in English


Sivun ohjeet perustuvat Perustieteiden tohtoriohjelman valintaperusteisiin vuodelle 2020.

Hakukelpoisuus Perustieteiden tohtoriohjelmaan

Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa (Yliopistolaki 558/2009, 37§) ja Aalto-yliopiston opiskelijavalinnan valintaperusteissa vuodelle 2020. Tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin Perustieteiden tohtoriohjelmassa voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

 • soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon;
 • soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; tai
 • soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Ulkomaisten tutkintojen hyväksyminen jatkotutkinnon pohjaksi

Ulkomailla suoritetun tutkinnon kohdalla hakukelpoisuuden edellytyksenä on, että se antaa asianomaisessa maassa kelpoisuuden vastaaviin opintoihin. Ulkomailla suoritettujen tutkintojen hyväksymisen lähtökohtana on pääsääntöisesti vähintään neljän vuoden laajuiset opinnot, joihin sisältyy pro gradu –tyyppinen opinnäytetyö ja joiden korkeakoulu arvioi antavan riittävät valmiudet jatko-opintojen suorittamiseen Perustieteiden korkeakoulussa. Eurooppalaisten tutkintojen hyväksymisessä jatkotutkinnon pohjaksi on yleislinjauksena Bolognan prosessin mukaisesti (3+2 vuotta) suoritettu yliopistotutkintoyhdistelmä.

Mikäli hakijan tutkinto tai koulutus poikkeaa edellä kuvatusta, mutta antaa kelpoisuuden jatko-opintoihin tutkinnon tai koulutuksen antaneessa maassa, tulee hakijan toimittaa todistus jatko-opintokelpoisuudestaan koulutuksen antaneesta maasta.


 Ylempien AMK-tutkintojen hyväksyminen jatkotutkinnon pohjaksi:

Suomessa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon soveltuvalla alalla suorittaneiden hakijoiden kohdalla korkeakoulu harkitsee tapauskohtaisesti hakijan edellytykset suorittaa tohtorintutkinto menestyksekkäästi. Mikäli korkeakoulu katsoo, että ylemmän amk-tutkinnon soveltuvalla alalla suorittanut hakija voi saavuttaa edellytykset tohtorintutkinnon suorittamiseksi, hakijalle määrätään riittävä määrä täydentäviä opintoja, jotka mahdollistavat jatko-opintojen aloittamisen. Täydentävien opintojen määrä saa kuitenkin olla korkeintaan 60 ECTS. Mikäli täydentävien opintojen määrä kasvaa liian suureksi, hakija ohjataan suorittamaan yliopistotasoinen maisterintutkinto ennen jatko-opinto-oikeuden hakemista. Jatko-opintoedellytyksiä arvioidessaan ja täydentäviä opintoja määrätessään korkeakoulu huomioi, että ylempien amk-tutkintojen laajuus on 60-90 opintopistettä, kun taas maisterintutkinnon laajuus yliopistossa on 120 opintopistettä.

Ulkomailla soveltuvalta alalta ylempää amk-tutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneisiin hakijoihin sovelletaan samoja periaatteita kuin Suomessa ylemmän amk-tutkinnon suorittaneisiin hakijoihin.

Valintakriteerit

Hakijan akateemisen arvioinnin suorittaa se jatko-opintojen tutkimusalueen professori (vastuuprofessori), joka vastaa hakijan toivomasta tutkimusalasta. Hakijaa arvioi myös tohtorinkoulutusneuvosto. Tohtoriohjelma voi tarvittaessa pyytää laitosta arvioimaan hakijaa. Laitokset ovat määritelleet itse, tarvitaanko laitoksen lausunto kaikilta laitoksen hakijoilta, vai ainoastaan silloin kun tohtoriohjelma kokee sen tarpeelliseksi. Laitokset voivat muuttaa tehdyn määrittelyn vain valintaperusteiden vahvistamisen yhteydessä, ja muutoksista tulee tiedottaa tohtoriohjelmaa kirjallisesti.

Hakijalta vaaditaan

 • riittävät perustiedot haetulta tutkimusalalta, hankittuna esimerkiksi pääaineen opinnoissa tai syventävän tason opinnoissa osana maisterin tutkintoa
 • tarvittaessa korkeakoulu asettaa hakijalle esitietovaatimuksia, joita voi suorittaa esimerkiksi tekemällä maisteritason kursseja.
 • riittävät perustiedot tukemaan väitöskirjatyön tekemistä ja väitöskirjan kirjoittamista
 • erinomaiset kielitaidot suomen, ruotsin tai englannin kielessä (kts. Kielitaidon osoittaminen)

Arvosanakriteerit

 • opinnäytetyö on arvosteltu vähintään arvosanalla 4/5
 • jatkotutkinnon pohjana oleva ylempi korkeakoulututkinto (ilman opinnäytettä, eli kurssien painotettu keskiarvo) on suoritettu vähintään keskiarvolla 3,5/5
 • jatkotutkinnon pohjana oleva pääaine on suoritettu vähintään keskiarvolla 3,0/5, mikäli ylempi korkeakoulututkinto on suoritettu vuoden 1995 tai aikaisemman tutkintosäännön mukaan (jolloin alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa ei eroteltu)

Muut valintakriteerit

 • suoritetun tutkinnon / tutkintojen sisältö
 • aikaisempi opintomenestys
 • hakijan yliopiston tutkinnon laatu ja kansainvälinen arvostus
 • tutkijapotentiaali, aikaisempi tutkimuskokemus: työkokemus tutkimuksen parissa, konferenssiesitelmät, lehtiartikkelit jne.
 • tutkimusaiheen soveltuvuus: tutkimuksen suuntautuminen laitoksen painopistealueille riittävän ohjauksen ja vastuuprofessorin aidon tutkimusintressin takaamiseksi
 • tutkimussuunnitelma: aiheen teoreettinen ja käytännöllinen uutuusarvo; tutkimussuunnitelman toteutettavuus (laatu, realistisuus, suunnitelmallisuus jne.)
 • ajankäyttö ja resursointi jatko-opintoihin: suunnitelman toteutettavuus, jatko-opintoihin käytettävissä oleva aika seuraavan 4 vuoden aikana
 • yliopiston ohjausresurssit tutkimuksen aihealueella
 • muut hakijan esittämät perustelut

Mikäli nämä edellytykset eivät täyty, mutta hakija muuten on soveltuva jatko-opiskelijaksi, hakija voi korottaa arvosanojaan tai korkeakoulu asettaa jatko-opinnoille esitietovaatimuksia. Perustieteiden korkeakoulu voi hyväksyä esitietoina myös muiden korkeakoulujen vastaavia suorituksia vastuuprofessorin esityksen perusteella.

Yllä olevista valintakriteereistä voidaan poiketa vastuuprofessorin perustellun kirjallisen lausunnon perusteella.

Hakuajat

Päätoimiset jatko-opinnot

Päätoimista jatko-opinto-oikeutta voi hakea kerran kuukaudessa (paitsi heinäkuussa), ks. tarkat hakuajat.

Sivutoimiset jatko-opinnot

Sivutoimista jatko-opinto-oikeutta voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa.

Maaliskuu: Hakuaika sivutoimisiin jatko-opintoihin on 2.-23.3.2020. Päätökset jatko-opinto-oikeuksista tehdään 7.5.2020, ja jatko-opinto-oikeus kirjataan alkamaan samalla päivämäärällä.

Syyskuu: Hakuaika sivutoimisiin jatko-opintoihin on 1.-21.9.2020. Päätökset jatko-opinto-oikeuksista tehdään 13.11.2020, ja jatko-opinto-oikeus kirjataan alkamaan samalla päivämäärällä.

Huomioitavaa:

1.8.2016 alkaen hyväksytty hakija voi ottaa vastaan vain yhden suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (yliopistolaki 558/2009).

Säännös koskee yliopistojen myöntämiä kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja sekä ammattikorkeakoulututkintoja. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12., kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Hyväksytty hakija ei voi ottaa vastaan toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkavasta koulutuksesta siinäkään tapauksessa, että siirtää opintojen aloittamista tai keskeyttää opinnot.

Ennen hakemuksen jättämistä

Ennen hakemuksen jättämistä jokaisen hakijan tulee ottaa yhteyttä valitsemansa tutkimusalan vastuuprofessoriin sopiakseen hakijan opintojen mahdollisesta valvomisesta. Hakijan kannattaa varmistaa, että hänen ja mahdollisen professorin tutkimusintressit ovat yhtenevät.

Professorin kanssa käytävää keskustelua varten kannattaa olla valmis CV (mahdollisen julkaisuluettelon kera) sekä alustava tutkimussuunnitelma. Tässä vaiheessa hakijan hakukelpoisuus ja edellytykset jatko-opintoihin tarkistetaan. Mikäli tarpeen, kelpoisuuden ehtoina olevista täydentävistä opinnoista keskustellaan tässä vaiheessa.

Keskustelussa käydään tutkimussuunnitelman lisäksi läpi opintosuunnitelma, jatko-opintojen rahoitussuunnitelma sekä ohjaussuunnitelma. Allekirjoittamalla hakemuksen hakija sitoutuu opiskelemaan sen mukaisesti ja professori sitoutuu tohtorikoulutettavan vastuuprofessoriksi. Tietoa tohtorikoulutettavan ja professorin oikeuksista ja velvollisuuksista.


Jatko-opintohakemus ja liitteet

Vain täydelliset hakemukset käsitellään. Puutteelliset hakemukset hylätään, mikäli hakemusta ei ole täydennetty annetussa määräajassa.

Hakulomake:

Sähköinen jatko-opintohakemus (Opintopolku.fi). Lue hakuohjeet huolella ennen hakemuksen täyttämistä. Kun olet lukenut ohjeet ja täyttänyt hakemukseen vaadittavat liitteet, tulee sinun rekisteröityä järjestelmään.

Pakolliset liitteet (skannattuina pdf-muodossa):

1.Curriculum vitae (CV)

 • sisältää julkaisuluettelon ja selvityksen muusta tieteellisestä toiminnasta, esimerkiksi tutkijan ansioluettelomalli (TENK). Muistathan päivittää CV:si, jotta sen tiedot eivät ole ristiriidassa rahoituksen kanssa!

2. Alustava opintosuunnitelma, sis. 40 op teoreettisia opintoja

3. Ohjaussuunnitelma

4. Tutkimussuunnitelma. Hakija voi tehdä myös vapaamuotoisen tutkimussuunnitelman. Tutkimussuunnitelma sisältää:

 • suunnitelman tieteellisestä tutkimuksesta
 • tutkimuksen aikataulun
 • rahoitussuunnitelman (päätoimisilla hakijoilla oltava väh. 6 kk varma rahoitus; rahoituksen hakeminen ei riitä päätoimisuuden perusteeksi)
 • tutkimuksen tavoitteen sekä tulosten vaikuttavuuden
 • käytettävät menetelmät
 • mahdollisen tutkijavierailun
 • julkaisusuunnitelman

Opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman sekä ohjaussuunnitelman tulee olla sekä hakijan että vastuuprofessorin hyväksymiä ja allekirjoittamia. Allekirjoittamalla nämä dokumentit tutkimusalasta vastaava professori sitoutuu toimimaan hakijan vastuuprofessorina.

Lisäksi Tuotantotalouden tutkimusalalle hakevilta vaaditaan:

Muualla kuin Aalto-yliopistossa (tai Aallon edeltäjäyliopistossa) perustutkinnon tai koulutuksen suorittaneelta hakijalta vaaditaan lisäksi:

1.Tutkintotodistus ja opintorekisteriote:

 • Maisterintutkinnon tutkintotodistus (sis. todistuksen kaikki liitteet, myös Diploma Supplement eurooppalaisista yliopistoista)
 • Virallinen opintorekisteriote tutkintoon sisältyvistä kursseista
 • Viralliset käännökset näistä, mikäli alkuperäiset eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
 • Liitä nämä skannattuina kopioina elektroniseen hakemukseen Opintopolussa.
 • Suomessa suoritetut maisterintutkinnot:
  • Jos tutkintosi on suoritettu Suomessa 1.1.2003 jälkeen ja sinulla on suomalainen henkilötunnus, Aalto-yliopisto varmentaa tutkintosi ja opintosuoritukset sähköisesti kansallisesta tietokannasta.
  • Jos tutkintosi on suoritettu ennen 1.1.2003 tai sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, tulee sinun esittää alkuperäinen tutkintotodistus (sis. Diploma Supplement) ja opintorekisteriote, tai oikeaksi todistetut kopiot* ennen kuin opinto-oikeus voidaan myöntää.
 •  Ulkomailla suoritetut maisterintutkinnot:
  • Sinun tulee esittää alkuperäinen tutkintotodistus (sis. todistuksen kaikki liitteet, myös Diploma Supplement eurooppalaisista yliopistoista) ja opintorekisteriote, tai oikeaksi todistetut kopiot* näistä ennen kuin opinto-oikeus voidaan myöntää. Sinun tulee esittää myös viralliset käännökset näistä, mikäli alkuperäiset eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

  HUOM: koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa alkuperäiset tutkintotodistukset tulee näyttää erikseen sovittavaan määräaikaan mennessä. Määräaika tulee olemaan sen jälkeen kun poikkeustilanne on purettu.
 *Oikeaksi todistetut kopiot ja viralliset käännökset

*Oikeaksi todistettujen kopioiden tulee olla joko tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai julkisen notaarin virallisesti oikeaksi todistamia jäljennöksiä. Oikeaksi todistettujen kopioiden tulee olla otettu alkuperäisistä, virallisista asiakirjoista. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun etupuolelta. Jokaisella sivulla tulee olla oikeaksi todistavan viranomaisen alkuperäinen allekirjoitus, nimenselvennys ja leima sekä päiväys. Jäljennökset oikeaksi todistavien leimojen ja allekirjoitusten tulee aina olla alkuperäisiä, kopioita ei hyväksytä. Pelkkä maininta virallisesta jäljennöksestä (esim. leima ”True copy”) ei riitä.

Käännös on virallinen, jos sen on tehnyt tutkinnon myöntänyt korkeakoulu tai virallinen kielenkääntäjä. Virallisen kielenkääntäjän käännöksissä tulee olla kääntäjän alkuperäinen leima ja allekirjoitus.

Käännösten tulee olla alkuperäisiä tai oikeaksi todistettuja paperikopioita alkuperäisistä käännöksistä. Pelkät kopiot eivät kelpaa. Käännösten lisäksi tulee toimittaa oikeaksi todistetut paperikopiot alkuperäisistä asiakirjoista alkuperäiskielellä, pelkkä käännös ei riitä.

2. Englanninkielinen tiivistelmä maisterintutkinnon opinnäytetyöstä

3. Osoitus kielitaidosta. Hakijalla tulee olla hyvä suomen, ruotsin tai englanninkielen taito.

4. Kopio passin nimisivusta

5. Tarvittaessa todistus jatko-opintokelpoisuudesta (kts. Hakukelpoisuus Perustieteiden tohtoriohjelmaan) sekä virallinen käännös, ellei alkuperäinen dokumentti ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä.

Kielitaidon osoittaminen

Menestyksekkäällä hakijalla pitää olla erinomaiset suomen, ruotsin, tai englannin kielen taidot. Kaikkien kansanvälisten hakijoiden pitää osoittaa kielitaitonsa englannin kielessä. Hakijoiden tulee liittää virallinen kielitestitodistus hakemukseensa.

Hyväksyttävät englannin kielen kielitestit ja niiden vähimmäisvaatimukset ovat (Aalto-yliopiston valintaperusteet vuodelle 2020):

 • IELTS (Academic): 6.5 ja kirjoitusosio 5.5
 • TOEFL:
  • IBT (Internet-based Test): 92 ja kirjoitusosio 22 tai
  • PDT (Paper-delivered Test): lukemisosio 22, kuunteluosio 22 ja kirjoitusosio 24
 • C1 Advanced, ent. Cambridge Certificate in Advanced English: A,B tai C
 • C2 Proficiency, ent. Cambridge Certificate of Proficiency in English: A,B,C tai Level C1
 • Pearson Test of English Academic (PTE A): 62 ja kirjoitusosio 54

Jatko-opiskelijavalinnassa englannin kielitestiä ei edellytetä seuraavissa tapauksissa (Aalto-yliopiston valintaperusteet vuodelle 2020):

 • Hakija on suorittanut suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen korkeakoulututkinnon Suomessa.
 • Hakija on suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon EU/ETA-maassa. Tutkintokielen tulee käydä yksiselitteisesti ilmi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä, opintorekisteriotteesta tai muusta kyseessä olevan korkeakoulun antamasta virallisesta dokumentista.
 • Hakija on suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon Australiassa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Yhdysvalloissa kyseisessä maassa oleskellen.
 • Hakija on saanut koulusivistyksensä englannin kielellä EU-/ETA-maassa, Australiassa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Yhdysvalloissa.

Vähintään puolet tutkinnosta tulee olla suoritettu sellaisessa maassa ja korkeakoulussa, jossa suoritetut opinnot vapauttavat kielitestistä.

Lisäksi Perustieteiden tohtoriohjelman jatko-opiskelijavalinnassa englannin kielitestiä ei edellytetä seuraavissa tapauksissa:

 • Päätoimisilta hakijoilta tai hakijoilta, jotka ovat jo laitoksella töissä ja vastuuprofessori kirjoittaa lausunnon hakijan riittävästä englannin kielitaidosta.

Englannin kielitestituloksen toimittaminen

Kielitodistukseksi hyväksytään vain virallinen raportti kielitestistä.

 • IELTS-testistä liitetään testiraportin kopio hakulomakkeelle. Testitulos tarkistetaan testijärjestäjän sähköisestä varmennuspalvelusta.
 • TOEFL-testitulosten tulee saapua Aalto-yliopistoon suoraan testijärjestäjältä. Testijärjestäjälle tehtävässä tulosten raportointipyynnössä on käytettävä Aalto-yliopiston raportointikoodia 7364. Hakijan toimittamaa tulosraporttia ei hyväksytä. Aalto-yliopiston raportointikoodilla toimitetut testitulokset varmennetaan testijärjestäjän sähköisessä varmennuskannassa, jossa tulokset ovat saatavilla noin 1-2 viikkoa raportointipyynnön jättämisestä.
 • PTE-tulokset toimitetaan testijärjestäjän sähköisen tulospalvelun kautta. Testintekijän tulee kirjautua omalle PTE-tililleen ja lähettää järjestelmässä tuloksensa Aalto-yliopistoon. Testijärjestäjä ilmoittaa sähköpostitse, kun tulokset on toimitettu korkeakoululle.
 • C1 Advanced- tai C2 Proficiency -kielitestistä liitetään tulosraportin kopio hakujärjestelmään. Hakujärjestelmään tulee merkitä testintekijän ID-numero (esim. ABC123456) ja viitenumero (Reference number, esim. 173YU0034522). Testintekijän tulee kirjautua kielitestijärjestelmään ja jakaa tuloksensa Aalto-yliopistoon. Tulokset varmennetaan sähköisesti.

Jatko-opinto-oikeuden myöntäminen

Perustieteiden korkeakoulun tohtorinkoulutusneuvosto tekee Perustieteiden korkeakoulun dekaanille esityksen jatko-opinto-oikeuksien myöntämisestä, vastuuprofessorin ja tarvittaessa laitoksen suosituksesta. Dekaani hyväksyy tai hylkää hakijat. Kaikille hakijoille tiedotetaan päätöksestä kirjallisesti. Hyväksytylle hakijalle myönnetään opinto-oikeus tekniikan tohtorin tutkintoon. Kaikilla tohtoriohjelman opiskelijoilla on oikeus suorittaa myös tekniikan lisensiaatin tutkinto.

Jatko-opinto-oikeus kirjataan alkamaan samalla päivämäärällä kun jatko-opinto-oikeus on myönnetty, mutta opinto-oikeus kirjataan vasta sen jälkeen kun hakija on ottanut tarjotun paikan vastaan. Hakijalla on neljä viikkoa aikaa ottaa vastaan hänelle tarjottu opiskelupaikka.

Opintorekisteriin viedään tieto pää- tai sivutoimisesta jatko-opiskelusta sekä tutkintokielestä. Uudet tohtorikoulutettavat kirjataan opintorekisteriin läsnä oleviksi opiskelijoiksi.

Pää- ja sivutoiminen jatko-opiskelu

Aalto-yliopistoon valittavat tohtorikoulutettavat määritellään päätoimisiksi tai sivutoimisiksi opiskelijoiksi. Tohtorikoulutettava ei voi itse muuttaa päätoimisuuttaan tai sivutoimisuuttaan. Mikäli tohtorikoulutettavan opiskeluintensiteetissä tapahtuu muutoksia, tohtorikoulutettava voi tehdä perustellun hakemuksen pää-/sivutoimisuutensa muuttamiseksi.

Päätoiminen jatko-opiskelu

Päätoimiset jatko-opiskelijat suunnittelevat jatko-opintonsa siten, että tavoitteena on suorittaa tohtorin tutkinto neljän vuoden kuluessa jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä. Opintoihin voidaan sisällyttää lisensiaatin tutkinto, jonka tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta, ja tämä aika sisältyy tohtorin tutkinnon neljän vuoden tavoiteaikaan. Päätoimisiin jatko-opintoihin hakevalla tulee olla jatko-opintoihin osoitettu rahoitus (esim. työnantajan rahoitus, projektirahoitus tai apuraha). Aalto-yliopiston ulkopuolella työskentelevän tulee liittää hakemukseen työnantajan (esimiehen) todistus päätoimisesta opiskelumahdollisuudesta (vähintään 80% työajasta voidaan käyttää jatko-opintoihin).

Sivutoiminen jatko-opiskelu

Sivutoimisia jatko-opiskelijoita ovat ne henkilöt, joiden osalta yllä esitetyt päätoimisen opiskelijan edellytykset eivät täyty. Sivutoimiset jatko-opiskelijat suunnittelevat opintonsa siten, että tohtorin tutkintoon kuluva aika on enintään kahdeksan vuotta.

Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa sellaiset tohtorikoulutettavat, joilla on päätoimi muualla kuin korkeakoulussa ja joiden päätoimi ei ole väitöskirjan tekeminen.

Sivutoimiseksi hakevien kohdalla suositellaan keskustelua siitä

 • liittyykö tutkimus läheisesti hakijan omaan työhön
 • mitä mahdollisuuksia työnantajalla on tukea intensiivistä jatko-opiskelua esimerkiksi työn ohessa

Tohtorikoulutettavan tutkintokieli

Hakija määrittelee jatko-opintohakemuksessa millä kielellä hän tulee suorittamaan tutkintonsa (tutkintokieli). Mahdolliset tutkintokielet ovat suomi, ruotsi tai englanti. Jos hakija kirjoittaa väitöskirjansa (artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osan tai monografian) suomeksi tai ruotsiksi, tutkintokieleksi tulee suomi tai ruotsi. Jos väitöskirja kirjoitetaan englanniksi, tutkintokieleksi voi valita englannin. Tutkintokielen vahvistaa tohtorinkoulutusneuvosto.

Tutkintokielen voi perustellusta syystä myöhemmin vaihtaa, mikäli esim. väitöskirjan kieli on muuttunut. Allekirjoitettu vapaamuotoinen hakemus perusteluineen tutkintokielen muuttamisesta toimitetaan tohtoriohjelmaan viimeistään tutkintohakemuksen yhteydessä.

Tutkintokieli on suomi tai ruotsi

Suomeksi tai ruotsiksi tutkinnon suorittanut tohtorikoulutettava saa alkuperäisen tutkintotodistuksen suomeksi tai ruotsiksi sekä käännöksen tutkintotodistuksesta englanninkielellä. Jos tohtorikoulutettava tekee opinnäytteensä suomeksi tai ruotsiksi, tutkintokieleksi tutkintotodistukseen merkitään aina kotimainen kieli riippumatta siitä, minkä kielen on aiemmin valinnut tutkintokielekseen.

Tutkintokieli on englanti

Jos väitöskirja tai lisensiaatintutkimus on kirjoitettu englanniksi, tutkintokieleksi voi valita englannin. Jos  tutkintokieli on englanti, hän saa alkuperäiset tutkintotodistukset sekä englanniksi että suomeksi tai ruotsiksi. Tutkintokieli merkitään tutkintotodistuksen liitteeseen (diploma supplement), ja tutkintotodistuksessa on maininta kahdesta alkuperäisestä todistuksesta.