Haku tohtorinkoulutukseen

[In English]

Valinta taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelmaan järjestetään vuosittain maaliskuussa. Opinnot alkavat syyskuussa. Seuraava hakukierros järjestetään maaliskuussa 2018.

Korkeakoulu järjesti hakukierroksen päätoimisille hakijoille myös syyskuussa 2017. Ainoastaan hakijat, joille on myönnetty rahoitusta tohtoriopintojen suorittamiseen voivat hakea syyskuun hakukierroksella.

Tarkemmat tiedot syyskuun 2017 hausta ja viralliset hakuohjeet englanninkielisellä sivulla: Applying for Doctoral Studies

 

 

 


Hakumenettely kevät 2017

 Valintojen aikataulu 2017
 • Haku avautuu ke 1.3.2017 klo 9
 • Haku päättyy pe 31.3.2017 klo 15.00
 • Hakijalle ei ilmoiteta erikseen hakemuksen saapumisesta tai hakukelpoisuuden täyttymisestä, vaan nämä tiedot on mahdollista tarkistaa sähköisestä valintajärjestelmästä.
 • Valintojen tulokset julkaistaan ti 31.5.2017: Valintatulokset 2017

 • Korkeakoulu järjestää päätoimisille hakijoille haun myös syyskuussa 2017. Hakuun voivat osallistua ainoastaan hakijat, joilla on vahvistettu rahoitus jatko-opintoihin. Hausta tiedotetaan erikseen.

 Mitä tohtorikoulutettavaksi hakeutuminen vaatii?

Tohtorin tutkintoon johtavat opinnot eroavat monella tapaa aiemmista korkeakouluopinnoista. Tohtorin tutkinto muodostuu opinnoista ja tutkimuksesta, jotka johtavat väitöskirjaan. Hakiessasi sinun tulee esittää sekä tutkimussuunnitelma että opintosuunnitelma.

On tärkeää, että tutkimussuunnitelmasi on tuo jonkin uuden tai erilaisen näkökulman, on hyvin rajattu ja realistinen toteuttaa sekä osoittaa tutkimusalueen tuntemusta. Yhtä tärkeää on, että tutkimuksesi sopii Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkimusprofiiliin. Ennen kuin voit edetä jatko-opintohakemuksesi kanssa, sinun pitää löytää korkeakoulun professorikunnasta henkilö, joka voisi toimia tutkimuksesi vastuuprofessorina. Helpoiten tämä onnistuu, jos tutkimuksesi nivoutuu korkeakoulun tutkimusryhmiin tai -projekteihin. Laitoksen tutkimusvastaava voi auttaa sopivan professorin löytämisessä (älä ole yhteydessä tohtoriohjelman johtajaan hakuasioissa, ellet kaavaile häntä vastuuprofessoriksesi).

Pohdi myös omia resurssejasi tohtorikoulutettavana. Täyspäiväisesti suoritettuna opinnot vievät n. neljä vuotta ja sinun tulee aktiivisesti ja itsenäisesti hankkia rahoitusta tälle ajalle. Taiteiden ja korkeakoulun laitokset voivat tarjota rahoitusta vain osalle tohtorikoulutettavistaan ja useimmiten vain muutamaksi vuodeksi. Sinun tuleekin tutustua erilaisiin rahoituslähteisiin jo ennen hakemuksen jättämistä ja hakea rahoitusta itsenäisesti. Jos pohdit opintojen suorittamista osa-aikaisesti, mieti myös omaa jaksamistasi ja ajankäyttöäsi.

Pää- ja sivutoiminen opiskelu (Into)

Tohtorikoulutettaville tarjolla olevat kurssit tukevat taitojesi kehittymistä tutkijana ja seminaareissa pääset osaksi akateemista yhteisöä. Tohtorikoulutettavalla on mahdollisuus viedä tieteellistä ja taiteellista osaamista eteenpäin ja luoda uutta. Löydä oma juttusi ja tavoittele sitä rohkeasti!

Kuka voi hakea?
 Hakukelpoisuus

Yksittäisen hakijan hakukelpoisuus voidaan vahvistaa ainoastaan osana virallista hakuprosessia. Hakukelpoisuuden vahvistaminen perustuu hakijan tutkintotodistuksiin ja todistuksen myöntäneen maan koulutusjärjestelmään.

Tohtorintutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

 1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon;
 2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; taikka
 3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Ulkomailla suoritetun tutkinnon kelpoisuuden perusedellytyksenä on, että se antaa asianomaisessa maassa kelpoisuuden vastaaviin yliopisto-opintoihin. Lähtökohtana eurooppalaisten tutkintojen hyväksymiseen on Bolognan prosessin periaatteiden mukaan (3+2 vuotta) suoritettu yliopistotutkintoyhdistelmä. Muiden ulkomaalaisten tutkintojen osalta edellytetään vähintään neljän vuoden laajuisia korkeakouluopintoja, joihin sisältyy pro gradu -tyyppinen opinnäytetyö ja joiden korkeakoulu arvioi antavan riittävät valmiudet jatko-opintojen suorittamiseen.

Suomessa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden hakijoiden kohdalla korkeakoulu harkitsee tapauskohtaisesti hakijan edellytykset suorittaa tohtorintutkinto menestyksekkäästi. Mikäli korkeakoulu katsoo, että ylemmän amk-tutkinnon suorittanut hakija voi saavuttaa edellytykset tohtorintutkinnon suorittamiseksi, hakijalle määrätään riittävä määrä täydentäviä opintoja, jotka mahdollistavat opiskelijan jatko-opintojen aloittamisen. Ulkomailla ylempää amk-tutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneisiin hakijoihin sovelletaan samoja periaatteita kuin Suomessa ylemmän amk-tutkinnon suorittaneisiin hakijoihin.

 Esitietovaatimukset

Korkeakoulu voi edellyttää opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Täydentäviä opintoja edellytetään yleensä niiltä opiskelijoilta, jotka ovat suorittaneet
a. Taideteollisen korkeakoulun aikaisemman loppututkinnon (A 203/94)
b. ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla
c. jonkin muun kuin Suomessa suoritetun arkkitehdin tai taiteen maisterin tutkinnon.

Edellytettävät opinnot voivat olla kieliopintoja, tutkimusalaan liittyviä käytännön opintoja tai taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin historia- ja teoria-aineita. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa suoritettujen opintojen lisäksi korkeakoulu voi hyväksyä esitietoina myös muiden korkeakoulujen vastaavia suorituksia.

 Hakijoiden akateemiset arviointiperusteet
 • Opiskelu- ja tutkimus- sekä työsuunnitelman ja tarvittaessa näytetöiden sekä ansioluettelon perusteella osoitetut jatko-opintojen ja tutkimustyön valmiudet ja kehityskelpoisuus.
 • Tutkimus- ja työsuunnitelman taso sekä toteutettavuus ja hakijan mahdollisuus suoriutua opinnoistaan tavoiteajassa.
 • Tutkimusaiheen relevanssi ja sen liittyminen laitoksen tutkimuksen painopistealueisiin sekä ohjausresurssit tutkimuksen aihealueella.
 • Työsuunnitelman mahdollisesti sisältämien produktio-osien asema väitöstutkimuksessa.
Miten haen?
 Ennen hakemista

Ole yhteydessä laitoksen tutkimuksesta vastaavaan professoriin ja/tai muuhun professoriin ja keskustele tutkimussuunnitelmastasi hyvissä ajoin ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä. Professorin kanssa on neuvoteltava tutkimusaiheesta, sen työsuunnitelmasta (produktio- ja tutkimussuunnitelma) ja suunniteltava tulevia jatko-opintoja. Älä ole yhteydessä tohtoriohjelman johtajaan hakuasioissa, ellet kaavaile häntä vastuuprofessoriksesi.

Huomaathan, että jos kielitaitosi tulee todistaa kielitaitotodistuksen muodossa, kielitestiin tulee ilmoittautua niin pian kuin mahdollista. Testitulosten toimittamisessa menee huomattavasti aikaa testin tekemisen jälkeen. Testi tulee tehdä hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä; suosittelemme, että tarvittava testi tehdään jo ennen hakuajan alkamista.

Testiin tulee ilmoittautua hyvissä ajoin, sillä testipäiviä saatetaan järjestää harvoin tai ne voivat olla täynnä. Lisää tietoa testipäivistä ja testin järjestäjistä löytyy testien järjestäjien verkkosivuilta. Katso lisätietoa kielitaitovaatimuksista.

 Hakulomakkeen täyttäminen

Hae täyttämällä sähköinen hakulomake eAge-järjestelmässä ja liitä mukaan vaaditut liitteet PDF-muodossa. Lisäksi tulosta ja allekirjoita hakulomake sekä lähetä se liitteineen hakuohjeissa mainittuun osoitteeseen hakuajan päättymiseen mennessä.

Lue hakukelpoisuuteen, hakumenettelyyn ja liitteiden toimittamiseen liittyvät ohjeet tältä sivulta huolellisesti ennen kuin siirryt täyttämään hakulomaketta.

Ohjeet hakulomakkeen täyttämiseen (PDF, lisätty 28.2.2017)

Sähköinen hakujärjestelmä on käytössä koko haku- ja valintaprosessin ajan. Hakija voi seurata oman hakemuksensa tilaa ja liitteiden saapumista kirjautumalla järjestelmään. Myös valinnan tuloksista ilmoitetaan hakujärjestelmän kautta.

 Hakemusten käsittely

Kaikki saapuneet paperihakemukset tarkistetaan Oppimispalveluissa, missä varmistetaan, että hakemuksen mukana on toimitettu kaikki vaadittavat liitteet yliopiston vaatimalla tavalla, ja että hakija on kelpoinen hakemaan jatko-opintoihin. Puutteelliset hakemukset hylätään eivätkä professorit ole velvollisia käsittelemään niitä. Hakija voi seurata omien dokumenttiensa saapumista sähköisessä hakujärjestelmässä kohdassa Hakemuksen seuranta.

Tutkimussuunnitelmien alkuperäisyyden tarkastamiseen voidaan käyttää Turnitin-työkalua.

Laitoksien tutkimusvastaavat ja professorit arvioivat hakukelpoisuuden täyttävät hakemukset. Professorien arvioin pohjalta tohtorikoulutusneuvosto esittää opinto-oikeuden myöntämistä tai hylkäämistä dekaanille, joka päättää opiskelijaksi ottamisesta.

 Valinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 31.5.2017. Tulosten julkaisusta ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla ja hakija voi tarkistaa oman valinnan tuloksensa sähköisestä hakujärjestelmästä. Valittujen nimet ovat nähtävissä tällä sivustolla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet hakulomakkeella luvan hyväksymistiedon julkaisemiseen. Korkeakoulut lähettävät hyväksytyille opiskelijoille virallisen hyväksymiskirjeen.

Valintatulokset 2017 (julkaistu 31.5.2017)

 Oikaisumenettely ja palaute valinnoista

Valintapäätökseen voi hakea oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Ohjeet: Valintatulokset 2017

 Opiskelupaikan vastaanotto ja opintojen aloittaminen

Hakijan on ilmoitettava kirjallisesti opiskelupaikan vastaanottamisesta hyväksymiskirjeen mukana toimitetulla paikan vastaanottoilmoituksella. Allekirjoitetun vastaanottoilmoituksen tulee olla perilla viimeistään 15.8.2017 klo 15.00 mennessä. Päivän postileima ei riitä. Vastaanottoilmoitus on sitova, eikä sitä voi muuttaa jälkikäteen. Tarkemmat ohjeet toimitetaan hyväksytyille hyväksymiskirjeiden mukana. Lisätietoja paikan vastaanottamisesta sekä opintojen aloittamisesta saa Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta sekä osoitteesta docstudies-arts@aalto.fi.

Hakemus ja vaadittavat liitteet
 Hakemuksessa tulee olla

1. Hakulomake
2. Tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet suoritetuista tutkinnoista
3. Tutkimussuunitelma ja sen mahdollisesti sisältämien produktio-osien työsuunnitelma sekä molempien aikataulu ja rahoitussuunnitelma
4. Alustava opintosuunnitelma
5. Curriculum vitae (CV)
6. Kopio passista tai muusta virallisesta henkilöllisyystodistuksesta
7. Suositukset ja työtodistukset (vapaaehtoinen)
8. Taideteollisella alalla portfolio, jos tutkimus sisältää produktio-osia
9. Ulkomaisen tutkinnon perusteella hakevalta edellytetään lisäksi kielitaitotodistukset. Ks. alla kohta Kielitaitovaatimukset.

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

 Käännökset

Kaikkien liitteiden tulee olla saatavilla joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos alkuperäisiä opiskelutodistuksia ei ole myönnetty suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä, niistä tulee toimittaa viralliset käännökset. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai auktorisoidun kääntäjän tuottama virallinen käännös. Käännösten tulee olla joko alkuperäisiä tai virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä alkuperäisistä käännöksistä. Pelkkä käännös ei riitä vaan hakemuksen liitteenä tulee olla myös alkuperäiskieliset opiskelutodistukset (jäljennökset kuten alla).

 Kopiot

Jos tutkinto on suoritettu Suomessa, hakemukseen liitetään tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistamat kopiot alkuperäisistä opiskelutodistuksista. Kopioiden tulee olla otettu alkuperäisistä, virallisista dokumenteista.  Oikeaksi todistettujen jäljennösten jäljennöksiä ei hyväksytä. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun oikealta puolelta. Jokaisella sivulla tulee olla todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys sekä päiväys. Todistajien tulee nähdä alkuperäinen dokumentti ja sen kopio rinnakkain. Allekirjoituksellaan he todistavat kopion olevan muuntelematon jäljennös alkuperäisestä dokumentista.

Jos tutkinto on suoritettu ulkomailla, hakemukseen liitettävien todistusjäljennösten tulee olla tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai julkisen notaarin virallisesti oikeaksi todistamia. Kopioiden tulee olla alkuperäisistä, virallisista dokumenteista.  Oikeaksi todistettujen jäljennösten jäljennöksiä ei hyväksytä. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, jokaisen sivun tulee olla oikeaksi todistettu sivun oikealta puolelta. Jokaisella sivulla tulee olla oikeaksi todistavan viranomaisen alkuperäinen allekirjoitus, nimenselvennys ja leima sekä päiväys. Pelkkä maininta virallisesta jäljennöksestä (esim. leima ”True copy”) ei riitä.

Passikopion ei tarvitse olla oikeaksi todistettu.

Aalto-yliopiston Oppimispalveluissa ei oteta kopioita eikä oikeaksi todisteta kopioita (ellei kyse Aalto-yliopiston tutkintotodistuskopioiden oikeaksi todistamisesta).

 Keskeneräisellä tutkinnolla hakeminen

Opiskelijaksi voi hakea, vaikka hakukelpoisuuden antava tutkinto olisi vielä kesken. Hakemukseen voi liittää esim. läsnäolotodistuksen tai korkeakoulun lausunnon arvioidusta valmistumisajasta. Tutkinnon on valmistuttava 31.7.2017 mennessä. Jos tutkinto ei valmistu tai jos opiskelija ei toimita kopiota tutkintotodistuksesta määräaikaan mennessä, opiskelupaikka perutaan. Määräajasta ilmoitetaan erikseen.

Keskeneräisellä tutkinnolla hakevien tulee huomioida, että valmistuminen ei välttämättä ole mahdollista kesäkuukausina. Hakijoiden tulee selvittää oman tiedekunnan tai korkeakoulun tutkintovaatimukset ja valmistumisaikataulut hyvissä ajoin.

 Hakemuksen toimittaminen

Hakemukset liitteineen toimitetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta ja ne tulostetaan sekä postitetaan allekirjoitettuna allaolevaan osoitteeseen.

Sekä sähköisen hakemuksen että tulostetun hakulomakkeen liitteineen tulee olla perillä pe 31.3.2017 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Aalto-yliopisto
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Oppimispalvelut, palvelupiste
PL 31000
00076 Aalto

Tulostetut hakemukset liitteineen voi myös tuoda:

ARTS Oppimispalveluiden palvelupiste Arabiassa
Käyntiosoite: Hämeentie 135 C , 5 krs, huone 561, Helsinki (Arabia)
Sähköpostiosoite: opiskelu-arts@aalto.fi
Palvelunumero 050 3429 758 ti-ke klo 9.00 - 11.00
Palvelupiste on avoinna ti - to klo 12 - 15
ks. poikkeusaukiolot: Oppimispalvelujen yhteystiedot 

 Portfolio

Portfolio vaaditaan, jos tutkimussuunnitelma sisältää taideteollisella alalla produktioita. Valintapäätöksen jälkeen portfolion voi noutaa Oppmispalveluista päätöskirjeessä mainittuun ajankohtaan mennessä tai mikäli hakija on jättänyt hakemuksen mukana ennakkomaksun postituskuluista, portfolio lähetetään postitse niin pian kuin mahdollista. Tästä on tehtävä merkintä hakulomakkeeseen.

 Kielitaitovaatimukset

Tullakseen hyväksytyksi hakijalla on oltava vaadittu kielitaito, joka on tarvittaessa erikseen osoitettava hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä.

Hakijan ei tarvitse osoittaa kielitaitoaan seuraavissa tapauksissa:

 • Hakija on suorittanut suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen korkeakoulututkinnon Suomessa.
 • Hakija on suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon EU/ETA-maassa. Ohjelman virallisen opetuskielen tulee olla mainittuna tutkintotodistuksessa, tai sen liitteessä (diploma supplement), opintosuoritusotteessa tai muussa virallisessa korkeakoulun antamassa dokumentissa.
 • Hakija on suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon korkeakoulussa, joka sijaitsee fyysisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa.

Englanniksi suoritetun alemman korkeakoulututkinnon keston tulee olla vähintään kolme vuotta, jotta sitä voidaan käyttää kielitaidon osoittamiseksi. Ylemmän korkeakoulututkinnon keston tulee olla vähintään yksi vuosi.

Muiden tulee toimittaa kielitestitulokset hakuajan päättymiseen mennessä.

Oppimispalvelut tarkistaa vuosittain hyväksyttävät pisterajat eri kielitesteissä.

Hyväksyttävät kielitestit ja tasot vuonna 2017:

 • IELTS (Academic), kokonaispisteet 6.5 ja kirjoitusosion raja 5.5
 • TOEFL paper based test, kokonaispisteet 580 ja kirjoitusosion raja 4.0
 • TOEFL Internet based test, kokonaispisteet 92 ja kirjoitusosion raja 22
 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE), A-, B- ja C-tasot
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), A-, B- ja C-tasot
 • Pearson Test of English (PTE) Academic, kokonaispisteet 59 ja kirjoitusosion raja 50

IELTS- ja TOEFL-todistukset ovat voimassa kaksi vuotta niiden suorituspäivämäärästä.

CAE- ja CPE-kielitutkinnoissa ja yleisissä kielitutkinnoissa ei ole rajoitettu voimassaoloaikaa.

Suomen tai ruotsin kielessä edellytetään yleisten kielitutkintojen taitotasoa 4. Yleistasoarvion arvosanan katsotaan olevan 4, kun enintään yhdelle neljästä osataidosta on annettu arvosana 3. Muiden osataitojen arvosanojen tulee olla 4.

 Alustava opintosuunnitelma

Alustavan opintosuunnitelman tulee sisältää luettelo suoritettavista opinnoista ja niiden suunnitellusta aikataulusta. Päätoimisesti opiskellen se tulee laatia siten, että tohtorintutkinto voidaan suorittaa neljässä vuodessa. Sivutoimisesti (alle 80% työajasta käytettävissä opiskeluun) opiskelevat laativat suunnitelman siten, että opintoihin kuluva aika on pitempi kuin neljä vuotta mutta kuitenkin korkeintaan kahdeksan vuotta.

Tutkimussuunnitelma (Into)

 

 Kysyttävää?

Jos sinulle jäi kysyttävää luettuasi hakuohjeet läpi, ole meihin yhteydessä sähköpostitse: docstudies-arts@aalto.fi.

Olemme lomalla 7.7.-4.8.2017.

 Tutkimusalat

Taiteen tohtorin tutkinto, tait. toht., TaT - Doctor of Arts, DA

1) Elokuvataide, Film and Television
2) Visuaalisen viestinnän muotoilu, Visual Communication Design
3) Lavastus- ja pukusuunnittelu, Scenography and Costume Design
4) Muotoilu, Design
5) Nykytaide, Contemporary Art,
6) Taidekasvatus, Art Education
7) Uusi media, New Media
8) Valokuva, Photography
9) Visuaalinen kulttuuri, Visual Culture

Tekniikan tohtorin (arkkitehtuuri) tutkinto, tekn. toht. (arkkit.) - Doctor of Science (Architecture), DSc. (Arch.)

1) Arkkitehtuurin historia ja teoria, Arkitekturens historia och teori, History and Theory of Architecture
2) Rakennussuunnittelu, Byggnadsplanering, Building Design
3) Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, Samhälls- och stadsplanering, Urban Planning and Design
4) Maisema-arkkitehtuuri, Landskapsarkitektur, Landscape Architecture

 Opintojen rahoittaminen

Tohtoriopinnoista ei makseta lukukausimaksuja.

Tohtoriopintoihin voi hakea opintotukea Kelasta, jos tukikuukausia on jäljellä (http://www.kela.fi).

Tavallisin tapa rahoittaa opinnot on henkilökohtaiset apurahat. Joskus laitokset myös tarjoavat palkallisia tohtorikoulutettavan työpaikkoja tai projektirahoitusta.

Palkallisia paikkoja haetaan aina erillisellä haulla tohtorin tutkinnon opinto-oikeuden lisäksi. Tämän sivun ohjeet koskevat vain opinto-oikeuden hakemista.

Avoinna olevista tohtorikoulutetettavan palkallisista paikoista ilmoitetaan aalto.fi-sivuston Avoimet työpaikat sivulla. Paikkoja voi olla auki missä vaiheessa vuotta tahansa. Palkallisia paikkoja koskevat kysymykset tulee osoittaa professoreille ja HR-henkilökunnalle, ei hakijapalveluille.

Lisätietoa Intossa: Rahoitus

> Tutkintorakenne ja laajuus (Into)

> Tutkintokieli (Into)

> Pää- ja sivutoiminen opiskelu (Into)

 

Erillisopiskelijaksi hakeminen

Maksullinen erillisopinto-oikeus myönnetään yleensä kurssin tai pariin kerrallaan. Lisätietoja hakuajoista ja maksuista täällä.

Tohtorintutkintoon hakeneille hylätyille hakijoille voidaan suositella hakeutumista erillisopiskelijaksi. Tämä on mahdollista hakuaikojen ulkopuolella ja maksutta.

Tutkijavieraaksi tai opiskelijavaihtoon Aalto-yliopistossa

Visiting Researcher paikat on tarkoitettu vierailijoille, jotka ovat joko jatko-opiskelijoina ja/tai tutkijoina ulkomaalaisessa yliopistossa.

Aalto-yliopiston partneriyliopistoissa opiskelevat voivat hakeutua opiskelijavaihtoon esimerkiksi eri sopimusten kautta. Lisätietoa saat kotiyliopistostasi ja Into-sivulta Application Information.