Koodi: ARTS3002

Laajuus: 112-122 op.

Pääainevastaava: Professori Ranja Hautamäki

Osaamistavoitteet

Maisema-arkkitehtuurin opetuksen tavoitteena on valmistaa opiskelijat ammattiin ja sen osaavaan harjoittamiseen. Pääaineen tarkoitus on varmistaa, että opiskelija tuntee maisema-arkkitehtonisen suunnittelun perusteet. Kandidaatin tutkinto ei tuota maisema-arkkitehdin ammattipätevyyttä, mutta se antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia avustavissa ammatillisissa tehtävissä esim. yksityisissä suunnittelutoimistoissa tai julkisissa suunnitteluvirastoissa. Tässä ominaisuudessa opiskelija pystyy ratkaisemaan itsenäisesti pienen suunnittelutehtävän. Se edellyttää, että hän osaa arvioida erilaisten suunnitteluratkaisujen vaikutusta ja laatua. Hän osaa myös etsiä ja soveltaa suunnittelutietoa kriittisesti ja hahmottaa ratkaisumalleja ja mahdollisuuksia erilaisiksi suunnittelukonsepteiksi. 

Maisema-arkkitehdin työ vaatii suunnitteluun vaikuttavien ekologisten, kulttuuristen, taloudellisten ja maankäytöllisten seikkojen ymmärtämistä. On tärkeää, että opiskelija jo kandidaattivaiheessa oppii hahmottamaan kokonaisvaltaisesti maiseman suunnittelun, rakentamisen ja hoidon tehtäväkentän ja ihmisläheisen toimintaympäristön. Hän oppii ymmärtämään maisema-arkkitehdin ammatin ja tehtävät osana alojen välistä yhteistyötä ja yhteiskuntaa. Henkilökohtaisella tasolla se tarkoittaa myös, että opiskelija pystyy näkemään oman kandidaattivaiheensa päämäärätietoisesti osana opintokokonaisuutta, urasuunnittelua ja elinikäistä oppimista.

Sisältötavoitteet

Tavoite on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on:

 • perustiedot maisema-arkkitehtuurista ja suunnittelusta osana taiteiden, tieteiden ja tekniikan kontekstia 

 • tuntemus maisema-arkkitehtuurin historian ja teorian perusteista 

 • tuntemus maiseman luonnontekijöistä ja -prosesseista sekä kyky analysoida niitä 

 • perustiedot maiseman sosio-kulttuurisista tekijöistä ja historiasta sekä kyky analysoida niitä 

 • perustiedot maiseman toiminnallisista ja tilallisista tekijöistä sekä perustiedot sen rakenteellisista ja teknisistä järjestelmistä 

 • perustiedot maisemarakentamisen ja -suunnittelun materiaaleista ja tekniikoista sekä maisemanhoidon menetelmistä 

 • perustiedot rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön suunnittelusta ja vaalimisesta sekä niitä ohjaavista tekijöistä 

 • ymmärrys kestävän kehityksen perusteista ja suunnitteluratkaisujen vaikutuksista 

 • ymmärrys maisema-arkkitehtuurin yhteiskunnallisesta merkityksestä ja maisema-arkkitehdin ammattikuvasta

Taitotavoitteet

Tavoite on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee keskeiset suunnittelutyövälineet ja työmenetelmät 

 • on yhteistyö- ja ryhmätyökykyinen 

 • omaa luovan ongelmanratkaisukyvyn 

 • osaa ilmaista itseään sekä visuaalisesti että verbaalisesti argumentoiden 

 • pystyy ottamaan vastaan palautetta ja reflektoimaan omaa oppimistaan 

 • omaa riittävän viestintä- ja kielitaidon

Akateemiset taidot

Tavoite on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan: 

 • opiskelijalla on valmiuksia tutkimustyöhön, tieteelliseen kirjoittamiseen sekä tietolähteiden käyttöön


Koulutuksen sisältö

Kandidaattiopinnot koostuvat pääaineesta, sivuaineesta, yhteisistä opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. 

Maisema-arkkitehtuuri on monitieteellinen ala, jossa suunnitellaan ulkotiloja, niiden rakentamista ja hoitoa kaikissa mittakaavoissa. Maisema-arkkitehtuuri yhdistää taiteen, luonnontieteiden ja tekniikan osaamista. Esteettisyys, ekologisuus ja toiminnallisuus ovat maisema-arkkitehtuurin perusarvoja. Tavoitteena on tuottaa hyvää ja kestävää ympäristöä ja yhdyskuntia. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi asuinympäristöjen, julkisten puistojen, viheralueiden, virkistys- ja työpaikka-alueiden ulkotilojen suunnittelua, kaavoitukseen liittyvää alueiden käytön suunnittelua, maiseman ja historiallisten ympäristöjen suojelun ja hoidon sekä ympäristön kunnostamisen suunnittelua tai maisemaan ja ympäristöön liittyviä tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä. 

Maisema-arkkitehtuurin pääaineen keskeisiä sisältöjä ovat maiseman suunnittelu, rakentaminen, hoito ja suojelu sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Kandidaattiohjelman opinnot sisältävät edellä mainittujen maisema-arkkitehtuurin aihealueiden perusteita.

Kandidaattiohjelman rakenne

Yhteiset opinnot muodostuvat taide- ja teoriaopinnoista sekä kieli- ja viestintäopinnoista Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Niiden laajuus tekniikan alalla on 28 op. Yhteiset opinnot ovat pakollisia kaikille Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaattiopiskelijoille.

Pääaineen opinnot muodostuvat maisema-arkkitehtuurin perus- ja aineopinnoista. Pääaine muodostaa tutkinnon keskeisen ja laajimman elementin, ja siihen sisältyy 10 op laajuinen kandidaatintyö ja seminaari. Pääaineen opintojen laajuus on vähintään 112 op ja enintään 122 op.

Sivuaineen laajuus on 15 - 25 op. Sivuaine suoritetaan 2. ja 3. opiskeluvuonna.

Vapaasti valittavat opinnot ovat muita opintoja, joilla opiskelijan on mahdollista laajentaa ja syventää osaamistaan pää- tai sivuaineessa sekä omaa kehittymistään. Vapaasti valittavien opintojen laajuus on kaikilla opiskelijoilla 15 op. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää kursseja vapaasti Aalto-yliopistosta tai muista kotimaisista (JOO-opinnot) yliopistoista. Maisema-arkkitehtuurin pääaineessa vapaasti valittaviin opintohin ei ole mahdollista sijoittaa vaihto-opintoja, koska ne sijoittuvat maisema-arkkitehdin tutkintoon.

Kurssit

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaattiohjelman ohjelmamalli tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op) osalta

Opintokokonaisuudet

Laajuus opintopisteinä

Tekniikan kandidaatin tutkinto

180

Opiskelijalla on oikeus sisällyttää opintoihinsa 25 op laajuinen sivuaine niin halutessaan. Tämä tulee huomioida pääaineen suunnittelussa esimerkiksi valinnaisuuksia luomalla siten, ettei tutkinnon laajuus 180 op ylity.

Yhteiset opinnot

28

Pääaine

112-122

Sivuaine

15–25

Vapaasti valittavat opinnot

15


Pääaineopinnot 112–122 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Pääaineen pakolliset kurssit 1.vsk. 

33

Huom. Tutkinto-opiskelijat suorittavat opintopisteiltään vaihtuvat kurssit pääsääntöisesti maksimilaajuisina. Tarkista pakollisen suorituksen laajuus WebOodista.

ARK-C0001

Perusteet: Tila 1 

3 

ARK-C0002

Perusteet: Paikka 1 

 

ARK-A1000 

Johdatus arkkitehtuurin historiaan 

2 

ARK-C0005

Perusteet: Voima 

2 

ARK-C0006

Perusteet Aine 1 

3 

ARK-A2503 

Software Basics 1 

3 

MAR-A1000 

Maisema-arkkitehtuurin perusteet 1A 

5 

MAR-C1011

Maisema-arkkitehtuurin perusteet 1B 

5 

MAR-A1002 

Maisema-arkkitehtuurin kenttäkurssi 1 

2 

ARK-C3000 

Johdatus kestävään suunnitteluun 

2 

Pääaineen pakolliset kurssit 2.vsk.

50

ARK-C5001 

Kaupunki ja yhdyskunta 

5 

ARK-C5500 

Kaupunki ja asuminen 

5 

MAR-C1001 

Maisema-arkkitehtuurin perusteet 2A, maisema-analyysi 

4 

MAR-C1002 

Maisema-arkkitehtuurin perusteet 2A, luontotekijät 

6 

MAR-C1004 

Maisema-arkkitehtuurin perusteet 2B 

5 

MAR-C1012

Maisema-arkkitehtuurin historia 

4 

MAR-C1013

Nykyajan maisema-arkkitehtuuri

3 

MAR-C1003 

Maisemarakentamisen tekniikka ja materiaalit 

10 

MAR-C1000 

Maisema-arkkitehtuurin kenttäkurssi 2 

2 

ARTS-A0102Ajatus6

Pääaineen pakolliset kurssit 3.vsk.

29

ARK-C5003 

Kaupunki ja liike 

5 

ARK-C5002 

Kaupunkiluennot 

3 

MAR-C1005 

Maisema ja alueiden käyttö 

5 

MAR-C1006 

Maisema ja kaupunki 

6 

ARTS3002.kand 

Kandidaatintyö ja seminaari 

10 

ARTSt.kyps 

Kypsyysnäyte 

0 

Pääaineen valinnaiset kurssit 1-3.vsk.

Opiskelija valitsee pääaineeseen valinnaisia kursseja siten, että pääaineen laajuus 112 – 122 op täyttyy. Mikäli opiskelija tekee ns. lyhyen sivuaineen (15 op), tulee hänen täydentää pääaineen opintoja maisema-arkkitehtuurin valinnaisilla opinnoilla. Sopivia ovat maisema-arkkitehtuurin erikoistyöt, maisema-arkkitehtuurin valinnaiset ja vaihtuvasisältöiset kurssit sekä alla olevassa listassa esitetyt kurssit.

MAR-E1042

Kulttuurimaiseman historia 

3 

MAR-C1009 

Maiseman hoito ja suojelu 

3 

MAR-E1043

Metsänhoidon perusteet 

3 

MAR-E1017 

Maisema-arkkitehtuurin erikoistyö 

1–10 

MAR-E1018 

Maisema-arkkitehtuurin vaihtuvasisältöinen kurssi 

1–10 

MAR-E1027 

Maisema-arkkitehtuurikilpailu 

1–10 

ARK-A2504 

Software Basics 2 

3 

ARK-A2505 

Software Basics 3 

3 

ARK-C2502 

Software Advanced 

2 

ENG-A1002 

 ARTS-ENG-projekti 

 5 

ARK-C1500 

Arkkitehtuurigrafiikka 

2–4 

ARK-E5003 

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun erikoistyö 

1-10 

ARK-E5004 

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun vaihtuvasisältöinen kurssi 

1–10