Tohtoriohjelmassa aloittaville, kokopäiväisesti tohtoriopintoja suorittaville järjestetään 1. ja 2. vuoden rahoitus. Edellytyksenä on eteneminen opinnoissa ja tutkimuksessa. Rahoitus koostuu osa-aikaisesta (56%) työsopimuksesta ja säätiön apurahasta, ja sen määrä verojen jälkeen noin 25 000 € vuodessa riippuen muista tuloista ja verovähennyksistä.

Työsopimuksen ansiosta tohtoriopiskelija pääsee osalliseksi työnantajan tarjoamista eduista, joihin kuuluu palkallinen vuosiloma ja ilmainen työterveyshuolto.

Kolmannesta vuodesta lähtien tohtoriopiskelijat hankkivat rahoituksensa palkattuna tutkijana tai apurahoin.Tämä on tavallisesti onnistunut erinomaisesti, kun opiskelijalla on jo tarjota vankka näyttö etenemisestään. Korkeakoulu voi tarjota kokopäiväisiä tutkijanpaikkoja parhaille opiskelijoille. Myös ohjaavan professorin tuki auttaa rahoituksen järjestämisessä.

Tutkijan ammattitaitoon kuuluu taito järjestää rahoitus hankkeilleen. Koulun tuki kohdistuu erityisesti alkuvaiheen rahoitukseen, kun opiskelijalla ei ole vielä tarjota ulkopuolisille rahoittajille näyttöä tutkijantaidoistaan. Kahden ensimmäisen vuoden aikana tohtoriopiskelijoita ohjataan ja opastetaan hyvien hakemusten laadinnassa ja rahoituslähteiden etsinnässä.

Kauppakorkeakoulun tohtoriopintoihin sisältyy tavallisesti konferenssikäyntejä sekä kursseja kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Näiden kustannuksiin on tarjolla hyviä rahoituslähteitä joista opiskelijat ovat suhteellisen helposti saaneet matka- ja konferenssiapurahoja.

Sisällysluettelo

Henkilökohtaiset apurahat

Yksi tapa rahoittaa jatko-opintoja ja väitöskirjatutkimusta on hakea apurahaa joltakin niitä myöntävältä säätiöltä. Seuraavassa on esitelty lyhyesti joitakin säätiöitä, joista apurahaa voi hakea. 

 

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön apurahat

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön myöntämien apurahojen kohdealueita ovat mm.:
tieteelliset tutkimusprojektit ja muu tieteellinen tutkimustyö
tutkimuksiin liittyvät matkat
kansainvälinen tutkija- ja opiskelijavaihto
opinnäytetutkimukset
opetuksen kehittämishankkeet

Apurahojen hakukaudet ovat helmikuussa ja syyskuussa. Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö jakaa apurahoja vuosittain noin 950 000 €. Haettavissa olevista apurahoista ilmoitetaan vuosittain helmikuun ja syyskuun alussa säätiön verkkosivuilta. Tarkistakaa myös haun päättymispäivä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Liikesivistysrahasto

Liikesivistysrahasto tukee ensisijaisesti kauppatieteellistä tutkimusta ja alan jatko-opintoja. Apurahaa haettaessa on lomakkeen liitteenä lähetettävä ajantasainen tutkimus- tai opintosuunnitelma ja lisäksi yksisivuinen projektiesite, jolla hanke "myydään" apurahoista päättäville. Tutkimustavoitteiden ja -menetelmien tms. lisäksi on esitteessä sanottava jotain myös hankkeen aikataulusta ja rahoituksesta.

Varsinkin haettaessa rahoitusta ensimmäiseen post graduate -työhön (lisensiaattitutkimus tai suoraan tehtävä väitöskirja) on ohjaavan professorin lausunto tärkeä. Lausunto tulee pyytämättä toimittaa joko hakemuksen yhteydessä tai kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä suoraan Liikesivistysrahastoon.

Yrjö Jahnssonin säätiö

Säätiön tarkoituksena on suomalaisen kansantaloustieteellisen ja lääketieteellisen tutkimuksen edistäminen sekä suomenkielisten oppi- ja tutkimuslaitosten ylläpitäminen ja tukeminen. Lisäksi tuetaan edellä mainittujen tieteenalojen saumakohdassa olevaa suomalaista terveystaloustieteellistä tutkimusta.

Kansantaloustieteen osalta etusijalle asetetaan raha- ja palkkateoreettiset tutkimukset ja näiden jälkeen finanssiopilliset ja kansantalouspoliittiset tutkimukset. Lääketieteessä kyseessä on oltava teoreettisesti tai käytännöllisesti tärkeä tutkimustyö. Tutkimusapurahan lisäksi voidaan rahoittaa myös akateemisen loppututkinnon suorittaneiden jatkokoulutusta.

KAUTE eli Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö

Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiön eli KAUTE-säätiön perustivat vuonna 1956 Ekonomiliitto r.y. ja Teekkaritoiminnan Edistämisyhdistys r.y. Säätiön tarkoituksena on edistää kauppatieteellistä ja teknillistieteellistä tutkimustoimintaa opiskelua sekä opetusta.

Vuorineuvos tekn. ja kauppat. tri H.C. Marcus Wallenbergin liiketaloudellinen tukisäätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää koulutusta ja tutkimusta yritysjohdon toimialueella, ensisijaisesti Suomessa mutta myös kansainvälisissä yhteyksissä. Tarkoitus toteutetaan jakamalla stipendejä sekä maksamalla luentopalkkioita vieraileville luennoitsijoille sekä kustantamalla Suomessa kansainvälisellä tasolla pidettäviä tieteellisiä symposiumeja.

Saapuneitten hakemusten perusteella säätiö jakaa joka vuosi apurahoja postgraduaalisiin opintoihin ja tieteelliseen tutkimukseen. Suurta painoa asetetaan sille, että tutkimuksen toimialue on yritysjohto. Apurahojen saajien tausta löytyy pääasiallisesti Kauppa- tai Teknillisessä korkeakouluissa tai muilla vastaavilla opintolinjoilla. Myös matkastipendejä ulkomailla tapahtuviin tieteellisiin symposiumeihin myönnetään ja säätiö voi lisäksi osallistua kansainvälisten yritysjohdon seminaarien rahoitukseen Suomessa.

Suomen kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö. Se tukee maamme kulttuurielämää myöntämällä apurahoja tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Apurahoja myönnetään kaikille kulttuurielämän aloille, pääasiassa yksityishenkilöille ja työryhmille. Tieteen aloilla apurahaa voi hakea lisensiaatti- ja väitöskirjatöihin sekä niiden jälkeiseen tieteelliseen työhön. Tutkimustyö voi tapahtua kotimaassa ja ulkomailla. Täysipäiväiseen työskentelyyn myönnettävä apuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä. Kokous- ja luentomatkoja tuetaan vain rajoitetusti.

Heikki ja Hilma Honkasen säätiö

Heikki ja Hilma Honkasen säätiö jakaa apurahoja nuorille lahjakkaille suomalaisille opiskelua ja myös tutkimustyötä varten. Opiskelija-apurahojen lisäksi voi hallituksen päättäminä vuosina olla jaossa tutkija-apurahoja väitöskirja- ja lisensiaatintutkimusta varten valituilta tieteenaloilta.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Apurahoja myönnetään henkisen ja taloudellisen suomalaisen viljelyn edistämiseen. Tieteen apurahat myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön, sen jälkeiseen tutkimukseen sekä tutkimusryhmille.

 

Takaisin alkuun


Tutkimusprojektit

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tehdään tutkimusta lukuisissa tutkimus-projekteissa. Projekteihin osallistuu usein väitöskirjatutkijoita. Tohtoriopiskelijoita kannustetaan olemaan aktiivisia projektien valmistelussa ja ideoinnissa omassa aineessaan. Tohtoriopiskelijan kannattaa tutustua rahoittajien tutkimusohjelmiin ja miettiä mahdollisuuksia osallistua niihin yhteistyössä vanhempien tutkijoiden kanssa. Seuraavassa on esitelty lyhyesti joitakin tutkimusprojektien rahoittajia.

 

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia on tiederahoituksen asiantuntijaorganisaatio ja se kuuluu opetusministeriön hallinnonalaan. Suomen Akatemian toiminta-ajatuksena on tutkimuksen laadun ja arvostuksen nostaminen ja sen tehtävänä on edistää korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimia tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa.

Suomen Akatemia rahoittaa tutkimusta noin 340 miljoonalla eurolla vuodessa. Sen osuus valtion t&k-rahoituksesta on 16 prosenttia. Rahoitushakemuksia vastaanotetaan 1,1 miljardin euron arvosta vuodessa.

Suomen Akatemian toiminta kattaa kaikki tieteenalat ja sen ylin päättävä elin on seitsenhenkinen hallitus, joka vastaa Akatemian tiedepoliittisesta linjasta ja tutkimusmäärärahojen jaosta tieteellisille toimikunnille. Tieteellisiä toimikuntia on neljä:
• Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
• Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
• Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
• Terveyden tutkimuksen toimikunta

Tieteelliset toimikunnat päättävät tutkimuksen rahoituksesta omilla toimialoillaan sekä toimivat asiantuntijoina tiedettä koskevissa asioissa.

3x3 -rahoitusmalli

Uusi 3x3 --rahoitusmalli pyrkii tuomaan eri rahoitusmuodot selkeämmiksi hakijoille ja siitä syystä rahoitusmuodot on jaoteltu kolmeen eri ryhmään, joissa kussakin on kolme erilaista rahoitusinstrumenttia:
• Tutkimus (Akatemiahanke, Akatemian tutkimusohjelmat ja Huippuyksiköt)
• Tutkija (Tutkijatohtori, Akatemiatutkija, Akatemiaprofessori)
• Tutkimusympäristö (Infra, Tohtoriohjelmat, FiDiPro)

Uudessa rahoitusmallissa on karsittu päällekkäisyyksiä, ja pieniä rahoitusmuotoja on liitetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja pyritty saamaan lisää joustavuutta rahoitusmuotoihin.

Uutena kaikkiin rahoitusmuotoihin tulee kansallinen, kansainvälinen ja sektorienvälinen liikkuvuus, mikä edellyttää jo hakuvaiheessa liikkuvuussuunnitelmien tekoja.

Uusi rahoitusmalli merkitsee myös sitä, että päärahoitushaku on vain kerran vuodessa syksyllä syys-lokakuussa. Samassa haussa voi jättää vain yhden hakemuksen ja sen vuoksi on tärkeää käydä eri rahoitusmuodot huolellisesti läpi ja tutkia, mikä rahoitusmuoto on oikea juuri omaan tarpeeseen.

Tohtoriopiskelijat kuuluvat tyypillisesti tutkijoina tutkimushankkeisiin, joita syksystä 2010 lähtien kutsutaan akatemiahankkeiksi. Rahoitusmuoto sisältää monia aiemmin itsenäisinä instrumenttina toimineita rahoitusmuotoja: tutkimusmäärärahat, varttuneen tutkijan määräraha, työelämässä työskentelevien tohtorikoulutus. Hakijana akatemiahankkeissa on tohtori, yleensä professori tai tutkimusryhmän johtaja ja rahoituskausi on yleensä 4 vuotta.

Tekes (Teknologian kehittämiskeskus)

Teknologian kehittämiskeskus Tekes on yritysten ja tutkimuslaitosten haastavien tuotekehitys- ja tutkimusprojektien rahoittaja ja aktivoija. Tekes rahoittaa yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusprojekteja, yritysten pitkäjänteisiä tutkimusprojekteja ja nopeammin valmiisiin tuotteisiin tähtääviä yritysten tuotekehitysprojekteja.

Tekes-hankkeiden valmistelu kannattaa aloittaa keskustelemalla muiden oman alan tutkijoiden kanssa ja tutustumalla Tekes-rahoituksen tavoitteisiin. Hankkeissa on usein mukana yrityspartnereita. Ennen hakemusten laatimista kannattaa olla yhteydessä Tekesin asiantuntijoihin ja selvittää, sopiiko hanke Tekesin rahoitettavaksi. Tekesin kotisivuilta löytyy tietoja avoimista ohjelmista ja niiden hakuaikatauluista.

Rahoituksenhakijana ja rahoituksensaajana on aina organisaatio, ei yksittäinen henkilö tai tutkimusryhmä.
Aalto-yliopiston tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeisiin liittyvien asiakirjojen allekirjoitus- ja hyväksymisvaltuuksien mukaan hankkeen vastuullisena johtajana voi toimi Aalto-yliopiston palvelussuhteessa oleva henkilö, jolla on riittävät valmiudet tieteelliseen tutkimustoimintaan ja ohjaukseen.

Koska laitokset ja tutkimusyksiköt toteuttavat tutkimushankkeet, on välttämätöntä, että laitoksen johtaja on tietoinen vireillä olevasta tutkimushankkeesta ja antaa hyväksymisensä hankkeen vireille panoon ja suostumuksensa tilojen laitteiden ja henkilökunnan käyttöön, mikäli kyseinen tutkimushanke toteutuu.

FiDiPRo- ja SHOK --hakemukset käsitellään Aalto-tasolla, ja siksi niiden lähettämiseen tarvitaan akateemisten asioiden vararehtorin lupa. Tällaiset hakemukset tulee toimittaa hyvissä ajoin laitoksen johtajan hyväksymismerkinnällä varustettuna kampusten Tutkimuksen tukipalveluihin.

Euroopan unionin tutkimusohjelmat

Euroopan unioni rahoittaa kansainvälisiä tutkimus- ja kehityshankkeita omalla tutkimusohjelmalla. EU:n tutkimuksen ja kehityksen seitsemäs puiteohjelma alkoi vuoden 2007 alusta ja se kattaa 7 vuotta (v. 2007--2013). Tutkimuksen puiteohjelmien tavoitteena on lujittaa yhteisön teollisuuden tieteellistä ja teknologista perustaa, parantaa sen kilpailukykyä ja lisätä yhteistyötä kansallisten ja eurooppalaisten toimintamuotojen välille sekä edistää yhteisön eri politiikanlinjoja palvelevaa tutkimusta.

Seitsemännessä puiteohjelmassa on neljä osa-aluetta:

1. Yhteistyö (Cooperation --Collaborative Research), joka pitää sisällään tutkimus- ja kehitysprojektit, teknologiayhteisöt ja ERA-NET-projektit. Tähän osa-alueeseen kohdistetaan yli puolet 7. puiteohjelman budjetista.

2. Ideat (Ideas – Frontier Research), keskittyy perustutkimuksen rahoittamiseen Euroopan tutkimusneuvoston (European Research Council, ERC) kautta.

3. Ihmiset (People – Human Potential), jonka kautta rahoitetaan tutkijoiden liikkuvuutta ja tutkijankoulutusta.

4. Valmiudet (Capacities – Research Capacity), johon kuuluvat mm. tutkimusinfrastruktuurien ja alueiden rahoitus.

Puiteohjelman tutkimushankkeissa tulee joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta yleensä olla vähintään kolme osallistujaa (organisaatiota) kolmesta eri EU:n jäsen- tai liitännäisvaltiosta. Rahoitushakujen tavoitteet ja reunaehdot on yleensä tarkoin määritelty, ja ne tulee ottaa huomioon hanketta suunnitellessa. Jokaiselle haulle on saatavissa internetistä hakuohjepaketti, ja kaikkiin hakuun liittyviin dokumentteihin on syytä tutustua. Puiteohjelmasta löytyy tietoa myös Tekesin sivuilta. EU-hankkeita valmistellessa kannattaa olla yhteydessä Tutkimuksen tukipalveluihin.

European Science Foundation

European Science Foundation on järjestö, johon kuuluu 75 jäsenorganisaatiota. Se edistää korkealaatuista tutkimusta Euroopassa saattamalla yhteen kansalliset tutkimuksen rahoittajat ja huippututkijat. ESF:n kautta rahoitetaan tutkimusta EUROCORESin (European Science Foundation Collaborative Research Programmes Scheme) tutkimusprojekteissa. Avoinna olevat haut löytyvät ESF:n www-sivuilta. Hakijoiden tulee olla yhteydessä kansalliseen ESF:n rahoittajatahoon (Suomen Akatemia) ennen rahoituksen hakemista. Lisäksi ESF:n toimintaan kuuluvat mm. ESF tutkimuskonferenssit, tutkivat työpajat sekä tutkimusverkosto-ohjelmat.

 

Takaisin alkuun


Rahoitusta ulkomaisiin opintoihin

 

Tohtoriopiskelijoita kannustetaan liittämään tutkintoonsa kansainvälisiä ulot­tuvuuksia. Ulkomaanvaihto on hyvä tapa löytää verkostoja sekä luoda pohjaa tulevalle uralle.

Suomen Akatemian rahoitus tutkijaliikkuvuuteen

Suomen Akatemia tukee tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta eri tutkija­uran vaiheissa. Tutkijankoulutusvaiheessa Akatemialta haettavia rahoitus­muotoja tähän tarkoitukseen ovat:

  • Apurahat tutkijankoulutukseen ja tutkijoiden työskentelyyn ulko­mailla
  • Apurahat tutkijankoulutukseen European University Institutessa (EUI)
  • Kahdenvälisiin sopimuksiin perustuva tutkijoiden liikkuvuuden rahoitus

Lisätietoa eri rahoitusvaihtoehdoista Suomen Akatemian rahoitus -sivulta.

Marie Curie Actions

EU:n liikkuvuusstipendit eli Marie Curie Actions mahdollistavat yksittäisten tutkijoiden tutkijavierailut. Jatko-opiskelijat voivat hakea tutkijankoulutusverkostoihin, joiden rahoituksen EU:sta hakevat verkoston isäntäorganisaatiot. EU:n komissio myöntää rahoituksen vastaanottavalle organisaatiolle, joka puolestaan huolehtii tutkijalle suoritettavista maksuista kuukausittain (palkka ja matkakorvaukset).

CIMO - Kansainvälisen henkilövaihdon keskus

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO välittää korkeakoulujen jatko-opiskelijoille, tutkijoille ja eri taide- ja tieteenalojen asiantuntijoille haettavaksi apurahoja opiskelua, tutkimustyötä sekä laitosten välisten yhteyk­sien luomista ja tukemista varten.

CIMO jakaa apurahoja seuraavasti:
I ulkomaalaisille tarkoitetut apurahat Suomeen tuloa varten sekä
II suomalaisille tarkoitetut apurahat

Jatko-opiskelijoita voivat erityisesti kiinnostaa suomalaisille tarkoitetut apu­rahat. CIMO järjestää Suomen hallituksen kohdemaiden kanssa solmimien sopimusten ja ohjelmien perusteella myönnettävien apurahojen haun. Apu­rahat on tarkoitettu ensisijaisesti suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden ja tutkijoiden akateemisen loppututkinnon jälkeisiin jatko-opintoihin ja tutki­mustyöhön ulkomailla. Vuosittain bilateraalisia apurahoja myönnetään 100-200 suomalaiselle.

Apurahojen suuruus vaihtelee maittain ja ne maksaa vastaanottava maa. Apu­rahakausi kestää yleensä lukukauden tai -vuoden. Kohderyhmä on usein alle 35-vuotiaat, ja edellytyksenä on maasta riippuen akateeminen loppututkinto tai opintojen loppuvaihe. CIMO voi myöntää apurahan saajille matka-avustuksen. Tieteen ja kulttuurin asiantuntijoille kohdistetut vierailuapurahat luentovierailuihin ja yhteyksien solmimiseen voivat sen sijaan olla kestoltaan 1-2 viikkoa.

Kohdemaakohtaiset tiedot kannattaa tarkistaa CIMO:n sivuilta. Myös hakulomakkeet ja hakuajat löytyvät näiltä sivuilta.

Asla-Fulbright

Fulbright Center on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on erikoistunut Suomen ja Pohjois-Amerikan väliseen akateemiseen vaihtoon ja heidän palveluvalikoimaansa kuuluu mm. stipendiohjelmia sekä neuvonta- ja tietopalveluja.

Stipendiohjelmien tarkoituksena on edistää Suomen ja Yhdysvaltain kansojen keskinäistä ymmärrystä koulutus- ja kulttuurialojen vaihdon kautta sekä tukea ja kehittää kansainvälistä yhteistyötä koulutuksen ja kulttuurin saralla. Suomalaisille on kahdeksan stipendiohjelmaa, jotka tarjoavat Suomen kansalaisille opiskelumahdollisuuksia Yhdysvalloissa akateemisen koulutuksen kaikilla tasoilla. Nämä stipendiohjelmat ovat laa­joja ohjelmakokonaisuuksia, joihin sisältyy rahoituksen lisäksi stipendi­aattien henkilökohtainen neuvonta ja Yhdysvalloissa opiskeluun valmen­tava koulutus.

NordForsk (Nordic Research Board)

NordForsk on 1.1.2005 perustettu pohjoismaiden yhteinen tutkimuselin, joka toimii Pohjoismaiden neuvoston alaisena. Sen toimialaan kuuluu pohjoismainen tutkimus- ja tutkijankoulutusyhteistyö. Nordforskilta rahoitusta hakevissa projekteissa pitää yleensä olla mukana vähintään kolme Pohjoismaata tai Pohjoismaihin kuuluvaa autonomista aluetta. Monet NordForskin aktiviteetit ovat avoinna myös Baltian maille ja Luoteis-Venäjälle.

NordForsk rahoittaa mm. tutkijakursseja ja niille osallistumista, tutkijaverkostoja, sekä yhteistyötä valmistelevia hankkeita. NordForskin verkkosivuilta löytyy tutkijakurssiluettelo.

Muiden kansainvälisiä rahoitus- ja tietolähteitä

Japanin opetusministeriön (MEXT) apurahat:

a. Research Student Scholarship (apuraha on tarkoitettu jatko-opintoihin tai tutkimustyöhön japanilaisessa yliopistossa).
b. Undergraduate Student Scholarship (apuraha on tarkoitettu perustutkinnon (Gakushi) suorittamiseen japanilaisessa yliopistossa).

Ohjelmien kuvaukset, hakulomakkeet ja hakuajat löytyvät osoitteesta http://www.studyjapan.go.jp/en. Research Student -apurahan hakijoille pidetään kirjalliset kokeet ja haastattelut Japanin suurlähetystössä. Lisaksi kannattaa vierailla Suomen Akatemian www.aka.fi, Tekesin www.tekes.fi, Japanin Suomen suurlähetystön www.fi.emb-japan.go.jp ja Japan Society for the Promotion of Science www.jsps.go.jp kotisivuilla.

Muita apurahoja:

Alexander von Humboldt Foundation --stipendit

IIASA kesäkurssit ja tutkijavierailut

EU:n tutkijoiden liikkuvuusportaali

Henkilökohtaiset apurahat ulkomaanvaihtoon

Tohtoriopintojen ulkomaanvaihtoon voi hakea tukea myös eri säätiöiltä, joita esitellään tarkemmin Apurahat -sivulla.

 

Takaisin alkuun


Työtehtäviä Aallossa tohtoriopintoja päätoimisesti harjoittaville

Aalto-yliopistossa on tarjolla työtehtäviä tohtoriopintoja päätoimisesti harjoittaville (vanhat assistentin ja tutkimusassistentin virat). Haettavissa olevista paikoista tiedotetaan Aalto-yliopiston verkkosivuilla ja Inside-intranet -sivuilla.

Uutena Aallossa on Tenure Track --urajärjestelmä. Tenure Track on keskeisin akateeminen urapolku, joka tarjoaa tutkijoille selkeän ja hyvin tuetun urapolun kohti professoritason tehtäviä. Urajärjestelmän periaatteena on, että sekä yliopisto että yksilö sitoutuvat akateemiseen uraan. Selkeät odotukset ja kannustimet sekä henkilökohtaisen, ammatillisen ja akateemisen kasvun tukeminen ovat olennainen osa järjestelmää.

 

Lisätietoja Aalto-yliopiston henkilöstöpalveluista.

 

Takaisin alkuun


Opintotuki

Opintotukea voi saada myös tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen. Opintotuki voidaan myöntää päätoimisesti opiskelevalle, taloudellisen tuen tarpeessa olevalle opiskelijalle. Tarkempaa tietoa opintotuesta löytyy Kelan opintotukiesitteestä, Kelan Internet-sivuilta sekä Aalto-yliopiston osalta opintotuen Into-sivuilta. Kauppakorkeakoulun opintotukitoimisto sijaitsee päärakennuksessa. Opintotuen palvelunumero (arkisin klo 9-12) on (09) 4702 5060, ja sähköpostitiedusteluihin vastataan osoitteessa opintotuki(at)aalto.fi.

Yli 10 v. työelämässä olleet, opintovapaalla olevat opiskelijat voivat hakea aikuiskoulutustukea. Lisää tietoa aikuiskoulutustuesta (hakulomakkeet ym.) löytyy Koulutusrahaston sivuilta.

 

Takaisin alkuun


FAQ on Doctoral Program funding (in English)


Q: What is the School’s funding promise to the doctoral students?

A: The School guarantees the funding for first two years of doctoral studies, with certain conditions: 1) the studies must be done full-time and primarily on campus; 2) the student progresses satisfactorily in their studies; 3) the student doesn’t have other competing funding sources.

For the third and fourth year the School does not guarantee funding. The School does offer a limited number of funded positions for the third and fourth year that are awarded competitively. We have seen that practically all doctoral students that study full time and progress satisfactorily in their studies have been able to secure sufficient funding.

 

Q: What is the structure of the funding for the first two years?

A: The funding for the first two years consists of two parts. Firstly, a 56% fixed term work contract (in two one year terms with a progress review at the end of first term). For the first year the salary is 56% of 2400€ per month = 1 344€ per month. For the second year the salary is 56% of 2600€ per month = 1 456€ per month. Normal income tax and other payroll taxes are deducted from this salary. Secondly, the student must apply for a grant from a foundation for the remainder. After the mandatory pension insurance payment the grant will give net income of approximately 9 500€ per year. This grant is tax-free (up to a cap for total amount of grants from all sources of about 20 000€ per calendar year). For the first year, we will instruct the students on the foundation from which to apply, and guarantee a positive decision. For the second year the students need to apply to at least four foundations for the grant. Should all of them turn them down the School offers a back-up arrangement that ensures the funding for the second year.

 

Q: What is the structure of the School funding for the third and fourth year?

A: For the third and fourth year the School will offer a limited number of 100% employment contracts with 2800€ per month salary.

 

Q: What are the criteria for receiving a School funded employment contract for third and fourth year?

A: The School will open an application round targeted to third and fourth year students in January. The application and the supervisor’s statement must demonstrate satisfactory progress in the studies and the dissertation. Other criteria that will be considered include study credits, GPA, publications published or in the pipeline, studies abroad, integration to research groups and involvement in teaching. Other factors like transferred credits from other doctoral programs and possibilities to receive other funding will also be considered. Department heads will be required to rank the applications from each department.

 

Q: If I received a School funded employment contract for my third year, is continuation to fourth year automatic?

A: No, you need to reapply for the fourth year contract. Those who have received the School funding for the third year are in preferential position compared to those who have not in deciding the recipients of fourth year funding, but also other criteria will be considered and it is fully possible that the funding will not continue to year four.

 

Q: What if my doctoral studies extend to fifth year or beyond?

A: The School expects you to be able to finish your dissertation in the four years that the funding program covers. Therefore the School does not offer funding beyond those four years. Of course things may happen and the work may extend further. In those cases you must seek funding from foundations or from research projects in the departments.

 

Q: Can I combine the School funding with other funding sources?

A: Generally no, the funding model is meant for full time studies, and therefore it is exclusive. For the first two years the choice is on/off – either you take the funding or not (one exception is that you could replace the foundation component with some other funding source such as a corporation that offers net income of no more than 9 500€ per year). For the third and fourth year, it is possible to continue the structure from years one and two and only take the 56% work contract for a portion of the time if you have foundation or other funding to supplement it. The other funding must not exceed 9 500€/year (net) in such cases.

 

Q: What if my research fits into an externally funded research project in my department and I could have my salary funded by the project?

A: In these kind of situations, if the research project is really synergistic with your dissertation, the department may fund you by paying a salary from the research project, either fully or partially. The salary from the project must be at least the same as would be for the school funded positions (2400€ per month for first year, 2600€ per month for the second year and 2800€ per month thereafter).

 

Q: Can I postpone the doctoral studies and the funding because of [parental leave/military service/long term sick leave]?

A: If you have begun the work contract, the salary payment will follow normal policies in these cases. For the foundation grant part you should not take it during those leaves, but rather postpone it to a later time when you are again working full-time on your studies. Always consult the foundation in these cases! These legally protected leaves are not counted against the guaranteed two year funding or the maximum four year funding, so you do not forgo funding because of them.  However, in case of parental leave that was known at the time of applying to the doctoral program and that would result in delaying the start of doctoral studies by one year or more the maximum time limits will not be extended.

 

Q: Can I postpone the funding because of [not studying full-time/funding from employer or other sources/working for a department research project/having received full scholarship from a foundation/etc]?

A: You can and must decline the school funding for the period that you are not studying full time or receive other funding. For the employment contract part that means delay in starting the contract or an unpaid leave, and for the foundation grant part you must postpone using the grant. Not using the funding for these kind of reasons that are not legally protected (so any other reason than parental leave, military service or long term sick leave) does not extend the two year funding guarantee or the four year maximum funding period. So effectively you forgo part of the funding packet for these kind of reasons

 

Q: I started full time studies half a year later. Can I get my third year work contract to be from January to December instead of September to August?

A: No, the School funded employment contracts and funding decisions are for academic year. If you for example due to parental leave have taken the autumn of your second study year off, the second funding year will still end in August and for the funding from September onwards you must apply as part of the third and fourth year call for funding. However, in this case where the delay is because of legally protected reasons, funding for the first half of the third year will be guaranteed. The salary levels of 2400€ for first year, 2600€ for second year and 2800€ for third year are calculated based on active studies. So in this case the first half of the third academic year the salary level will be 2600€ and it will raise to 2800€ only at January.

 

Q: I have other funding until December of my third year, so can I apply for School funded position only from January onwards?

A: You can do that, but please note that as this situation allows you more time to seek other funding sources, you will be in disadvantage against other candidates. If accepted, you will receive funding only for the second half of the third year, and for the fourth year you need to apply separately in the next year’s call for funding.

 

Q: Is it fair that some doctoral students get a work contract for third and fourth year with full benefits such as occupational health service, while others that must rely on grant funding get significantly less benefits?

A: In those areas that are controlled by the School the treatment of salaried and grant-funded doctoral students is as equal as possible. However, the School is bound by the laws and regulations and can not offer certain benefits to others than employees. And due to budgetary constraints it is not possible to offer salaried contract to every students.

 

Q: My visa / temporary residence permit requires proof of funding. Can I get a commitment on funding for several years / Can you make an exemption to some of these rules to guarantee I get extension to the permit?

A: The doctoral studies funding model includes annual checkpoints on progress, and therefore the School can not commit to long term funding. The annual funding structure should allow you to apply and get annual extensions to the residency permit. If you are in this kind of situation, we recommend sticking to the annual rhythm, as exceptions may lead to situations that you only have confirmed funding for half year at the moment you need to re-apply for the permit.

These clarifications on doctoral funding model are applicable from August 2017 onwards. If you have received a decision contrary to these rules before 22 June 2017, that ruling still stands.

The School reserves the right to review and adjust these definitions and judgments on the doctoral program funding as needed. These rules apply only to the School of Business doctoral program.

If you have questions related to the School doctoral program funding that are not answered above, please contact your department controller or the School Controller Jussi Välimäki.

 

Takaisin alkuun