Pääaineen opinnot

Yhteiset syventävät opinnot 10 op
Opinnäyte 30 op
Vaihtoehtoiset syventymisalueiden opinnot 45 op

Opettajan pedagogiset opinnot 35 op

Taiteen maisterin tutkinnon tavoitteet

Tavoitteena on, että taiteen maisterin tutkinnon suorittaneella on

  1. oman alansa hyvä teoreettinen, tiedollinen, taiteellinen ja käytännöllinen osaaminen sekä taiteiden alan yleistuntemus;
  2. edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön ja monialaiseen yhteistyöhön sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen;
  3. valmiudet hoitaa itsenäisesti ja yhteistyössä vaativia oman alansa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtäviä ja toimia kansainvälisessä yhteistyössä;
  4. valmiudet taiteen tohtorin tutkintoon johtavaan jatkokoulutukseen sekä elinikäiseen oppimiseen;
  5. hyvä viestintä- ja kielitaito taiteiden alan tehtäviin ja kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman perusta

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman pohjakoulutusvaatimuksena on joko taiteen kandidaatin tutkinto kuvataidekasvatuksen pääaineessa tai soveltuva taide- tai kasvatusalan kandidaatintutkinto tai niitä vastaavat opinnot. Aalto-yliopistossa kuvataidekasvatuksen pääaineessa kandidaatintutkintoon valitulla opiskelijalla on oikeus jatkaa suoraan maisterintutkintoon. Muulla pohjakoulutuksella maisteriohjelmaan haetaan erillisen opiskelijavalinnan kautta (ks. erillinen maisteriohjelma, ns. muuntokoulutus).

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman osaamistavoitteet

Kuvataidekasvatuksen maisterintutkinnon opinnoissa opiskelija syventää taidepedagogista ja taiteellista ajatteluaan sekä visuaalisen kulttuurin ilmiöiden ja nykytaiteen toimintatapojen tuntemustaan. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan taidepedagogista toimintaa erilaisten ihmisryhmien parissa, ottamalla huomioon yhteiskunnan ja elinympäristömme muutokset sekä kulttuurisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamisen merkityksen. Hän perehtyy taiteellisten oppimisprosessien dynamiikkaan ja tunnistaa taiteellisen toiminnan sosiaalisen ja kulttuurisen muutospotentiaalin. Opiskelija oppii tarkastelemaan taidekasvatustoimintaa erilaisista teoreettisista ja filosofisista näkökulmista sekä hyödyntämään kehittyvän teknologian, erilaisten oppimisympäristöjen ja monialaisen yhteistyön mahdollisuuksia työssään.

Tutkinnon tavoitteena on kouluttaa monipuoliset visuaaliset, taiteelliset ja pedagogiset valmiudet omaavia kuvataideopettajia, jotka kykenevät toimimaan erilaisten oppilas- ja opiskelijaryhmien ohjaajina ja alansa asiantuntijoina erilaissa yhteisöissä ja organisaatioissa, myös monialaisesti ja kansainvälisesti. Maisteriohjelmasta valmistuvilla on kyky toimia taideperustaisten pedagogisten menetelmien ja oppimisympäristöjen kehittäjinä ja aktiivisina yhteiskunnallisina vaikuttajina. Opiskelija saa valmiudet osallistua taidekasvatuksen tiedonalan kansainväliseen keskusteluun ja hakeutua jatko-opintoihin.

Kuvataidekasvatuksessa suoritettu maisterintutkinto antaa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden erityisesti peruskoulun ja lukion kuvataiteen aineenopettajan tehtäviin sekä valmiudet toimia visuaalisen alan opetus-, ohjaus-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä mm. koulutus-, kulttuuri- ja sosiaalialoilla sekä itsenäisenä palveluiden ja materiaalien tuottajana. Opettajakelpoisuuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A986/1998, A865/2005) ja siihen johtavasta koulutuksesta on säädetty asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (A794/2004).  

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman koulutuksen sisältö

Kuvataidekasvatuksen pääaineessa visuaalista kulttuuria, taidetta ja kuvallisuutta lähestytään pedagogisesta ja tutkimuksellisesta näkökulmasta. Opetukselle on luonteenomaista ajankohtaisten moni- ja poikkitieteellisten näkökulmien yhdistäminen taiteelliseen, pedagogiseen ja kokemusperäiseen tietoon ja yhteiskunnan ja elinympäristömme muutoksiin vaikuttamiseen.

Opiskelija perehtyy taiteellisiin, kuvallisiin, audiovisuaalisiin ja moniaistisiin ilmaisumuotoihin sekä kehittyvien mediaympäristöjen teknologioiden ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksiin taidepedagogiikassa. Maisterintutkintoon sisältyvä opinnäyte voi painottua pedagogisesti tai taiteellisesti ja se sisältää kirjallisen tutkielman.

Kuvataidekasvatuksen maisterin tutkintoon johtavat opinnot (120 op) koostuvat pääaineen syventävistä opinnoista (85 op) ja opettajan pedagogisista opinnoista (35 op). Pääaineen syventävät opinnot muodostuvat yhteisistä opinnoista (40 op), sisältäen maisterin opinnäytteen (30 op) sekä opiskelijan omaa suuntautumista tukevista vaihtoehtoisista syventymisalueiden opinnoista (45 op).  Pääaineopintoja toteutetaan yhteistyössä suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen sekä koulujen, taidelaitosten ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.

Maisterin tutkinnon opettajan pedagogiset opinnot (35 op) sisältävät yleispedagogisia ja ainedidaktisia opintoja sekä opetusharjoittelujaksoja eri kouluasteilla ja muissa toimintaympäristöissä. Ne järjestetään yhteistyössä Helsingin ja Tampereen yliopistojen sekä Taideyliopiston kanssa. Muussa yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot voidaan kokonaisuudessaan lukea hyväksi tutkintoon


Kuvataidekasvatuksen erillinen maisteriohjelma

Kuvataidekasvatuksen maisterikoulutukseen voi hakeutua myös maisterihaun kautta (ns. muuntokoulutus). Tällöin hakijalta edellytetään vähintään kandidaatin tutkinnon tasoista taiteellista tai pedagogista pohjakoulutusta sekä opetuskokemusta. Erillisessä maisteriohjelmassa tutkinto-opinnot (120 op) muodostuvat pääaineen aine- ja syventävistä opinnoista (85 op), sisältäen maisterin opinnäytteen (30 op), ja opettajan pedagogisia opintoja (35 op).

Erilliseen maisteriohjelmaan hyväksytyltä opiskelijalta voidaan maisteriopintojen lisäksi edellyttää hänen aiempaa tutkintoaan täydentäviä opintoja enintään 60 opintopisteen laajuisesti. Täydentävät opinnot koostuvat opettajan pedagogisista opinnoista (25 op), kuvataiteen perusopinnoista (35 op) ja/tai kieliopinnoista (12 op). Opintojen alkaessa tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa määritellään mahdolliset täydentävät opinnot ja aiemmista opinnoista taiteen maisterin tutkintoon hyväksi luettavat opinnot.


Pääaineen opinnot 85 op

Kuvataidekasvatuksen yhteiset aineopinnot 15 op
Kuvataidekasvatuksen syventävät opinnot 70 op

Opettajan pedagogiset opinnot 35 op

Mahdolliset täydentävät opinnot max 60 op

Kuvataiteen perusopinnot 35 op
Opettajan pedagogiset opinnot 25 op
Kieliopinnot 12 op