Suomeksi


Välj den undervisningsplan som gäller för det läsår då du inlett dina studier. Om du vill kan du övergå till att studera enligt en nyare undervisningsplan. Om du återupptar dina studier efter en lång paus väljer du den senaste undervisningsplanen.


Lärandemål

Målen för lägre högskoleexamen finns fastställda i Examensstadgan för Aalto-universitetets högskola för elektroteknik (5 §). De allmänna lärandemålen preciseras i beskrivningen av de huvudämnes- och kursspecifika lärandemålen.

Huvud- och biämne

Grund- och huvudämnesstudierna för teknologie kandidatexamen ger studeranden fördjupade insikter i grunderna inom ett teknisk-vetenskapligt område som är lätt att identifiera och internationellt välkänt. Under kandidatstudiernas gång kan studeranden utveckla en teknisk-vetenskaplig identitet som anknyter till huvudämnet. Studeranden har möjlighet att välja biämne och valbara studiehelheter så att den för Aalto-universitetet karakteristiska växelverkan mellan vetenskap, teknik, ekonomi och konst förverkligas. Studeranden skapar sig en uppfattning om professionell praxis i branschen. Efter att ha avlagt teknologie kandidatexamen kan studeranden följa den professionella utvecklingen inom området för sitt huvudämne och arbeta i assisterande forskningsuppdrag för att utveckla sin kompetens. Studeranden identifierar centrala begrepp, fenomen, lagbundenheter, modeller och metoder inom sitt huvudämne och kan tillämpa dem i praktiken.

Ett teknisk-vetenskapligt sätt att tänka och arbeta

Efter att ha avlagt teknologie kandidatexamen har studeranden fått färdigheter för ett tekniskt-vetenskapligt sätt att tänka och för grundläggande arbetssätt. Under studiernas gång utvecklar den studerande en förståelse för de grundläggande teorierna och begreppen i anslutning till sitt område samt lär sig tillämpa dem på centrala forsknings- och planeringsuppgifter inom sitt område. Studeranden skapar sig en uppfattning om professionell praxis i branschen. Studeranden kan tillämpa naturvetenskapliga och matematiska metoder i arbetsuppgifter inom sitt eget område.

Studeranden har insikter i processer i anslutning till utvecklingen av produkter och tjänster inom det egna området och kan delta i de olika skedena av det ingenjörsarbete som de kräver. Studeranden kan identifiera, definiera och lösa tekniska problem genom att använda de allmänna metoderna inom området som hen lärt sig. Hen kan tillämpa planeringsmetoderna hen lärt sig för att implementera fastställda krav. Hen kan även välja ändamålsenliga redskap och metoder och använda dem.

Studeranden känner de centrala informationskällorna inom sitt eget huvudämne och kan söka fram information till stöd för sitt arbete. Den som har avlagt en teknologie kandidatexamen vågar ta itu med öppna problem som kommer fram vid utvecklingen eller planeringen av tekniska system och som det inte finns någon färdig lösning på. Hen kan identifiera effekter som vetenskapen, tekniken och det egna arbetet har på människor, ekonomi, samhälle och miljö.


Studiefärdigheterna och grunden för diplomingenjörsstudierna

Studeranden tar ansvar för sitt lärande som medlem av universitetsgemenskapen. Teknologie kandidatexamen ger förutsättningar för studier till diplomingenjör inom lämpliga program vid Aalto-universitetet och fördjupar kunskaperna inom det huvudämne som den studerande önskar välja i magisterskedet.
Examen ger även möjlighet till att söka sig till magisterprogram vid andra universitet i hemlandet eller utomlands. Studeranden har möjlighet att planera sina studier så att hen får de kunskaper som krävs för studier som leder till en högre högskoleexamen även inom området för ett biämne till sin egen profession (diplomingenjör). Under kandidatstudierna får den studerande stöd i valet av magisterprogram och huvudämne. Studierna till teknologie kandidat skapar en grund för självständigt livslångt lärande och professionell utveckling.

Arbetslivsfärdigheter

Under studierna inom kandidatprogrammet i elektroteknik förbättrar den studerande sina arbetslivsfärdigheter. Den studerande utvecklar både sina muntliga och skriftliga språk- och kommunikationsfärdigheter i syfte att kunna kommunicera tydligt med sakkunniga inom det egna området samt intressentgrupper och övrig publik. Under studiernas gång får den studerande även öva sig på grupparbete samt lära sig att arbeta enligt principerna för effektivt grupparbete och ledning av en grupp. Den studerande lär sig att mångsidigt tillämpa de olika möjligheter som informationstekniken erbjuder samt att arbeta målmedvetet och planmässigt.

Studeranden kan verka som en aktiv representant för sitt område i en mångvetenskaplig miljö. Studeranden lär sig den centrala engelskspråkiga terminologin inom sitt eget område och kan minst ett främmande språk för att kunna verka inom sitt eget område. Studeranden har sådana kunskaper i det andra inhemska språket som överensstämmer med bestämmelserna.

Kurskoder vid Högskolan för elektroteknik

Kurskoden består av följande delar:

FÖRKORTNING – BOKSTAV – NUMMERSERIE

som bestäms enligt följande:

Förkortning

Alla kurskoder börjar med förkortningen ELEC

Bokstav

A = grundstudier på kandidatnivå (gemensamma grundstudier inom programmet)

C = ämnesstudier på kandidatnivå (huvudämnesstudier)

D = studier som kompletterar magisterexamen (placerar sig mellan kandidat- och magisterstudierna)

E = magisterstudier (alla studier på magisternivå)

L = forskarstudier

Obs! En kurs på magisternivå som kan ingå i forskarstudier betecknas med ett P. Kurser som endast kan ingå i forskarstudier betecknas med ett L.

Nummerserie

Den första siffran anger vilken institution som erbjuder kursen:

För nya kurser:

0 = Gemensamma kurser vid högskolan

5 = Institutionen för signalbehandling och akustik

7 = Institutionen för kommunikations- och nätverksteknik

8 = Institutionen för elektroteknik och automation (från och med läsåret 2014–2015)

9 = Institutionen för elektronik och nanoteknik (från och med läsåret 2018–2019)

För gamla kurser används delvis följande:

1 = Institutionen för automations- och systemteknik (endast läsåret 2013–2014)

2 = Institutionen för elektronik (endast läsåret 2013–2014)

3 = Institutionen för mikro- och nanoteknik (endast från läsåret 2013–2014 till läsåret 2017–2018)

4 = Institutionen för radiovetenskap och -teknik (endast från läsåret 2013–2014 till läsåret 2017–2018)

6 = Institutionen för elektroteknik (endast läsåret 2013–2014)


Institutionen bestämmer de tre sista siffrorna

Exempel

ELEC-C5031 är en kurs som ingår i ämnesstudier på kandidatnivå vid institutionen för signalbehandling och akustik och som har fått det löpande numret 031.