Käytä opintojen suunnitteluun huolella aikaa. Sinun on tehtävä tärkeitä päätöksiä opintojesi eri vaiheista:
 • Miten suunnitella opinnot niin, että on mahdollista valmistua tutkinnon tavoiteajassa?
 • Mitä opintoja sisällyttää tutkintosi laajuuteen?
 • Mitä sivuaineopintoja ja vapaasti valittavia opintoja valitset?
 • Sisällytätkö opintoihisi vaihtojakson tai harjoittelun ulkomailla?
 • Mitä projekteja sisällyttää opintoihin?
 • Mistä aiheesta teet opinnäytteen?

Opintojen kokonaisuuden määrittelyssä sinua helpottaa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Hyvin suunnitellut opinnot ovat avain onnistumiseen.

HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on kätevä työkalu omien opintojen suunnittelemiseen. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman yhdessä koulutusohjelmansa oman akateemisen ohjaajan (pääaineen tai ohjelman lehtori tai professori) ja opintokoordinaattorin kanssa. Vaikka HOPS on pakollinen asiakirja, jonka akateemisen ohjaajan on hyväksyttävä, on se myös hyödyllinen työkalu opiskelijalle, sillä hyvin suunniteltu henkilökohtainen opintosuunnitelma auttaa seuraamaan, miten opinnot etenevät ja luo opintoihin konkreettisia välietappeja.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma päivitetään vuosittain tai opiskelijan pyynnöstä opiskelijan, akateemisen ohjaajan ja opintokoordinaattorin toimesta. HOPS pohjautuu opinto-oppaassa esitettyihin tutkintovaatimuk­siin sekä tarjottuihin kursseihin.

HOPS työkaluja, jotka ovat käytössä Aalto ARTSissa:

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksyy akateeminen ohjaajasi. Suunnitelmaa voi muuttaa myöhemmin, mutta tarkoituksena on melko pysyvä realistinen suunnitelma, joka tukee sinua opinnoissasi. Muutokset tulee hyväksyttää akateemisella ohjaajalla. Hyväksyttyä suunnitelmaa tarvitaan esimerkiksi sivuainehakuun ja vaihtohakuun.

Sisu-tukea

Jos sinulla on ongelmia HOPSin tekemisessä Sisussa, niin voit tulla käymään Sisu-klinikalla, niin katsotaan yksilöohjauksessa, missä vika ehkä on. Klinikalla ei siis järjestetä luentoa. Klinikat on ajoitettu tietylle ryhmälle sopivaksi, mutta muutkin kuin tähän ryhmään kuuluvat voivat osallistua. Sisu-klinikoita järjestetään keväällä 2021 seuraavasti:

Kandiykköset 12.3. klo 13-15 (https://aalto.zoom.us/j/63341343914)
JOO- ja sivuainehakijat 23.4. klo 13-15 (https://aalto.zoom.us/j/67131967036)
Sivuainehakijat 11.5. klo 13-15 (https://aalto.zoom.us/j/67929380934)
Kesän valmistujat 25.5. klo 13-15 (https://aalto.zoom.us/j/61240457422)
Kesän valmistujat 8.6. klo 13-15 (https://aalto.zoom.us/j/64744561127)
Kesän valmistujat 22.6. klo 13-15 (https://aalto.zoom.us/j/64152609969)

Opintojen suorittaminen


 Kursseille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen WebOodin kautta

Opiskelijan on ilmoittauduttava etukäteen kurssi-ilmoittautumisaikana kullekin kurssille, jonka opetusta hän aikoo seurata. Kursseille ja tentteihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

 • Mahdollisesti poikkeavasta ilmoittautumistavasta esim. kirjallisesti tai sähköpostitse kertoo kyseisen kurssin opettaja.
 • Kursseille ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti 28 päivää ennen periodin alkua, ja päättyy 7 päivää periodin alkamisen jälkeen.
 • Kielikursseilla ja kursseilla, joilla osallistujamäärä on rajoitettu, ilmoittautuminen päättyy 7 päivää ennen periodin alkamista.
 • Tästä poikkeavat ilmoittautumisajat ilmoitetaan kurssikuvauksen yhteydessä, tai viimeistään opetustapahtuman yhteydessä.
 • On ohjelman ja kurssin opettajan vastuulla tiedottaa, mikäli kurssilla käytetään poikkeavia ilmoittautumisaikoja.
 • HUOM: Kurssin opetus ei aina ala heti periodin alussa. Huomaa, että kurssi-ilmoittautumisen kohdalla noudatetaan silti periodia, jolle kurssin aloitus osuu. Erityisistä syistä kurssin ilmoittautumisaika voi myös poiketa yleisohjeesta. Tarkista valitsemiesi kurssien ilmoittautumisajat aina WebOodista.    
 Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien

(Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017). 


Prioriteettijärjestys on seuraava:  

1)    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
2)    vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
3)    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
4)    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
5)    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
6)    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
7)    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
8)    erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
9)    muut opiskelijat  

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 Kritiikkiohje

Kritiikkiohje

Aalto ARTS Kritiikkiohje

Alla esitellyt opintosuorituksiin ja niiden arvosteluun liittyvät perusperiaatteet on määritelty tarkemmin Aalto-yliopiston yleisissä opetusta ja opiskelua koskevissa säännöissä.

Opintojen mitoitus ja pisteytys

Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Kurssit pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Lukuvuoden keskimääräinen työpanos on 1600 tuntia, joka vastaa 60 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tunnin työskentelyä.

Ennen 1.8.2005 aloittaneiden opiskelijoiden on pitänyt siirtyä opintopistejärjestelmään 1.8.2008 mennessä. Mikäli aiemmat opintoviikkoina suoritetut opinnot eivät vastaa uusia tutkintovaatimuksia tulee opiskelijan sopia täydentävistä opintosuorituksista koulutusohjelmajohtajan kanssa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassaan.

Opintosuoritus

Opintosuorituksella tarkoitetaan väitöskirjaa, taiteen maisterin ja kandidaatin tutkintoon kuuluvaa opinnäytettä sekä sellaista kirjallista tai suullista tenttiä, esitelmää taikka taiteellista tai muuta suoritusta, joka sisältyy korkeakoulun opetussuunnitelmiin.
Opintosuorituksen tekeminen edellyttää joko läsnäolevaksi ilmoittautumista tai erillistä oikeutta suorittaa yksittäinen kurssi tai opintokokonaisuus.

Opiskelijalla on oikeus opinnoissaan ja opintosuorituksissaan käyttää sekä kirjallisesti että suullisesti suomen tai ruotsin kieltä ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä.

Arviointi

Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0-5. Perustellusta syystä opintosuorituksissa voidaan käyttää hyväksytty-hylätty -asteikkoa. Taiteen kandidaatin ja taiteen maisterin opinnäyte arvioidaan 0-5 asteikolla. Kypsyysnäyte arvioidaan hyväksytty-hylätty -asteikolla.

Väitöskirja arvioidaan asteikolla kiittäen hyväksytty, hyväksytty tai hylätty.

Opintosuoritusten tulosten julkistaminen ja rekisteröinti

Kurssin vastuuopettaja huolehtii, että tiedot hyväksytyistä opintosuorituksista sekä hyväksyttyjen ja hylättyjen määristä julkaistaan neljän viikon kuluessa tentin toimittamisesta tai muulle opintosuoritukselle annetusta jättöpäivästä. Samalla on ilmoitettava miten ja milloin opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua arvosteluperusteisiin ja niiden soveltamiseen omalla kohdallaan. Julkaisupaikkana käytetään korkeakoulun sähköistä tai muuta ilmoitustaulua.

Opinnäytteen arvostelusta lähetetään opiskelijalle kirjallinen päätös, johon liitetään tarkastajien lausunnot.
Kaikki suoritetut kurssit tallennetaan opiskelijatietojärjestelmä Oodiin viipymättä tulosten julkistamisen jälkeen. Opintosuoritusten tulokset säilytetään opintosuoritusrekisterissä pysyvästi.

Oikaisun hakeminen opintosuoritusten arvosteluun

Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin kuuluvan opintosuorituksensa arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Arvostelun suorittaneen opettajan on annettava päätöksensä oikaisupyyntöön kirjallisesti. Opettajan oikaisupyynnön johdosta tekemään päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Opintosuoritusten voimassaolo

Kurssin suoritus vanhenee, kun sen suorittamisesta on kulunut 10 vuotta. Kurssia ei voi sisällyttää tämän jälkeen tutkintoon sellaisenaan. Kurssin hyväksymisestä osaksi tutkintoa ja mahdollisista täydentävistä suorituksista päättää koulutusohjelman johtaja opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Tutkintoon kuuluvat pakolliset kieliopinnot eivät vanhene.

Hyväksytty opinnäyte on voimassa toistaiseksi