Perustieteiden korkeakoulussa on jaettu lukuvuodesta 2016-2017 alkaen dekaanin 500 euron kannustusstipendi hyvästä opintojen edistymisestä. Apuraha myönnetään hakemuksesta niille opiskelijoille, jotka suorittavat lukuvuoden aikana vähintään 60 opintopistettä (opintojen suorituspäivä opintorekisterissä 1.8. - 31.7.). Kannustusstipendin myöntämisestä päätetään erikseen vuosittain. SCI Dekaanin kannustinstipendin ehdot muuttuvat lukuvuodesta 2020-21 alkaen.

Kannustinstipendin kriteerit lukuvuonna 2020-2021

Dekaani myöntää hakemuksesta 500 euron kannustusstipendin Perustieteiden korkeakoulun opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vähintään 60 opintopistettä lukuvuonna 2020-2021.

Kuluvasta lukuvuodesta alkaen stipendi myönnetään seuraavin muutetuin ehdoin: 

Tekniikan kandidaattitutkintoa suorittavat opiskelijat

 • Opiskelijan tulee kolmantena läsnäololukuvuotena valmistua tekniikan kandidaatiksi. Jos opiskelija saa kolmantena opiskeluvuotenaan 60 opintopistettä, mutta ei valmistu kandidaatin tutkintoon, hän ei ole oikeutettu kannustusstipendiin.
 • Opiskelija ei voi saada enää neljäntenä opiskeluvuonna kannustusstipendiä, vaikka suorittaisi 60 opintopistettä, jos ei ole valmistunut tekniikan kandidaatiksi.
 • Opiskelija on oikeutettu stipendiin, jos valmistuu tavoiteajassa (3 vuotta) tekniikan kandidaatiksi, vaikka saisi kolmantena läsnäololukuvuonna vähemmän kuin 60 opintopistettä.

DI-tutkintoa suorittavat opiskelijat

 • Neljäntenä läsnäololukuvuotenaan opiskelijan tulee suorittaa 60 opintopistettä. Jos opiskelija ei ole vielä valmistunut tekniikan kandidaatiksi, ei hän voi saada neljännen vuoden jälkeen kannustusstipendiä, jos kandidaatin tutkinto on vielä kesken.
 • Viidentenä opiskeluvuonna (kandidaatin tutkintoa ja DI-tutkintoa suorittavat) tulee opiskelijan valmistua diplomi-insinööriksi.
 • Ne, jotka suorittavat vain DI-tutkinnon, tulee suorittaa ensimmäisenä opiskeluvuonnaan 60 opintopistettä ja toisena opiskeluvuonnaan tulee heidän valmistua DI-tutkintoon.
 • Suoritettujen opintojen pitää pääosin sisältyä ensin suoritettavana olevaan tutkintoon.

Muut ehdot

 • Opiskelijalla tulee olla opinto-oikeus Perustieteiden korkeakouluun 31.7.2021 (pl. lukuvuoden aikana diplomi-insinööriksi valmistuneet). Jos opinto-oikeus alkaa vasta 1.8.2021, ei opiskelija ole hakukelpoinen.
 • Lukuvuoden aikana suoritetuiksi opinnoiksi katsotaan opinnot, jotka opiskelijan opintorekisteriotteen mukaan on suoritettu kyseisen lukuvuoden aikana Aalto-yliopistossa, ja joiden suorituspäivä Aallon opintorekisterissä on 1.8.2020 - 31.7.2021. Lukuvuoden aikana suoritetuiksi opinnoiksi katsotaan myös opinnot, jotka on suoritettu kyseisen lukuvuoden aikana suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa ja hyväksiluettu Aalto-yliopiston opiskelijarekisteriin. Lisäksi kurssien korotukset tulee kirjautua kyseiselle lukuvuodelle.
 • Kaksoistutkinto-opiskelijoiden osalta tarkennetaan seuraavasti: Jos kaksoistutkinto-opiskelija on lukuvuoden aikana suorittanut opetussuunnitelman mukaisesti Aalto-yliopiston opintorekisteriin 60 op (joko partneriyliopistossa suoritettuja opintoja tai Aallossa suoritettuja opintoja), on hän oikeutettu stipendiin.
 • 60 opintopisteen/ valmistumisen tarkastelu tehdään 31.8. tilanteen mukaan ja tämän jälkeen tulleita muutoksia rekisteriin ei enää huomioida. Poikkeuksena tästä ovat kaksoistutkintoa suorittavat sekä kansainvälisessä opiskelijavaihdossa olleet, jotka eivät saa partneriyliopistosta dokumentteja ajallaan. Heidän osaltaan opintosuoritukset tulee olla opintorekisterissä viimeistään 30.9.
 • Dekaani on päättänyt huojentaa opintopistemäärää niiden opiskelijoiden osalta, joilla on yliopiston tiedossa oleva luki- tai oppimisvaikeus, joka on hidastanut opintojen etenemistä. Tällöin lukuvuoden opintopistekertymän tulee olla vähintään 55 op/lukuvuosi. Valmistumisen tulee kuitenkin tapahtua viimeistään kolmannen vuoden (kandi) ja viidennen vuoden päätteeksi (DI)
 • Jos lukuvuosivelvollinen opiskelija saa 1500 euron kannustusstipendin, ei hän ole oikeutettu Dekaanin kannustusstipendiin.

Stipendiä haetaan syksyllä 2021 ja tästä tiedotetaan erikseen. Stipendin myöntämisestä päättää korkeakoulun dekaani.

Lisätietoja tarvittaessa opiskelijapalvelut(a)aalto.fi.