På svenska

Osaamistavoitteet

Taiteen kandidaatin ja tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

Pääaineen opinnot

Taiteen kandidaatin tutkinnossa 111 op

HUOM! Kuvataidekasvatuksen pääaineessa 86 op

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa 117 op

Yhteiset opinnot

Taiteen kandidaatin tutkinnossa 26 op

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa 23 op

Sivuaine vähintään 15 op

Vapaasti valittavat opinnot 

Taiteen kandidaatin tutkinnossa korkeintaan 28 op

Tekniikan kandidaatin tutkinnossa korkeintaan 25 op


Kuva 1. Taiteen kandidaatin ja tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne

Sekä taiteen kandidaatin että tekniikan kandidaatin tutkintojen rakenne koostuu yhteisistä opinnoista, pääaineesta, sivuaineesta ja vapaasti valittavista opinnoista. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä.

Yhteisten opintojen laajuus on taiteen kandidaatin tutkinnossa 26 op ja tekniikan kandidaatin tutkinnossa 23 op. Pääaine on taiteen kandidaatin tutkinnossa laajuudeltaan 111 op, taiteen kandidaatin tutkinnon kuvataidekasvatuksen pääaineessa 86 op (+ opettajan pedagogiset opinnot 25 op) ja tekniikan kandidaatin tutkinnossa 117 op. Sekä taiteen kandidaatin että tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu lisäksi vähintään 15 op laajuiset sivuaineopinnot ja taiteen kandidaatin tutkinnossa korkeintaan 28 op laajuinen ja tekniikan kandidaatin tutkinnossa korkeintaan 25 op laajuinen vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kandidaattiohjelman osaamistavoitteet

1. Pää- ja sivuaine

Kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteiden tai tekniikan (arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin) alan pääaineen ammattitehtävien edellyttämä teoreettinen, tiedollinen, taiteellinen ja käytännöllinen ammattitaito, alan tutkimuksen perusteiden tuntemus ja valmius alan kehitykseen seurantaan. Koulutus perustuu tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. Opiskelijan opintoihin sisältyy sivuaine ja valinnaisia opintoja.

2. Taiteellinen ja teknillistieteellinen ajattelu ja työskentelytapa

Kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle taiteellisen työn ja/tai teknillistieteellisen alan edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet sekä valmiudet tutkimukselliseen ajatteluun.

Opiskelija tunnistaa oman pääaineensa keskeiset käsitteet, ilmiöt, lainalaisuudet, mallit ja menetelmät ja osaa soveltaa näitä käytännössä. Opiskelija tunnistaa alan eettisiä kysymyksiä ja ymmärtää niiden merkityksen työssään.

Opiskelija osaa tunnistaa, määritellä ja ratkaista ongelmia käyttäen oppimiaan alan menetelmiä.

Hän tuntee pääaineensa keskeiset tiedonlähteet ja tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija pystyy arvioimaan kriittisesti oman alansa tuotteita, palveluita, prosesseja ja metodeja.

3. Opiskelutaidot ja perusta maisterin opintoihin

Kandidaattiohjelma antaa valmiuden alan maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin soveltuvissa ohjelmissa, jatkuvaan oppimiseen ja ammatilliseen kehittymiseen.

4. Työelämävalmiudet

Kandidaattiohjelman opinnot kehittävät opiskelijan valmiuksia soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä. Opinnoissa kehittyy riittävä kieli- ja viestintätaito sekä muita työelämävalmiuksia, mm.

  • ryhmätyöskentely, ryhmän johtaminen sekä toimiminen oman alan edustajana monialaisessa ryhmässä
  • projektinhallinta
  • alan liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet
  • suullinen ja kirjallinen viestintä
  • vieraan kielen osaaminen
  • säädösten mukainen toisen kotimaisen kielen taito