Suomeksi

Grundstudier 70 op

Huvudämne 60 sp

(Examensarbete 10 sp)
Biämne 25 sp
Valbara studier 25 opUndervisningsplan för läsåret 2018-2020

Lärandemål

Målen för lägre högskoleexamen (examensstadgan 5§)

Enligt examensstadgan för ingenjörsvetenskaper (1.8.2013) ska den utbildning som leder till teknologie kandidatexamen ge den studerande:

 1. omfattande insikter i utbildningsprogrammets grund- och huvudämnesstudier på ett teknisk-vetenskapligt område som är lätt att identifiera och internationellt känt;
 2. förutsättningar till vetenskapligt tänkande och vetenskapliga arbetssätt;
 3. förutsättningar för den utbildning som leder till högre högskoleexamen och för livslångt lärande;
 4. förmåga att tillämpa de inhämtade kunskaperna i arbetslivet samt
 5. tillräckliga kommunikativa färdigheter och språkkunskaper

Utbildningen grundar sig på vetenskaplig forskning samt på praxis inom området i fråga.

De mål som beskrivs i första momentet preciseras i undervisningsplanen för respektive utbildningsprogram.

Lärandemålen för kandidatexamen vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Genom teknologie kandidatexamen vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper utvecklar den studerande en bred kännedom om de polytekniska grunderna. De huvudämnen (områden) som erbjuds inom kandidatprogrammet är maskin- och byggnadsteknik, energi- och miljöteknik samt den byggda miljön.  

Genom att avlägga teknologie kandidatexamen får den studerande de färdigheter som behövs för att via magisterstudier fortsätta utveckla sin sakkunskap inom

 •     energiteknik,
 •     geoinformatik,
 •     geokonstruktion och vägteknik,
 •     fastighetsekonomi,
 •     maskinbyggnadsteknik,
 •     trafikteknik och markanvändningsplanering,
 •     byggnadsteknik,
 •     teknisk mekanik eller
 •     vatten- och miljöteknik.

Genom studierna för kandidatexamen skapar den studerande en grund för studier som leder till diplomingenjörsexamen samt för en teknisk-vetenskaplig yrkesidentitet och arbete i en internationell verksamhetsmiljö. Den studerande bildar sig en uppfattning om den yrkespraxis som gäller i ingenjörens och forskarens arbete samt förstår hur denna kunskap relaterar till samhällsutvecklingen och till den vetenskapliga forskningen.

I kandidatexamen har den studerande möjlighet att välja ett biämne och valbara studiehelheter på så sätt att studierna återspeglar den kombination av vetenskap, teknik, ekonomi och konst som är kännetecknande för Aalto-universitetet.

Efter avlagd teknologie kandidatexamen klarar den studerande av att följa utvecklingen inom det egna området

och söka fram teknisk och forskningsbaserad information. En teknologie kandidat klarar av att utföra assisterande ingenjörs- och forskningsarbete och därigenom utveckla sitt kunnande. Exempel på typiska arbetsuppgifter efter avlagd diplomingenjörsexamen är expert- och ledningsuppgifter inom produktutveckling och forskning.

Genom teknologie kandidatexamen skapar den studerande en grund för självständigt livslångt lärande.

Teknisk-vetenskapligt tänkande och arbetssätt

 • Genom de studier som ingår i teknologie kandidatexamen har den studerande tillägnat sig följande kunskaper och färdigheter:
 • Förstår analytiskt tänkande och grunderna i teknisk-vetenskapliga arbetssätt.
 • Förstår de centrala begreppen, fenomenen, lagbundenheterna, modellerna och metoderna inom det egna området.
 • Klarar av att använda fackspecifika termer i diskussioner samt komma med förslag på lösningar.
 • Förstår och klarar av att tillämpa naturvetenskapliga och matematiska samt datatekniska metoder i arbetsuppgifter inom det egna området.
 • Känner till, förstår och klarar av att lösa tekniska problem utgående från sin kunskap om de metoder som används inom området och den problemlösningsförmåga som baserar sig på ingenjörskunnande.
 • Klarar av att tillämpa de planeringsmetoder som hen har lärt sig för att uppfylla uppställda krav.
 • Klarar av att välja lämpliga arbetsredskap och -metoder samt använda dem.
 • Klarar av att kritiskt analysera och beskriva de metoder, processer, resultat och effekter som utmärker ingenjörsarbetet.
 • Känner till de centrala informationskällorna inom sitt område och klarar av att söka fram information som stöder det egna arbetet samt utvärdera olika källor.
 • Förstår de forskningsmetoder som används inom området och principerna för insamling av data.
 • Förstår vilka processer som ingår i utvecklingen och produktionen av varor och tjänster inom området samt vilka faktorer som inverkar på livscykeln hos varor och tjänster. Klarar vidare av att skapa en bild av de helheter som ingenjörsarbetet innefattar och delta i dess olika faser.
 • Förstår den inverkan som tekniken, planeringen och det egna arbetet har på människor, ekonomin, samhället och miljön.
 • Förstår de etiska frågorna inom området och deras betydelse för det egna arbetet.
 • Förstår och klarar av att tillämpa principerna för hållbar utveckling och god etisk praxis.
 • Klarar av att reda ut möjliga lösningar när det uppstår problem i planeringen och utvecklingen av tekniska system, även i situationer där det inte finns någon färdig lösning.

Studiefärdigheter och teknologie kandidatexamen som grund för högre högskoleexamen

Genom teknologie kandidatexamen utvecklar studenten de färdigheter som behövs för att fortsätta studera inom ett utbildningsprogram som leder till högre högskoleexamen (diplomingenjör) vid Aalto-universitetet eller andra universitet eller högskolor i hemlandet och utomlands.

Den studerande kan planera sina studier inom kandidatexamen på så sätt att hen får de kunskapsmässiga förutsättningar som behövs för att avlägga högre högskoleexamen (diplomingenjör) även inom ett område som motsvarar ett biämne i kandidatexamen.

En studerande som har avlagt teknologie kandidatexamen klarar av att ta ansvar för sitt eget lärande som medlem av universitetssamfundet. Hen klarar av att utvärdera sitt eget lärande och välja lämpliga studiemetoder. Hen klarar av att dra nytta av olika lärandemiljöer och överskrida gränser mellan olika ämnen.

Arbetslivsfärdigheter

Genom teknologie kandidatexamen skaffar sig den studerande färdigheter i att tillämpa sina språk- och kommunikationsfärdigheter samt övriga arbetslivsfärdigheter, vilka innefattar:

 • ett målmedvetet och planmässigt arbetssätt,
 • förmåga att arbeta i grupp, förhandla, leda grupper och projekt samt samarbeta med olika typer av människor,
 • att fungera som representant för det egna området i en branschövergripande grupp även i en internationell verksamhetsmiljö,
 • att dra nytta av data- och kommunikationstekniken inom det egna området,
 • muntlig och skriftlig kommunikation med sakkunniga inom det egna området och med övrig publik,
 • användning av ett främmande språk, sådana färdigheter i det andra inhemska språket som motsvarar de krav som anges i bestämmelserna