Perusopinnot

Perusopinnot kartuttavat opiskelijan myöhemmille osaamistavoitteille välttämättömän matemaattisluonnontieteellisen, tietoteknisen sekä yleissivistyksellisen tieto- ja taitopohjan. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee teknillisen alan matemaattisten ongelmien ratkaisun perustaidot, ohjelmoinnin perusteet sekä tunnistaa koulutukselleen keskeisen monitieteisen ajattelun.

Laajuus: 65 op
Vastuuprofessori: Eila Järvenpää
Koodi: SCI3026.A

KOODI

KURSSIN NIMI

OP

PERIODI

SUORITUSVUOSI

TIETOTEKNIIKKA 10 OP:

CS-A1110

Ohjelmointi 1

5

I-II

1.

CS-A1120

Ohjelmointi 2

5

IV-V

1.

MATEMATIIKKA 25 OP: valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit

MS-A0102

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (SCI)

5

II

1.

MS-A0109

Differential- och integralkalkyl 1


I

1.

MS-A0402

Diskreetin matematiikan perusteet

5

IV

2.

MS-A0409

Grundkurs i diskret matematik


I

1.

MS-A0202

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI)

5

I

2.

MS-A0209

Differential- och integralkalkyl 2


III

2.

MS-A0002

Matriisilaskenta (SCI)

5

III

1.

MS-A0009

Matrisräkning


II

1.

MS-A0502

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

II

2.

MS-A0509

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik


III

2.

FYSIIKKA 5 op:

PHYS-A1110

Yliopistofysiikan perusteet

5

II

2.

TUOTANTOTALOUS 5 OP: valitse joko suomen- tai ruotsinkielinen kurssi

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

I-II

1.

TU-A1200

Grundkurs i Produktionsekonomi


I-II

1.

PÄÄAINEESEEN SUUNTAAVAT OPINNOT 10 op:

TU-C9281

Viestintä ja organisaatiot

5

I-II

1.

TU-C9270

Introduction to Networks

5

I-II

2.

YLEIS-, KIELI- JA AALTO-OPINNOT 10 OP:

SCI-A0000

Johdatus opiskeluun

2

I-V

1.

TU-A1150

Filosofia ja systeemiajattelu*

3

III-IV

*

LC-5001

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen kirjallinen osio**

1

I-II

1.

LC-7001

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen kirjallinen osio**

1

I-II

1.

LC-5002

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen suullinen osio**

1

I-II

1.

LC-7002

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen suullinen osio**

1

I-II

1.


Vieras kieli**

3


2.

*Opiskelija voi sijoittaa kurssin itselleen parhaiten sopivaan opiskeluvuoteen

** Vieraan kielen voi opiskella myöhemminkin kuin tässä esitettynä toisena opiskeluvuotena. Lisätietoja kieliopinnoista ja kielitaidon osoittamiseen kelpaavista kursseista löydät tämän oppaan luvusta Tutkintoon kuuluvat kieliopinnot ja Kielikeskuksen sivuilta.

Pääaine

Pääaineopinnot vahvistavat diplomi-insinööriopintojen edellyttämää esitietopohjaa laajentamalla perusopintojen sisältöalueita liiketoiminnallisessa ajattelussa sekä käyttäjälähtöisessä viestintä- ja vuorovaikutusteknologiassa. Pääaineopinnot päättyvät opiskelijaryhmissä tehtävään monitieteelliseen projektityöhön sekä henkilökohtaiseen opinnäytetyöhön. Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen ajattelun perusteet, kykenee hyödyntämään osaamistaan teknistuotannolliseen ongelmaratkaisuun sekä omaa ryhmä- ja projektityöskentelyn perustaidot.

Laajuus 65 op
Vastuuprofessori: Eila Järvenpää
Koodi: SCI3026

KOODI

KURSSIN NIMI

OP

PERIODI

SUORITUSVUOSI

pakolliset kurssit 65 op

CS-C2110

Ohjelmointistudio 1: mediaohjelmointi

5

I-III

1.

TU-C9291

Viestintä ja digitaalinen media

5

III-V

1.

CS-C1180

Verkkojulkaisemisen perusteet

5

III-V

1.

TU-C3021

Managing knowledge and knowledge-intensive organizations

5

IV-V

2.

TU-C1030

Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena

5

III-IV

2.

TU-C9260

Tuotantotalouden studio

5

III-V

2.                            

CS-C2000

Ihminen havaitsijana

5

III-IV

2.

CS-C3120

Human-computer Interaction

5

I-II

2.

SCI-C1000

SCI-projekti

10

I-II tai III-V

3.

SCI3026.kandKandidaatityö ja -seminaari10I-II tai III-V3.
SCI.kypsKypsyysnäyte0
3.
Valitse toinen seuraavista:

CS-A1150

Tietokannat

5

III-V

3.

TU-C1010Ihminen ryhmässä5I-II3.

Pääaineen osaamistavoitteet

Tässä kuvatut osaamistavoitteet täydentävät Teknistieteellisen kandidaattiohjelman yleisiä osaamistavoitteita.

Koulutustehtävä

Informaatioverkostot -pääaine kouluttaa Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun Teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa tekniikan kandidaatteja, joilla on valmiudet kehittyä myöhemmissä opinnoissaan ja työelämässä mm.

  • tieto-, viestintä- ja mediateknologiaa hyödyntävien uusien tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien luojiksi ja kehittäjiksi,
  • yksilö- ja yhteisökäyttöön soveltuvien tieto- ja viestintäjärjestelmien kehittäjiksi ja implementoijiksi moniulotteisissa tuotannollistaloudellisissa ja sosiaalisissa toimintaympäristöissä,
  • yrittäjiksi tai tutkijoiksi.

Perus- ja pääaineopinnot

Perus- ja pääaineopinnot antavat opiskelijalle laajan perusteiden tuntemuksen ihmisestä informaation ja tieto-, viestintä- ja visualisointiteknologian käyttäjänä sekä yrityksistä ja organisaatioista kyseisen teknologian hyödyntäjinä. Opinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa tieto-, viestintä- ja visualisointitekniikan sovellusten kehittämiseen ja hyödyntämiseen tarvittavia matemaattisia ja tuotantotaloudellisia ongelmanratkaisumenetelmiä. Opiskelija osaa ohjelmoida ja ymmärtää ohjelmistokehityksen keskeiset käsitteet ja toimintamallit.

Pääaineopintojen aikana opiskelijalle kehittyy käyttäjälähtöiseen teknologiaan liittyvä ammatillinen identiteetti. Pääaineen opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy monipuolisesti seuraamaan tieto-, viestintä- ja visualisointiteknologian kehitystä ja soveltamista liiketoimintaan sekä vaikutuksia käyttäjiin, hakemaan tieteellistä tutkimustietoa sekä toimimaan avustavissa tutkimustehtävissä oman osaamisensa kehittämiseksi.

Teknistieteellinen ajattelu ja työskentelytapa

Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee alalleen ominaisen teknistieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen perusteet yhdistettynä ihmisten toiminnan, tekniikan ja liiketoiminnan tuotannollistoiminnalliseen kokonaisuuteen.

Opiskelija osaa tunnistaa, määritellä ja ratkaista yritysten tai yhteisöjen teknistaloudellisia ongelmia käyttäen oppimiaan menetelmiä. Hän osaa soveltaa oppimaansa monitieteistä ongelmanratkaisua käyttäjälähtöisyyden toteuttamiseksi tieto-, viestintä- ja visualisointiteknologian hyödyntämisessä. Hän osaa myös valita asianmukaiset työvälineet ja -menetelmät ja käyttää niitä.  Opiskelija osaa myös tarttua tieto-, viestintä- ja visualisointitekniikkaa hyödyntävien järjestelmien kehittämisessä, suunnittelussa ja liiketoiminnallisessa soveltamisessa ilmeneviin avoimiin ongelmiin, joihin ei ole valmista ratkaisua. Hän kykenee arvioimaan työnsä tuloksia, prosesseja ja metodeja kriittisesti.