På svenska

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Opintojen mallisuoritusjärjestys

1. syksy

  1. kevät  

2. syksy

2. kevät

3. syksy 

3. kevät 

Johdatus opiskeluun (2 op)

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2

Aalto-kurssi (3 op)

Programming 2

Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti
(5 op)

TAI

Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti
(5 op)

TAI 

Toinen kotimainen kieli (2 op)

Sähkömagnetismi

Vieras kieli (3 op), jos ei suoritettu integroituna 1. keväänä

Termodynamiikka ja statistinen fysiikka

Kandidaatintyö ja seminaari (10 op)

Kandidaatintyö ja seminaari (10 op)

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

Sähkömagneettisen kenttäteorian perusteet

Materiaalifysiikka 

Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
 vapaasti valittava (yht. 20-25 op)     

Yliopistofysiikan perusteet

Aineen rakenne 

Tuotantotalous 1


Klassinen dynamiikka 

Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava (yht.15-20 op)   


Ohjelmointi 1

Aineen rakenne -kurssiin integroitu vieras kieli (englanti) (3 op)


Partial Differential Equations

Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine / vapaasti valittava (yht.10 op)

Matrix Algebra

Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio (10 op)  

Teknillisen fysiikan laboratoriotyöt
Termodynamiikka

 Kvanttimekaniikka
Lukukauden opintopistemäärätavoite

29 op

Lukukauden opintopistemäärätavoite

30 op 

Lukukauden opintopistemäärätavoite

31 op 

Lukukauden opintopistemäärätavoite 30 op 

Lukukauden opintopistemäärätavoite
30 op
 

Lukukauden opintopistemäärätavoite
30 op

Huomioi seuraavat asiat lukiessasi mallisuoritusjärjestystä:

  • Yksi laatikko = 5 op, jollei muuta mainita
  • Pääaine: 75 op, joista pääaineen vaihtoehtoisia kursseja 10 op. Pääaineen kurssit lihavoitu.
  • Sivuaine: 20-25 op
  • Vapaasti valittavat opinnot: 15-20 op 

Perusopinnot

Laajuus: 65 op
Vastuuopettajat: Jani-Petri Martikainen, Ahti Salo, Riikka Korte
Koodi: SCI3028.A (teknillinen fysiikka)

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

Fysiikka (15 op)
PHYS-A0110

Yliopistofysiikan perusteet (TFM)

5

I

1. syksy

PHYS-A0130

Sähkömagnetismi (TFM)

5

IV

1. kevät

PHYS-A0140

Aineen rakenne (TFM)               

5

V

1. kevät

Matematiikka (25 op, valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit)
MS-A0001

Matrix Algebra

5

II

1. syksy

MS-A0009

Matrisräkning

5

II

1. syksy

MS-A0101

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (TFM)

5

I

1. syksy

MS-A0109

Differential- och integralkalkyl 1

5

I

1. syksy

MS-A0201

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (TFM)

5

III

1. kevät

MS-A0209

Differential- och integralkalkyl 2

5

III

1. kevät

MS-A0301  

Differentiaali- ja integraalilaskenta 3

5

IV

1. kevät

MS-A0309

Differential- och integralkalkyl 3

5

IV

1. kevät

MS-A0501*

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

I

2. syksy

MS-A0509

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik

5

III

2. kevät

Tietotekniikka (10 op)
CS-A1110

Ohjelmointi 1

5

I-II

1. syksy

CS-A1120

Programming 2     

5

IV-V

2. kevät

Tuotantotalous (5 op)
TU-A1100

Tuotantotalous I

5

I-II

2. syksy

TU-A1200*

Grundkurs i Produktionsekonomi

5

I-II

2. syksy

Yleis- ja kieliopinnot sekä monialaiset opinnot (10 op)
SCI-A0000

Johdatus opiskeluun

2

I-V

1. vuosi


Monialaiset opinnot (katso Monialaiset opinnot)

3

I-II, III-V

2. vuosi

LC-5001**

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen kirjallinen osio

1

I-II

1. syksy

LC-7001**

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen kirjallinen osio
LC-5002**

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen suullinen osio

1

I-II

1. syksy

LC-7002 **

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen suullinen osio
**

Vieras kieli, kirjallinen ja suullinen

3


2. vuosi

Ruotsinkieliset kurssivaihtoehdot on kirjattu kursiivilla. Opiskelija valitsee joko suomen- tai ruotsinkieliset kokonaisuudet kieliopinnoissa, matematiikan opinnoissa ja tuotantotalouden opinnoissa.

* Kurssista on useita rinnakkaisia versioita eri periodeilla. Mikä tahansa rinnakkaisista versioista käy perusopintoihin, mutta tässä mainittu ajoitus on ensisijainen, malliohjelman mukainen toteutus.

** Lisätietoja kieliopinnoista ja kielitaidon osoittamiseen kelpaavista kursseista sivulta Kieliopinnot ja Kielikeskuksen Into-sivuilta.

Teknillisen fysiikan pääaine

Laajuus: 75 op

Vastuuopettaja: Jani-Petri Martikainen

Koodi: SCI3028

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

SCI-C0200

Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio

10

III-V

1. kevät

PHYS-A0120

Termodynamiikka (TFM)

5

II

1. syksy

MS-C1350

Partial Differential Equations

5

I-II

2. syksy

PHYS-C0210

Kvanttimekaniikka

5

II

2. syksy

PHYS-C0220

Termodynamiikka ja statistinen fysiikka

5

III

2. kevät

NBE-C2102

Sähkömagneettisen kenttäteorian perusteet

5

IV

2. kevät

PHYS-C0240

Materiaalifysiikka

5

II

3. syksy

PHYS-C0310

Teknillisen fysiikan laboratoriotyöt

5

II-V

2. vuosi

SCI-C1002Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti5I-II, III-V3. vuosi
PHYS-C0230Klassinen dynamiikka
5V2. vuosi

SCI3028.kand

Kandidaatintyö ja seminaari (Teknillinen fysiikka)

10

I-II, III-V

3. vuosi

SCI.kyps

Kypsyysnäyte

0


3. vuosi

Valitse kaksi (10 op) seuraavista kursseista:

MS-C1342Linear Algebra5V1./2. vuosi

PHYS-C0360

Säteilyfysiikka ja -turvallisuus

5

I-II

3. vuosi

PHYS-C6360

Johdatus ydinenergiatekniikkaan

5

III-IV

2./3. vuosi

PHYS-C6370

Fundamentals of New Energy Sources

5

I-II

3. vuosi

PHYS-C1380

Multi-disciplinary Energy Perspectives

5

III-IV

2./3. vuosi

NBE-C2101Biofysiikka5III-IV2./3. vuosi
ELEC-A7200Signals and Systems
5I-II2./3. vuosi
CS-C3240 Machine Learning5III2./3. vuosi
MEC-E1020Fluid Dynamics5I3. vuosi
ELEC-C9440Quantum Information
5V2./3. vuosi
PHYS-C0254Quantum Circuits
5IV2./3. vuosi

Tavoitteet

Teknillisen fysiikan ja matematiikan tavoitteet

Teknillisen fysiikan ja matematiikan (TFM) kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa vahva ja laaja-alainen fysiikan ja matematiikan peruskoulutus ylempien tutkintojen opintoja varten sekä luoda edellytykset poikkitieteellisiin opintoihin. Koulutuksessa korostuvat erityisesti ongelmanratkaisutaidot unohtamatta työelämään valmentavaa itsenäistä ja ryhmän osana tapahtuvaa projektityöskentelyä. Kandidaatin tutkinto antaa mahdollisuuden opiskella soveltuvissa tekniikan alan ylemmän korkeakoulututkinnon ohjelmissa Aalto-yliopistossa ja hakeutua opiskelemaan vastaaviin ohjelmiin myös muissa yliopistoissa kotimaassa ja ulkomailla. Kandidaatin tutkinnossa opiskellaan aluksi kaikille yhteinen perusfysiikan ja -matematiikan pohja, jolle opiskelija toisena opiskeluvuotenaan alkaa rakentaa erityisosaamista joko teknillisen fysiikan tai matematiikan ja systeemitieteiden pääaineessa. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee teknillistieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen perusteet ja osaa soveltaa luonnontieteen ja matematiikan menetelmiä omalla alallaan ilmeneviin ongelmiin. Opiskelija tunnistaa tekniikan ja oman työnsä vaikutukset ihmisiin, talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Teknillisen fysiikan pääaineen tavoitteet

Teknillisen fysiikan pääaineopinnot luovat tukevan pohjan fyysikon koulutukselle. Aallon Fysiikka (Aalto Physics) -kokonaisuuden suorittanut opiskelija muodostaa näkemyksen fysiikan ammatillisista käytännöistä ja ymmärtää oppimansa tiedon yhteyden tieteelliseen tutkimukseen. Hän oppii tunnistamaan fysiikan keskeiset käsitteet, ilmiöt, lainalaisuudet, mallit ja menetelmät sekä soveltamaan näitä käytännössä erilaisten ongelmien ratkaisemiseen. Pääaineopintojen jälkeen opiskelijalla on valmiudet omaksua uusia fysiikan työkaluja ja menetelmiä, jotka rakentavat hyödyllistä taitopohjaa myös muiden alojen opiskeluun. Opiskelija osaa myös työskennellä ryhmän osana, sekä kommunikoida työnsä tuloksista sekä kirjallisesti, että suullisesti.

Teknillisen fysiikan pääaineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee fysiikan keskeiset tiedonlähteet, osaa seurata fysiikan alan ammatillista kehitystä ja hakea tietoa oman työnsä tueksi. Lisäksi opiskelija pystyy avustamaan fysiikan eri osa-alueiden tutkimustehtävissä. Pääaineen ensimmäisen vuoden kurssilla Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio opiskelija tutustuu tekniikassa tarvittaviin matemaattisiin menetelmiin ja tietokoneohjelmistoihin sekä fysiikan mittausten tekemiseen, tulosten analysointiin, että tulosten raportointiin.

Kurssi Partial differential equationstäydentää perusopintojen matematiikkaa fyysikon tarvitsemilta aloilta toisen opiskeluvuoden aikana. Kurssit Kvanttimekaniikka, Termodynamiikka ja statistinen fysiikka, Sähkömagneettisen kenttäteorian perusteet, Materiaalifysiikka sekä Klassinen dynamiikka kattavat aihepiirit, joille nykyfysiikka ja sen tärkeimmät sovellusalat perustuvat.  Näistä kolme ensimmäistä kurssia on suunniteltu suoritettavaksi perusopintokurssien jälkeen toisen vuoden aikana. Klassinen dynamiikka voidaan suorittaa joko toisen tai kolmannen vuoden aikana, kun taas Materiaalifysiikka on suunniteltu kolmannelle vuodelle. Kurssi Teknillisen fysiikan laboratoriotyöt toisena vuotena toimii johdatuksena itsenäiseen tutkimustyöhön ja sen raportointiin. Töiden järjestämiseen osallistuvat kaikki korkeakoulun fysiikan laboratoriot, ja niiden puitteissa opiskelijat pääsevät tutustumaan laajasti laboratorioiden tutkimustoimintaan. Kurssia Linear algebra suositellaan hyödyllisenä fysiikassa usein tarvittavan matematiikan työkalukurssina ja siksi se on 10 op valittavien kurssien joukossa. Pääaineeseen valittavilla kursseilla opiskelija voi tehdä pääaineestaan enemmän itsensä näköisen ja ennakoida myöhempiä osaamistarpeitaan.

Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti kehittää työelämävalmiuksia. Kurssilla opiskelija oppii työskentelemään monenlaisten ihmisten kanssa ja toimimaan samalla oman alansa edustajana ryhmässä. Kurssilla opitaan myös ryhmän johtamista ja projektinhallintaa sekä vuorovaikutustaitoja. Kurssi suoritetaan pienryhmissä kolmannen opiskeluvuoden aikana.

Kandidaatintyö ja seminaari muodostavat opintokokonaisuuden, jonka tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tieteellisessä ajattelussa, tiedonhaussa, tiedon jäsentämisessä ja käsittelyssä sekä kielen ja viestinnän suullisissa ja kirjallisissa taidoissa. Kandidaatintyön valmistuttua opiskelijat esittelevät omat työnsä kandidaattiseminaarissa.