På svenska

Opintojen mallisuoritusjärjestys

1. syksy
  1. kevät  
2. syksy2. kevät3. syksy 3. kevät 
Johdatus opiskeluun (2 op)Differentiaali- ja integraalilaskenta 2Aalto-kurssi (3 op)Programming 2

SCI-projektikurssi
(5 op)

TAI

SCI-projektikurssi
(5 op) 

TAI   

Toinen kotimainen kieli (2 op)ElectromagnetismVieras kieli (3 op) jos ei suoritettu integroituna 1. keväänäPääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava (yht.25 op)   
Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) 
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1Differentiaali- ja integraalilaskenta 3Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

 

Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava 
(yht. 20-25 op) 
Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava     
(yht. 20-25 op) 
Yliopistofysiikan perusteetStructure of Matter  Tuotantotalous 1 
     
Ohjelmointi 1Structure of Matter -kurssiin integroitu vieras kieli (englanti) (3 op) 

Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava  (yht. 15 op)
MatriisilaskentaFysiikan ja matematiikan menetelmien studio (10 op)  Termodynamiikka


    

Lukukauden opintopistemäärätavoite

29 op

Lukukauden opintopistemäärätavoite

30-33 op 

Lukukauden opintopistemäärätavoite

28-31 op 

Lukukauden opintopistemäärätavoite 30 op 

Lukukauden opintopistemäärätavoite
30 op 
Lukukauden opintopistemäärätavoite
30 op  

Huomioi seuraavat asiat lukiessasi mallisuoritusjärjestystä:

  • Yksi laatikko = 5 op, jollei muuta mainita
  • Pääaine: 65 op, joista pääaineen vaihtoehtoisia kursseja 35 op. Pääaineen kurssit lihavoitu.
  • Sivuaine: 20-25 op
  • Vapaasti valittavat opinnot: 25-30 op

Perusopinnot

Laajuus: 65 op
Vastuuprofessorit: Juha Kinnunen, Ahti Salo, Jani-Petri Martikainen
Koodi: SCI3029.A (matematiikka ja systeemitieteet)

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

Fysiikka (15 op)
PHYS-A0110

Yliopistofysiikan perusteet (TFM)

5

I

1. syksy

PHYS-A0130

Electromagnetism (TFM)

5

IV

1. kevät

PHYS-A0140

Structure of Matter (TFM)               

5

V

1. kevät

Matematiikka (25 op, valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit)
MS-A0001

Matriisilaskenta (TFM)

5

II

1. syksy

MS-A0009

Matrisräkning

5

II

1. syksy

MS-A0101  

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (TFM)

5

I

1. syksy

MS-A0109

Differential- och integralkalkyl 1

5

I

1. syksy

MS-A0201

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (TFM)

5

III

1. kevät

MS-A0209

Differential- och integralkalkyl 2

5

III

1. kevät

MS-A0301  

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3

5

IV

1. kevät

MS-A0309

Differential- och integralkalkyl 3

5

IV

1. kevät

MS-A0501*

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

I

2. syksy

MS-A0509

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik

5

III

2. kevät

Tietotekniikka (10 op)
CS-A1110

Ohjelmointi 1

5

I-II

1. syksy

CS-A1120

Programming 2     

5

IV-V

2. kevät

Tuotantotalous (5 op)
TU-A1100

Tuotantotalous I

5

I-II

2. syksy

TU-A1200*

Grundkurs i Produktionsekonomi

5

I-II

2. syksy

Yleis- ja kieliopinnot sekä Aalto-kurssi (10 op)
SCI-A0000

Johdatus opiskeluun

2

I-V

1. vuosi


Aalto-kurssi (katso sivu Aalto-kurssit)

3

I-II, III-V

2. vuosi

LC-5001**

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen kirjallinen osio

1

I-II

1. syksy

LC-7001**

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen kirjallinen osio
LC-5002**

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen suullinen osio

1

I-II

1. syksy

LC-7002 **

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen suullinen osio
**

Vieras kieli, kirjallinen ja suullinen

3


2. vuosi

Ruotsinkieliset kurssivaihtoehdot ovat kirjattu kursiivilla. Opiskelija valitsee joko suomen- tai ruotsinkieliset kokonaisuudet kieliopinnoissa, matematiikan opinnoissa ja tuotantotalouden opinnoissa.

* Kurssista on useita rinnakkaisia versioita eri periodeilla. Mikä tahansa rinnakkaisista versioista käy perusopintoihin, mutta tässä mainittu ajoitus on ensisijainen, malliohjelman mukainen toteutus.

** Lisätietoja kieliopinnoista ja kielitaidon osoittamiseen kelpaavista kursseista sivulta Kieliopinnot ja Kielikeskuksen Into-sivuilta.

Matematiikan  ja systeemitieteiden pääaine

Laajuus: 65 op
Vastuuprofessorit: Juha Kinnunen, Ahti Salo
Koodi: SCI3029

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

SCI-C0200

Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio

10

III-V

1. kevät

PHYS-A0120

Termodynamiikka (TFM)

5

II

1. syksy

SCI-C1001

SCI-projektikurssi

5

I-II, III-V

3. vuosi

SCI3029.kand

Kandidaatintyö ja seminaari (Matematiikka ja systeemitieteet)

10

I-II, III-V

2./3. vuosi

SCI.kyps

Kypsyysnäyte

0


3. vuosi

Valitse neljä tai viisi (20–25 op) seuraavista viidestä kurssista (listatut suoritusajat ovat mallilukujärjestyksen mukaiset, mutta kurssit voi suorittaa myös aiemmin esitietovaatimusten täyttyessä):

MS-C1081 Abstract algebra III 2. kevät 
MS-C1350 Partial differential equations  I-II 2. syksy 
MS-C1540  Euklidiset avaruudet III 2. kevät 
MS-C2105   Introduction to optimization  IV 2. kevät 
MS-C2111  Stochastic processes II 2. syksy 
Valitse lisäksi kaksi tai kolme (10-15 op) seuraavista kursseista siten, että pääaineen laajuus on kokonaisuudessaan 65 opintopistettä (listatut suoritusvuodet ovat mahdollisia esitietojen niin salliessa). Mikäli opiskelija haluaa suuntautua systeemitieteisiin, hänelle suositellaan kursseja MS-C2128 Prediction and time series analysis ja MS-C2132 Systeemianalyysilaboratorio I.     

MS-A040X

Diskreetin matematiikan perusteet / Grundkurs i diskret matematik /
Foundations of discrete mathematics 

5

I, II, IV

1./2. vuosi

MS-C1001 Shapes in action 1./2./3. syksy (joka toinen vuosi, luennoidaan syksyllä 2018)

MS-C1300

Kompleksianalyysi

5

II

2./3. syksy

MS-C134X

Linear algebra / Lineaarialgebra

5

I, V

1./2./3. vuosi

MS-C142X

Fourier-analyysi / Fourier analysis

5

I, IV

1./2./3. vuosi

MS-C1530

Curves and surfaces

5

I

2./3. syksy (joka toinen vuosi, luennoidaan syksyllä 2019)

MS-C1620 

Statistical Inference 

III-IV 

 2./3. kevät

MS-C1650

Numeerinen analyysi

5

V

1./2./3. kevät

MS-C2128

Prediction and time series analysis 

5

II

2./3. syksy

MS-C2132

Systeemianalyysilaboratorio I

5

III-IV

2./3. kevät

Lisäksi opiskelijoita kannustetaan sisällyttämään matematiikan ja systeemitieteiden kursseja (MS-CXXXX) vapaavalintaisiin opintoihin.

Tavoitteet

Teknillisen fysiikan ja matematiikan tavoitteet

Teknillisen fysiikan ja matematiikan (TFM) kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa vahva ja laaja-alainen fysiikan ja matematiikan peruskoulutus ylempien tutkintojen opintoja varten sekä luoda edellytykset poikkitieteellisiin opintoihin. Koulutuksessa korostuvat erityisesti ongelmanratkaisutaidot unohtamatta työelämään valmentavaa itsenäistä ja ryhmän osana tapahtuvaa projektityöskentelyä. Kandidaatin tutkinto antaa mahdollisuuden opiskella soveltuvissa tekniikan alan ylemmän korkeakoulututkinnon ohjelmissa Aalto-yliopistossa ja hakeutua opiskelemaan vastaaviin ohjelmiin myös muissa yliopistoissa kotimaassa ja ulkomailla. Kandidaatin tutkinnossa opiskellaan aluksi kaikille yhteinen perusfysiikan ja -matematiikan pohja, jolle opiskelija toisena opiskeluvuotenaan alkaa rakentaa erityisosaamista joko teknillisen fysiikan tai matematiikan ja systeemitieteiden pääaineessa. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee teknillistieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen perusteet ja osaa soveltaa luonnontieteen ja matematiikan menetelmiä omalla alallaan ilmeneviin ongelmiin. Opiskelija tunnistaa tekniikan ja oman työnsä vaikutukset ihmisiin, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Matematiikan ja systeemitieteiden pääaineen tavoitteet

Tekniikan kandidaatin tutkinnon matematiikan ja systeemitieteiden pääaine antaa perustiedot tekniikassa keskeisten matematiikan alueiden teorioista, laskentamenetelmistä ja sovelluksista. Pääainetta voi suunnata matematiikkaan tai systeemitieteisiin.

Opintojen suuntautuessa matematiikkaan tavoitteena on taso, joka antaa valmiudet omaksua uusia matemaattisia menetelmiä. Matematiikan kandidaatti osaa hankkia alan tietoa, ymmärtää oppimansa yhteyden tieteelliseen tutkimukseen ja soveltaa taitojaan luovasti ongelmanratkaisussa. Tämä suuntautumisvaihtoehto luo hyvän pohjan matematiikan tai sovelletun matematiikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston ja muiden yliopistojen maisteriohjelmissa.

Opintojen suuntautuessa systeemitieteisiin tavoitteena on oppia systeemi-insinöörin tarvitsemat perusmenetelmät ja antaa myös perustiedot ylemmän tutkinnon pääaineopintoihin systeemi- ja operaatiotutkimuksessa. Tällöin opiskelijalla on valmius mallien laatimiseen ja käyttöön päätöksenteossa sekä teknistaloudellisten järjestelmien analyysissä, suunnittelussa ja optimoinnissa. Tällaisia malleja käytetään nykyään hyvin laajasti myös yhteiskunnallisia, ympäristöön liittyviä ja biologisia ilmiöitä kuvattaessa ja analysoitaessa.

Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio -kurssilla tutustutaan keskeisiin tietokoneavusteisen matemaattisen mallintamisen ohjelmistoihin ja menetelmiin, joita tarvitaan erilaisten ilmiöiden ja järjestelmien analysoinnissa, suunnittelussa ja optimoinnissa.

Kurssilla Abstrakti algebra (Abstract algebra) tutustutaan algebrallisiin rakenteisiin, mikä luo pohjan myöhemmille algebran ja diskreetin matematiikan opinnoille. Euklidiset avaruudet esittelee euklidisen geometrian ja topologian matemaattisen analyysin perustavanlaatuisina lähtökohtina. Osittaisdifferentiaaliyhtälöt (Partial differential equations) täydentää differentiaali- ja integraalilaskennan perusopintoja ja on tärkeä myös matemaattisen mallinnuksen näkökulmasta. Optimoinnin perusteet (Introduction to optimization) esittelee optimointiteoriaa ja -tekniikoita, jotka ovat oleellisia mm. ratkaistaessa monia käytännön ongelmia. Kurssilla Stokastiset prosessit (Stochastic processes) opitaan analysoimaan sovellusten kannalta keskeisiä ajasta riippuvia satunnaismalleja todennäköisyys- ja matriisilaskennan työkalujen avulla.

SCI-projektikurssi kehittää työelämävalmiuksia. Kurssilla opiskelija oppii työskentelemään monenlaisten ihmisten kanssa ja toimimaan samalla oman alansa edustajana ryhmässä. Kurssilla opitaan myös ryhmän johtamista ja projektinhallintaa sekä vuorovaikutustaitoja. Kurssi suoritetaan pienryhmissä kolmannen opiskeluvuoden aikana.

Kandidaatintyö ja seminaari muodostavat opintokokonaisuuden, jonka tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tieteellisessä ajattelussa, tiedonhaussa, tiedon jäsentämisessä ja käsittelyssä sekä kielen ja viestinnän suullisissa ja kirjallisissa taidoissa. Kandidaatintyön valmistuttua opiskelijat esittelevät omat työnsä kandidaattiseminaarissa.