På svenska

Opintojen rakenne

Opintojen mallisuoritusjärjestys

Oranssi: perusopintoVihreä: pääaineen opinto

Ensimmäinen vuosi

1. syksy1. kevät
Johdatus opiskeluun (2 op)Filosofia ja systeemiajattelu  Studio: Ihmisten ja organisaatioiden tutkimus (3 op)
Tuotantotalous 1Verkkojulkaisemisen perusteet
Viestintä ja organisaatiot  Viestintä ja representaation salaisuudetViestintä ja digitaalinen media
Ohjelmointi 1Programming 2
Ohjelmointistudio 1Matriisilaskenta
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1Pääaineen vaihtoehtoinen/vapaasti valittava/sivuainekurssi
Toinen kotimainen kieli (2 op)Vieras kieli (3 op)
29 op31 op

Toinen vuosi

2. syksy2. kevät
Differentiaali- ja integraalilaskenta 2Foundations of Discrete Mathematics
Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssiOrganizing of Business
Human-computer InteractionTuotantotalouden studio
Yliopistofysiikan perusteetKäyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti
Ryhmätoiminta ja organisointiSoftware Engineering
Tieteen ja tiedon perusteetPääaineen vaihtoehtoinen/vapaasti valittava/sivuainekurssi
30 op30 op

Kolmas vuosi

3. syksy3. kevät

Kandidaatintyö ja seminaari (10 op)

tai

Kandidaatintyö ja seminaari (10 op)

tai

Vapaasti valittava / sivuainekurssi jaVapaasti valittava / sivuainekurssi ja
Vapaasti valittava / sivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssi
Verkostojen perusteetPääaineen vaihtoehtoinen/vapaasti valittava/sivuainekurssi
Pääaineen vaihtoehtoinen/vapaasti valittava/sivuainekurssiPääaineen vaihtoehtoinen/vapaasti valittava/sivuainekurssi
Pääaineen vaihtoehtoinen/vapaasti valittava/sivuainekurssiPääaineen vaihtoehtoinen/vapaasti valittava/sivuainekurssi
Pääaineen vaihtoehtoinen/vapaasti valittava/sivuainekurssiPääaineen vaihtoehtoinen/vapaasti valittava/sivuainekurssi
30 op30 op


Perusopinnot

Perusopinnot kartuttavat opiskelijan myöhemmille osaamistavoitteille välttämättömän matemaattisluonnontieteellisen, tietoteknisen sekä yleissivistyksellisen tieto- ja taitopohjan. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee teknillisen alan matemaattisten ongelmien ratkaisun perustaidot, ohjelmoinnin perusteet sekä tunnistaa koulutukselleen keskeisen monitieteisen ajattelun.

Laajuus: 65 op
Vastuuprofessori: Risto Sarvas
Koodi: SCI3026.A

KOODI

KURSSIN NIMI

OP

PERIODI

SUORITUS-VUOSI

TIETOTEKNIIKKA 10 OP:

CS-A1110

Ohjelmointi 1

5

I-II

1.

CS-A1120

Programming 2

5

IV-V

1.

MATEMATIIKKA 25 OP: valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit

MS-A0102

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (SCI)

5

II

1.

MS-A0109

Differential- och integralkalkyl 1


I

1.

MS-A0402

Foundations of Discrete Mathematics

5

IV

2.

MS-A0409

Grundkurs i diskret matematik


II

2.

MS-A0202

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI)

5

I

2.

MS-A0209

Differential- och integralkalkyl 2


III

2.

MS-A0002

Matriisilaskenta (SCI)

5

III

1.

MS-A0009

Matrisräkning


II

1.

MS-A0502

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

II

2.

MS-A0509

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik


III

2.

FYSIIKKA 5 op:

PHYS-A1110

Yliopistofysiikan perusteet

5

II

2.

TUOTANTOTALOUS 5 OP: valitse joko suomen- tai ruotsinkielinen kurssi

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

I-II

1.

TU-A1200

Grundkurs i Produktionsekonomi


I-II

1.

PÄÄAINEESEEN SUUNTAAVAT OPINNOT 10 op:

TU-C9281
TU-CV0004

Viestintä ja organisaatiot
Viestintä ja representaation salaisuudet

5
5

I-II
I-II

1.
1.

TU-C9270

Verkostojen perusteet

5

I-II

3.

YLEIS-, KIELI- JA AALTO-OPINNOT 10 OP:

SCI-A0000

Johdatus opiskeluun

2

I-V

1.

TU-A1150
CS-CV0001

Filosofia ja systeemiajattelu
Studio: Ihmisten ja organisaatioiden tutkimus

3
3

III-IV
III-IV


1.

LC-5001

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen kirjallinen osio**

1

I-II

1.

LC-7001

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen kirjallinen osio**

1

I-II

1.

LC-5002

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen suullinen osio**

1

I-II

1.

LC-7002

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen suullinen osio**

1

I-II

1.


Vieras kieli**

3


2.

** Vieraan kielen voi opiskella myöhemminkin kuin tässä esitettynä toisena opiskeluvuotena. Lisätietoja kieliopinnoista ja kielitaidon osoittamiseen kelpaavista kursseista löydät Kielikeskuksen sivuilta.

Pääaine

Pääaineopinnot vahvistavat diplomi-insinööriopintojen edellyttämää esitietopohjaa laajentamalla perusopintojen sisältöalueita liiketoiminnallisessa ajattelussa, muotoilussa, viestinnän opinnoissa sekä tietotekniikan taidoissa. Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen ajattelun perusteet ja kykenee hyödyntämään osaamistaan tuote- ja palvelukeskeisessä ongelmaratkaisussa. Lisäksi opiskelijalla on vahvat ryhmä- ja projektityöskentelyn perustaidot.

Laajuus: 75 op
Vastuuprofessori: Risto Sarvas
Koodi: SCI3026

KOODI

KURSSIN NIMI

OP

PERIODI

SUORITUS-
VUOSI

Pakolliset kurssit 60op

CS-C2100

Ohjelmointistudio 1

5

I-II

1.

TU-C9291

Viestintä ja digitaalinen media

5

III-V

1.

CS-C1180

Verkkojulkaisemisen perusteet

5

III-V

1.

TU-C3022

Organizing of Business

5

IV-V

2.

CS-C3150 Software Engineering5III-IV (tai I-II)2.
TU-C9300 Tieteen ja tiedon perusteet5I2.

TU-C9260

Tuotantotalouden studio

5

III-V

2.                            

CS-C3120

Human-computer Interaction

5

I-II

2.

TU-C1011 Ryhmätoiminta ja organisointi5I-II2.

SCI-C1002

Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti

5

I-II tai III-V

2.

SCI3026.kand Kandidaatityö ja -seminaari10I-II tai III-V3.
SCI.kypsKypsyysnäyte0
3.
Valitse 15 op seuraavista:

CS-A1150

Tietokannat

5

III-V

1., 2. tai 3.

MS-C2105 Introduction to Optimization5IV2. tai 3.
CS-C3240 Machine Learning5III-IV2. tai 3.
TU-C2010 Introduction to Strategic Management5I-II3.
TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena5I-II tai III-IV
1., 2. tai 3.
MUO-C0005
CS-CV0002
Design Theory and Methodology
Muotoiluantropologia  
3 
3
I 
IV
3. 
3.
MUO-C3006 Palvelumuotoilun perusteet2II 3. 
ELEC-A4910 Sähköpaja5I-II tai III-V3.
CS-C2000 Ihminen havaitsijana5III-IV1., 2. tai 3.

Pääaineen osaamistavoitteet

Tässä kuvatut osaamistavoitteet täydentävät Teknistieteellisen kandidaattiohjelman yleisiä osaamistavoitteita:

  • Monipuolinen ymmärrys siitä mitä ihmiskeskeisyys tarkoittaa teknologian muotoilussa, organisaatiossa, verkostoissa ja  vuorovaikutuksessa.
  • Ohjelmistojen rakentamisen ja tuotannon prosessit, työkalut ja tekemisen tavat.
  • Liiketoiminnan ymmärtäminen organisaatioiden ja organisoitumisen kautta.
  • Perusteet erilaisten tieteiden ja tieteen metodologioiden ymmärtämiselle.

Koulutustehtävä

Informaatioverkostot -pääaine kouluttaa yhteiskunnallisesti valveutuneita tietotekniikan ja liiketoiminnan asiantuntijoita. Toisin sanoen, koulutamme ammattilaisia, joilla on hyvä käsitys sekä tietotekniikasta sekä liiketoiminnan kehittämisestä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kontekstissa. Pääaineen avulla syntyy valmiudet kehittyä myöhemmissä opinnoissaan ja työelämässä mm.: 

  • tieto-, viestintä- ja mediateknologiaa hyödyntävien uusien tuotteiden, palvelujen ja organisaatioiden luojiksi ja kehittäjiksi,
  • yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa tekniikan, organisaatioiden ja liiketoiminnan kautta,
  • ihmis- ja yhteiskuntakeskeisen teknologian asiantuntijoiksi
  • ohjelmoijaksi, muotoilijaksi, yrittäjäksi, tutkijaksi, liiketoiminnan konsultiksi, strategiajohtajaksi, projektipäälliköksi, data-analyytikoksi, tuoteomistajaksi, informaatioarkkitehdiksi, toimitusjohtajaksi tai data-insinööriksi.

Perus- ja pääaineopinnot

Perus- ja pääaineopinnot antavat opiskelijalle laajat perusteet ihmisestä informaation ja tietoteknologian käyttäjänä, informaatioon ja tietotekniikkaan perustuvien tuotteiden asiakkaana, tietointensiivisten organisaatioiden toimijana ja liiketoiminnan suunnittelijana.

Opinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa soveltaa teknologian ja liiketoiminnan kehittämisessä muotoilun, ongelmanratkaisun ja suunnittelun menetelmiä. Opiskelija osaa ohjelmoida ja ymmärtää ohjelmistokehityksen keskeiset käsitteet ja toimintamallit. Pääaineopintojen aikana opiskelijalle kehittyy ihmislähtöiseen teknologiaan liittyvä ammatillinen identiteetti. 

Pääaineen opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy laaja-alaisesti seuraamaan tietoteknisen yhteiskunnan kehitystä, luomaan tietoteknisiä ja liiketoiminnallisia palvelu- ja tuotekonsepteja, ja ymmärtämään omia kiinnostuksen kohteitaan tästä laaja-alaisesta toimintakentästä. Lisäksi opiskelija oppii hakemaan tieteellistä tutkimustietoa, ymmärtämään tieteellisyyden perusteita sekä suunnittelemaan omaa oppimistaan ja ammatillista kehittymistä tieteellisessä ympäristössä.

Teknistieteellinen ajattelu ja työskentelytapa

Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee teknistieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen perusteet osana ihmisten toimintaa, tekniikan suunnittelua ja liiketoiminnan kehittämistä.

Opiskelija osaa tunnistaa, määritellä ja ratkaista yritysten tai yhteisöjen tekniskaupallisia ongelmia. Hän osaa soveltaa oppimaansa laaja-alaista ongelmanratkaisua ihmislähtöisen teknologian suunnittelussa ja muotoilussa. Hän osaa myös valita asianmukaiset työvälineet ja -menetelmät ja käyttää niitä.  Opiskelija osaa erityisesti tarttua tietotekniikkaa hyödyntävien järjestelmien, organisaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisessä ilmeneviin avoimiin ongelmiin, joihin ei ole valmista ratkaisua. Hän kykenee arvioimaan työnsä tuloksia, prosesseja ja metodeja kriittisesti ja rakentavasti.