Tutkinnon rakenne


Tutkintoon on sisällyttävä seuraavat opintokokonaisuudet:


Liiketoimintaosaamisen perusteet, 60 op

Liiketoimintaosaamisen perusteet (60 op) sisältää kaikille alemman korkeakoulututkinnon opiskelijoille yhteiset kurssit. Liiketoimintaosaamisen perusteisiin sisältyviä kursseja käytetään erikoistumisalueen aineopinnoissa ja sivuopinnoissa tutkintovaatimuksissa esitetyllä tavalla, jolloin erikoistumisalueen aineopintojen laajuudeksi tulee 60 op ja sivuopintojen laajuudeksi 24 op. Tästä johtuen Liiketoimintaosaamisen perusteista koottavan kokonaisuuden laajuudeksi tulee lopulta 42, 48 tai 54 opintopistettä opiskelijan sivuopinnoista riippuen.

Erikoistumisalueen aineopintojen kokonaisuus, 60 op

Erikoistumisalueen aineopintojen kokonaisuus (60 op) koostuu yhteisistä menetelmäopinnoista (12 op), erikoistumisopinnoista (42 op) sekä yhdestä ko. erikoistumisalueen kurssista (6 op) liiketoimintaosaamisen perusteiden kokonaisuudesta.

Erikoistumisalueen aineopintoihin sisältyy pakollisia menetelmäopintoja 12 op (kaksi kurssia). Toinen kursseista on 30A02000 Tilastotieteen perusteet, ja toisen opiskelija valitsee erikoistumisalueen määrittelemistä kursseista.

Erikoistumisopintoihin (42 op) sisältyy capstone-kurssi (6 op) ja 12 opintopisteen kokonaisuus, joka sisältää 10 opintopisteen laajuisen kandidaatintutkielman ja 2 opintopisteen laajuisen seminaarin.

Sivuopintokokonaisuus, 24/30 op

Sivuopintokokonaisuus on laajuudeltaan 24 tai 30 opintopistettä. Jos opiskelijan sivuopintokokonaisuus on laitoksen järjestämä kokonaisuus, se muodostetaan ko. laitoksen järjestämästä liiketoimintaosaamisen perusteisiin kuuluvasta 6 opintopisteen laajuisesta kurssista ja kolmesta 6 opintopisteen laajuisesta opetussuunnitelmassa määritellystä kurssista (yhteensä 24 op). Tällöin vapaasti valittavien opintojen laajuus on 30 opintopistettä. Kauppakorkeakoulun virallisessa ulkomaisessa vaihtoyliopistossa tai Kauppakorkeakoulun virallisen vaihto-ohjelman vaatimukset täyttävässä opinto-ohjelmassa ulkomailla suoritettu kansainvälinen sivuopintokokonaisuus on aina laajuudeltaan 30 opintopistettä. Tällöin vapaasti valittavien opintojen laajuus on 18 opintopistettä. Opiskelija voi saada pakollisen sivuopintokokonaisuuden lisäksi tutkintoonsa toisen sivuopintokokonaisuuden, jos hän käyttää vapaasti valittavat opintonsa sen suorittamiseen.

Kieli- ja viestintäopinnot, 18 op

Pakollisia kieli- ja viestintäopintoja kuuluu kandidaatin tutkintoon 18 opintopistettä.

Vapaasti valittavat opinnot, 18-30 op

KTK-tutkinnon vapaasti valittavien perus- tai aineopintotasoisten opintojen laajuus on 18-30 opintopistettä.  Vapaasti valittavien opintojen laajuus riippuu siitä, minkä kokonaisuuden opiskelija valitsee sivuopinnoikseen.

Tutkinnon tavoitteet

Tutkintoasetuksen (794/2004) 7 §:ssä mainittujen tavoitteiden lisäksi kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijoille laaja-alainen kauppatieteellinen yleissivistys sekä mahdollisuus erikoistua jonkin tietyn kauppatieteellisen aihealueen erityisasiantuntijaksi. Tiedollisten tavoitteiden lisäksi tutkinnolla on työelämävalmiuksiin tähtääviä taidollisia tavoitteita. Tutkinnon täsmällisempänä tavoitteena on antaa opiskelijoille

  • kauppatieteiden tuntemus: liiketoimintaosaamisen perusteiden tuntemus, tutkintoon kuuluvan erikoistumisalueen erittäin hyvä tuntemus sekä mahdollisten sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien hyvä tuntemus;
  • valmiudet analysoida ja ratkaista taloutta ja liiketoimintaa koskevia ongelmia;
  • valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin kauppatieteissä sekä edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen;
  • valmiudet tarkastella asioita etiikan, kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden näkökulmasta;
  • hyvä viestintä- ja kielitaito sekä valmiudet työskennellä erilaisissa tiimeissä.

Kielitaidon osoittaminen

Kotimaisten kielten taito

Opiskelijan tulee kandidaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa molemmissa kotimaisissa kielissä sellaisen taidon, joka on tarpeen kauppatieteellisen tutkinnon tavoitteiden kannalta. Tässä tarkoituksessa opiskelijan tulee suorittaa opetussuunnitelmassa määritellyt kotimaisten kielten opinnot.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin edellyttämä suomen ja ruotsin kielen taito osoitetaan suorittamalla kypsyysnäyte sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksen, ja toisessa kielessä opetussuunnitelmassa määritelty kurssi.

Muu kielitaito

Opiskelijan tulee kandidaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa vähintään kahden vieraan kielen sellaisen taidon, että hänellä on valmiudet kansainväliseen kanssakäymiseen. Kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava nämä vieraiden kielten opinnot siten, että hän suorittaa Business Communication Skills -kurssin (3 opintopistettä) ja toisessa vieraassa kielessä 6 opintopisteen laajuiset opinnot. Tämän lisäksi opiskelijan on suoritettava vapaavalintaisesti 6 opintopistettä ruotsin kielessä tai vieraassa kielessä.

Opiskelijan tulee maisterin tutkinnossa tai sitä edeltäneissä opinnoissa osoittaa saavuttaneensa kyvyn kansainväliseen viestintään talouselämässä.

Kielitaitovaatimuksista vapauttaminen

Opetuksesta vastaava varadekaani voi vapauttaa opiskelijan osittain tai kokonaan kotimaisten kielten tai muiden kielten kielitaitovaatimuksista, jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai ulkomailla.