På svenska

Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteet (tutkintosääntö 5§)

Tekniikan kandidaatin tutkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle

1. koulutusohjelman perus‐ ja pääaineopinnoissa laaja perusteiden tuntemus helposti tunnistettavalla, kansainvälisesti tunnetulla teknistieteellisellä alalla

2. valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin

3. edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen

4. edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä

5. riittävät viestintä‐ ja kielitaidot.

Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen sekä alan käytäntöihin. Kemian tekniikan korkeakoulun kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet tarkentuvat pääaine‐ ja kurssikohtaisissa osaamistavoitekuvauksissa.

Koulutustehtävä

Kemian tekniikan kandidaatin tutkinto antaa valmiudet kehittyä myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä oman alansa asiantuntijaksi. Tutkinto kehittää kykyjä ratkaista ongelmia ja luoda uutta itsenäisesti yhteistyössä muiden kanssa

  • insinööri‐ ja tutkimustehtävissä
  • yrityksissä, niiden sidosryhmissä, julkishallinnossa tai tiedeyhteisössä.

Tutkinnon aikana opiskelijalle rakentuu ammatillisen osaamisen ydin sekä kehittyy työelämävalmiuksia ja elinikäisiä opiskelutaitoja.

Ammatillisen osaamisen ydin

Suoritettuaan kemian tekniikan korkeakoulun kandidaatin tutkinnon perus‐ ja pääaineopinnot opiskelijalla on:

  • bio‐, materiaali‐ ja kemiantekniikan sekä niihin liittyvien matemaattisluonnontieteellisten perusteiden hallinta
  • kyky soveltaa alansa teoreettista osaamista ongelmanratkaisutilanteissa
  • kyky hankkia, arvioida ja käsitellä kriittisesti tieteellistä ja ammatillista tietoa
  • kyky arvioida kriittisesti insinöörityön ja teknologian vaikutuksia yksilön, yhteiskunnan, talouden ja ympäristön näkökulmista.

Opiskelijalla on mahdollisuus valita sivuaine ja valinnaisia opintokokonaisuuksia niin, että opinnoissa yhdistyy Aalto‐yliopistolle ominainen tekniikan, talouden ja taiteen vuorovaikutus.

Opiskelutaidot

Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan yliopistoyhteisön jäsenenä:

  • osaa arvioida, eritellä ja hyödyntää itseään oppijana
  • osaa hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja ylittää oppiaineiden välisiä rajoja.

Opiskelijalla on valmiudet jatkaa opintojaan ylempään tutkintoon Kemian tekniikan korkeakoulun ylemmissä ohjelmissa ja muissa soveltuvissa ohjelmissa Aalto‐yliopistossa muissa kotimaisissa yliopistoissa sekä ulkomailla - myös englannin kielellä.

Kemian tekniikan kandidaatin tutkinto on perusta itsenäiselle elinikäiselle oppimiselle ja ammatilliselle kehittymiselle.

Työelämävalmiudet

Kemian tekniikan korkeakoulun kandidaatin opinnoissa opiskelijalle kehittyy monipuolisia työelämävalmiuksia:

  • kyky päämäärätietoiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn
    • itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
  • ryhmätyöskentelytaidot
    • tunnistaa ryhmätyöskentelyn ja ryhmän johtamisen periaatteita ja osaa soveltaa niitä omassa työssään
    • osaa toimia alansa edustajana monialaisessa ryhmässä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä
  • projektityöskentelytaidot
    • tunnistaa teknisten projektien tyypilliset vaiheet sekä osaa käyttää erilaisia projektihallinnan menetelmiä
  • selkeät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
    • oman alansa asiantuntijoille, sidosryhmilleja muulle yleisölle
    • myös vieraalla kielellä
    • tutkintosäännön mukainen toisen kotimaisen kielen taito.