Suomeksi


Läsårsanmälan

 Läsårsanmälan: Datum och anvisningar

Närvaroanmälan

Du ska varje läsår anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande. Endast de som har anmält sig som närvarande kan genomföra studier och utexamineras.

 Anvisningar för nya kandidatstuderande

Efter att du har tagit emot din studieplats ska du varje läsår anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande.

När du har tagit emot din studieplats kan du anmäla dig som närvarande i anmälningstjänsten OILI via Studieinfo och betala medlemsavgiften till studentkåren (AUS). Om du vill bli medlem i en studentorganisation inom ditt område (ett gille eller en ämnesförening) ska du samtidigt betala föreningsavgiften, om en sådan uppbärs.

Om du inte kan ta emot din studieplats elektroniskt i Studieinfo och/eller anmäla dig som närvarande i OILI kan du ta kontakt med din högskola eller skicka e-post till adressen studerandeservice@aalto.fi.

Det lönar sig att göra anmälan så snart som möjligt, senast 29.7.2020, så att du hinner med i tid till introduktionsevenemangen och tutorgrupperna. Först när du har anmält dig som närvarande får du tillgång till de tjänster som erbjuds vid Aalto, ett studentnummer och möjlighet att anmäla dig till kurser.

Du kan anmäla dig som frånvarande under det första läsåret endast på grund av militär- eller civiltjänst, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller om du till följd av sjukdom eller skada inte kan inleda dina studier.

Om du har fått en studieplats redan år 2019 men varit frånvarande under det första läsåret ska du göra läsårsanmälan i WebOodi.

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 4.9.2020) går du miste om din studierätt.

 Anvisningar för nya magisterstuderande

Efter att du har tagit emot din studieplats ska du varje läsår anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande.

När du har tagit emot din studieplats kan du anmäla dig som närvarande i anmälningstjänsten OILI via Studieinfo och betala medlemsavgiften till studentkåren (AUS). Om du vill bli medlem i en studentorganisation inom ditt område (ett gille eller en ämnesförening) ska du samtidigt betala föreningsavgiften, om en sådan uppbärs.

Anmälningstiden börjar 4.5.2020, och det är möjligt att anmäla sig elektroniskt fram till 29.7.2020. Om du inte kan anmäla dig elektroniskt ska du lämna in ett kvitto på att du har betalat studentkårens (AUS) medlemsavgift (betalning med allmän referens) till högskolan. Den studerandens namn ska framgå av kvittot antingen som betalare eller i meddelandefältet, och dessutom ska betalningens arkiveringskod synas på kvittot. Ett kvitto utan namn eller kod godkänns inte.

Det lönar sig att göra anmälan så snart som möjligt, senast 29.7.2020, så att du hinner med i tid till introduktionsevenemangen och tutorgrupperna. Först när du har anmält dig som närvarande får du tillgång till de tjänster som erbjuds vid Aalto, ett studentnummer och möjlighet att anmäla dig till kurser.

Du kan anmäla dig som frånvarande under det första läsåret endast på grund av militär- eller civiltjänst, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller om du till följd av sjukdom eller skada inte kan inleda dina studier.

Om du har fått en studieplats redan år 2019 men varit frånvarande under det första läsåret ska du göra läsårsanmälan i WebOodi.

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 4.9.2020) går du miste om din studierätt.

 Anvisningar för redan inskrivna studerande

Dessa anvisningar berör dig om du

 • är andra årets studerande eller längre hunnen,
 • har fått en studieplats år 2019 och varit frånvarande under det första läsåret eller
 • har kommit till Aalto-universitetet som överflyttande studerande.

Om du har studerat vid Aalto-universitetet tidigare, men genom studentantagningen fått en ny studieplats i en utbildning som inleds 1.8.2020, ska du anmäla dig enligt de anvisningar som gäller för nya kandidatstuderande eller magisterstuderande.

Anmäl dig som närvarande i WebOodi 4.5.–4.9.2020. Betala medlemsavgiften till studentkåren (AUS) och den frivilliga studentföreningsavgiften genom att använda nätbankskoder eller ett credit/debit-kort som stöds av tjänsten. Då registreras betalningen och anmälan direkt i studieregistret.

Om du är tvungen att vara frånvarande på grund av militär- eller civiltjänst eller på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, lönar det sig att anmäla dig som frånvarande. Frånvaro som beror på ovannämnda orsaker förbrukar inte din studietid om du har anmält dig som frånvarande. För närmare information, se Tillåten studietid.

Du kan utexamineras endast om du är närvaroanmäld. Du kan inte utexamineras om du är frånvaroanmäld eller har låtit bli att göra läsårsanmälan. Detta gäller även om du redan tidigare har genomfört de studier som krävs för examen.

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 4.9.2020) går du miste om din studierätt.

Hur gör jag anmälan om jag saknar nätbankskoder?

Om du saknar nätbankskoder eller ett sådant kort som behövs kan du sköta betalningen via en personlig giroblankett som du kan skriva ut från WebOodi. Lämna in kvittot på betalningen till studerandeservicen innan anmälningstiden går ut. Annars träder din anmälan inte i kraft.

Arkiveringskoden ska framgå av kvittot. Du kan lämna in kvittot per e-post, post eller genom att besöka studerandeservicen. Om du sänder kvittot per e-post eller post ska du komma ihåg att uppge ditt namn och studentnummer.

Hur gör jag anmälan om jag saknar användarnamn till WebOodi?

Om du inte kan logga in i WebOodi kan du betala medlemsavgiften genom att använda följande betalningsinformation:

Den här betalningsinformationen gäller läsåret 2019-2020. Uppgifterna uppdateras innan anmälningstiden för läsåret 2020-2021 börjar.

Handelsbanken 313110-01177934
IBAN FI7831311001177934
BIC/SWIFT HANDFIHH
Mottagarens namn: AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
Referensnummer: 800 132 (grundexamensstuderande), eller ditt studentnummer

Om du vet ditt studentnummer, kan du använda det som ett referensnummer. I annat fall ska du använda det allmänna referensnumret.

Medlemsavgiften för grundexamensstuderande (obligatorisk, innehåller avgiften till SHVS): hela läsåret 119 € (endast höstterminen 58 €, endast vårterminen 61 €)

Kontrollera noggrant att referensnumret och den summa som betalas är korrekt. Summorna får inte avrundas uppåt eller neråt eftersom allokeringen av betalningarna grundar sig på identifiering av summan.

Lämna in kvittot på betalningen till studerandeservicen innan anmälningstiden går ut. Annars träder din anmälan inte i kraft.

Arkiveringskoden ska framgå av kvittot. Du kan lämna in kvittot per e-post, post eller genom att besöka studerandeservicen. Om du sänder kvittot per e-post eller post ska du komma ihåg att uppge ditt namn och studentnummer.

 Anvisningar för forskarstuderande

Nya forskarstuderande ska följa instruktioner från deras doktorandprogram.

Redan inskrivna forskarstuderande anmäler sig som närvarande i WebOodi 4.5.–4.9.2020. Om du inte kan anmäla dig via WebOodi kan du skicka e-post till studerandeservicen vid din högskola.

Från och med läsåret 2019-2020 överförs uppgifter om närvaroanmälda forskarstuderande till forskningsportalen ACRIS.

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 4.9.2020) går du miste om din studierätt.

Som forskarstuderande kan du bli medlem i studentkåren om du så önskar. Du ansluter dig som medlem i studentkåren genom att betala den frivilliga studentkårsavgiften i samband med anmälan, i första hand via WebOodi eller alternativt genom att använda följande betalningsinformation:

Den här betalningsinformationen gäller läsåret 2019-2020. Uppgifterna uppdateras innan anmälningstiden för läsåret 2020-2021 börjar.

Handelsbanken 313110-01177934
IBAN FI7831311001177934
BIC/SWIFT HANDFIHH
Mottagarens namn: AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
Referensnummer: 900 113 (forskarstuderande), eller ditt studentnummer

Om du vet ditt studentnummer, kan du använda det som ett referensnummer. I annat fall ska du använda det allmänna referensnumret.

Medlemsavgiften för forskarstuderande (frivillig): hela läsåret 42 € (endast höstterminen 20 €, endast vårterminen 22 €)

Kontrollera noggrant att referensnumret och den summa som betalas är korrekt. Summorna får inte avrundas uppåt eller neråt eftersom allokeringen av betalningarna grundar sig på identifiering av summan.

Frånvaroanmälan

Du ska varje läsår anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande. Endast de som har anmält sig som närvarande kan genomföra studier. Om du anmäler dig som frånvarande kan du inte genomföra studier.

 Anvisningar för frånvaroanmälan

Det lönar sig att anmäla sig som frånvarande om du inte har för avsikt att genomföra studier. Kom dock ihåg att studietiden är begränsad. Du kan vara frånvarande endast ett visst antal terminer utan att det påverkar den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen. Studietiden fastställs på olika sätt beroende på orsaken till frånvaron. För närmare information, se Tillåten studietid.

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 4.9.2020) går du miste om din studierätt.

 Frånvaroanmälan under det första läsåret

Under det första läsåret kan du anmäla dig som frånvarande endast på sådana grunder som anges i universitetslagen (39 §), d.v.s. om du:

 • fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995),
 • är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, eller
 • är oförmögen att inleda dina studier på grund av egen sjukdom eller skada.

Lämna in ansökan om att anmäla dig som frånvarande till studerandeservicen vid din högskola. Bifoga ett intyg över orsaken till frånvaron:

 • förordnande att träda i tjänst eller tjänstgöringsintyg,
 • intyg från FPA över moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller läkarintyg över graviditet,
 • jakande beslut om sjukdagpenning från FPA eller
 • läkarintyg av vilket det framgår att du är oförmögen att inleda dina studier.

Du kan lämna in ansökan per post eller personligen. Om du har för avsikt att fullgöra militär- eller civiltjänst kan du lämna in ansökan med tillhörande bilagor även per e-post.

Lämna in ansökan med tillhörande bilagor så snart som möjligt, senast 29.7.2020, så att din ansökan hinner behandlas innan anmälningstiden går ut. Om din ansökan om att anmäla dig som frånvarande inte kan godkännas får du ett meddelande om saken och anvisningar om att anmäla dig som närvarande.

Om du har en lagenlig orsak att anmäla dig som frånvarande under det första läsåret och denna orsak infaller under tiden 1.8.2020–31.7.2021 kan du, om du så önskar, anmäla dig som frånvarande för hela läsåret. Kom dock ihåg att frånvaron kan inverka på den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen:

 • Om du är frånvarande på grund av militär- eller civiltjänst eller på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, och orsaken infaller under både höst- och vårterminen, inverkar frånvaron inte på den studietid som du har till ditt förfogande.
 • Om du är frånvarande på grund av militär- eller civiltjänst eller på grund av moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, och orsaken infaller under enbart höst- eller vårterminen, förbrukas en av de frånvaroterminer som du har till ditt förfogande.
 • Om du är frånvarande på grund av sjukdom eller skada börjar frånvaron genast förbruka de frånvaroterminer som du har till ditt förfogande. Det har ingen betydelse om du är frånvarande endast en termin eller hela läsåret.

Frånvaroanmälan efter det första läsåret

 Anmäl dig som frånvarande i WebOodi 4.5.–4.9.2020. Om du inte har ett användarkonto vid Aalto kan du anmäla dig som frånvarande genom att sända e-post till studerandeservicen.

Tillåten studietid

Studietiden är begränsad. Du kan vara frånvarande endast ett visst antal terminer utan att det påverkar den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen. Studietiden fastställs på olika sätt beroende på orsaken till frånvaron.

 Hur studietiden fastställs

Enligt 40 § i universitetslagen är den målsatta tiden för kandidatexamen 3 läsår och för magisterexamen 2 läsår. Enligt 41 § i universitetslagen har en studerande rätt att avlägga examina inom en tid som med högst två år överskrider den sammanlagda målsatta tiden för examina (totalt 7 läsår). En studerande som har antagits för att studera endast för magisterexamen har rätt att avlägga examen inom en tid som med högst två år överskrider den målsatta tiden för examen (totalt 4 läsår).

I den tid det tar att avlägga examen inräknas inte frånvaro som beror på

 • fullgörande av tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor eller på
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet.

Observera att studietiden kan förlängas på grund av ovannämnda orsaker endast om du har anmält dig som frånvarande för terminer i fråga.

I den tid det tar att avlägga examen inräknas inte heller annan frånvaro på högst två terminer under vilka den studerande har anmält sig som frånvarande och där frånvaroanmälan har godkänts (för studerande som har inlett sina studier före 1.8.2015 högst 4 terminer). Därefter kommer även den tid som du är frånvaroanmäld att förbruka den återstående studietiden.

Frånvaro på grund av sjukdom eller skada förlänger inte studietiden utan förbrukar de frånvaroterminer som du har till ditt förfogande. Detta gäller trots att det är möjligt att på grund av sjukdom eller skada anmäla sig som frånvarande under det första läsåret. Om du inte kan inleda eller genomföra dina studier på grund av sjukdom eller skada kan du anmäla dig som frånvarande för högst två terminer utan att den studietid som du har till ditt förfogande börjar förbrukas. Du kan dock hänvisa till den inverkan som sjukdomen eller skadan har på studierna om du blir tvungen att ansöka om tilläggstid för dina studier.

Du kan ansöka om tilläggstid om du inte hinner avlägga examen inom utsatt tid.

Ändring av anmälan under läsårets gång

Anmälningstiden för läsåret 2020–2021 är 4.5.–4.9.2020. Det lönar sig att anmäla sig som närvarande eller frånvarande för hela läsåret. För vårterminen finns det dock en separat anmälningstid, och då kan du vid behov ändra din anmälan.

Anmälningstiden för vårterminen 2021 är 30.11.2020–8.1.2021.

 Anvisningar för att ändra anmälan

Utanför anmälningstiderna kan du ändra din anmälan från frånvarande till närvarande, men inte från närvarande till frånvarande. Utanför anmälningstiderna görs anmälan eller ändring av anmälan alltid vid högskolans studerandeservice.

Ändring av anmälan under det första studieåret

Om du har anmält dig som frånvarande för hela läsåret, men vill vara frånvarande endast under höstterminen 2020, ska du ändra din anmälan för vårterminen 2021 till närvaro innan anmälningstiden för vårterminen går ut. Detta gör du vid studerandeservicen vid din högskola. För detta behöver du ett kvitto på att du har betalat studentkårens (AUS) medlemsavgift för vårterminen (betalning med allmän referens).

Om du har anmält dig som närvarande för hela läsåret, men vill vara frånvarande under vårterminen 2021, ska du ändra din anmälan för vårterminen till frånvaro innan anmälningstiden för vårterminen går ut. Detta gör du genom att lämna in ansökan om att anmäla dig som frånvarande med tillhörande bilagor till studerandeservicen vid din högskola. Du kan ansöka om återbetalning av studentkårsavgiften för vårterminens del.

Ändring av anmälan efter det första studieåret

Du kan ändra en frånvaroanmälan till närvaro via WebOodi inom anmälningstiden.

Du kan ändra en närvaroanmälan till frånvaro inom anmälningstiden vid studerandeservicen vid din högskola. Du kan ansöka om återbetalning av studentkårsavgiften.

Förlust av studierätt till följd av försummelse av läsårsanmälan

Läsårsanmälan är obligatorisk för alla examensstuderande. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande inom anmälningstiden (senast 4.9.2020) går du miste om din studierätt (39 § och 43 § i universitetslagen). Om du har försummat läsårsanmälan har du inte rätt att genomföra några studier.

Ansökan om återställande av studierätt

Läsårskalender 2018-2020

 Datum för terminerna och perioderna

Höstterminen 2019

Period / Utvärderingsperiod

Tidpunkt            

Vecka

Utvärderingsperiod 1 och introduktionen

2.9. – 6.9.2019

36

Period I och utvärderingsvecka

9.9. – 25.10.2019

37 – 43

Period II och utvärderingsvecka

28.10. – 13.12.2019

44– 50

Utvärderingsperiod 2

16.12. – 3.1.2020

51- 1

 Vårterminen 2020

Period / Utvärderingsperiod

Tidpunkt            

Vecka

Period III och utvärderingsvecka

7.1.2020 – 21.2.2020

2 – 8

Period IV och utvärderingsvecka

24.2. – 10.4.2020

9 – 15

Period V: flerformsperiod **

13.4. – 29.5.2020

16 – 22

Anvisningar om undervisningen på sommaren ges separat.


** En flerformsperiod, under vilken undervisningen kan genomföras på olika sätt, t.ex.

 • 6 veckor undervisning, inklusive bedömningen av kunskaperna.
 • Olika slags intensivperioder.
 • Projektkurser, som inleds med kontaktundervisning och fortsätter som sommarprojekt.

Läsårskalender 2018-2019


 Höstterminen 2018

Period / Utvärderingsperiod
Utvärderingsveckan är alltid den sista veckan i perioden.

Tidpunkt            

Vecka

Undervisningsperiod på sommaren

1.6. – 31.8.2018

22 – 35

Utvärderingsperiod 1 och introduktionen

3.9. – 7.9.2018

36

Period I och utvärderingsvecka

10.9. – 26.10.2018

37 - 43

Period II och utvärderingsvecka

29.10. – 14.12.2018

44 - 50

Utvärderingsperiod 2  (för omtentamen)

17.12.2018 – 4.1.2019

51 - 1

 Vårterminen 2019

Period / Utvärderingsperiod

Tidpunkt            

Vecka

Period III och utvärderingsvecka

7.1. – 22.2.2019

2-8

Period IV och utvärderingsvecka

25.2. – 12.4.2019

9-15

Period V: flerformsperiod **

15.4. – 31.5.2019

16 – 22

Anvisningar om undervisningen på sommaren ges separat.

** En flerformsperiod, under vilken undervisningen kan genomföras på olika sätt, t.ex.

 • 6 veckor undervisning, inklusive bedömningen av kunskaperna.
 • Olika slags intensivperioder.
 • Projektkurser, som inleds med kontaktundervisning och fortsätter som sommarprojekt.

Kursanmälningstider

 • Anmälningstiden för kurser börjar 28 dagar innan periodens början och slutar antingen 7 dagar före eller 7 dagar efter att perioden börjat.
 • Det kan finnas undantag i anmälningstiderna. Kontrollera alltid undantag på WebOodi.


Perioderna för läsåret 2018 - 2019

Anmälningen till kurser
BörjarSlutar
HöstterminenPeriod I13.8.201817.9.2018
Period II1.10.201821.12.2018
VårterminenPeriod III10.12.201814.1.2019
Period IV28.1.20194.3.2019
Period V18.3.201922.4.2019

Studierelaterade datum för läsåret 2018-2019

Ansökningstider till Aalto-universitetets kurser och biämnen

Ansökningstider till JOO-studier eller studier vid en annan Aalto högskola

Ansökningstider för utbytesstuder

Tenttillfällen på ARTS läsåret 2018-2019

På ARTS allmänna tenttillfällen ordnas tenter i enlighet med läroplanen. Tentmöjligheterna för enskilda kurser meddelas på WebOodi.

Höstterminen 2018PlatsTid

lö 25.8.2018

Otakaari 1, U1-salen10.00-14.00

lö 8.9.2018

Otakaari 1, U1-salen10.00-14.00
lö 27.10.2018Otakaari 1, U1-salen10.00-14.00

lö 17.11.2018

Otakaari 1, D-salen10.00-14.00

lö 15.12.2018

Otakaari 1, U1-salen

10.00-14.00

Vårterminen 2019PlatsTid
lö 19.1.2019Otakaari 1, U1-salen10.00-14.00
lö 23.2.2019Otakaari 1, U1-salen10.00-14.00
lö 16.3.2019Otakaari 1, U1-salen10.00-14.00
lö 13.4.2019Otakaari 1, U1-salen10.00-14.00
lö 11.5.2019Otakaari 1, U1-salen10.00-14.00
lö 15.6.2019Otakaari 1, U1-salen10.00-14.00

Datum relaterade till examensarbetet

Se viktiga datum relaterade till examensarbetet samt anvisningar för ditt huvudämne eller program på sidan Examensarbeten.

Utexamineringsdatum för läsåret 2018-2019

Se utexamineringsanvisningar och datum på sidan Utexaminering.

Stipendiernas ansökningstid för Högskolan för konst, design och arkitektur

ARTS allmänna stipendiers ansökningstid är årligen fram till 31.3, 9.9 och 13.12, klockan 15.00. Om ansökningstidens sista dag infaller på en lördag eller en helgdag utlöper ansökningstiden följande vardag klockan 15.00.

Vissa institutioner har egna stipender, se din institutions stipendier nedan. (Endast på finska och engelska)


 Institutionen för arkitektur

Arkkitehtuurin stipendit 2018 – hakuilmoitus / Architecture scholarsip funds 2018 - announcement

Hakuilmoitus 2018 / Announcement 2018

Arkkitehtuurin laitoksen stipendien haku on auki - haettavana ovat kolmen eri rahaston stipendit:
Application time is open - the scholarships of three different funds are available as following

 1. 1. Annikki Paasikiven stipendin hakulomake / Annikki Paasikivi scholarship application form (for the students of the Department of Architecture (architecture, landscape architecture and CS architecture)
 • 2. Väinö Vähäkallion stipendin hakulomake (syyslukukauden 2013 aikana, tai sen jälkeen valmistuneet arkkitehdit/maisema-arkkitehdit) / Väinö Vähäkallio scholarship application form (architects, landscape architects, CS Architects graduated in the autumn term of 2013, or afterwards)
 •  
 • 3. Arkkitehtien matka-apurahaston stipendin hakulomake  (syyslukukauden 2015 aikana, tai sen jälkeen valmistuneet) arkkitehdit/maisema-arkkitehdit) / Application form architects' travel fund scholarships (architects, landscape architects, CS Architects for the graduates in the autumn term of 2015 or afterwards.

Hakemukset palautetaan liitteineen viimeistään, 5.9.2018 osoitteella / Applications with attachments should be deliver at the latest on 5.9.2018 to:

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Arkkitehtuurin laitos, Väre
Sanna Tekonen
Otaniementie 14, 02150 Espoo
PL 31000

Hakemuksia ei oteta vastaan sähköisessä muodossa / Applications will not be received electronically

 Institutionen för konst

Department of Art Research and Artistic Activities and Express Grants for BA and MA Students

The Department of Art gives grants to facilitate research, artistic and creative practices consistent with the aims and goals of the Department. Priority is given to enable participation in peer- reviewed research and artistic events and forums, and for publishing the outcomes of students’ work. The grants are meant for bachelor and master students, and teams of students from the Department of Art, for expenses such as travel, materials, registration fees, or translation services. No working grants for applicants are allowed. Grants may, however, be used to pay for services from companies. Grants may not be used for thesis production or publication, nor for any related activities normally paid for from programs (ViCCA, Art Education or NoVA, for example).

Grants application and decisions are made four times per year. Students who have received a grant may apply for additional grants only after having submitted a final report.

The application must be made in English and include the following: 1. A completed application form

2. A written narrative/description (no more than one A4 page) of the aims and goals, including the relationship to your studies or thesis and how the grant helps you complete 55 cr (or more) per year (please discuss this in advance with

your program head). When applying for an exhibition or presentation at a conference, there must be a detailed description including the venue, and a statement of the significance of the project for the Department, and letter of acceptance.

3. An accurate overall budget and a budget plan

4. A letter of recommendation from a full time faculty member from the Department of Art.

5. Additional materials: Documentation/notification and if you have been accepted to present your work at a conference

or symposium; Letter of invitation if you have been invited to give a talk or present your artwork, etc.

All application materials shall be addressed to Members of the Executive Committee of the Department of Art, and submitted

digitally to the assistant controller: tommi.paunikoski@aalto.fi

The deadline for the submission of grant applications are 31.1., 30.4., 30.9. and 30.11.2018

Applications with any missing or incomplete documents, or submitted beyond the deadline, will not be considered. Other important things to consider:

You should apply for other funding sources, including ARTS Grants, prior to this application and include any funds awarded in your application.

By applying a grant you give a permission to publish and promote your project and include your name in various documents and venues

The grant process may take some time and decisions are final and will not be reconsidered.

If not otherwise agreed, the grants will be paid against receipts. Grants can be paid in advance, but original receipts are required. If receipts are not given or acceptable, you will have to reimburse the Department.

Grants range in the funding awarded, and the total amount of available funding in the Department of Art is determined each year.

Reporting

The grant has to be reported no later than 30 days following the use of the funds. The report should be 2-3 pages,

written in English, and submitted digitally to assistant controller Tommi Paunikoski via email: tommi.paunikoski@aalto.fi The report must include:

1. A description of the main activities and outcomes of the funding;

2. an assessment of the impact; and all documentation surrounding the activities (copy of conference proceeding; high-

quality photos of exhibition; documentation of event; letter of publication; etc

3. All original receipts.


Department of Art Research Grants for Doctoral Students

The Department of Art (DoA) gives research grants to doctoral students studying the DoA to facilitate research

presentations and publications, and significant artistic practices that are consistent with the aims and goals of the Department. Priority is given to enable participation in presenting peer- reviewed research and artistic work in various forums, such as international conferences, and for publishing the outcomes of doctoral students’ work The grants are meant for expenses such as travel, lodging, materials, registration fees, or translation services but does not include per diem. No working grants for applicants are allowed and grants will not be given to attend conferences or workshops without specific invitations or acceptance of peer-reviewed work.

All students must apply for other sources of funding (ex: ARTS grant) prior to application for the DoA grant, or in conjunction with the application. If other sources of funding are obtained, the DoA grant will either be canceled or the costs invoiced to the recipient and paid back to the DoA.

Grants application and decisions are made four times per year. Students who have received a grant may apply for additional grants only after having submitted a final report.

The application must be made in English and include the following: 1. A completed application form

2. A written narrative/description (no more than one A4 page) of the aims and goals, including the relationship to your studies and if you will receive study credits (please discuss this in advance with your program head). When applying

for a peer-reviewed presentation at a conference, there must be a detailed description including the venue, and a statement of the significance of the project for the Department, and a copy of the acceptance letter, or letter of invitation.

3. An accurate overall budget and a budget plan.

4. A letter of recommendation from your doctoral supervisor

5. A statement of the other funding sources you have applied for, and the dates of notice.

All application materials shall be addressed to Members of the Executive Committee of the Department of Art, and submitted digitally to the assistant controller: tommi.paunikoski@aalto.fi 

The deadline for the submission of grant applications are 31.1., 30.4., 30.9. and 30.11.2018

Applications with any missing or incomplete documents, or submitted beyond the deadline, will not be considered. Other important things to consider:

By applying a grant you give a permission to publish and promote your project and include your name in various documents and venues

The grant process may take up two months and decisions are final and will not be reconsidered.

If not otherwise agreed, the grants will be paid against receipts. Grants can be paid in advance, but original receipts are required. If receipts are not given or acceptable, you will have to reimburse the Department.

Grants range in the funding awarded, and the total amount of available funding in the Department of Art is determined each year.

Reporting

The grant has to be reported no later than 30 days following the use of the funds. The report should be 2-3 pages,

written in English, and submitted digitally to assistant controller Tommi Paunikoski via email: tommi.paunikoski@aalto.fi  The report must include:

1. A description of the main activities and outcomes of the funding;

2. An assessment of the impact; and all documentation surrounding the activities (copy of conference proceeding; high-

quality photos of exhibition; documentation of event; letter of publication; etc.; and

3. All original receipts.


A completed application form

 Institutionen för design

Design club apuraha

Hakuaika 15.01. - 7.5.2018

Design Club apurahaa voivat hakea kaikki Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun MA-opiskelijat ja tohtorikoulutettavat. Apurahahakijana voi olla myös työryhmä.

Apuraha myönnetään taiteen ja suunnittelun liiketoimintamahdollisuuksien vahvistamiseen. Apurahalla tuetaan lupaavia avauksia, jotka luovat edellytyksiä uudelle ja innovatiiviselle taiteen ja muotoilun osaamisen hyödyntämiselle.

Design Club on Designmuseon hallinnoima yritysyhteisö ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteistyökumppani. Se auttaa yrityksiä uudistumaan ja tarjoaa areenan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia muotoilun avulla. Apuraha on kiinteä osa sen toimintaa. Design Club seuraa apurahan saaneita projekteja ja avaa tekijöille tilaisuuden esitellä projekteja yritysyhteisölle.

Apurahan kriteerit 

Uniikkius - ennennäkemätön konsepti, ratkaisu, palvelu tai tuote

Avartavuus - lisää ymmärrystä taiteen tai muotoilun hyödyntämisestä yrityksissä tai julkisella sektorilla

Skaalattavuus tai monistettavuus – liiketoiminnallinen potentiaali

Hakeminen

Apurahaa haetaan oheisella lomakepohjalla:

DC apuraha hakemuspohja.pdf

Hakemuksen liitteinä tulee olla:
• Tarkempi selvitys projektista ja aikataulusta
• Budjetti
• Opintosuoritusote
• CV (max 1 sivu A4)

Apurahaa on jaossa 10 000 euroa. Jaettava summa voidaan jakaa yhdelle tai useammalle projektille. Tukisäätiö pidättää itselleen oikeuden olla jakamatta koko summaa. Apurahan saajat valitsee raati, johon kuuluu kaksi edustajaa Designmuseosta, kaksi ARTS tukisäätiöstä ja yksi Design Clubin jäsenistöstä.

Apurahaa haetaan oheisella lomakepohjalla: DC apuraha hakemuspohja.pdf.

Ilmoitathan hakemuksessasi, onko hakemuksessa esitelty projekti osa opintojasi, vai niistä erillinen.


Allekirjoitetut hakemukset liitteineen toimitetaan 07.05.2018 klo 15:00 mennessä sähköisesti (pdf-muodossa) osoitteeseen minna.latva-salo@aalto.fi. (poistetaan mahdollisuus postittaa)

tai postitse:

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tukisäätiö

Minna Latva-Salo

Hämeentie 135 A (dekaanin toimitilat)

00560 Helsinki


Department of Design grants

General information:

•PURPOSE: Department of Design gives grants to facilitate research, art, creative practice and learning dealing with design. Priority is given to enable participation to peer reviewed research and artistic events and forums for publishing the outcomes.

•WHO CAN APPLY: The grants are meant for the students and hourly paid teachers of the department and for teams having a member from the previously mentioned groups.

• ELIGIBLE EXPENSES: The grants are meant for research and creative practice related expenses such as but not limited to travel, materials, registration fees, or language (translation, transcription, proofreading) services. Grants cannot be used for staff salary payments or as student scholarship.

• HOW TO APPLY: The applicants should complete an application form (link below) and attach a short (one-sided A4) proposal describing the scope and aims of the project and an itemized list of expenses showing the amount of grant applied for. The applicants may support their application by enclosing 1-3 relevant images related to the project and/or a short letter of recommendation from their supervisor as appropriate. The applications should be addressed to the head of department and submitted to the grants mailbox: grants-design@aalto.fi  The language used in applications should be English.

• EVALUATION CRITERIA: Those applications that meet eligibility criteria will be evaluated and ranked based on their quality. Grants will be awarded following this rank order based on the availability of funding allocated for the specific application round.


Specific terms:

• If you are a Bachelor or Master student, please indicate in your application weather the project is related to your studies of which you will get study credits. Please negotiate with and get confirmation from your program head if your project could be credited prior to making application.

• By applying for a grant, you give permission to the Department of Design to publish your name and project information on the departmental webpage and other public media as necessary.

• The grant process from the application deadline to announcement of the results takes maximum two months. Applicants cannot apply for the same expense items more than once.

• Grant decisions are final and will not be commented.

• Grants are offered four times annually. Application deadlines are 15.02, 15.05, 15.08, and 15.11.

• If not otherwise agreed, the grants will be paid against receipts (see reporting requirements below). 

• The total amount of funds granted is decided annually.


Reporting requirements:

By accepting the grant, the applicant agrees to meet the following reporting requirements:

• A report has to be submitted to grants-design@aalto.fi no later than one month after the grant has been used.

• The report should consist of 5-10 sentences summarizing how the grant has been used including all main information related to the use of the grant (e.g. name of the conference, location of the exhibition, outcomes, etc.)

• The report should include 2-3 good quality photos documenting activities and work related to the use of the grant with additional text as relevant (e.g. the credentials of the photographer, the use rights, etc.). The photos will be archived in the Department of Design and it is the applicant’s responsibility to make sure the use rights allow the Department to use them for relevant purposes.

• The report should also include the original receipts for each expense item related to the grant.

• The report shall be submitted to: grants-design@aalto.fi