På svenska

Tervetuloa tutustumaan keskeisimpiin opiskelijapalautekyselyihin Aalto-yliopistossa!

Opiskelijoiden äänen kuuleminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. Kerättyä palauttetta käytetään eri tavoin ja eri tasoilla ja niiden hyödyntämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Myös opiskelijajärjestöt ja killat ovat kiinnostuneita palautteesta sekä kyselyistä ja hyödyntävät niitä.

Tälle sivulle on koottu kuvauksia yliopistossamme kerättävästä opiskelijapalautteesta, sekä yleistä tietoa palautteen antamisesta ja sen hyödyntämisestä.

Mistä palautettasi ja kokemuksiasi pyydetään?

Opintojen aikana sinulta pyydetään monenlaista palautetta. Sinulta kysytään palautetta orientaation sujumisesta koulujen omilla kyselyillä ensimmäisen opiskelusyksyn aikana. Jokaisella käymälläsi kurssilla kerätään kurssipalautetta.

Valtakunnallinen kandipalaute puolestaan selvittää kandidaatintutkinnon valmistumisvaiheessa tyytyväisyyttäsi Aalto-yliopistoon ja kokemuksiasi opintojen sujumisesta.

Valmistuessasi maisteriksi pyydämme vastavalmistuneiden kyselyllä (TEK, Suomen Ekonomit) mielipidettäsi opintojen sujuvuudesta ja suoritetusta tutkinnosta sekä työelämäkokemuksistasi suhteessa opintojen aikana kehittyneeseen osaamiseen. Lisäksi uraseurantakyselyllä saadaan arvokasta tietoa siitä, miten valmistuneet pärjäävät työelämässä. Opiskeluhyvinvointikysely on suunnattu 2. ja 4. vuoden opiskelijoille. Opiskelijat saavat siitä myös vastapalautteen.

Opiskelijana sinulla on oikeus pyytää opettajilta palautetta, joka auttaa sinua parempiin opiskelusuorituksiin. Voit esimerkiksi kysyä neuvoa, millaisella vastauksella tai suorituksella olisit saanut paremman arvosanan. On myös tärkeää, että annat omalta osaltasi palautetta opettajille sekä vastaamalla kyselyihin että kertomalla kokemuksistasi. Opiskelijoilta saatu palaute auttaa kehittämään opetusta ja Aalto-ylipiston oppimisympäristöä.

Miten annan rakentavaa palautetta?

Opiskelijan antama palaute on merkityksellistä opetuksen kehittämisen näkökulmasta. Kun annat opetuksesta rakentavaa palautetta, kiinnitä huomiosi opetukseen tai muuhun oppimiseen vaikuttavaan toimintaan kurssilla. Positiiviset asiat ovat yhtä tärkeitä ja todellisia kuin kritiikkikin, joten kerro myös ne opettajalle. Kriittiset kommentit annetaan asiallisesti, ymmärrettävästi ja rakentavasti. Palautteen voi esittää myös kysymyksinä tai ehdotuksina esim. ”Voisiko harjoituksen x tilalle miettiä toista vaihtoehtoa?”

Palautetta kannattaa antaa opettajalle myös kurssin aikana, jolloin opettajalla on mahdollisuus korjata tilanne ennen kuin kurssi päättyy. Joillakin kursseilla opiskelijoiden edustaja voi viedä yhteisesti kootun palautteen opettajalle esimerkiksi kurssin puolivälissä. Näin opettaja voi huomioida palautteen jo kurssin aikana. (Numminen A. & Talvio M. 2009. Hyvä oppimisilmapiiri ja opiskelijan kohtaaminen. Teoksessa S. Lindblom-Ylänne & A. Nevgi (toim.) Yliopisto-opettajan käsikirja.)

Kuukauden sisällä kyselyyn vastattuasi saat palautteen, joka kertoo sinulle:
 • opiskelutyylistäsi: onko se ymmärtämistä painottavaa, suunnitelmallista vai yksittäisiin tietoihin keskittyvää?
 • millainen on itseluottamuksesi ja usko omaan onnistumiseesi?
 • pidätkö opetusta hyvin suunniteltuna ja koetko saavasi riittävästi palautetta?
 • saatko kavereilta tukea opiskeluun?
 • miten suhtaudut vaikeuksiin: vältteletkö vai onko sinulla keinoja selvitä hankalista tilanteista?
 • pystytkö tarpeen tullen tekemään uuden tilannearvion?
 • oletko stressaantunut ja pystytkö tiukan paikan tullen osoittamaan itsellesi ystävällisyyttä?

Palautteessa saat näkökulmia ja ideoita siihen, missä olet hyvä ja miten voit vielä kehittyä. Saat myös vinkkejä siitä, mistä löydät lisätietoja ja tukea. Palaute on luottamuksellinen, mutta halutessasi voi näyttää sen akateemiselle ohjaajallesi tai opintoja koordinoivalle henkilölle. Voit myös jutella tuloksista opintopsykologin kanssa. Lisäksi psykologit järjestävät kursseja mm. opiskelutaitoihin, stressinhallintaan ja tunnetaitojen kehittämiseen liittyen. Viestimme koulutusohjelmakohtaisista tuloksista myös ohjelmien johtajille.

Keskeisimmät opiskelijapalautekyselyt

Kaikissa Aalto-yliopiston korkeakouluissa kerätään jokaisen kurssin lopussa automaattisesti kurssipalaute. Aallon kurssipalautejärjestelmä luo kyselyt ja lähettää opiskelijalle sähköpostitse linkin, jonka kautta hän voi vastata kyselyyn. Joissakin tapauksissa linkin voi saada myös suoraan kurssin opettajalta. Kun kysely on sulkeutunut ja siihen on vastannut vähintään 5 opiskelijaa, kurssin vastuuopettaja saa automaattisesti palauteraportin sähköpostiinsa. Kurssipalautteesta toimitetaan lisäksi yhteenvetotiedot yliopiston ja korkeakoulujen johdolle kaksi kertaa vuodessa. 

Lisätietoa: kurssipalaute.aalto.fi

Ota yhteyttä: kurssipalaute@aalto.fi 

Kandipalaute on yliopistojen valtakunnallinen sähköinen opiskelijapalautekysely. Kyselyn avulla on tarkoitus saada tietoa opiskelijoiden opiskelusta ja opetuksesta eri tieteenaloilla. Tavoitteena on saada mahdollisimman tarkka kuva kokemuksistasi ja mielipiteistäsi koskien tähänastisia opintojasi ja saamaasi opetusta.

Kysely perustuu HowULearn -kyselyyn ja kysymykset yliopisto-oppimista ja -opetusta koskevaan tutkimukseen. Kysymyksiin ei ole hyviä tai huonoja vastauksia. Kerättyjä tietoja tullaan hyödyntämään ainoastaan tilastollisesti ryhmätasolla, eikä yksittäisen opiskelijan tietoja tulla seuraamaan eikä raportoimaan.

Kyselyn lopuksi on alla kysymyksiä, jotka on laadittu yhteistyössä koulutusalaasi vastaavan ammattiliiton kanssa. Toivoisimme, että vastaisit vielä myös näihin kysymyksiin. Näihin kysymyksiin antamasi palaute menee myös ammattiliittojen käyttöön.

Kandipalaute -kyselymittaristo on syntynyt Suomen Yliopistot UNIFI ry:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteisenä hankkeena. Kyselymittariston käytöstä ja sen kehittämisestä vastaa UNIFI ry. Lue UNIFI:n tiedote uudistuneesta kandipalautteesta.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään sekä paikallisesti korkeakoulun oman toiminnan kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa. Vuodesta 2015 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on osoittanut 3 % yliopistoille jaettavasta perusrahoituksesta (noin 50 MEUR) valtakunnallisen opiskelijapalautteen perusteella.

Lisätietoa: http://www.unifi.fi/kandipalaute/

Ota yhteyttä: kandipalaute@aalto.fi

AllWell on vuosittain kerättävä kysely opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Lisätietoa: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/opiskeluhyvinvointikysely-allwell-ja-opetuksen-kehittaminen-aallossa

Vastavalmistuneiden palautekysely

Vuodesta 2011 lähtien Tekniikan akateemiset TEK ja yliopistot ovat toteuttaneet yhdessä palautekyselyä vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille. Kyselyn piirissä ovat kaikki tekniikan alan koulutusta antavat yliopistoyksiköt ja se tavoittaa lähes kaikki Suomessa valmistuvat diplomi-insinöörit ja arkkitehdit. Kyselyn vastausprosentti on ollut korkea, vuonna 2015 valmistuneista yli 70 % vastasi kyselyyn. Palautekysely tuottaa siis luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tekniikan yliopistokoulutuksen laadusta.

Palautekyselyssä kartoitetaan muun muassa vastavalmistuneiden eli tulevaisuuden tekijöiden osaamista, opintojen sujuvuutta, työelämäkokemusta ja työllistymistilannetta sekä yleistä tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon. Tuloksia hyödynnetään TEKin toiminnassa monella tavalla, esimerkiksi koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa ja jäsenpalveluissa (palkkaneuvonta, uraneuvonta, ym.). Yliopistot hyödyntävät tuloksia ja niihin pohjautuvia indikaattoreita muun muassa opetussuunnitelmatyössä ja opetuksen laadunarvioinnissa.

Tietoa vuonna 2015 valmistuneista: Vastavalmistuneiden palautekysely 2015 Perustulokset

Lisätietoa kyselystä:

https://www.tek.fi/fi/uutishuone/tutkimukset/vastavalmistuneiden-palautekysely

Yhteyshenkilö: TEK analyytikko Arttu Piri

Kysely kauppatieteiden maisteriksi valmistuvalle 2017

Aalto-ylipiston kauppakorkeakoulu ja Suomen Ekonomiliitto keräävät valmistumisvaiheessa olevilta opiskelijoilta palautetta opiskeluun ja työllistymiseen liittyvistä asioista. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, eikä vastauksia ja vastaajia voida yhdistää toisiinsa. Saatua palautetta hyödynnetään mm. yliopiston toimintojen arvioinnissa ja kehittämisessä sekä valmistuneiden työllistymisen ja palkkatason seurannassa. Kyselyyn tulee vastata ennen todistuksen noutamista.

Kysely kauppatieteiden maisteriksi valmistuvalle 2017

Tulosten yhteenvedot löytyvät Suomen Ekonomien sivuilta

Lisätietoa: Elina Yrjänäinen (etunimi.sukunimi@ aalto.fi )


Yliopistojen uraseurantaa maistereille ja tohtoreille tehdään ura- ja rekrytointipalvelujen valtakunnallisen Aarresaari-verkoston yhteistyönä. Seurantaa on tehty noin kymmenen vuoden ajan, ja mukana ovat lähes kaikki yliopistot. Maisterien uraseurannassa kohdejoukko on viisi vuotta aiemmin joko ylemmän korkeakoulututkinnon tai päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Tohtorien sijoittumista tarkastellaan 2-3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Uraseurannan tavoitteena on tuottaa kattavaa tietoa akateemisten laadullisesta työllistymisestä sekä yliopistokoulutuksen vastaamisesta työelämän osaamistarpeisiin. Tuloksia hyödynnetään mm. opetuksen suunnittelussa, ohjauksessa ja koulutuksen kehittämisessä.

Lisätietoa:
https://www.aarresaari.net/uraseuranta


Muut kyselyt 

Vaihtoraportit

Ennen vaihtoa

Vaihtoraporteista saat tietoa aikaisempien vaihto-opiskelijoiden kokemuksista. Voit käyttää niitä apuna vaihto-opintojen valinnassa ja suunnittelussa.

Voit tutustua aiempiin vaihtoraportteihin täällä: https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/Vaihtokohteet

Vaihdon jälkeen

Aalto-yliopiston apurahan vastaanottaneet sitoutuvat palauttamaan raportin vaihdon päättymisen jälkeen. Raportti on vapaamuotoinen ja siinä tulee kertoa opintojen sujumisesta vaihtokohteessa. Raportti on tarkoitettu ensisijaisesti informaatioksi seuraaville vaihtoa suunnitteleville opiskelijoille.

Voit tuoda raportissasi esille niitä asioita, joita pidät merkittävinä ja jotka mielestäsi ovat kertomisen arvoisia opiskelijavaihtoon lähtöä harkitseville sekä korkeakoulusi oppimispalveluille. Esimerkiksi millaista tietoa olisit itse kaivannut, kun mietit vaihto-opiskelupaikan valintaa tai kun olit valmistautumassa vaihtoon lähtemiseen?

Lisätietoa vaihto-opinnoista:
https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/Vaihtokohteet

Lisätietoa vaihtoraportin kirjoittamisesta:

https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=327946


EU Survey / Participant report (vain Erasmus -vaihdossa olleet)

Erasmus -vaihdossa olleiden opiskelijoiden tulee täyttää myös EU Survey vaihtonsa jälkeen. Tämä on komission sähköinen palautelomake, joka lähetetään komission järjestelmästä opiskelijoille täytettäväksi automaattisesti vaihdon päättyessä.Yhteenveto opiskelijapalautekyselyistä

Survey

Target group

Purpose

Review of results

Course feedbackAll students


Quality of courses, workload, satisfaction, assesment of the course, motivation etc.

 • Teacher-in-charge
 • Programme committees
 • Head of the departments
 • Programme director
 • Learning Services

Study wellbeing questionnaire (2017->)2. year B.SC students and 1. year M.Sc students
Well-being mapping: stress, self-efficiency, teaching arrangements etc.

The student will get personal feedback (and tips for personal development) after filling the questionnaire.

 • Programme director and committees
 • Head of the departments
 • Responsible professors of the majors
 • Learning Services
The Finnish Bachelor’s Graduate Survey (Kandipalaute)

Bachelor level graduates at all Finnish Universities

Quality of Bachelor level education at Finnish Universities (has an effect on U funding)

 • Academic Committee
 • Annual Programme Review
 • School Management Meetings
 • Bachelor’s programme committee
 • Programme director
 • Responsible professors of the majors
 • Learning Services

Graduates Survey

M.Sc. students at graduation

1) Quality of education 2) Placement at graduation 3) Salary 

 • Academic Committee
 • Annual Programme Review
 • Programme Committees
 • Programme director

Aarresaari Survey   for M.Sc graduates 

M.Sc. 5 years after graduation

1) Employment quality   and meaninfullness
2) Career development
3) Satisfaction on the degree

 • Academic Commitee
 • Head of the departments
 • Programme director
 • Career Services

Aarresaari Survey for Doctoral graduates 

3 years after graduation

1) Employment quality  and meaninfullness
2) Career development
3) Satisfaction on the degree

 • Academic Commitee
 • Programme director
BIZ Placement  SurveyM.Sc. students 1 year after graduation1) Placement at graduation
2) Satisfaction on the degree
3) Student career guidance
 • Deans
 • Head of the departments
 • Programme director
 • Career Services
Orientation   feedbackBSc / MSc / exchange studentsNew students after orientation
 • Bachelor’s programme committee
 • Programme committees
 • Programme director
 • Learning Services

Incoming exchange students: Orientation and Arrival Survey 

Exchange students

Arrival services:  - pre-arrival information packages  - information during orientation etc.

 • Learning Services
 • Development Manager
 • Programme director
 • Annual Review

Outgoing exchange students:  - Exchange report  - EU-Survey

Exchange students
 • Learning Services
 • Development Manager
 • Programme director
 • Annual Review

Incoming exchange   student feedback survey

Exchange students

Student experience (services, housing,   academic aspects)


 • Learning Services
 • Development Manager
 • Programme director
 • Annual Review
National Finnish Student Health and Wellbeing Survey (Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus, KOTT)Sample of degree studentsProduces comprehensive and regular data (every four years) on the welfare of students nationally.The survey is conducted by the Finnish Institute for Health and Welfare (THL). The results are discussed at the university level.
See also the public results in https://thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-expertwork/population-studies/the-finnish-student-health-and-wellbeing-survey-kott-
International student barometer (ISB)International students

The international ISB survey is focused to the expectations and view of international students

Used on university level for improving the experiences of international students. Aalto last participated in 2014. The survey is conducted by i-graduate. See also: http://www.i-graduate.org/services/international-student-barometer/
OTUS Student BarometerDegree studentsOTUS Student Barometer is a survey which is used in work to develop student wellbeing, student activities, the quality of teaching, higher education internships, studies and reports on working life and living, and educational institutions, among other things.Student Barometer is conducted by the Research Foundation for Studies and Education Otus. The survey is conducted nationally every three years (last times 2016, 2019, 2022).