På svenska

Opintojen mallisuoritusjärjestys

1. syksy
  1. kevät  
2. syksy2. kevät3. syksy 3. kevät 
Johdatus opiskeluun (2 op)Differentiaali- ja integraalilaskenta 2Aalto-kurssi (3 op)Programming 2

SCI-projektikurssi
(5 op)

TAI

SCI-projektikurssi
(5 op)

TAI 

Toinen kotimainen kieli (2 op)ElectromagnetismVieras kieli (3 op) jos ei suoritettu integroituna 1. keväänäSähkömagneettisen kenttäteorian perusteetKandidaatintyö ja seminaari (10 op) Kandidaatintyö ja seminaari (10 op)
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1Differentiaali- ja integraalilaskenta 3Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssiTermodynamiikka ja statistinen fysiikkaMateriaalifysiikka Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
 vapaasti valittava (yht. 20-25 op)     
Yliopistofysiikan perusteetStructure of Matter  Tuotantotalous 1Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine / vapaasti valittava (yht.15 op)   Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava (yht.15-20 op)   

Ohjelmointi 1Structure of Matter -kurssiin integroitu vieras kieli (englanti) (3 op) Partial Differential Equations


MatriisilaskentaFysiikan ja matematiikan menetelmien studio (10 op)  Teknillisen fysiikan laboratoriotyöt


Termodynamiikka Kvanttimekaniikka


Lukukauden opintopistemäärätavoite

29 op

Lukukauden opintopistemäärätavoite

30-33 op 

Lukukauden opintopistemäärätavoite

28-31 op 

Lukukauden opintopistemäärätavoite 30 op 

Lukukauden opintopistemäärätavoite
30 op
 
Lukukauden opintopistemäärätavoite
30 op
 


Huomioi seuraavat asiat lukiessasi mallisuoritusjärjestystä:

  • Yksi laatikko = 5 op, jollei muuta mainita
  • Pääaine: 65 op, joista pääaineen vaihtoehtoisia kursseja 5 op. Pääaineen kurssit lihavoitu.
  • Sivuaine: 20-25 op
  • Vapaasti valittavat opinnot: 25-30 op 

Perusopinnot

Laajuus: 65 op
Vastuuopettajat: Jani-Petri Martikainen, Ahti Salo, Juha Kinnunen
Koodi: SCI3028.A (teknillinen fysiikka)

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

Fysiikka (15 op)
PHYS-A0110

Yliopistofysiikan perusteet (TFM)

5

I

1. syksy

PHYS-A0130

Electromagnetism (TFM)

5

IV

1. kevät

PHYS-A0140

Structure of Matter (TFM)               

5

V

1. kevät

Matematiikka (25 op, valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit)
MS-A0001

Matriisilaskenta (TFM)

5

II

1. syksy

MS-A0009

Matrisräkning

5

II

1. syksy

MS-A0101  

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (TFM)

5

I

1. syksy

MS-A0109

Differential- och integralkalkyl 1

5

I

1. syksy

MS-A0201

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (TFM)

5

III

1. kevät

MS-A0209

Differential- och integralkalkyl 2

5

III

1. kevät

MS-A0301  

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3

5

IV

1. kevät

MS-A0309

Differential- och integralkalkyl 3

5

IV

1. kevät

MS-A0501*

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

I

2. syksy

MS-A0509

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik

5

III

2. kevät

Tietotekniikka (10 op)
CS-A1110

Ohjelmointi 1

5

I-II

1. syksy

CS-A1120

Programming 2     

5

IV-V

2. kevät

Tuotantotalous (5 op)
TU-A1100

Tuotantotalous I

5

I-II

2. syksy

TU-A1200*

Grundkurs i Produktionsekonomi

5

I-II

2. syksy

Yleis- ja kieliopinnot sekä Aalto-kurssi (10 op)
SCI-A0000

Johdatus opiskeluun

2

I-V

1. vuosi


Aalto-kurssi (katso Aalto-kurssi)

3

I-II, III-V

2. vuosi

LC-5001**

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen kirjallinen osio

1

I-II

1. syksy

LC-7001**

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen kirjallinen osio
LC-5002**

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen suullinen osio

1

I-II

1. syksy

LC-7002 **

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen suullinen osio
**

Vieras kieli, kirjallinen ja suullinen

3


2. vuosi

Ruotsinkieliset kurssivaihtoehdot ovat kirjattu kursiivilla. Opiskelija valitsee joko suomen- tai ruotsinkieliset kokonaisuudet kieliopinnoissa, matematiikan opinnoissa ja tuotantotalouden opinnoissa.

* Kurssista on useita rinnakkaisia versioita eri periodeilla. Mikä tahansa rinnakkaisista versioista käy perusopintoihin, mutta tässä mainittu ajoitus on ensisijainen, malliohjelman mukainen toteutus.

** Lisätietoja kieliopinnoista ja kielitaidon osoittamiseen kelpaavista kursseista sivulta Kieliopinnot ja Kielikeskuksen Into-sivuilta.

Teknillisen fysiikan pääaine

Laajuus: 65 op

Vastuuprofessori: Jani-Petri Martikainen

Koodi: SCI3028

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

SCI-C0200

Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio

10

III-V

1. kevät

PHYS-A0120

Termodynamiikka (TFM)

5

II

1. syksy

MS-C1350

Partial differential equations

5

I-II

2. syksy

PHYS-C0210

Kvanttimekaniikka

5

II

2. syksy

PHYS-C0220

Termodynamiikka ja statistinen fysiikka

5

IV

2. kevät

NBE-C2102

Sähkömagneettisen kenttäteorian perusteet

5

III

2. kevät

PHYS-C0240

Materiaalifysiikka *

5

I

3. syksy

PHYS-C0310

Teknillisen fysiikan laboratoriotyöt

5

II-V

2. vuosi

SCI-C1001

SCI-projektikurssi

5

I-II, III-V

3. vuosi

SCI3028.kand

Kandidaatintyö ja seminaari (Teknillinen fysiikka)

10

I-II, III-V

3. vuosi

SCI.kyps

Kypsyysnäyte

0


3. vuosi

Valitse yksi (5 op) seuraavista kursseista:
PHYS-C0360Säteilyfysiikka ja -turvallisuus5I-II3. vuosi
PHYS-C6360Johdatus ydinenergiatekniikkaan5III-IV2./3. vuosi
PHYS-C6370Fundamentals of New Energy Sources5I-II3. vuosi
PHYS-C1380Multi-disciplinary energy perspectives5III-IV2./3. vuosi
PHYS-E0419Dynamics of particles, fluids and solids5I-II3. vuosi

* Huom! Lukuvuonna 2018-2019 kurssi opetetaan syksyllä 2018 ja keväällä 2019 kurssista tarjotaan korvaava suoritustapa. Lukuvuodesta 2019-2020 eteenpäin kurssi opetetaan vain syksyisin.

Tavoitteet

Teknillisen fysiikan ja matematiikan tavoitteet

Teknillisen fysiikan ja matematiikan (TFM) kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa vahva ja laaja-alainen fysiikan ja matematiikan peruskoulutus ylempien tutkintojen opintoja varten sekä luoda edellytykset poikkitieteellisiin opintoihin. Koulutuksessa korostuvat erityisesti ongelmanratkaisutaidot unohtamatta työelämään valmentavaa itsenäistä ja ryhmän osana tapahtuvaa projektityöskentelyä. Kandidaatin tutkinto antaa mahdollisuuden opiskella soveltuvissa tekniikan alan ylemmän korkeakoulututkinnon ohjelmissa Aalto-yliopistossa ja hakeutua opiskelemaan vastaaviin ohjelmiin myös muissa yliopistoissa kotimaassa ja ulkomailla. Kandidaatin tutkinnossa opiskellaan aluksi kaikille yhteinen perusfysiikan ja -matematiikan pohja, jolle opiskelija toisena opiskeluvuotenaan alkaa rakentaa erityisosaamista joko teknillisen fysiikan tai matematiikan ja systeemitieteiden pääaineessa. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee teknillistieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen perusteet ja osaa soveltaa luonnontieteen ja matematiikan menetelmiä omalla alallaan ilmeneviin ongelmiin. Opiskelija tunnistaa tekniikan ja oman työnsä vaikutukset ihmisiin, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Teknillisen fysiikan pääaineen tavoitteet

Teknillisen fysiikan pääaineopinnot luovat tukevan pohjan ammattifyysikon koulutukselle. Aallon Fysiikka (Aalto Physics) -kokonaisuuden suorittanut opiskelija muodostaa näkemyksen fysiikan ammatillisista käytännöistä ja ymmärtää oppimansa tiedon yhteyden tieteelliseen tutkimukseen. Hän oppii tunnistamaan fysiikan keskeiset käsitteet, ilmiöt, lainalaisuudet, mallit ja menetelmät sekä soveltamaan näitä käytännössä erilaisten teknisten ongelmien ratkaisemiseen. Opiskelija osaa myös työskennellä ryhmän osana, sekä raportoida työn tulokset. Teknillisen fysiikan pääaineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee fysiikan keskeiset tiedonlähteet, osaa seurata fysiikan alan ammatillista kehitystä ja hakea tietoa oman työnsä tueksi. Lisäksi opiskelija pystyy avustamaan fysiikan eri osa-alueiden tutkimustehtävissä. Pääaineen ensimmäisen vuoden kurssilla Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio opiskelija tutustuu tekniikassa tarvittaviin matemaattisiin menetelmiin ja tietokoneohjelmistoihin sekä fysiikan mittausten tekemiseen ja tulosten analysointiin.

Kurssi Partial differential equations täydentää perusopintojen matematiikkaa fyysikon tarvitsemilta aloilta toisen opiskeluvuoden alussa. Kurssit Kvanttimekaniikka, Termodynamiikka ja statistinen fysiikka, Sähkömagneettisen kenttäteorian perusteet sekä Materiaalifysiikka kattavat aihepiirit, joille nykyfysiikka ja sen tärkeimmät sovellusalat perustuvat.  Nämä kurssit on suunniteltu suoritettavaksi perusopintokurssien jälkeen toisen vuoden aikana. Kurssi Teknillisen fysiikan laboratoriotyöt toisena vuotena toimii johdatuksena itsenäiseen tutkimustyöhön ja sen raportointiin. Töiden järjestämiseen osallistuvat kaikki korkeakoulun fysiikan laboratoriot, ja niiden puitteissa opiskelijat pääsevät tutustumaan laajasti laboratorioiden tutkimustoimintaan.

SCI-projektikurssi kehittää työelämävalmiuksia. Kurssilla opiskelija oppii työskentelemään monenlaisten ihmisten kanssa ja toimimaan samalla oman alansa edustajana ryhmässä. Kurssilla opitaan myös ryhmän johtamista ja projektinhallintaa sekä vuorovaikutustaitoja. Kurssi suoritetaan pienryhmissä kolmannen opiskeluvuoden aikana.

Kandidaatintyö ja seminaari muodostavat opintokokonaisuuden, jonka tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tieteellisessä ajattelussa, tiedonhaussa, tiedon jäsentämisessä ja käsittelyssä sekä kielen ja viestinnän suullisissa ja kirjallisissa taidoissa. Kandidaatintyön valmistuttua opiskelijat esittelevät omat työnsä kandidaattiseminaarissa.