Kandidaattiseminaari

På svenska

Kielikeskus järjestää tieteellisen kirjoittamisen ja puheviestinnän opetusta osana eri laitosten ja korkeakoulujen kandidaattiseminaareja. Kielikeskuksen osuus muodostuu luennoista sekä pienryhmätyöskentelystä tai henkilökohtaisista palautevastaanotoista. Opetus järjestetään eri korkeakouluissa pääaineitten käsittelytapoja mukaillen. Ruotsinkielisille opiskelijoille järjestetään oma seminaari.

Tieteellisen kirjoittamisen osuus

Tieteellisen kirjoittamisen osuus antaa opiskelijoille perustiedot, joita tarvitaan kandidaatintyön kirjoittamiseen. Luennoilla käsitellään mm. kirjoittamisprosessia, tieteellisen tekstin rakennetta, tieteellisen tekstin tyyliä, referointia ja kielen sujuvuutta. Integroituun kypsyysnäytteeseen kuuluu tekstipajatyöskentely. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada palautetta tekstistään tekstipajan ja myös henkilökohtaisen palautevastaanoton yhteydessä.

Tieteellisen kirjoittamisen osuus on tiivis, yhtenäinen kokonaisuus, jota ei voi hajauttaa eri lukukausille tai -vuosille.

Tieteellisen kirjoittamisen yhteyshenkilöt:

Tiina Airaksinen, kirjoitusviestinnän yhteysopettaja (suomen kieli)
Sofia Sevon, ryhmäesimies (ruotsin kieli)

Tieteellisen kirjoittamisen kandidaattiseminaarit kevät 2018

Englanniksi kirjoittavien tiivistelmätyöpajat (koulusivistyskieli suomi) kevät 2018

Puheviestinnän osuus

Puheviestinnän osuuteen kuuluu kaksi luentoa ja puhepaja. Luennoilla käsitellään vuorovaikutukseen liittyviä teemoja, erityisesti esiintymis- ja palautetaitoja. Luennoilla saat ohjeistusta seminaariesitelmän suunnitteluun ja esittämiseen. Puhepajassa harjoitellaan seminaariesitystä pienryhmässä. Saat palautetta esityksestäsi sekä opettajalta että opiskelijoilta. Esitys videoidaan ja sen pohjalta tehdään itsearviointi.

Yhteyshenkilö:
Rinna Toikka, puheviestinnän yliopisto-opettaja

Seminaariluennot

Luennot ovat pakollinen osa kandidaattiseminaaria. Jos opiskelija ei pääse oman seminaarinsa luennolle, hänen tulee osallistua samalle luennolle toisessa seminaarissa. Opiskelija pyytää luennoitsijalta kuittauksen korvauslomakkeeseen ja toimittaa sen eteenpäin oman seminaarinsa vastuuhenkilölle.

 Seminaariluentojen sisältö

1. Tieteellisen kirjoittamisen prosessi ja rakenne

  • Luennolla käsitellään kirjoittamisprosessia ja tieteellistä kirjoittamista osana opinnäytetyöskentelyä. Lisäksi tarkastellaan tieteellisen tekstin rakennetta.

2. Tieteellisen tekstin ominaispiirteet

  • Luennolla perehdytään tieteellisen tekstin ominaispiirteisiin, tyyliin, argumentointiin, referointiin, metatekstiin ja tekniikan alan tekstien erityispiirteisiin.

3. Akateemiset viestintätaidot 1

  • Luennolla syvennytään esittämisen saloihin; miten pitää esitelmä kiinnostavasti ja yleisö huomioiden.

4. Akateemiset viestintätaidot 2

  • Ryhmätyötaidot.

5. Havainnollistaminen

  • Kalvojen teko, kielellinen havainnollistaminen jne.

6. Tiivistelmä ja kypsyysnäyte (vain TUTA/INFO, TIK) / Palautteenanto ja opponointi

  • Kirjoittamisen opettaja käsittelee ensin tiivistelmän ja kypsyysnäytteen laatimista (vain TUTA/INFO, TIK). Puheviestinnän opettaja puhuu opponoinnista.