Perusopinnot

Laajuus: 65 op
Vastuuprofessorit: Mikko Alava, Harri Ehtamo, Riikka Korte
Koodi: SCI3029.A (matematiikka ja systeemitieteet)

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

Fysiikka (15 op)
PHYS-A0110

Yliopistofysiikan perusteet (TFM)

5

I

1. syksy

PHYS-A0130

Electromagnetism (TFM)

5

IV

1. kevät

PHYS-A0140

Structure of Matter (TFM)               

5

V

1. kevät

Matematiikka (25 op, valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit)
MS-A0001

Matriisilaskenta (TFM)

5

II

1. syksy

MS-A0009

Matrisräkning

5

II

1. syksy

MS-A0101  

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (TFM)

5

I

1. syksy

MS-A0109

Differential- och integralkalkyl 1

5

I

1. syksy

MS-A0201

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (TFM)

5

III

1. kevät

MS-A0209

Differential- och integralkalkyl 2

5

III

1. kevät

MS-A0301  

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 (TFM)

5

IV

1. kevät

MS-A0309

Differential- och integralkalkyl 3

5

IV

1. kevät

MS-A0501*

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

I

2. syksy

MS-A0509

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik

5

III

2. kevät

Tietotekniikka (10 op)
CS-A1110

Ohjelmointi 1

5

I-II

1. syksy

CS-A1120

Ohjelmointi 2     

5

IV-V

2. kevät

Tuotantotalous (5 op)
TU-A1100

Tuotantotalous I

5

I-II

2. syksy

TU-A1200*

Grundkurs i Produktionsekonomi

5

I-II

2. syksy

Yleis- ja kieliopinnot sekä Aalto-kurssi (10 op)
SCI-A0000

Johdatus opiskeluun

2

I-V

1. vuosi


Aalto-kurssi (katso opinto-oppaan kohta Aalto-kurssi)

3

I-II, III-V

2. vuosi

LC-5001**

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen kirjallinen osio

1

I-II

1. syksy

LC-7001**

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen kirjallinen osio
LC-5002**

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen suullinen osio

1

I-II

1. syksy

LC-7002**

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen suullinen osio
**

Vieras kieli, kirjallinen ja suullinen

3


2. vuosi

Ruotsinkieliset kurssivaihtoehdot ovat kirjattu kursiivilla. Opiskelija valitsee joko suomen- tai ruotsinkieliset kokonaisuudet kieliopinnoissa, matematiikan opinnoissa ja tuotantotalouden opinnoissa. Lue lisää opiskelusta ruotsiksi Att studera på svenska -osiosta.

* Kurssista on useita rinnakkaisia versioita eri periodeilla. Mikä tahansa rinnakkaisista versioista käy perusopintoihin, mutta tässä mainittu ajoitus on ensisijainen, malliohjelman mukainen toteutus.

** Lisätietoja kieliopinnoista ja kielitaidon osoittamiseen kelpaavista kursseista oppaan luvussa Kieliopinnot ja Kielikeskuksen Into-sivuilta.

Matematiikan  ja systeemitieteiden pääaine

Laajuus: 65 op
Vastuuprofessorit: Riikka Korte, Harri Ehtamo
Koodi: SCI3029

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

SCI-C0200

Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio

10

III-V

1. kevät

PHYS-A0120

Termodynamiikka (TFM)

5

II

1. syksy

MS-C1350

Osittaisdifferentiaaliyhtälöt

5

I

2. syksy

MS-C1540

Euklidiset avaruudet

5

III

2. kevät

MS-C2105

Optimoinnin perusteet

5

IV

2. kevät

MS-C2111

Stokastiset prosessit

5

I

3. syksy

SCI-C1000

SCI-projektikurssi

10

I-II, III-V

3. vuosi

SCI3029.kand

Kandidaatintyö ja seminaari (Matematiikka ja systeemitieteet)

10

I-II, III-V

2./3. vuosi

SCI.kyps

Kypsyysnäyte

0


3. vuosi

Valitse 10 op seuraavista kursseista. Mikäli opiskelija haluaa suuntautua systeemitieteisiin, hänen tulee valita kurssit MS-C2128 Ennustaminen ja aikasarja-analyysi ja MS-C2132 systeemianalyysilaboratorio I.

MS-A0401 / MS-A0402

Diskreetin matematiikan perusteet

5

I, IV

1./2. vuosi

MS-C1080

Introduction to abstract algebra

5

III

1./2./3. kevät

MS-C1300

Kompleksianalyysi

5

II

2./3. syksy

MS-C1342

Lineaarialgebra

5

II, V

2./3. vuosi

MS-C1420

Fourier-analyysi

5

I, IV

2./3. vuosi

MS-C1530

Käyrät ja pinnat

5

I

2./3. syksy

MS-C1650

Numeerinen analyysi

5

V

2./3. kevät

MS-C2128

Ennustaminen ja aikasarja-analyysi

5

II

3. syksy

MS-C2132

Systeemianalyysilaboratorio I

5

III-IV

3. kevät

MS-C2104

Introduction to Statistical Inference

5

III-IV

2./3. kevät

Pääaineen tavoitteet

Tekniikan kandidaatin tutkinnon matematiikan ja systeemitieteiden pääaine antaa perustiedot tekniikassa keskeisten matematiikan alueiden teorioista, laskentamenetelmistä ja sovelluksista. Pääainetta voi suunnata matematiikkaan tai systeemitieteisiin.

Opintojen suuntautuessa matematiikkaan tavoitteena on taso, joka antaa valmiudet omaksua uusia matemaattisia menetelmiä. Matematiikan kandidaatti osaa hankkia alan tietoa, ymmärtää oppimansa yhteyden tieteelliseen tutkimukseen ja soveltaa taitojaan luovasti ongelmanratkaisussa. Kandidaatin tutkinto luo hyvän pohjan alan myöhempiin opintoihin.

Opintojen suuntautuessa systeemitieteisiin tavoitteena on oppia systeemi-insinöörin tarvitsemat perusmenetelmät ja antaa myös perustiedot ylemmän tutkinnon pääaineopintoihin systeemi- ja operaatiotutkimuksessa. Tällöin opiskelijalla on valmius mallien laatimiseen ja käyttöön päätöksenteossa sekä teknistaloudellisten järjestelmien analyysissä, suunnittelussa ja optimoinnissa. Tällaisia malleja käytetään nykyään hyvin laajasti myös yhteiskunnallisia, ympäristöön liittyviä ja biologisia ilmiöitä kuvattaessa ja analysoitaessa.

Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio -kurssilla tutustutaan keskeisiin tietokoneavusteisen matemaattisen mallintamisen ohjelmistoihin ja menetelmiin, joita tarvitaan erilaisten ilmiöiden ja järjestelmien analysoinnissa, suunnittelussa ja optimoinnissa.

Kurssi Osittaisdifferentiaaliyhtälöt täydentää matematiikan perusopintoja ja on tärkeä matemaattisen mallinnuksen näkökulmasta myös yleisemmin. Perusteisiin kuuluu myös Euklidiset avaruudet -kurssi, jolla tutustutaan euklidiseen geometriaan ja topologiaan matemaattisen analyysin lähtökohtina. Lisäksi opiskellaan laajalti sovellettavissa olevia optimoinnin ja stokastiikan perusteita kursseilla Optimoinnin perusteet ja Stokastiset prosessit.

SCI-projektikurssi kehittää työelämävalmiuksia. Kurssilla opiskelija oppii työskentelemään monenlaisten ihmisten kanssa ja toimimaan samalla oman alansa edustajana ryhmässä. Kurssilla opitaan myös ryhmän johtamista ja projektinhallintaa sekä vuorovaikutustaitoja. Kurssi suoritetaan pienryhmissä kolmannen opiskeluvuoden aikana.

Kandidaatintyö ja seminaari muodostavat opintokokonaisuuden, jonka tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tieteellisessä ajattelussa, tiedonhaussa, tiedon jäsentämisessä ja käsittelyssä sekä kielen ja viestinnän suullisissa ja kirjallisissa taidoissa. Kandidaatintyön valmistuttua opiskelijat esittelevät omat työnsä kandidaattiseminaarissa.

Opiskelijan suuntautuessa systeemitieteisiin hänen tulee tutustua myös tilastollisiin ennustemenetelmiin ja tehdä aiheeseen liittyviä itsenäisiä laboratoriotöitä, ks. yllä olevat kurssit. Suuntautuessaan matematiikkaan hän voi valita 2 kurssia listasta vapaasti.