannon prosessi

5

ELO-C1005

Elokuvan analyysi

2

ELO-C1006

Elokuvan historia 1

1

ELO-C1007 

Elokuvan historia 2

1

ELO-C1008 

Elokuvan historia 3

1

ELO-C1009 

Elokuvan historia 4

3

Elokuvauksen Aineopinnot

71

Elokuvauksen pääaineopiskelijoille pakollisia aineopintoja on 71 opintopistettä. Aineopinnot koostuvat kuudesta opintokokonaisuudesta.

Kuvalliset harjoitukset

26

ELO-C1026

Lyhyen dokumentaarisen elokuvan ennakkosuunnittelu

2-6

ELO-C1027Lyhyen dokumentaarisen elokuvan kuvaukset2-8
ELO-C1029Lyhyen dokumentaarisen elokuvan jälkituotanto2-12

ELO-C1015

BA-elokuva, fiktiivinen

12

ELO-C4000

Linjakohtaiset harjoitukset

2

Tekniikka

9

ELO-C4001

Kameratekniikka ja workflow

3

ELO-C4018

Henkilövalaisu

2

ELO-C4019

Studiotyö

3

ELO-C4020

Värimääritys 1

1

ELO-C1504

Kuvaaminen

3
ELO-E4014Liikkuva kamera ja erikoiskalusto3

Metodiikka

14

ELO-C4027

Kuvaajavierailut

2

ELO-C4025

Location scouting

2

ELO-C1508

Havainnoiva ja vuorovaikutteinen dokumentaari

3

ELO-C3522Ohjaussuunnittelu 4: Blocking ja kuvasuunnittelu2

ELO-C4008

Elokuvauksen metodit 1

2

ELO-C4017

Elokuvauksen harjoitustutkielma

3

Kansainvälisyys

4

ELO-C4022

Camerimage

1

ELO-C4010

Ulkomainen kuvaajavierailu

1

ELO-C1018

Tampereen elokuvajuhlat

1

Tutkimuksellisuus

3

ELO-C4023

Kirjatentti: Cinematography Theory and Practice

2

ELO-C4013

Kirjatentti: Practical Cinematography

1

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

ARTS3008.kand 

Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari

10

ARTSa.kypsKypsyysnäyte0

Elokuvauksen valinnaiset kurssit

0–10 

Elokuvauksen pääaineopiskelijat voivat valita kandidaatin tutkintoon 0–10 opintopistettä pääaineeseen kuuluvia valinnaisia kursseja riippuen siitä, miten laajan sivuaineen suorittaa. Lisäksi opiskelija voi halutessaan sijoittaa pääaineen tarjoamia opintoja myös tutkinnon vapaasti valittavien opintojen kokonaisuuteen. Kurssit järjestetään pääaineopiskelijoille HOPS-keskustelussa sovitun opintosuunnitelman perusteella. Osan erityiskursseista voi suorittaa myös maisteritutkinnossa.

ELO-C4028

Digitaalinen elokuvaus

3

ELO-C3515

Produktio

8

ELO-E4014

Liikkuva kamera ja erikoiskalusto

3

ELO-C1526

Dokumentaarinen kuvaaminen

3

ELO-C4026

Elokuvauksen metodit 2

2

ELO-C4016

Mainoselokuva 1

2

ELO-C1504

Kuvaaminen

3

ELO-C1022

Assisteeraus (BA)

2

ELO-C1017

Ulkomaiset workshopit

3

ELO-C5518Digitaalinen lavastus ja VFX4
ELO-C1020Festivaalit1
ELO-C4021Tekstistä kuviksi2
ELO-C5519

Worldbuilding

6-8