2014 tutkinnon rakenne

Koodi: BBB-B101

Laajuus:  90 op pääaineopintoja, 30 op vapaasti valittavia opintoja

Maisteriohjelman johtaja: professori Marjaana Kella

Taiteen maisterin tutkinnon tavoitteet

Tavoitteena on, että taiteen maisterin tutkinnon suorittaneella on

 1. oman alansa hyvä teoreettinen, tiedollinen, taiteellinen ja käytännöllinen osaaminen sekä taiteiden alan yleistuntemus;
 2. edellytykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön ja monialaiseen yhteistyöhön sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen;
 3. valmiudet hoitaa itsenäisesti ja yhteistyössä vaativia oman alansa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtäviä ja toimia kansainvälisessä yhteistyössä;
 4. valmiudet taiteen tohtorin tutkintoon johtavaan jatkokoulutukseen sekä elinikäiseen oppimiseen;
 5. hyvä viestintä- ja kielitaito taiteiden alan tehtäviin ja kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

Koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.

Osaamistavoitteet

Sisältötavoitteet

 • Opiskelija saa valmiuksia eri ilmaisumuotojen ja työskentelytapojen kokeilemiseen sekä oman taiteellisen työskentelynsä kehittämiseen.
 • Opiskelija syventää ilmaisuaan, luottamustaan taiteelliseen näkemykseensä ja ammatillista osaamistaan.
 • Opiskelija saa laajan käsityksen nykytaiteen ja visuaalisen kulttuurin kentästä ja osaa suhteuttaa toimintansa siihen.
 • Tutkinnon suorittanut ymmärtää valokuvan monet eri käyttötavat ja niiden erityispiirteet sekä kykenee toimimaan itsenäisesti ja ammattimaisesti visuaalisen kulttuurin ja kuvataiteen kentällä.

Taitotavoitteet

 • Opiskelija hallitsee ilmaisuaan tukevat tekniikat ja työskentelytavat.
 • Opiskelija tuntee valokuvan erilaiset esittämiskäytännöt sekä julkaisuprosessit ja -alustat.
 • Opiskelija kykenee verkostoitumaan kansallisesti ja kansainvälisesti sekä esittelemään omaa osaamistaan erilaisille yleisöille.
 • Opintojen jälkeen opiskelijalla on valmiudet elinikäiseen oppimiseen.

Akateemiset taidot

 • Opiskelija tuntee valokuvatutkimuksen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen suuntaukset ja menetelmät sekä niihin liittyvät teoreettiset taustat.
 • Opiskelija osaa lukea, analysoida ja kirjoittaa tutkimuksellista tekstiä sekä käyttää erilaisia lähteitä.
 • Opiskelija ymmärtää erilaisia tutkimisen ja kirjoittamisen tapoja ja osaa soveltaa niitä esimerkiksi taiteelliseen tutkimukseen.                 
 • Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tohtoriopintoihin.


Koulutuksen sisältö

Opinnoissa painotetaan valokuvausta itsenäisenä, monialaisena ilmaisuvälineenä ja kehitetään taiteellista ja tutkimuksellista ajattelua.

Valokuvataiteen maisteriohjelman henkilökunta ja opiskelijat muodostavat akateemisen, luovan yhteisön. Itsenäistä työskentelyä edellyttävä opiskelu on kokopäiväistä. Opinnot sisältävät ammatillisia, taiteellisia ja tutkimuksellisia kursseja. Opintojaksot koostuvat työpajoista, luennoista, seminaareista, itsenäisistä projekteista ja niihin liittyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Opiskelija voi oman kiinnostuksensa mukaan täydentää aineopintojaan esimerkiksi taiteen laitoksen tarjoamilla opinnoilla tai yhteiskuntatieteellisillä, humanistisilla tai teknisillä opinnoilla muissa korkeakouluissa. Tutkintoon suositellaan sisällytettäväksi kansainvälisiä vaihto-opintoja toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella. Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus tutustua ajankohtaiseen kansainväliseen tutkimukseen parillisina vuosina järjestettävän Helsinki Photomedia -konferenssin yhteydessä.

Vahva taiteellinen näkemys ja kyky käsitteelliseen ajatteluun ovat koulutuksen keskeisiä tavoitteita. Opintojen tulokset saavat näkyvyyttä vuosittain useissa kotimaisissa ja kansainvälissä näyttelyissä, valokuvajulkaisuissa ja Helsinki School -toiminnassa. Opinnot mahdollistavat ammatillisen erityisosaamisen, ilmaisullisten taitojen ja teoreettisen ajattelun elinikäisen kehittämisen.

Maisteriohjelman opetuskielet ovat suomi ja englanti. Opiskelijat voivat kirjoittaa opinnäytteensä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.