På svenska

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Opintojen mallisuoritusjärjestys

Oranssi: perusopintoVihreä: pääaineen opinto
Punainen: sivuaineen opintoVioletti: vapaasti valittava opinto

Ensimmäinen vuosi

1. syksy

1. kevät
Johdatus opiskeluun (2 op)Toinen kotimainen kieli (2 op)
Tuotantotalous 1Matriisilaskenta
Ohjelmointi 1Sähkömagnetismi
Diskreetin matematiikan perusteetAineen rakenne
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1Tietokannat
Ryhmätoiminta ja organisointiOperaatioiden johtaminen

Tuotejohtamisen projekti*

Yleisopinto (3 op)

*) vaihtoehtoinen kurssin Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti kanssa. 

Toinen vuosi

2. syksy2. kevät

Vieras kieli (3 op)
Differentiaali- ja integraalilaskenta 2Strategy Fieldwork
Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssiProjektien suunnittelu ja ohjaus
Operaatioiden johtamisen projektiOrganizing of Business
Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukenaStatistical Inference
Introduction to Strategic ManagementKäyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti / pääaineen vaihtoehtoinen / sivuainekurssi
Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti / pääaineen vaihtoehtoinen / sivuainekurssi

Kolmas vuosi

3. syksy3. kevät
Kandidaatintyö ja seminaari (10 op)Kandidaatintyö ja seminaari (10 op)
Vapaasti valittava / sivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssi
Vapaasti valittava / sivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssi
Vapaasti valittava / sivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssi
Vapaasti valittava / sivuainekurssiVapaasti valittava / sivuainekurssi

Perusopinnot

PERUSOPINNOT  (SCI3025.A)
Vastuuprofessori: Robin Gustafsson

Kurssikoodi

Kurssin nimi

Laajuus

Periodi

Suoritusvuosi

Yleis-, kieli- ja Aalto-kurssi (10 op)SCI-A0000

Johdatus opiskeluun

2 op

i-v

1. vuosi


Valinnainen monialainen kurssi

3 op

iii-v

1.kevät

LC-5001*

Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio (ruotsi) tai

1 op

i

1. kevät

LC-7001*

Toisen kotimaisen kielen kokeen kirjallinen osio (suomi)
LC-5002*

Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio (ruotsi) tai

1 op

i

1.kevät

LC-7002*

Toisen kotimaisen kielen kokeen suullinen osio (suomi)

Vieras kieli, kirjallinen ja suullinen osio

3 op

iv

2. kevät

Matematiikka (30 op, valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit)MS-A0401

Diskreetin matematiikan perusteet tai

5 op

i

1. syksy

MS-A0409

Grundkurs i diskret matematik


ii


MS-A0102

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (SCI) tai

5 op

ii

1. syksy

MS-A0109

Differential- och integralkalkyl 1


i


MS-A0202

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) tai

5 op

i

2. syksy

MS-A0209

Differential- och integralkalkyl 2


iii


MS-A0002

Matriisilaskenta (SCI)  tai

5 op

iii

1. kevät

MS-A0009

Matrisräkning


ii


MS-A0502

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi tai

5 op

ii

2. syksy

MS-A0509

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik


iii


MS-C1620Statistical Inference5 opiii-iv2.kevät

Fysiikka (10 op, valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit)PHYS-A1130

Sähkömagnetismi (SCI) tai

5 op

iii

1. kevät

PHYS-A5130

Elektromagnetism

5 op

iii

1. kevät

PHYS-A1140

Aineen rakenne (SCI) tai

5 op

iv

1. kevät

PHYS-A5140

Materiens struktur

5 op 

iv

1.  kevät

Tietotekniikka (10 op)CS-A1110

Ohjelmointi 1

5 op

i-ii

1. syksy

CS-A1150

Tietokannat

5 op

iii-v

1. kevät

Tuotantotalous (5 op)TU-A1100

Tuotantotalous 1 tai

5 op

i-ii

1. syksy

TU-A1200

Grundkurs i Produktionsekonomi

5 op 

i-ii 

1. syksy 

Yhteensä

 

65 opOpiskelija valitsee joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit kieliopinnoissa, matematiikan ja fysiikan opinnoissa ja Tuotantotalous 1 -kurssilla.

*Lisätietoja kieliopinnoista ja kielitaidon osoittamiseen kelpaavista kursseista löydät Kielikeskuksen sivuilta

Pääaine

Tuotantotalouden (Produktionsekonomi, Industrial Engineering and Management) pääaineen vastuuhenkilönä toimii professori Robin Gustafsson

TUOTANTOTALOUDEN PÄÄAINEOPINNOT  (SCI3025)

Kurssikoodi

Kurssin nimi

Laajuus

Periodi

Suoritusvuosi


Pakolliset kurssit 55 op:


TU-C1011

Ryhmätoiminta ja organisointi

5 op

i-ii

1. syksy

TU-C1030

Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena

5 op

i-ii

2.syksy

TU-C2020

Operaatioiden johtaminen

5 op

iv

1.kevät

TU-C2030

Operaatioiden johtamisen projekti

5 op

i-ii

2. syksy

TU-C2010

Introduction to Strategic Management

5 op

i-ii

2. syksy

TU-C2040

Strategy Fieldwork

5 op

iii-v

2. kevät

TU-C3010

Projektien suunnittelu ja ohjaus

5 op

iv-v

2. kevät

TU-C3022Organizing of Business5 opiv-v2.kevät
SCI-C1002Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti5 opi-ii tai iii-v
2.syksy tai kevät

tai


TU-C1021Kestävä arvonluonti5 opiii-v1.kevät
SCI3025.kand
Kandidaatintyö ja seminaari10 opHOPSin mukaan
SCI.kypsKypsyysnäyte0 op


Vaihtoehtoiset kurssit 10 op. Valitse kaksi kurssia seuraavista*:


MS-C2105

Introduction to Optimization

5 op

iv

HOPSin mukaan

MS-C2128Prediction and Time Series Analysis5 opiiHOPSin mukaan
CS-C3240Machine Learning5 opiii-ivHOPSIn mukaan
CS-C3150Software Engineering 5 opi-ii, iii-ivHOPSIn mukaan

Yhteensä

 

65 op

 


*Mikäli sivuaineesi on Systeemitieteet, pääaineen vaihtoehtoisissa opinnoissa tulee suorittaa kurssit CS-C3240 Machine Learning 5 op ja CS-C5150 Software Engineering.


Pääaineen tavoitteet

Konteksti tuotantotalouden pääaineen osaamistavoitteille

Tuotantotalouden diplomi-insinööri osaa yhdistää teknistä, taloudellista ja sosiaalista osaamista yritysten ja muiden arvoa luovien organisaatioiden toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa. Perusta tälle laaja-alaiselle osaamiselle luodaan jo kandidaatintutkinnossa. Industrial Engineering and Management on termi, joka yleensä liitetään kansainvälisiin verrokkiohjelmiin tai vastaaviin pääaineisiin. Kandidaatintutkinnon opintojen rakenteesta on selvästi tunnistettavissa insinöörialoille tyypilliset matemaattis-luonnontieteelliset ja tietojenkäsittelyn perusopinnot, niihin perustuvat jonkin tekniikan alan sivuaineopinnot ja varsinaiset tuotantotalouden pääaineopinnot.

Tuotantotalouden pääaineen osaamistavoitteet

Tuotantotalous tarkastelee arvoa luovien organisaatioiden toiminnan kehittämistä ja johtamista systeeminä, jossa eri osa-alueita on hallittava kokonaisuutena. Yrityksen toiminta syntyy pohjimmiltaan ihmisten vuorovaikutuksesta, vaikka teknisillä ja sääntöihin perustuvilla järjestelmilläkin on oma tehtävänsä. Teknologian kehitys vaikuttaa sekä yrityksen että sen asiakkaiden toimintamahdollisuuksiin. Yritys on sidoksissa globaaliin toimintaympäristöönsä ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Yhteiskunnan, nykyisten sekä potentiaalisten asiakkaiden, kilpailijoiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien päämäärät ja toimet on otettava huomioon. Yhteiskunnallinen arvo, omistaja-arvo, asiakasarvo ja rajallisten resurssien tehokas käyttö ovat toisiinsa liittyviä päämääriä, jotka korostavat toiminnan kokonaisuuden ymmärtämisen tärkeyttä.

Pääaineen kurssit koostuvat kolmesta pääalueesta, jotka kytkeytyvät myös tuotantotalouden DI-ohjelman pääaineisiin ja tuotantotalouden laitoksen tutkimukseen: strategia, operaatiot ja organsointi. Suoritettuaan pääaineen kurssit opiskelija tunnistaa tuotantotalouden keskeiset käsitteet, ilmiöt, lainalaisuudet, mallit ja menetelmät. Hän tuntee ryhmän johtamiseen sekä ryhmän ja organisaation tehokkaaseen toimintaan liittyvät pääperiaatteet, projektinhallinnassa ja yleisemminkin tuotantojärjestelmien ohjauksessa tarvittavat pääperiaatteet, yrityksen taloudellisen tilan arvioimisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa käytettävät perusmenetelmät sekä yrityksen strategisessa kehittämisessä käytettävät pääperiaatteet.

Opiskelijalle kehittyy myös valmius ja asenne tarttua teknistaloudellisten järjestelmien kehittämisessä tai suunnittelussa eteen tuleviin avoimiin ongelmiin, joihin ei ole valmista ratkaisua. Projektikurssit käyttäjä- ja tarvelähtöisessä kehittämisessä sekä laajat harjoitustyökurssit yrityksen operaatioiden ja strategian kehittämisessä asettavat opiskelijan näiden haasteiden eteen. Näissä tilanteissa tuotantotalouden pääaineopiskelijan on toimittava myös oman alansa asiantuntijana monialaisessa ryhmässä. Hänen on kyettävä välittämään omaa osaamistaan suullisesti ja kirjallisesti ryhmän muille jäsenille.

Tieteellinen ja teoreettinen perusta luo edellytykset itsenäiselle oppimiselle ja kehittymiselle alan asiantuntijana. Opiskelija tuntee tuotantotalouden ja sen aihealueiden keskeiset tiedonlähteet ja osaa hakea tietoa oman työnsä tueksi. Opiskelija tuntee alan tutkimusmenetelmiä ja osaa  ja osaa soveltaa niitä tiedon hankkimiseksi. Näitä valmiuksia kehitetään ja arvioidaan lopulta kandidaattityössä. Pääaineen opintoihin kuuluu myös useita harjoitustöitä ja muita oppimistilanteita, joissa opiskelija oppii  tunnistamaan, määrittelemään ja ratkaisemaan tuotantotaloudellisia ongelmia käyttäen alan yleisiä menetelmiä, käsitteitä ja malleja. Hän osaa valita asianmukaiset menetelmät ja käyttää niitä määriteltyjen vaatimusten toteuttamiseksi Lisäksi hän kykenee arvioimaan kriittisesti sekä muiden saavuttamia tuloksia että käytettyjä prosesseja ja metodeja.